47/2016 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   13 /    22-11-2016

                                                                 Αριθμός Απόφασης:   47 /2016

ΘΕΜΑ : 1ΟΝ «Περί χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος »

    

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22αν  Νοεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Μυττά   Ιωάννη, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17410/17-11-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 5 –   ήτοι:

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης       Μυττάς           (Πρόεδρος)                          1.- Χρήστος       Γεώργας     (Αντιπρόεδρος)

2 .-Βασίλειος     Δομετίου           (Μέλος)                               2.- Παναγιώτης   Μπακόλιας           (Μέλος)  

3.- Ιωάννα         Κελλάρη            (Μέλος                              

4.- Βασίλειος     Αλεξόπουλος   (Μέλος)

5.- Παύλος         Χρυσικός         (Μέλος)

                       

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                                        

                                                                                         Θέμα 1ον

   Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Περί χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τις από 04-11-2016, και 15-11-2016 εισηγήσεις του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου που αναφέρεται στο αντικείμενο του θέματος και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής .

     Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

3.-   Τις εισηγήσεις του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου με ημερομηνίες 04-11-2016,

       και 15-11-2016

4.- Την εισήγηση του Προέδρου και   ύστερα από διαλογική συζήτηση

.

                                             Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

A.- Τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων  υγειονομικού ενδιαφέροντος ως εξής:

1.- Στον Αθανάσιο Πρέζα Α.Ε., ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Αποθήκευση – Διανομείς (Επιχείρηση αποθήκευσης τροφίμων ή ποτών)» στο 4ο χλμ. της Ε. Ο. Κιάτου – Σουλίου θέση Τσάκριζα, στη Τ.Κ. Σουλίου Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου μας, σε ακίνητο ιδιοκτησίας της εταιρείας, με βάση την από 04-11-2016 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και

2.- Στον Λιάκη Βλάσιο του Άγγελου , ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Κατάστημα λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Οπωροπωλείο- Παντοπωλείο- Πρατήριο Άρτου) στη Τ. Κ. Διμηνιό Δ. Ε. Σικυωνίων του Δήμου μας, σε ακίνητο ιδιοκτησίας Παπαντωνίου Ιωάννη του Γεωργίου, με βάση την από 15-11-2016 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης .

Β.- Η οριστική άδεια ίδρυσης & λειτουργίας των ανωτέρω καταστημάτων, θα χορηγηθεί από το (Δήμαρχο αφού ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία που προβλέπεται στον ανωτέρω νόμο και εφόσον τηρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις και με την επισήμανση ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 Κ..Κ. «το κατάστημα λειτουργεί νόμιμα από το χρόνο χορήγησης της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας».

Η παρούσα απόφαση ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΔΕΙΑ και ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του καταστήματος.

     Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να υποβάλλει στο Δήμο μας εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της απόφασης, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται δηλαδή έως (22-02-2017), με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) ακόμη μήνες κατόπιν αίτησης – γνωστοποίησης στο Δήμο μας.

     Σε διαφορετική περίπτωση η κάθε προέγκριση ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ.

  

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  47 / 2016 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                Τα   Μέλη

                                                                                                        1.- Βασίλειος           Αλεξόπουλος

                                                                                                         2.- Βασίλειος           Δομετίου

Μυττάς   Ιωάννης                                                                           3.- Ιωάννα               Κελλάρη

                                                                                                        4,.-Παύλος             Χρυσικός

                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                      Ακριβές απόσπασμα

                                                         Κιάτο  23   Νοεμβρίου 2016  

                                                 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   

                                                                 Μυττάς   Ιωάννης  

           

Print Friendly, PDF & Email

48/2016 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   13 /    22-11-2016

                                                                 Αριθμός Απόφασης:   48 /2016

ΘΕΜΑ : 1ΟΝ «Γνωστοποίηση της ανακοίνωσης που αφορά το έργο «Υφιστάμενος σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της Εταιρείας VODAFONΕ –ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ, στον οποίο πραγματοποιείται από «κοινού χρήση κατασκευής κεραίας» με τις εταιρείες WINDHELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε.Β.Ε. & COSMOTE Α.Ε. με κωδικό θέσης (ΚΑΣΤΑΝΙΑ – 1002040).»

