27/2017 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   5 / 24-07-2017

                                                                 Αριθμός Απόφασης:   27 / 2017

ΘΕΜΑ: 5ΟΝ «Περί παραχωρήσεως χώρου στη Δ.Κ. Κιάτου, για τοποθέτηση ψησταριάς την 5ην και 6ην Αυγούστου

2017   (Μεταμόρφωση Σωτήρος) και την 14ην και 15ην Αυγούστου 2017 (Κοιμήσεως της Θεοτόκου)

στον κ. Ζαχαριά Χρήστο.»

    

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24αν Ιουλίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία της κ. Ιωάννας Κελλάρη, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11655/19-07-2017  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 5 –   ήτοι:

  

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννα           Κελλάρη         (Πρόεδρος)                         1.- Ιωάννης         Μυττάς                     (Μέλος)

2.- Κων/νος         Σαρχάνης    (Αντιπρόεδρος)                       2.- Παύλος           Χρυσικός                 (Μέλος)

3 .-Χρήστος         Γεώργας           (Μέλος)                                  

4.- Βασίλειος       Αλεξόπουλος   (Μέλος)                               

5.- Βασίλειος     Δομετίου        (Μέλος)

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                                          Θέμα   5ον

   Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 5ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Περί παραχωρήσεως χώρου στη Δ.Κ. Κιάτου, για τοποθέτηση ψησταριάς την 5ην και 6ην Αυγούστου 2017 (Μεταμόρφωση Σωτήρος) και την 14ην και 15ην Αυγούστου 2017 (Κοιμήσεως της Θεοτόκου) στον κ. Ζαχαριά Χρήστο.» ανέφερε τα εξής:

Ο κ. Ζαχαριάς Χρήστος του Παναγιώτη, μας υπέβαλε την από 18-07-2017 αίτησή του, και μας ζητεί όπως του χορηγήσουμε άδεια χρήσης χώρου για τοποθέτηση μηχανισμού ψησίματος για τις 5ην και 6ην Αυγούστου 2017, ημέρα εορτασμού της πολιούχου εκκλησίας του Δήμου μας και για την 14ην και 15ην  Αυγούστου 2017 ημέρα εορτασμού της Μεγαλόχαρης.

Το παρόν αίτημά μου έχει ικανοποιηθεί επί σειρά ετών στο πλαίσιο των εθιμοτυπικών εκδηλώσεων.

  

Ακολούθως η πρόεδρος ανέφερε ότι,   επειδή δεν έχουμε απόφαση από την Δημοτική Κοινότητα Κιάτου για το εν λόγω θέμα, προτείνω την αναβολή του θέματος για την επόμενη συνεδρίαση, προκειμένου να έχουμε σχετική απόφαση.

     Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

3.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

.

                                             Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

Την   αναβολή του θέματος για την επόμενη συνεδρίαση, προκειμένου να έχουμε σχετική απόφαση από την Δημοτική Κοινότητα Κιάτου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 27 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                Τα   Μέλη

                                                                                                                                                                                                                                      Ακριβές απόσπασμα

                                                          Κιάτο 25   Ιουλίου 2017  

                                                 Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   

                                                                 Κελλάρη   Ιωάννα

Print Friendly, PDF & Email