31/2017 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   8 / 03-10-2017

                                                                 Αριθμός Απόφασης:   31 / 2017

ΘΕΜΑ: 1ΟΝ «Περί νέου κανονισμού άρδευσης   του αρδευτικού έργου Λαύκας – Καστανιάς –

                     Δροσοπηγής»

    

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3ην Οκτωβρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία της κ. Ιωάννας Κελλάρη, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 16060/28-09-2017  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 4 –   ήτοι:

  

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννα           Κελλάρη         (Πρόεδρος)                         1.- Ιωάννης        Μυττάς                     (Μέλος)

2.- Κων/νος         Σαρχάνης    (Αντιπρόεδρος)                       2.- Βασίλειος      Αλεξόπουλος          (Μέλος)

3 .-Χρήστος         Γεώργας           (Μέλος)                            3.-   Παύλος           Χρυσικός                 (Μέλος)

4.- Βασίλειος        Δομετίου           (Μέλος)

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                                           Θέμα   1ον

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης η κ. Πρόεδρος, πρότεινε την αναβολή του 1ου θέματος, ώστε να έχουμε κοινή απόφαση για τον εν λόγω κανονισμό και από τις τρείς (3) Τοπικές Κοινότητες και αρνήθηκαν με την πρότασή της και οι τρείς (3) Δημοτικοί Σύμβουλοι α) Β. Δομετίου, β) Κ. Σαρχάνης και γ) Χ. Γεώργας.

   Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Περί νέου κανονισμού άρδευσης   του αρδευτικού έργου Λαύκας – Καστανιάς – Δροσοπηγής» ανέφερε τα εξής:

   Η Τοπική Κοινότητα Λαύκας, μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 2/2017 απόφασή της, σχετικά με τον κανονισμό άρδευσης του αρδευτικού έργου Λαύκας – Καστανιάς – Δροσοπηγής όπου ψηφίζει δέκα έξι (16) άρθρα και

Ο   Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητα Καστανιάς, μας απέστειλε την από 21-09-2017 εισήγησή του σχετικά με τον νέο κανονισμό άρδευσης του αρδευτικού έργου Λαύκας – Καστανιάς- Δροσοπηγής όπου εισηγείται δέκα έξι (16) άρθρα.

Στη συνέχεια αφού διαβάστηκαν και οι δύο προτάσεις αναλυτικά από τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κατέληξαν και ψήφισαν τον κανονισμό αρδεύσεως όπως ακριβώς είχε προτείνει η Τοπική Κοινότητα Λαύκας.

H Επιτροπή πρόσθεσε δύο (2) ακόμη άρθρα στον κανονισμό, που έκρινε απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του εν λόγω κανονισμού.

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Την υπ’ αριθ. 2/2017 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Λαύκας.

3.-   Την από 21-09-2017 εισήγηση της Τοπικής Κοινότητας Καστανιάς

4.-  Την εισήγηση της Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

                                             Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 

Προτείνει – Γνωμοδοτεί – Εισηγείται   τον κάτωθι κανονισμό άρδευσης του αρδευτικού έργου Λαύκας – Καστανιάς- Δροσοπηγής ως εξής:

Ά ρ θ ρ ο 1ο

Το αρδευτικό έργο Λαύκας-Καστανιάς θα λειτουργεί με τις μέχρι σήμερα υφιστάμενες παροχές που προβλέπονται από τη μελέτη του έργου, καθώς και με οποιαδήποτε μελλοντική επέκταση, η οποία θα εγκρίνεται με απόφαση του Δ.Σ., ύστερα από γνώμη των Τ.Κ. Λαύκας & Καστανιάς και της Τ.Υ. του Δήμου.

Ά ρ θ ρ ο 2ο

Για την άρδευση των κτημάτων της περιοχής Λαύκας-Καστανιάς που έχουν δικαίωμα άρδευσης, θα γίνεται χρήση των νερών:

  1. των πηγών «Καφαλόβρυσου» Καστανιάς,
  2. της λίμνης Στυμφαλίας,
  3. της γεώτρησης Καστανιάς στη θέση «Κακαβούλα» και
  4. της γεώτρησης Λαύκας στη θέση «Κόκκισι».

   Για την άρδευση της κτηματικής παραλίμνιας περιοχής Δροσοπηγής, θα γίνεται χρήση των νερών της λίμνης Στυμφαλίας.

Ά ρ θ ρ ο 3ο

   Η άρδευση των κτημάτων της περιοχής Λαύκας – Καστανιάς θα γίνεται καταρχήν με ελεύθερη ζήτηση από το δίκτυο.

   Κατά την περίοδο αιχμής η άρδευση θα γίνεται εναλλάξ ανά μία (1) μέρα σε κάθε Τ.Κ. και για την εφαρμογή της θα υπάρχει ενημέρωση με κάθε πρόσφορο τρόπο, τουλάχιστον δέκα (10) μέρες πριν με απόφαση του Δημάρχου.

   Σε έκτακτες περιπτώσεις λειψυδρίας θα καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. η σειρά άρδευσης των κτημάτων, το εύρος και το είδος των διαφόρων καλλιεργειών, καθώς και ο τρόπος κατανομής και η ρύθμιση του νερού.

   Η άρδευση των κτημάτων της περιοχής Δροσοπηγής θα γίνεται μέσω του αντλιοστασίου και θα τροφοδοτείται από τα νερά της λίμνης Στυμφαλίας.

