30/2017 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   7 / 01-08-2017

                                                                 Αριθμός Απόφασης:   30 / 2017

ΘΕΜΑ: 1ΟΝ «Περί συζητήσεως της αιτήσεως του Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου.»

    

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 1ην Αυγούστου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 μ. μ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία της κ. Ιωάννας Κελλάρη, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12600/01-08-2017  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 7 –   ήτοι:

  

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννα           Κελλάρη         (Πρόεδρος)                                                      Ουδείς                 

2.- Κων/νος         Σαρχάνης    (Αντιπρόεδρος)                       

3 .-Χρήστος         Γεώργας           (Μέλος)                                  

4.- Βασίλειος       Αλεξόπουλος   (Μέλος)                               

5.- Βασίλειος     Δομετίου        (Μέλος)

6.- Παύλος           Χρυσικός           (Μέλος)

7.- Ιωάννης         Μυττάς             (Μέλος)

     Η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται ως έκτατη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                                           Θέμα   1ον

   Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Περί συζητήσεως της αιτήσεως του Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου» ανέφερε τα εξής:

   Η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται ως έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, ακολούθως η Πρόεδρος ανέφερε ότι:

Ο Εμπορικός Σύλλογος Κιάτου, μας υπέβαλε την υπ’ αριθ. 2465/26-07-2017 αίτησή του, όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης και   μας ζητεί μεταξύ άλλων την συνδρομή με κάθε μέσο και διαδικασία για την καλύτερη διοργάνωση της λευκής νύκτας που θα γίνει την 12ην Αυγούστου 2017.

     Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

3.-   Την εισήγηση του Προέδρου

4.- Την υπ’ αριθ. 44/2017 θετική απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου και ύστερα από διαλογική

       συζήτηση

.

                                            

 

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 

1.- Κρίνει την παρούσα συνεδρίαση ως έκτακτη και κατεπείγουσα.

   Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί – π ρ ο τ ε ί ν ε ι εισηγείται προς το Δημοτικό συμβούλιο τα κατωτέρω:

1.- Tη διοργάνωση Λευκής Νύχτας το Σάββατο 12   Αυγούστου   2017   στην Δημοτική Κοινότητα Σικυώνος

     (Κιάτου), από τον Εμπορικό   Σύλλογο   Κιάτου.

       Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη οριστικής απόφασης

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                Τα   Μέλη

                                                                                                                                                                                                                                      Ακριβές απόσπασμα

                                                          Κιάτο 1   Αυγούστου 2017  

                                                Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   

                                                                 Κελλάρη   Ιωάννα

Print Friendly, PDF & Email