34/2017 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   10 / 21-11-2017

                                                                 Αριθμός Απόφασης:   34 / 2017

ΘΕΜΑ: 1ΟΝ «Γνωμοδότηση ή μη   για το φάκελο Μελέτης Ανανέωσης και Τροποποίησης της υπ’ αριθ.

                      127710/3-4-2007 κ.υ.α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, του έργου: «Φράγμα Ασωπού ποταμού

                       Ν. Κορινθίας» στα διοικητικά όρια του Δήμου Σικυωνίων & Βέλου – Βόχας της Π.Ε. Κορινθίας της

                       Περιφέρειας Πελοποννήσου.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21ην Νοεμβρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία της κ. Ιωάννας Κελλάρη, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 19325/17-11-2017   έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 4 –   ήτοι:

  

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννα           Κελλάρη           (Πρόεδρος)                         1.-   Ιωάννης         Μυττάς                   (Μέλος)

2.- Κων/νος         Σαρχάνης     (Αντιπρόεδρος)                       2.- Χρήστος         Γεώργας                (Μέλος)

3 .-Βασίλειος     Αλεξόπουλος     (Μέλος)                             3.- Παύλος           Χρυσικός                 (Μέλος)

4.- Βασίλειος          Δομετίου              (Μέλος)

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών

                                                                                          Θέμα   1ον

   Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Γνωμοδότηση ή μη   για το φάκελο Μελέτης Ανανέωσης και Τροποποίησης της υπ’ αριθ. 127710/3-4-2007 κ.υ.α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, του έργου: «Φράγμα Ασωπού ποταμού Ν. Κορινθίας» στα διοικητικά όρια του Δήμου Σικυωνίων & Βέλου – Βόχας της Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.» ανέφερε τα εξής:

ToΠεριφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, μας απέστειλε το υπ’ αριθ. 272506/62388/25-10-2017 έγγραφό του, που αφορά το έργο «Γνωμοδότηση ή μη   για το φάκελο Μελέτης Ανανέωσης και Τροποποίησης της υπ’ αριθ. 127710/3-4-2007 κ.υ.α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, του έργου: «Φράγμα Ασωπού ποταμού Ν. Κορινθίας» στα διοικητικά όρια του Δήμου Σικυωνίων & Βέλου – Βόχας της Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.» και προτείνει την γνωστοποίηση- ανακοίνωση του έργου αυτού στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

 

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Το υπ’ αριθ. 272506/62388/25-10-2017 έγγραφο της Περιφέρεια Πελοποννήσου.

3.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

4.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

                                              Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ο φ ώ ν ως

 Την γνωστοποίηση του έργου «Γνωμοδότηση ή μη   για το φάκελο Μελέτης Ανανέωσης και Τροποποίησης της υπ’ αριθ. 127710/3-4-2007 κ.υ.α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, του έργου: «Φράγμα Ασωπού ποταμού Ν. Κορινθίας» και εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Κελλάρη Ιωάννα, για την αποστολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας.

    

                                              

 

             Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 34 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                Τα   Μέλη

                                                                                                                                                                                                                                       Ακριβές απόσπασμα

                                                          Κιάτο 22-11- 2017  

                                                 Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   

                                                                Κελλάρη   Ιωάννα

Print Friendly, PDF & Email