23/2017 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   5 / 24-07-2017

                                                                 Αριθμός Απόφασης:   23 / 2017

ΘΕΜΑ: 1ΟΝ «Περί απαλλοτρίωσης Τμήματος ακινήτου ιδιοκτησίας Γκότση Γεωργίου στην περιοχή «Βαλτσεϊκα»

                      της Τ.Κ. Μεγ. Βάλτου»

    

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24αν Ιουλίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία της κ. Ιωάννας Κελλάρη, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11655/19-07-2017  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 5 –   ήτοι:

  

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννα           Κελλάρη         (Πρόεδρος)                         1.- Ιωάννης         Μυττάς                     (Μέλος)

2.- Κων/νος         Σαρχάνης    (Αντιπρόεδρος)                       2.- Παύλος           Χρυσικός                 (Μέλος)

3 .-Χρήστος         Γεώργας           (Μέλος)                                  

4.- Βασίλειος       Αλεξόπουλος   (Μέλος)                               

5.- Βασίλειος     Δομετίου        (Μέλος)

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                                           Θέμα   1ον

   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Περί απαλλοτρίωσης Τμήματος ακινήτου ιδιοκτησίας Γκότση Γεωργίου στην περιοχή «Βαλτσεϊκα» της Τ.Κ. Μεγ. Βάλτου.» ανέφερε τα εξής:

ToΔημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας, μας υπέβαλε την υπ’ αριθ. 192/2017 απόφασή του η οποία αναφέρει τα εξής:

       Στην περιοχή «Βαλτσέικα» της Τ.Κ. Μεγ. Βάλτου, υφίσταται Δημοτικός δρόμος, ο οποίος χρήζει διαπλάτυνσης δεδομένου ότι η υφιστάμενη κατάστασή του κρίνεται, απολύτως επικίνδυνη ως προς την διέλευση οποιουδήποτε οχήματος.

Ακολούθως έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 4/2016 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Μεγ. Βάλτου με την οποία Ομόφωνα   προτείνεται η έναρξη των απαραίτητων ενεργειών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Σικυωνίων, προκειμένου να αποκτηθεί τμήμα από το ακίνητο ιδιοκτησίας ΓΚΟΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, παρακείμενο στον εν λόγω Δημοτικό δρόμο για την διαπλάτυνσή του.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την αρθ. 4/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Μεγ. Βάλτου
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

               πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1.   Δ ι α π ι σ τ ώ ν ε ι , την αναγκαιότητα απόκτησης τμήματος ακινήτου ιδιοκτησίας ΓΚΟΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ που βρίσκεται στην περιοχή «Βαλτσεϊκα» της Τ. Κ. Μεγ. Βάλτου της Δ.Ε. Σικυωνίων, για διαπλάτυνση υφιστάμενης Δημοτικής οδού .

2. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται:

   α) Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσίων

   β) Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και

   γ) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου .  

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

3.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

.

                                             Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

Γνωμοδοτεί –   εισηγείται –   προτείνει και συμφωνεί   προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την αναγκαιότητα απόκτησης τμήματος ακινήτου ιδιοκτησίας ΓΚΟΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ που βρίσκεται στην περιοχή «Βαλτσεϊκα» της Τ. Κ. Μεγ. Βάλτου της Δ. Ε. Σικυωνίων, για διαπλάτυνση υφιστάμενης Δημοτικής οδού .

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                Τα   Μέλη

                                                                                                                                                                                                                                       Ακριβές απόσπασμα

                                                          Κιάτο 25   Ιουλίου 2017  

                                                 Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   

                                                                Κελλάρη   Ιωάννα

Print Friendly, PDF & Email