    

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22αν  Νοεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Μυττά   Ιωάννη, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17410/17-11-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 5 –   ήτοι:

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης       Μυττάς           (Πρόεδρος)                          1.- Χρήστος       Γεώργας     (Αντιπρόεδρος)

2 .-Βασίλειος     Δομετίου           (Μέλος)                               2.- Παναγιώτης   Μπακόλιας           (Μέλος)  

3.- Ιωάννα         Κελλάρη            (Μέλος                              

4.- Βασίλειος     Αλεξόπουλος   (Μέλος)

5.- Παύλος         Χρυσικός         (Μέλος)

                       

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                                        

                                                                                         Θέμα 2ον

   Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Γνωστοποίηση της ανακοίνωσης που αφορά το έργο «Υφιστάμενος σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της Εταιρείας VODAFONΕ –ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ, στον οποίο πραγματοποιείται από «κοινού χρήση κατασκευής κεραίας» με τις εταιρείες WINDHELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε.Β.Ε. & COSMOTE Α.Ε. με κωδικό θέσης (ΚΑΣΤΑΝΙΑ – 1002040).» έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ’ αριθ. 272775/61209/21-10-2016 έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου,  με το οποίο μας απέστειλε ανακοίνωση που αφορά τροποποίηση ΑΕΠΟ του έργου: «Ϋφιστάμενος Σταθμός Βάσης Κινητής τηλεφωνίας της Εταιρείας VODAFONE– ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ, στο οποίο πραγματοποιείται από κοινού χρήση κεραίας με τις εταιρείες WINDHELLASτηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε. & cosmote Α.Ε. με κωδικό θέσης «ΚΑΣΤΑΝΙΑ -1002040» που βρίσκεται στη θέση «Ύψωμα Μαυροβούνι» Τ. Κ. Καστανέας του Δήμου Σικυωνίων της; Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

     Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να ενημερωθεί σχετικά.

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 και 76 του Ν. 3852/2010.

2.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

3.-   Το υπ’ αριθ. 272775/61209/21-10-2016 έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου και   ύστερα

       από διαλογική συζήτηση

.

                                             Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

Την γνωστοποίηση του έργου τροποποίηση ΑΕΠΟ του έργου: «Ϋφιστάμενος Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της Εταιρείας VODAFONE– ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ, στο οποίο πραγματοποιείται από κοινού χρήση κεραίας με τις εταιρείες WINDHELLAS τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε. & cosmote Α.Ε. με κωδικό θέσης «ΚΑΣΤΑΝΙΑ -1002040» που βρίσκεται στη θέση «Ύψωμα Μαυροβούνι» Τ. Κ. Καστανέας του Δήμου Σικυωνίων της; Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Μυττά Ιωάννη, για την αποστολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  48 / 2016 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                Τα   Μέλη

                                                                                                        1.- Βασίλειος           Αλεξόπουλος

                                                                                                         2.- Βασίλειος           Δομετίου

Μυττάς   Ιωάννης                                                                           3.- Ιωάννα               Κελλάρη

                                                                                                        4,.-Παύλος             Χρυσικός

                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                      Ακριβές απόσπασμα

                                                         Κιάτο  23   Νοεμβρίου 2016  

                                                 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   

                                                                 Μυττάς   Ιωάννης  

           

Print Friendly, PDF & Email

46/2016 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   12 /    24-10-2016

                                                                 Αριθμός Απόφασης:   46 /2016

ΘΕΜΑ 2ον ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : «Δημιουργία πράσινου σημείου του Δήμου Σικυωνίων σε ιδιοκτησία

