36/2017 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

                                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   10  / 21-11-2017

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:   36 / 2017

ΘΕΜΑ: 3ΟΝ «Οριοθέτηση Πεζόδρομου Σικελιανού  στην Δ. Κ. Σικυώνος- Κιάτου

    

      Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21ην  Νοεμβρίου του έτους  2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  της κ. Ιωάννας  Κελλάρη, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 19325/17-11-2017   έγγραφη  πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

    Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα       4     ήτοι:

   

                            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννα          Κελλάρη           (Πρόεδρος)                         1.-  Ιωάννης         Μυττάς                    (Μέλος)

2.- Κων/νος         Σαρχάνης     (Αντιπρόεδρος)                      2.-  Χρήστος         Γεώργας                  (Μέλος)

3 .-Βασίλειος      Αλεξόπουλος      (Μέλος)                              3.-  Παύλος           Χρυσικός                (Μέλος)

4.- Βασίλειος        Δομετίου              (Μέλος)

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

                                                                                           Θέμα   3ον

   Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 3ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Οριοθέτηση Πεζόδρομου Σικελιανού  στην Δ. Κ. Σικυώνος- Κιάτου» ανέφερε τα εξής:

  Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας  του Δήμου μας, μας απέστειλε το  από 06-11-2017 σχετικό έγγραφό της που έχει ως  κάτωθι.

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Κιάτο 06/11/2017

Πληροφορίες: Β. Παπαβασιλείου, Γ. Κόλλια

ΠΡΟΣ:

1) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

2) Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ

                                                                                                                ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

                                                                                                                ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ:      “Οριοθέτηση πεζοδρόμου Σικελιανού”

ΣΧΕΤ:        η αριθμ. 16557/05-10-2017 αίτηση του κου Παπαβασιλείου Νικολάου

 

Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η  οδός Σικελιανού βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικό σχεδίου πόλης Κιάτου (ΦΕΚ 1345/24-12-1992 όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 414/27-04-1993) μεταξύ των Ο.Τ. 76 και 80. Είναι χαρακτηρισμένη ως πεζόδρομος, όπως φαίνεται στο απόσπασμα της πινακίδας #11/02# του εγκεκριμένου ρυμοτομικό σχεδίου που επισυνάπτουμε, όμως δεν έχει υλοποιηθεί ως σήμερα.

  Η άποψη της Υπηρεσίας είναι να υλοποιηθεί η ανωτέρω οδός ως πεζόδρομος για λόγους ασφάλειας της κυκλοφορίας (μικρό πλάτος δρόμου – πολύ στενά πεζοδρόμια – δυσκολία ορατότητας στην Π.Ε.Ο.).

  Κατόπιν τούτων, παρακαλείσθε να λάβετε απόφαση επί του θέματος.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

                  Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολ/κος Μηχ/κος ΠΕ3

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

  Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-  Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-  Το από  06-11-2017  σχετικό έγγραφο   της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας.

5.- Την εισήγηση της Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 

Προτείνει – Γνωμοδοτεί – Εισηγείται   να υλοποιηθεί η ανωτέρω οδός Σικελιανού,   που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικό σχεδίου πόλης Κιάτου (ΦΕΚ 1345/24-12-1992 όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 414/27-04-1993) μεταξύ των Ο.Τ. 76 και 80,  ως πεζόδρομος για λόγους ασφάλειας της κυκλοφορίας (μικρό πλάτος δρόμου – πολύ στενά πεζοδρόμια – δυσκολία ορατότητας στην Π.Ε.Ο.).

             Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 36 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα   Μέλη

                                                                                                                                                                                                                                        Ακριβές απόσπασμα

                                                           Κιάτο  22-11- 2017  

                                                  Η  Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   

                                                                 Κελλάρη    Ιωάννα

Print Friendly, PDF & Email