Ά ρ θ ρ ο 4ο

     Δικαίωμα χρήσης του αρδευτικού δικτύου έχουν οι καλλιεργητές που έχουν κτήματα εντός της περιοχής του έργου.

Ά ρ θ ρ ο 5ο

     Αγοροπωλησία κτημάτων εντός της παραπάνω περιοχής πρέπει να δηλώνεται έγκαιρα στη Δ.Ε. Στυμφαλίας από τους ενδιαφερόμενους.

Ά ρ θ ρ ο 6ο

     Η αρδευτική περίοδος αρχίζει την 1η Απρίλη και λήγει την 31η Οκτώβρη.

Ά ρ θ ρ ο 7ο

     Η καταμέτρηση της κατανάλωσης του νερού άρδευσης θα γίνεται με τη μέθοδο της ογκομέτρησης σε κυβικά μέτρα, βάση των ενδείξεων των υδρομετρητών.

Ά ρ θ ρ ο 8ο

     Πριν την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου θα γίνεται έλεγχος της καλής λειτουργίας των υδρομετρητών και σύνδεση καινούργιων όπου απαιτείται.

Ά ρ θ ρ ο 9ο

     Η συντήρηση και ο έλεγχος των υδρομετρητών θα ανήκει αποκλειστικά στους χρήστες του δικτύου.

Ά ρ θ ρ ο 10ο

     Αναγκαία προϋπόθεση για την καλή λειτουργία των υδρομετρητών είναι η αλλαγή σύνδεσης των διακλαδώσεων (βρόχων) με τον κεντρικό αγωγό στα πλάγια, αντί στον πυθμένα του αγωγού που είναι σήμερα, προκειμένου να κατακρατούνται τα υπολείμματα φερτών υλικών και να μην μεταφέρονται εντός του δικτύου.

Ά ρ θ ρ ο 11ο

     Για κάθε αρδευτική περίοδο θα προσλαμβάνεται υδρονομέας του οποίου τα κύρια καθήκοντα θα είναι η καταμέτρηση-καταγραφή των ενδείξεων των υδρομετρητών ανά καλλιεργητή και τοποθεσία καλλιέργειας, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η αστυνόμευση της άρδευσης.

Οι ενδείξεις των υδρομετρητών, καθώς και κάθε απαραίτητο στοιχείο θα καταγράφονται σε βιβλίο που θα παραλαμβάνεται θεωρημένο από το Δήμο και θα παραδίδονται αντίγραφα ανά 15νθήμερο στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Ά ρ θ ρ ο 12ο

     Απαγορεύεται χωρίς την έγκριση του Δήμου οποιαδήποτε εκτέλεση εργασίας, προσθήκης κ.λ.π. επί του έργου.

     Απαγορεύεται αυστηρά η παραβίαση των υδρομετρητών.

      Απαγορεύεται η άρδευση με τη μέθοδο της κατάκλισης.

     Απαγορεύεται η εκτός περιοχής του έργου μεταφορά νερού με οποιονδήποτε τρόπο.

Ά ρ θ ρ ο 13ο

     Κατάργηση του παγίου για όλα τα κτήματα που βρίσκονται εντός της περιοχής του έργου.

Ά ρ θ ρ ο 14ο

     Καθορισμό τέλους χρήσης σε 0,025 €/κ.μ., όπως προκύπτει από τον ακόλουθο πίνακα:

ΕΞΟΔΑ

ΔΕΗ (κατ/ση ρεύματος αντλ/σιο-γεωτρήσεις) Συντήρηση αρδ. δικτύων & αντλ/σίων Δαπάνη πληρωμής υδρονομέα ΣΥΝΟΛΟ
12.000,00 € 18.000,00€ 2.500,00€ 32.500,00 €

ΕΣΟΔΑ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΤΕΛΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
Κηπευτικά, τριφύλλι, δένδρα, καλαμπόκι, αμπέλια κ.λ.π. 1.300,00 στρ 1.000,00 κ.μ. 0,025 €/κ.μ. 32.500,00 €

Ά ρ θ ρ ο 15ο

         Δεν επιτρέπεται η χρήση του δικτύου σε οφειλέτες αρδευτικών τελών και θα διακόπτεται άμεσα η παροχή τους.

                                                                             Άρθρο 16ο

Το κόστος της τοποθέτησης και σύνδεσης των υδρομέτρων,   θα βαρύνει τους ιδιοκτήτες των ακινήτων.

                                                                             Άρθρο 17ο

Η εποπτεία της εγκατάστασης των υδρομέτρων θα γίνεται από τους υδρονομείς και τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων της περιοχής ευθύνης τους.

   Η μη συμμόρφωση των χρηστών με τις υποδείξεις των υπευθύνων, θα καταγράφεται αμέσως και θα ενημερώνεται η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Ά ρ θ ρ ο 18ο

     Οι απαγορευτικές διατάξεις, καθώς και κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με την άρδευση και δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα κανονισμό ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

 

   Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 31 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                               Τα   Μέλη

                                                                                                                                                                                                                                      Ακριβές απόσπασμα

                                                          Κιάτο 4-10- 2017  

                                                  Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   

                                                                 Κελλάρη   Ιωάννα

Print Friendly, PDF & Email