                                                                            Καραγκούνη Παταπία στην Τ.Κ. Αρχ. Σικυώνας-Βασιλικού»

 

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24ην  Οκτωβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Μυττά   Ιωάννη, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15773/19-10-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα    – 4 –   ήτοι:

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης       Μυττάς           (Πρόεδρος)                          1.- Χρήστος       Γεώργας     (Αντιπρόεδρος)

2 .-Βασίλειος     Δομετίου           (Μέλος)                               2.- Παναγιώτης   Μπακόλιας           (Μέλος)  

3.- Ιωάννα         Κελλάρη            (Μέλος                               3.- Παύλος         Χρυσικός          (Μέλος)

4.- Βασίλειος     Αλεξόπουλος   (Μέλος)

                       

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                                          

                                                                                         Θέμα 2ον ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μυττάς Ιωάννης, εξέθεσε ότι έχουμε ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης στην παρούσα συνεδρίαση λόγω καταληκτικών ημερομηνιών για την «Δημιουργία Πράσινου Σημείου του Δήμου Σικυωνίων σε ιδιοκτησία Καραγκούνη Παταπία στην Τ. Κ. Αρχ. Σικυώνας (Βασιλικού)».

Ακολούθως η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα αποδέχθηκε την συζήτηση του παραπάνω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης βάση των σχετικών διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 67   του Ν. 3852/2010.

   Στη   συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ον θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης, για τη Δημιουργία Πράσινου Σημείου του Δήμου Σικυωνίων σε ιδιοκτησία Καραγκούνη Παταπία στην Τ. Κ. Αρχ. Σικυώνας (Βασιλικού) ανέφερε ότι, πρέπει με απόφασή μας να γνωμοδοτήσουμε για τη δημιουργία πράσινου σημείου στο Δήμο μας ή όχι.

   Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

          Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-     Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση .

                                                 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ο φ ώ ν ω ς

 

1.- Την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης

2.- Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί   θετικά για τη δημιουργία πράσινου σημείου στην Τοπική Κοινότητα Αρχ. Σικυώνας (Βασιλικού) του Δήμου Σικυωνίων σε ιδιοκτησία Καραγκούνη   Παταπίας .

 

   Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  46 / 2016 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                 Τα   Μέλη

                                                                                                         1.- Βασίλειος           Αλεξόπουλος

                                                                                                        2.- Βασίλειος           Δομετίου

Μυττάς   Ιωάννης                                                                            3.- Ιωάννα               Κελλάρη

                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                      Ακριβές απόσπασμα

                                                           Κιάτο 31   Οκτωβρίου 2016  

                                                 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   

                                                                 Μυττάς   Ιωάννης  

           

Print Friendly, PDF & Email

45/2016 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   12 /    24-10-2016

                                                                 Αριθμός Απόφασης:   45 /2016

ΘΕΜΑ 1ον ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : «Δημιουργία πράσινου σημείου του Δήμου Σικυωνίων σε ιδιοκτησία

                                                                            Γεωργόπουλου Χρήστου στην Τ.Κ. Αρχ. Σικυώνας-Βασιλικού»

 

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24ην  Οκτωβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Μυττά   Ιωάννη, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15773/19-10-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα    – 4 –   ήτοι:

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης       Μυττάς           (Πρόεδρος)                          1.- Χρήστος       Γεώργας     (Αντιπρόεδρος)

2 .-Βασίλειος     Δομετίου           (Μέλος)                               2.- Παναγιώτης   Μπακόλιας           (Μέλος)  

3.- Ιωάννα         Κελλάρη            (Μέλος                               3.- Παύλος         Χρυσικός             (Μέλος)

4.- Βασίλειος     Αλεξόπουλος   (Μέλος)

                       

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                                          

                                                                                         Θέμα 1ον ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μυττάς Ιωάννης, εξέθεσε ότι έχουμε ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης στην παρούσα συνεδρίαση λόγω καταληκτικών ημερομηνιών για την «Δημιουργία Πράσινου Σημείου του Δήμου Σικυωνίων σε ιδιοκτησία Γεωργόπουλου Χρήστου στην Τ. Κ. Αρχ. Σικυώνας (Βασιλικού)».

