29/2017 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   6 / 26-07-2017

                                                                 Αριθμός Απόφασης:   29 / 2017

ΘΕΜΑ: 2ΟΝ «Περί συζητήσεως της αιτήσεως του κ. Δημόπουλου Γρηγορίου, περί προσωρινή παραχώρηση  

                      ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης Κοινόχρηστων χώρων.»

    

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26ην Ιουλίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:00 π. μ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία της κ. Ιωάννας Κελλάρη, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12209/26-07-2017  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 6 –   ήτοι:

  

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννα           Κελλάρη         (Πρόεδρος)                         1.- Ιωάννης         Μυττάς                     (Μέλος)

2.- Κων/νος         Σαρχάνης    (Αντιπρόεδρος)                      

3 .-Χρήστος         Γεώργας           (Μέλος)                                  

4.- Βασίλειος       Αλεξόπουλος   (Μέλος)                               

5.- Βασίλειος     Δομετίου        (Μέλος)

6.- Παύλος           Χρυσικός           (Μέλος)

    Η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται ως έκτατη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                                          Θέμα   2ον

   Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Περί συζητήσεως της αιτήσεως του κ. Δημόπουλου Γρηγορίου, περί προσωρινή παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης Κοινόχρηστων χώρων.» ανέφερε τα εξής:

   Η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται ως έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, ακολούθως η Πρόεδρος ανέφερε ότι:

Ο κ. Δημόπουλος Γρηγόριος, μας υπέβαλε την από 21-07-2017 αίτησή του, όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης και   μας ζητεί μεταξύ άλλων να του παραχωρήσουμε την χρήση του παρακάτω κοινόχρηστου χώρου, ήτοι την Πλατεία Πολυτεχνείου που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Κιάτου,   από 2 έως 6 Αυγούστου 2017, προκειμένου να διαμορφωθεί LiveStage (Mε ελεύθερη είσοδο).

Ακολούθως η πρόεδρος ανέφερε ότι, επειδή η Δημοτική Κοινότητα Κιάτου, με την υπ’ αριθ. 41/2017 απόφασή της, αποφάσισε την χορήγηση παραχωρήσεως χώρου στον τον κ. Δημόπουλο Γρηγόριο όπως ακριβώς αναγράφεται στην παραπάνω αίτησή του.

     Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

3.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

.

                                            

 

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 

1.- Κρίνει την παρούσα συνεδρίαση ως έκτακτη και κατεπείγουσα.

2.- Γνωμοδοτεί – προτείνει – εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την χρήση κοινόχρηστου χώρου ήτοι την Πλατεία Πολυτεχνείου που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Κιάτου (στο ύψος του Ι. Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος) (από 2 έως 6 Αυγούστου 2017.) προκειμένου να διαμορφωθεί LiveStage (Mε ελεύθερη είσοδο).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 29 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                               Τα   Μέλη

                                                                                                                                                                                                                                      Ακριβές απόσπασμα

                                                          Κιάτο 26   Ιουλίου 2017  

                                                  Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   

                                                                 Κελλάρη   Ιωάννα

Print Friendly, PDF & Email