22/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   8 / 23 – 10 -2018

                                                                Αριθμός Απόφασης: 22 / 2018

ΘΕΜΑ: 8ΟΝ «Μεταφορά   θέσεων στάθμευσης ταξί στην Δ. Κ. Σικυώνος – Κιάτου»

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23ην Οκτωβρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ιωάννη Τσιάνου, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11614/19-10-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   5 –   ήτοι:

  

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης         Τσιάνος           (Πρόεδρος)                       1.- Χρήστος         Γεώργας            (Μέλος)

2.- Ιωάννης        Μυττάς               (Μέλος)                          2.- Παύλος           Χρυσικός            (Μέλος)    

3 .-Βασίλειος       Αλεξόπουλος     (Μέλος)                       

4.- Βασίλειος     Δομετίου           (Μέλος)

5.- Κων/νος         Σαρχάνης       (Αντιπρόεδρος)

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   8ον  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

   Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισηγούμενος το 8ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Μεταφορά θέσεων στάθμευσης ταξί στην Δ. Κ. Σικυώνος – Κιάτου» ανέφερε τα εξής:

   Η Δημοτική Κοινότητα Σικυώνος-Κιάτου, με την υπ’ αριθ. 20/2018 απόφασή της ομόφωνα γνωμοδότησε και ενέκρινε τη μεταφορά έξι (6) θέσεων στάθμευσης ταξί επί της οδού Γ. Γεννηματά, την αφαίρεση των τριών (3) υπογείων κάδων απορριμμάτων που βρίσκονται απέναντι από το κτίριο της Ε.Τ.Ε. και την αποκατάσταση του οδοστρώματος, όπως προτείνονται με την κατατεθείσα αίτηση της Ένωσης Ιδιοκτητών Ράδιο Ταξί Κιάτου, όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

 

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-  Την υπ’ αριθ. 20/2018 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου.

3.-  Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

4.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά   Πλειοψηφία

(Μειοψηφούντων των μελών της επιτροπής κ.κ. . Σαρχάνη Κων/νου και Βασιλείου Αλεξόπουλου, οι οποίοι εγκρίνουν την μεταφορά έξι (6) θέσεων στάθμευσης Ταξί)

1.- Γνωμοδοτεί – συναινεί αρνητικά και δεν  εγκρίνει την μεταφορά έξι (6) θέσεων στάθμευσης ταξί επί της οδού Γ. Γεννηματά, δεδομένου ότι τάχθηκαν για την μη έγκριση τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ι. Τσιάνος,  Β. Δομετίου και   Ι. Μυττάς.)

                                                                         και

 

3.- Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Τσιάνο Ιωάννη, για την υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων.

     Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22 / 2018 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                               Τα   Μέλη

                                                                                                                                                                                                                                      Ακριβές απόσπασμα

                                                           Κιάτο 23-10-2018

                                                 Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

                                                                 ΤΣΙΑΝΟΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

Print Friendly, PDF & Email