Ακολούθως η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα αποδέχθηκε την συζήτηση του παραπάνω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης βάση των σχετικών διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 67   του Ν. 3852/2010.

   Στη   συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ον θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης, για τη Δημιουργία Πράσινου Σημείου του Δήμου Σικυωνίων σε ιδιοκτησία Γεωργόπουλου Χρήστου στην Τ. Κ. Αρχ. Σικυώνας (Βασιλικού) ανέφερε ότι, πρέπει με απόφασή μας να γνωμοδοτήσουμε για τη δημιουργία πράσινου σημείου στο Δήμο μας ή όχι.

   Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

          Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-     Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση .

                                                 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ο φ ώ ν ω ς

 

1.- Την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης

2.- Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί   θετικά για τη δημιουργία πράσινου σημείου στην Τοπική Κοινότητα Αρχ. Σικυώνας (Βασιλικού) του Δήμου Σικυωνίων σε ιδιοκτησία του κ.   Γεωργόπουλου Χρήστου.

 

   Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  45 / 2016 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                               Τα   Μέλη

                                                                                                         1.- Βασίλειος           Αλεξόπουλος

                                                                                                        2.- Βασίλειος           Δομετίου

Μυττάς   Ιωάννης                                                                            3.- Ιωάννα               Κελλάρη

                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                      Ακριβές απόσπασμα

                                                         Κιάτο 31   Οκτωβρίου 2016  

                                                 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   

                                                                 Μυττάς   Ιωάννης  

           

Print Friendly, PDF & Email

44/2016 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   12 /    24-10-2016

                                                                 Αριθμός Απόφασης:   44 /2016

ΘΕΜΑ :  4ΟΝ «Γνωστοποίηση της ανακοίνωσης που αφορά Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου

                        «ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΙΑΤΟΥ» (Ολοκλήρωση αναγκαίων έργων προστασίας).»

    

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24ην  Οκτωβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Μυττά   Ιωάννη, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15773/19-10-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 4 –   ήτοι:

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης       Μυττάς           (Πρόεδρος)                          1.- Χρήστος       Γεώργας     (Αντιπρόεδρος)

2 .-Βασίλειος     Δομετίου           (Μέλος)                               2.- Παναγιώτης   Μπακόλιας           (Μέλος)  

3.- Ιωάννα         Κελλάρη            (Μέλος                               3.- Παύλος         Χρυσικός             (Μέλος)

4.- Βασίλειος     Αλεξόπουλος   (Μέλος)

                       

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                                        

                                                                                        Θέμα 4ον

   Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εισηγούμενος το 4ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Γνωστοποίηση της ανακοίνωσης που αφορά Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΙΑΤΟΥ» (Ολοκλήρωση αναγκαίων έργων προστασίας)» ανέφερε ότι, το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου με το υπ’ αριθ. 256171/57442/05-10-2016 έγγραφό του, μας απέστειλε μία ανακοίνωση που αφορά (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΕΠ) του έργου: «ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΙΑΤΟΥ» (Ολοκλήρωση αναγκαίων έργων προστασίας)» που βρίσκεται στο Δήμο Σικυωνίων, της Π. Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προκειμένου να την γνωστοποιήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και το Τοπικό Συμβούλιο που ανήκει η περιοχή.

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Το υπ’ αριθ. 256171/57442/05-10-2016 έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

3.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση .

