7/2017 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   1 / 31-01-2017

                                                                 Αριθμός Απόφασης:   7 /2017

ΘΕΜΑ: 7ΟΝ «Γνωστοποίηση ανακοίνωσης για δημοσίευση του έργου (Διαχείριση των υδάτων της περιοχής

                       Μεγάλου Βάλτου).»

    

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 31ην Iανουαρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Μυττά   Ιωάννη, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1201/27-01-2017  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 5 –   ήτοι:

  

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης         Μυττάς           (Πρόεδρος)                         1.- Ιωάννα           Κελλάρη         (Μέλος)

2.- Χρήστος       Γεώργας     (Αντιπρόεδρος)                          2.- Βασίλειος     Δομετίου          (Μέλος)

3 .-Παναγιώτης   Μπακόλιας       (Μέλος)                              

4.- Παύλος         Χρυσικός           (Μέλος)                               

5.- Βασίλειος     Αλεξόπουλος   (Μέλος)

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                                           Θέμα   7ον

   Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 7ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, περί «Γνωστοποίηση ανακοίνωσης για δημοσίευση του έργου (Διαχείριση των υδάτων της περιοχής Μεγάλου Βάλτου)» ανέφερε τα εξής:

ToΠεριφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, μας απέστειλε το υπ’ αριθ. 318317/71507/6-12-2016 έγγραφό του, που αφορά την «Διαχείριση των υδάτων της περιοχής Μεγάλου Βάλτου» που βρίσκεται στην Δ. Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων, της Π. Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

     Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Το υπ’ αριθ. 318317/71507/6-12-2016 έγγραφο της Περιφέρεια Πελοποννήσου.

3.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

4.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ο φ ώ ν ως

 Την γνωστοποίηση του έργου «Διαχείριση των υδάτων της περιοχής Μεγάλου Βάλτου»που βρίσκεται στη Δ. Ε. Σικυωνίων, του Δήμου Σικυωνίων της Π. Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Μυττά Ιωάννη, για την αποστολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας.

 

                     Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7/2017 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                Τα   Μέλη

                                                                                                         1.-Παύλος            Χρυσικός

                                                                                                         2.- Χρήστος           Γεώργας

Μυττάς   Ιωάννης                                                                           3.- Παναγιώτης       Μπακόλιας

                                                                                                 4.- Βασίλειος           Αλεξόπουλος

                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                       Ακριβές απόσπασμα

                                                          Κιάτο 1   Φεβρουαρίου 2017  

                                                 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   

                                                                Μυττάς   Ιωάννης

Print Friendly, PDF & Email