6/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   3 / 27-03-2018

                                                                 Αριθμός Απόφασης:   5 / 2018

ΘΕΜΑ: 2ΟΝ  «Γνωμοδότηση ή μη για συναίνεση δημιουργία θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ στην Δημοτική

                       Κοινότητα Σικυώνος-Κιάτου»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27ην Μαρτίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ιωάννη Τσιάνου, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3049/23-03-2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 5 –   ήτοι:

  

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης         Τσιάνος           (Πρόεδρος)                       1.-Κων/νος         Σαρχάνης       (Αντιπρόεδρος)

2.- Παύλος           Χρυσικός           (Μέλος)                           2.- Χρήστος       Γεώργας             (Μέλος)

3 .-Βασίλειος       Αλεξόπουλος     (Μέλος)                             

4.- Βασίλειος     Δομετίου           (Μέλος)

5.- Ιωάννης         Μυττάς              (Μέλος)

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   2ον  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Γνωμοδότηση ή μη για συναίνεση δημιουργία θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ στην Δημοτική Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου» ανέφερε τα εξής:

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας, μας υπέβαλλε το υπ’ αριθ. 3015/22-03-2018 σχετικό έγγραφό της, σχετικά με την εισήγηση για δημιουργία θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ που έχει ως εξής:

«……. Με στόχο την εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ) προτείνεται η δημιουργία θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ στις οδούς που αναφέρονται παρακάτω.

Οδός Γ. Γεννηματά (έμπροσθεν πλατείας Ελευθερίας, απέναντι από Δημαρχείο, πλησίον οδού Καλογεροπούλου) μία (1) θέση:

Οδός Σικυώνος (πλησίον ΠΕΟ) Μία (1) θέση.

Οδός Αράτου (πλησίον ΠΕΟ) Μία (1) θέση.

Οδός Καλογεροπούλου Δύο (2) θέσεις: Μία(1) κοντά στο αλιευτικό καταφύγιο και μία (1) βόρεια του Ι. Ν.

         Μεταμορφώσεως Σωτήρος).

Οδός Πετμεζά (πλησίον οδού Μιαούλη- αλσύλλιο) Μία (1) θέση.

Οδός Ποσειδώνος-Ναυαρίνου Τέσσερις (4) θέσεις

                                                                         Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειές σας……»

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.- Τις σχετικές διατάξεις της παρ. β του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.- Tις σχετικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

3.- Το υπ’ αριθ. 3015/22-03-2018 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας

       και ύστερα από διαλογική συζήτηση

                                                                

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α

   1.-  Γνωμοδοτεί –   Εγκρίνει – Συναινεί θετικά   για την δημιουργία θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ στην Δημοτική Κοινότητα Σικυώνος –   Κιάτου ως εξής:

Α.-   Οδός Γ. Γεννηματά (έμπροσθεν πλατείας Ελευθερίας, απέναντι από Δημαρχείο, πλησίον οδού  

       Καλογεροπούλου) μία (1) θέση:

Β.–   Οδός Σικυώνος (πλησίον ΠΕΟ) Μία (1) θέση.

Γ.-   Οδός Αράτου (πλησίον ΠΕΟ) Μία (1) θέση.

Δ.-   Οδός Καλογεροπούλου Δύο (2) θέσεις: Μία(1) κοντά στο αλιευτικό καταφύγιο και μία (1) βόρεια του Ι. Ν.

         Μεταμορφώσεως Σωτήρος).

Ε.–   Οδός Πετμεζά (πλησίον οδού Μιαούλη- αλσύλλιο) Μία (1) θέση.

ΣΤ.-   Οδός Ποσειδώνος – Ναυαρίνου Τέσσερις (4) θέσεις και

2.Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Τσιάνο Ιωάννη, για την αποστολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας.

     Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6 / 2018 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                Τα   Μέλη

                                                                                                                                                                                                                                     Ακριβές απόσπασμα

                                                          Κιάτο 27-03- 2018  

                                                 Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

                                                                                              ΤΣΙΑΝΟΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

Print Friendly, PDF & Email