22/2017 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   4 / 22-06-2017

                                                                 Αριθμός Απόφασης:   22 /2017

ΘΕΜΑ: 1ΟΝ «Περί παραχώρησης ή μη κοινόχρηστου χώρου σε τμήμα της Πλατείας Ελευθερίας για

                       πραγματοποίηση εκδήλωσης   την 29ην Ιουνίου 2017.»

    

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22αν Ιουνίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 14:30 μ. μ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία της κ. Ιωάννας Κελλάρη, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10049/22-06-2017  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 7 –   ήτοι:

  

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννα           Κελλάρη         (Πρόεδρος)                         

2.- Κων/νος         Σαρχάνης    (Αντιπρόεδρος)                                              Ουδείς                 

3 .-Χρήστος         Γεώργας           (Μέλος)                                  

4.- Παύλος         Χρυσικός           (Μέλος)                              

5.- Βασίλειος     Δομετίου        (Μέλος)

6.- Ιωάννης         Μυττάς               (Μέλος)

7.- Βασίλειος       Αλεξόπουλος    (Μέλος)

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών

                                                                                          Θέμα   1ον

   Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Περί παραχώρησης ή μη κοινόχρηστου χώρου σε τμήμα της Πλατείας Ελευθερίας για πραγματοποίηση εκδήλωσης   την 29ην Ιουνίου 2017» έθεσε υπόψη ότι η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται ως έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε υπόψη την από 19-06-2017 αίτηση που αναφέρεται στο αντικείμενο του θέματος και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής.

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

3.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

.

                                             Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

   1.- Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος

   2.- Εγκρίνει την παραχώρηση Τμήματος Κοινόχρηστου Χώρου επί της Πλατείας Ελευθερίας στην κα

         Χριστοδούλου Αδαμαντία του Ευαγγέλου (Ιδιοκτήτριας Γυμναστηρίου) για την πραγματοποίηση εκδήλωσης

         την 29ην Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και από 8: 30 μ. μ. έως την 9: 30 μ. μ.

   Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                Τα   Μέλη

                                                                                                                                                                                                                                      Ακριβές απόσπασμα

                                                          Κιάτο 22   Ιουνίου 2017  

                                                Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   

                                                                 Κελλάρη   Ιωάννα

                                                                   (Αντιδήμαρχος)

Print Friendly, PDF & Email