3/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   2 / 23-02-2018

                                                                 Αριθμός Απόφασης:   3 / 2018

ΘΕΜΑ: 1ΟΝ  «Περί απόκτησης ακινήτου για τις ανάγκες δημιουργίας Πλατείας στην Τ. Κ. Μποζικών.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23ην Φεβρουαρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 μ. μ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία της κ. Ιωάννας Κελλάρη, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1885/23-2-2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 7 –   ήτοι:

  

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννα           Κελλάρη           (Πρόεδρος)                                              Ουδείς

2.- Κων/νος         Σαρχάνης       (Αντιπρόεδρος)

3 .-Βασίλειος       Αλεξόπουλος     (Μέλος)                             

4.- Βασίλειος     Δομετίου            (Μέλος)

5.- Ιωάννης         Μυττάς              (Μέλος)

6.- Παύλος           Χρυσικός             Μέλος)

7.- Χρήστος         Γεώργας             (Μέλος)

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   1ον  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Η πρόεδρος εξέθεσε πως η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται ως έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και ομόφωνα η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εγκρίνει την παρούσα συνεδρίαση ως έκτακτη και κατεπείγουσα.

   Ακολούθως η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Περί απόκτησης ακινήτου για τις ανάγκες δημιουργίας Πλατείας στην Τ. Κ. Μποζικών.» ανέφερε τα εξής:

Ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Μποζικών κ. Σκούπας Απόστολος, μας απέστειλε την από 13-2-2018 πρότασή του και μας γνωρίζει: «… Ότι είναι απαραίτητη η δημιουργία πλατείας, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει τέτοιος χώρος προκειμένου να χρησιμοποιείται από τους κατοίκους αλλά και από τα παιδιά.

   Για το λόγο αυτό προτείνω την αγορά οικοπέδου έκτασης πεντακοσίων (500) τετραγωνικών μέτρων περίπου, ιδιοκτησίας κληρονόμων Φίλη Δημητρίου κ.λ.π προκειμένου να κατασκευαστεί πλατεία.

Σημειωτέον ότι δεν υπάρχει άλλο οικόπεδο στην γύρω περιοχή για την συγκεκριμένη χρήση, είναι το μόνο κατάλληλο και διαθέσιμο για τον ανωτέρω σκοπό.

Η πρόταση έγινε ύστερα από συνέλευση που έγινε με τους κατοίκους του χωριού, στην οποία υπήρξε εποικοδομητική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με γνώμονα πάντα τις πραγματικές ανάγκες…»

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.- Τις σχετικές διατάξεις της παρ. β του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.- Tις σχετικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

3.- Την από 13-2-2018 πρόταση του κ. Εκπροσώπου της Τ.Κ. Μποζικών κ. Σκούπα Απόστολου.

       και ύστερα από διαλογική συζήτηση

                                                                

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α

   1.-  Γνωμοδοτεί –   Εγκρίνει – Συναινεί θετικά   για την δημιουργία Πλατείας στην Τοπική Κοινότητα Μποζικών δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει τέτοιος χώρος προκειμένου να χρησιμοποιείται από τους κατοίκους αλλά και από τα παιδιά   του χωριού και

   2.- Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Κελλάρη Ιωάννα, για την αποστολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας.

     Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3 / 2018 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                Τα   Μέλη

                                                                                                                                                                                                                                      Ακριβές απόσπασμα

                                                          Κιάτο 23-02- 2018  

                                                 Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   

                                                                                              Κελλάρη   Ιωάννα

Print Friendly, PDF & Email