                                                 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ο φ ώ ν ω ς

 

Την έγκριση του έργου με τίτλο – Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων «ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΙΑΤΟΥ» (Ολοκλήρωση αναγκαίων έργων προστασίας)» που βρίσκεται στο Δήμο Σικυωνίων, της Π. Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

  

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  44 / 2016 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                Τα   Μέλη

                                                                                                        1.- Βασίλειος           Αλεξόπουλος

                                                                                                         2.- Βασίλειος           Δομετίου

Μυττάς   Ιωάννης                                                                           3.- Ιωάννα               Κελλάρη

                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                     Ακριβές απόσπασμα

                                                          Κιάτο 31   Οκτωβρίου 2016  

                                                 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   

                                                                Μυττάς   Ιωάννης  

           

Print Friendly, PDF & Email

43/2016 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   12 /    24-10-2016

                                                                 Αριθμός Απόφασης:   43 /2016

ΘΕΜΑ :  3ΟΝ «Έγκριση σχεδίου κανονισμού λειτουργίας στον κοινόχρηστο χώρο της Δ.Κ. Κιάτου που

                          περικλείεται από τις οδούς Κολοκοτρώνη, Μιαούλη, Πετμεζά και Ποσειδώνος     (Παιδική χαρά).»

    

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24ην  Οκτωβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Μυττά   Ιωάννη, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15773/19-10-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 4 –   ήτοι:

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης       Μυττάς           (Πρόεδρος)                          1.- Χρήστος       Γεώργας     (Αντιπρόεδρος)

2 .-Βασίλειος     Δομετίου           (Μέλος)                               2.- Παναγιώτης   Μπακόλιας           (Μέλος)  

3.- Ιωάννα         Κελλάρη            (Μέλος                               3.- Παύλος         Χρυσικός             (Μέλος)

4.- Βασίλειος     Αλεξόπουλος   (Μέλος)

                       

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                                        

                                                                                         Θέμα 3ον

   Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εισηγούμενος το 3ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Έγκριση σχεδίου κανονισμού λειτουργίας στον κοινόχρηστο χώρο της Δ.Κ. Κιάτου που περικλείεται από τις οδούς Κολοκοτρώνη, Μιαούλη, Πετμεζά και Ποσειδώνος     (Παιδική χαρά)» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 14912/07-10-2016 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου που αναφέρεται στο αντικείμενο του θέματος και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής .

     Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

3.-   Την εισήγηση με υπ’ αριθ. 14912/07-10-2016 της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας.

4.- Την εισήγηση του Προέδρου και   ύστερα από διαλογική συζήτηση

.

                                             Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

Δεν Εγκρίνει το σχέδιο κανονισμού λειτουργίας στον κοινόχρηστο χώρο της Δ. Κ. Κιάτου που περικλείεται από τις οδούς Κολοκοτρώνη, Μιαούλη, Πετμεζά και Ποσειδώνος     (Παιδική χαρά) , που πρότεινε η Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας καθότι δεν είναι επαρκής και έχει ορισμένες ατέλειες ως προς την λειτουργία του και με νεότερη απόφασή μας , θα επανέλθουμε για τις αλλαγές που επιθυμούμαι να ψηφίσουμε.

  

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  43 / 2016 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                Τα   Μέλη

                                                                                                        1.- Βασίλειος           Αλεξόπουλος

                                                                                                         2.- Βασίλειος           Δομετίου

Μυττάς   Ιωάννης                                                                            3.- Ιωάννα               Κελλάρη

                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                       Ακριβές απόσπασμα

                                                          Κιάτο 31   Οκτωβρίου 2016  

                                                Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   

                                                                 Μυττάς   Ιωάννης  

           

Print Friendly, PDF & Email

42/2016 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   12 /    24-10-2016

                                                                 Αριθμός Απόφασης:   42 /2016

ΘΕΜΑ : 2ΟΝ «Έγκριση σχεδίου κανονισμού άρδευσης της Τ. Κ. Μικρού Βάλτου της Δ. Ε. Σικυωνίων »

    

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24ην  Οκτωβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Μυττά   Ιωάννη, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15773/19-10-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 4 –   ήτοι:

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης       Μυττάς           (Πρόεδρος)                          1.- Χρήστος       Γεώργας     (Αντιπρόεδρος)

