5/2017 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   1 / 31-01-2017

                                                                 Αριθμός Απόφασης:   5 /2017

ΘΕΜΑ: 5ΟΝ «Περί συζητήσεως της αιτήσεως του κ. Κάτση Παναγιώτη για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης

                       χώρου που συνδέεται με εκτέλεση έργου εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κιάτου.»

    

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 31ην Iανουαρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Μυττά   Ιωάννη, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1201/27-01-2017  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 5 –   ήτοι:

  

                         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης         Μυττάς           (Πρόεδρος)                         1.- Ιωάννα           Κελλάρη         (Μέλος)

2.- Χρήστος       Γεώργας     (Αντιπρόεδρος)                          2.- Βασίλειος     Δομετίου         (Μέλος)

3 .-Παναγιώτης   Μπακόλιας       (Μέλος)                              

4.- Παύλος         Χρυσικός           (Μέλος)                               

5.- Βασίλειος     Αλεξόπουλος   (Μέλος)

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                                           Θέμα   5ον

   Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 5ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, περί «Περί συζητήσεως της αιτήσεως του κ. Κάτση Παναγιώτη για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου που συνδέεται με εκτέλεση έργου εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κιάτου.» ανέφερε τα εξής:

   Το Ν.Π.Δ.Δ. (Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων)  του Δήμου μας, μας υπέβαλε το υπ’ αριθ. 10/05-01-2017 έγγραφό του, όπου μας διαβίβασε την υπ’ αριθ. 103/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, σχετικά με την αίτηση του κ. Κάτση Παναγιώτη,  για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου που συνδέεται με εκτέλεση του έργου εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κιάτου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Ακολούθως ο πρόεδρος πρότεινε την αναβολή του θέματος για την επόμενη συνεδρίαση, αφού δεν έχει προηγηθεί απόφαση από την Δημοτική Κοινότητα Κιάτου και η σχετική εισήγηση από την Αρχιτεκτονική Επιτροπή του Δήμου μας για το συγκεκριμένο θέμα.

     Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Την υπ’ αριθ. 103/2016 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. (Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων)

3.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

4.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση .

                                             Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ο φ ώ ν ως

Την   αναβολή του θέματος για την επόμενη συνεδρίαση, αφού προηγούμενος υπάρχει σχετική απόφαση από την Δημοτική Κοινότητα Κιάτου και την Αρχιτεκτονική Επιτροπή του Δήμου μας, για το συγκεκριμένο θέμα.

                     Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5/2017 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                 Τα   Μέλη

                                                                                                         1.-Παύλος             Χρυσικός

                                                                                                        2.- Χρήστος           Γεώργας

Μυττάς   Ιωάννης                                                                           3.- Παναγιώτης       Μπακόλιας

                                                                                                 4.- Βασίλειος          Αλεξόπουλος

                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                      Ακριβές απόσπασμα

                                                          Κιάτο 1   Φεβρουαρίου 2017  

                                                 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   

                                                                 Μυττάς   Ιωάννης

Print Friendly, PDF & Email