25/2017 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   5 / 24-07-2017

                                                                 Αριθμός Απόφασης:   25 / 2017

ΘΕΜΑ: 3ΟΝ «Περί ψηφίσεως νέου κανονισμού άρδευσης του αρδευτικού έργου Λαύκας – Καστανιάς –

                     Δροσοπηγής»

    

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24αν Ιουλίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία της κ. Ιωάννας Κελλάρη, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11655/19-07-2017  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 5 –   ήτοι:

  

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννα           Κελλάρη         (Πρόεδρος)                         1.- Ιωάννης         Μυττάς                     (Μέλος)

2.- Κων/νος         Σαρχάνης    (Αντιπρόεδρος)                       2.- Παύλος          Χρυσικός                 (Μέλος)

3 .-Χρήστος         Γεώργας           (Μέλος)                                  

4.- Βασίλειος       Αλεξόπουλος   (Μέλος)                               

5.- Βασίλειος     Δομετίου        (Μέλος)

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                                           Θέμα   3ον

   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Περί ψηφίσεως νέου κανονισμού άρδευσης του αρδευτικού έργου Λαύκας – Καστανιά ς – Δροσοπηγής» ανέφερε τα εξής:

Η Τοπική Κοινότητα Λαύκας, μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 2/2017 απόφασή της, σχετικά με την ψήφιση νέου κανονισμού άρδευσης, του αρδευτικού έργου Λαύκας –Καστανιάς- Δροσοπηγής, όπου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης και πρέπει με απόφασή μας να εγκρίνουμε τον εν λόγω κανονισμό, επειδή όμως το έργο αφορά και τις Τοπικές Κοινότητες Καστανιάς και Δροσοπηγής και δεν έχουμε σύμφωνη γνώμη από τους εκπροσώπους των εν λόγω Κοινοτήτων, εισηγούμαι την αναβολή του θέματος με καταληκτική ημερομηνία γνωμοδότησης των Κοινοτήτων έως   την 31ην Ιουλίου 2017.

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

3.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

.

                                              Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

   Την αναβολή του θέματος, προκειμένου να μας φέρουν εισηγήσεις για το εν λόγω κανονισμό οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων Καστανιάς και Δροσοπηγής με καταληκτική ημερομηνία την 31ην Ιουλίου 2017.

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 25 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                Τα   Μέλη

                                                                                                                                                                                                                                     Ακριβές απόσπασμα

                                                          Κιάτο 25   Ιουλίου 2017  

                                                 Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   

                                                                 Κελλάρη   Ιωάννα

Print Friendly, PDF & Email