24/2017 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   5 / 24-07-2017

                                                                 Αριθμός Απόφασης:   24 / 2017

ΘΕΜΑ: 2ΟΝ «Περί παρατάσεως άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στον κ. Σώκο Παναγιώτη στην Τ. Κ. Κάτω

                    Διμηνιού της Δ. Ε. Σικυωνίων»

    

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24αν Ιουλίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία της κ. Ιωάννας Κελλάρη, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11655/19-07-2017  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 5 –   ήτοι:

  

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννα           Κελλάρη         (Πρόεδρος)                         1.- Ιωάννης         Μυττάς                     (Μέλος)

2.- Κων/νος         Σαρχάνης    (Αντιπρόεδρος)                      2.- Παύλος           Χρυσικός                 (Μέλος)

3 .-Χρήστος         Γεώργας           (Μέλος)                                  

4.- Βασίλειος       Αλεξόπουλος   (Μέλος)                               

5.- Βασίλειος     Δομετίου        (Μέλος)

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                                           Θέμα   2ον

   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Περί παρατάσεως άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στον κ. Σώκο Παναγιώτη στην Τ. Κ. Κάτω Διμηνιού της Δ. Ε. Σικυωνίων» ανέφερε τα εξής: Το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας, μας υπέβαλε την από 29-06-2017 θετική εισήγησή του, περί παρατάσεως άδειας χρήσης Μουσικών Οργάνων, στην επιχείρηση «ΚΑΦΕ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» του κου Σώκου Παναγιώτη που βρίσκεται στην Τ. Κ. Κάτω Διμηνιού της Δ. Ε. Σικυωνίων και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

3.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

.

                                             Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης χρήσης   του ωραρίου   μουσικών οργάνων στο κάτωθι Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος όπως προβλέπονται από την 3 /1995 Αστυνομική Διάταξη:

 

1.- «ΚΑΦΕ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» του κου Σώκου Παναγιώτη του Κων/νου που βρίσκεται στην Τ. Κ.

       Κάτω Διμηνιού της Δ. Ε. Σικυωνίων.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                Τα   Μέλη

                                                                                                                                                                                                                                       Ακριβές απόσπασμα

                                                          Κιάτο 25   Ιουλίου 2017  

                                                 Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   

                                                                Κελλάρη   Ιωάννα

Print Friendly, PDF & Email