21/2017 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   3 / 02-06-2017

                                                                 Αριθμός Απόφασης:   21 /2017

ΘΕΜΑ: 5ΟΝ «Επιβολή κυρώσεων σε επιχείρηση χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, του κου Χρόνη Παναγιώτη

                        του Δημητρίου»

    

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 2αν Ιουνίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία της κ. Ιωάννας Κελλάρη, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5563/29-05-2017  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 5 –   ήτοι:

  

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννα           Κελλάρη         (Πρόεδρος)                         1.- Ιωάννης         Μυττάς                     (Μέλος)

2.- Κων/νος         Σαρχάνης    (Αντιπρόεδρος)                       2.- Βασίλειος      Αλεξόπουλος          (Μέλος)

3 .-Χρήστος         Γεώργας           (Μέλος)                                  

4.- Παύλος         Χρυσικός           (Μέλος)                              

5.- Βασίλειος     Δομετίου        (Μέλος)

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                                           Θέμα   5ον

   Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 5ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, περί «Επιβολή κυρώσεων σε επιχείρηση χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, του κου Χρόνη Παναγιώτη του Δημητρίου» έθεσε υπόψη την από 19-04-2017 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης που έχει ως εξής:

Δήμος Σικυωνίων                                                                     Κιάτο   19-04-2017

Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

 

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΠΡΟΣ
Την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ: «Επιβολή κυρώσεων σε επιχείρηση χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

     Σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

  1. Το Α.Τ. Κιάτου με τα με αρ. πρωτ. 1020 / 13030 / 16 / 1-β, 1020 / 13030 / 16 / 2-β και 1020 / 13030 / 16 / 3-β / 2016 έγγραφα του (συν. 1 – 3) μας γνώρισε ότι ο κος ΧΡΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ του Δημητρίου, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας «ΧΡΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» έχει θέσει σε λειτουργία επιχείρηση ως «ΠΑΙΔΟΤΟΠΟ» εντός καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» επί της οδού Μιαούλη 1Β στο Κιάτο χωρίς την απαιτούμενη άδεια.
  2. Με το με αρ. πρωτ. 919 / 2017 έγγραφο μας (συν. 4) που επιδόθηκε με αποδεικτικό, γνωστοποιήσαμε στον ανωτέρω ιδιοκτήτη την υποχρέωση μας να επιβάλλουμε κυρώσεις, τον καλέσαμε να παύση τη λειτουργία της επιχείρησης, να προσέλθει στο Δημαρχείο για να εκθέσει τις απόψεις του, καθώς και να υποβάλλει εγγράφως τις τυχόν αντιρρήσεις του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2690 / 1999 (Φ.Ε.Κ. 45 Α’).
  3. Ο κος ΧΡΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ κατέθεσε στο Δήμο μας αίτηση αντιρρήσεων (συν. 5) η οποία έλαβε αρ. πρωτ. 1681 / 2017.
  4. Με το με αρ. πρωτ. 1681 / 2017 έγγραφο μας (συν. 6) και προς το σκοπό διερεύνησης των σε αυτή διαλαμβανόμενων, αποστείλαμε φωτοαντίγραφο της αίτησης αντιρρήσεων στο Α.Τ. Κιάτου για τις απόψεις του.
  5. Το Α.Τ. Κιάτου μας απάντησε σχετικά με το με αρ. πρωτ. 1020 / 13030 / 16 / 4-β / 2017 έγγραφο του (συν. 7).
  6. Σε περιπτώσεις λειτουργίας παιδότοπου χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, επιβάλλονται κυρώσεις (συν. 8) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 άρθρο 10 της Κ.Υ.Α. αριθμ. 36873 / 2007 (Φ.Ε.Κ. 1364 Α’) με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής (πλέον Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

     Κατόπιν τούτων σας διαβιβάζω φωτοαντίγραφα όλων των προαναφερόμενων εγγράφων και παρακαλώ για τις δικές σας περεταίρω ενέργειες.

                                                                  Ο αρμόδιος Υπάλληλος

                                                                        ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΗΛΙΑΣ

 

Κατόπιν ο Πρόεδρος ανέφερε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 10 της Κ.Υ.Α. 36873/2-7-2007 (ΦΕΚ 1364/2-8-2007 Τεύχος Β΄) Στις περιπτώσεις λειτουργίας παιδότοπου χωρίς την προβλεπόμενη από την παρούσα απόφαση άδεια ίδρυσης και λειτουργίας επιβάλλεται πρόστιμο δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ και σφραγίζεται το κατάστημα που λειτουργεί ο παιδότοπος.

Εάν ο παιδότοπος λειτουργεί εντός χώρου που ασκείται διαφορετική δραστηριότητα, εκτός από το πρόστιμο του προηγουμένου εδαφίου, σφραγίζονται μόνο οι παίχνιδοκατασκευές και τα παιχνίδια.

Οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση της αρμόδιας για τη χορήγηση της άδειας αρχής. Ειδικότερα, όταν η άδεια χορηγείται από το Δήμαρχο ή Πρόεδρος Κοινότητας, οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται μετά από απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής ή του Κοινοτικού Συμβουλίου

Τα ανωτέρω έγγραφα αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας απόφασης

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

3.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

                                           Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

   1.- Την σφράγιση του εν λόγω καταστήματος ως προς τις παίχνιδοκατασκευές και τα παιχνίδια με βάση την παρ. 3 του άρθρου 10 της Κ. Υ. Α. 36873/2-7-2007 (ΦΕΚ 1364/2-8-2007) και  

2.- Την επιβολή προστίμου δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00)€ με βάση την παρ. 3 του άρθρου 10 της Κ. Υ. Α. 36873/2-7-2007 (ΦΕΚ 1364/2-8-2007), σε βάρος της εταιρείας με την επωνυμία « Χρόνης Παναγιώτης & Σία Ε.Ε.» που διατηρεί κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που βρίσκεται στην οδό Μιαούλη αριθ. 1Β στο Κιάτο Κορινθίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 21 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                Τα   Μέλη

                                                                                                                                                                                                                                      Ακριβές απόσπασμα

                                                          Κιάτο 12   Ιουνίου 2017  

                                                 Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   

                                                                 Κελλάρη   Ιωάννα

Print Friendly, PDF & Email