32/2017 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   8 / 03-10-2017

                                                                 Αριθμός Απόφασης:   32 / 2017

ΘΕΜΑ: 2ΟΝ «Γνωμοδότηση ή μη για συναίνεση ερευνητικών εργασιών για την ανεύρεση μαρμάρου σε δημόσιο

                      λατομικό χώρο, εμβαδού επιφάνειας 96.290,6745 τ.μ. στη θέση (ΠΑΠΑΓΟΥΒΑ) Δ. Δ. Ματίου, Δήμου

                     Σικυωνίων, Π.Ε. Κορινθίας.»

    

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3ην Οκτωβρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία της κ. Ιωάννας Κελλάρη, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 16060/28-09-2017  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 4 –   ήτοι:

  

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννα           Κελλάρη         (Πρόεδρος)                         1.- Ιωάννης       Μυττάς                     (Μέλος)

2.- Κων/νος         Σαρχάνης    (Αντιπρόεδρος)                       2.- Βασίλειος      Αλεξόπουλος          (Μέλος)

3 .-Χρήστος         Γεώργας           (Μέλος)                            3.-   Παύλος          Χρυσικός                 (Μέλος)

4.- Βασίλειος        Δομετίου           (Μέλος)

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                                          Θέμα   2ον

   Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Γνωμοδότηση ή μη για συναίνεση ερευνητικών εργασιών για την ανεύρεση μαρμάρου σε δημόσιο λατομικό χώρο, εμβαδού επιφάνειας 96.290,6745 τ.μ. στη θέση (ΠΑΠΑΓΟΥΒΑ) Δ. Δ. Ματίου, Δήμου Σικυωνίων, Π.Ε. Κορινθίας.» ανέφερε τα εξής:

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Γενική Δ/νση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου Τμήμα Φυσικών Πόρων, μας απέστειλε το υπ’ αριθ. 70592/28-03-2017 σχετικό έγγραφό της και μας ζητεί,   όπως, γνωμοδοτήσουμε για συναίνεση ερευνητικών εργασιών για την ανεύρεση μαρμάρου σε δημόσιο λατομικό χώρο, εμβαδού επιφάνειας 96.290,6745 τ.μ. (ΕΓΣΑ ’87) στη θέση «ΠΑΠΑΓΟΥΒΑ»   Δ .Δ. Ματίου, Δήμου Σικυωνίων, Π. Ε. Κορινθίας, από την εταιρεία «ΙΚΤΙΝΟΣ   ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»

Στη συνέχεια η Πρόεδρος ανέφερε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Γενική Δ/νση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας, με το υπ’ αριθ. 123572/78309/2713/284/26-04-2017 έγγραφό του, μας απάντησε ότι δεν έχει αντίρρηση για την διενέργεια ερευνητικών εργασιών για την ανεύρεση μαρμάρων καθώς η θέση χωροθέτησης του έργου βρίσκεται μακριά από μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους αρμοδιότητας της υπηρεσίας του.

   Ακολούθως η Πρόεδρος ανέφερε ότι ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Ματίου, γνωμοδότησε αρνητικά και δεν συναινεί για οποιαδήποτε ερευνητική εργασία που αφορά την ανεύρεση μαρμάρου και βιομηχανικών ορυκτών, με βάση την από 20-06-2017 σχετική γνωμοδότησή του.

   Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Το υπ’ αριθ. 70592/28-3-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και

         Ιονίου, Γενική Δ/νση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου Τμήμα Φυσικών

         Πόρων,.

3.-   Το υπ’ αριθ. 123572/78309/2713/284/26-04-2017 έγγραφο του Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Γενική

         Δ/νση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας,

4.- Την από   20-06—2017 Γνωμοδότηση της Τοπικής Κοινότητας Ματίου.

5.- Την εισήγηση της Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 

Προτείνει – Γνωμοδοτεί – Εισηγείται   αρνητικά ως προς τη συναίνεση ερευνητικών εργασιών για την ανεύρεση μαρμάρου σε δημόσιο λατομικό χώρο, εμβαδού επιφάνειας 96.290,6745 τ.μ. στη θέση (ΠΑΠΑΓΟΥΒΑ) Δ. Δ. Ματίου, Δήμου Σικυωνίων, Π.Ε. Κορινθίας, από την εταιρεία «ΙΚΤΙΝΟΣ   ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» διότι οι ανωτέρω εργασίες θα επιφέρουν σοβαρές αλλοιώσεις του φυσικού περιβάλλοντος, βλάβες στα οδοστρώματα του οδικού δικτύου καθώς και σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

             Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 32 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                Τα   Μέλη

                                                                                                                                                                                                                                     Ακριβές απόσπασμα

                                                          Κιάτο 4-10- 2017  

                                                 Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   

                                                                Κελλάρη   Ιωάννα

Print Friendly, PDF & Email