4/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   2 / 23-02-2018

                                                                 Αριθμός Απόφασης:   4   / 2018

ΘΕΜΑ: 2ΟΝ  «Γνωμοδότηση ή μη για συναίνεση τροποποίησης ΑΕΠΟ, που αφορά την αναβάθμιση και λειτουργία υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας VODAFON– ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ, με κωδικό θέσης «ΦΕΝΕΟΣ-1002931» στη θέση «Ύψωμα Στρογγυλοβούνι». Όπου πραγματοποιείται από κοινού χρήση με την εταιρεία WIND Α.Ε.Β.Ε. και βρίσκεται ν στην Τ. Κ. Αρχ. Φενεού, Δήμου Σικυωνίων, Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23ην Φεβρουαρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 μ. μ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία της κ. Ιωάννας Κελλάρη, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1885/23-2-2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 7 –   ήτοι:

  

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννα           Κελλάρη           (Πρόεδρος)                                              Ουδείς

2.- Κων/νος         Σαρχάνης       (Αντιπρόεδρος)

3 .-Βασίλειος       Αλεξόπουλος     (Μέλος)                             

4.- Βασίλειος     Δομετίου           (Μέλος)

5.- Ιωάννης         Μυττάς              (Μέλος)

6.- Παύλος           Χρυσικός             Μέλος)

7.- Χρήστος         Γεώργας             (Μέλος)

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   2ον  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Η πρόεδρος εξέθεσε πως η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται ως έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και ομόφωνα η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εγκρίνει την παρούσα συνεδρίαση ως έκτακτη και κατεπείγουσα.

   Ακολούθως η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Γνωμοδότηση ή μη για συναίνεση τροποποίησης ΑΕΠΟ, που αφορά την αναβάθμιση και λειτουργία υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας VODAFON– ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ, με κωδικό θέσης «ΦΕΝΕΟΣ-1002931» στη θέση «Ύψωμα Στρογγυλοβούνι». Όπου πραγματοποιείται από κοινού χρήση με την εταιρεία WIND Α.Ε.Β.Ε. και βρίσκεται στην Τ. Κ. Αρχ. Φενεού, Δήμου Σικυωνίων, Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.» ανέφερε τα εξής:

ToΠεριφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, μας απέστειλε το υπ’ αριθ. 10792/2210/12-01-2018 έγγραφό του, που αφορά το έργο «Tροποποίηση ΑΕΠΟ, που αφορά την αναβάθμιση και λειτουργία υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας VODAFON– ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ, με κωδικό θέσης «ΦΕΝΕΟΣ-1002931» στη θέση «Ύψωμα Στρογγυλοβούνι». Όπου πραγματοποιείται από κοινού χρήση με την εταιρεία WIND Α.Ε.Β.Ε. και βρίσκεται ν στην Τ. Κ. Αρχ. Φενεού, Δήμου Σικυωνίων, Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου» και προτείνει την γνωστοποίηση- ανακοίνωση του έργου αυτού στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

 

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Το υπ’ αριθ. 10792/2210/12-01-2018 έγγραφο της Περιφέρεια Πελοποννήσου.

3.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

4.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

                                               Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ο φ ώ ν ως

 

 

 Την γνωστοποίηση του έργου «Tροποποίηση ΑΕΠΟ, που αφορά την αναβάθμιση και λειτουργία υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας VODAFON– ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ, με κωδικό θέσης «ΦΕΝΕΟΣ-1002931» στη θέση «Ύψωμα Στρογγυλοβούνι» Όπου πραγματοποιείται από κοινού χρήση με την εταιρεία WIND Α.Ε.Β.Ε. και βρίσκεται ν στην Τ. Κ. Αρχ. Φενεού, Δήμου Σικυωνίων, Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου» και εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Κελλάρη Ιωάννα, για την αποστολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας προκειμένου να λάβει γνώση.

    

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό    4   / 2018 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                 Τα   Μέλη

                                                                                                                                                                                                                                      Ακριβές απόσπασμα

                                                          Κιάτο 23-02- 2018  

                                                  Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   

                                                                                             Κελλάρη   Ιωάννα

Print Friendly, PDF & Email