2 .-Βασίλειος     Δομετίου           (Μέλος)                               2.- Παναγιώτης   Μπακόλιας           (Μέλος)  

3.- Ιωάννα         Κελλάρη            (Μέλος                               3.- Παύλος         Χρυσικός             (Μέλος)

4.- Βασίλειος     Αλεξόπουλος   (Μέλος)

                       

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                                        

                                                                                         Θέμα 2ον

   Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Έγκριση σχεδίου κανονισμού άρδευσης της Τ. Κ. Μικρού Βάλτου της Δ. Ε. Σικυωνίων » έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 15313/11-10-2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου που αναφέρεται στο αντικείμενο του θέματος και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής .

     Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

3.-   Την εισήγηση με υπ’ αριθ. 15313/11-10-2016 της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου .

4.- Την εισήγηση του Προέδρου και   ύστερα από διαλογική συζήτηση

.

                                             Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

Γνωμοδοτεί – Προτείνει – Εγκρίνει και εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, το σχέδιο Κανονισμού Άρδευσης της Τ. Κ. Μικρού Βάλτου της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων ως εξής:

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Άρθρο 1ο : Ορισμοί

Νερό άρδευσης, θα λέγεται το νερό που χρησιμοποιείται για άρδευση των αγροτεμαχίων.

Δίκτυο Άρδευσης, θα λέγεται το δίκτυο διανομής του νερού άρδευσης.

Δικαίωμα άρδευσης, θα λέγεται το δικαίωμα προς άρδευση των αγροτεμαχίων των καλλιεργητών, ανεξαρτήτως είδους καλλιέργειας και χωρίς να εξετάζεται το εάν ο καλλιεργητής είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης ή μη.

Κύκλος Άρδευσης, θα λέγεται ένας πλήρης κύκλος, χωρίς χρονικό προσδιορισμό, εντός του οποίου θα μπορούν να αρδεύονται όλα τα αγροτεμάχια σε όλες τις αρδευόμενες περιοχές εντός της Τ.Κ. ανεξαρτήτως καλλιέργειας, των οποίων οι καλλιεργητές αιτούνται άρδευσης και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις χρήσης του δικτύου άρδευσης, όπως αυτές οι προϋποθέσεις προσδιορίζονται αναλυτικά στα άρθρα που ακολoυθούν.

Άρθρο 2ο : Σκοπός – Αντικείμενο

 1. 1)Ο παρών Κανονισμός περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την άρδευση των αγροκτημάτων, ανεξαρτήτως καλλιεργειών, εντός της εδαφικής περιφέρειας της Τ.Κ. Μικρού Βάλτου, μέσω των Πηγών τρεχούμενου νερού, των Αρδευτικών Γεωτρήσεων και βεβαίως του Δικτύου Άρδευσης, που ανήκουν στο Δήμο Σικυωνίων. Καθορίζει τα σχετικά με την άρδευση, δικαιώματα και υποχρεώσεις τόσο του Δήμου Σικυωνίων όσο και των καταναλωτών, χρησιμοποιούντων τις σχετικές υπηρεσίες. Αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των αρδευτικών δικτύων στην εν λόγω Τ.Κ. που ανήκουν στο Δήμο Σικυωνίων.

Ειδικότερα:

Α) στη δίκαιη κατανομή των τοπικών υδάτινων πόρων που διατίθενται στη γεωργία, στον περιορισμό των αυθαιρεσιών και στην αποφυγή της σπατάλης στην κατανάλωση των υδάτων που προορίζονται για άρδευση.

Β) στη ρύθμιση των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων του Δήμου και των καλλιεργητών αναφορικά με το αντικείμενο της άρδευσης των αγροτεμαχίων, ανεξαρτήτως είδους καλλιέργειας και

Γ) στην ορθολογική διαχείριση του αρδευτικού συστήματος και την επακόλουθη ορθολογική αξιοποίηση του υδάτινου δυναμικού της περιοχής

2) Ο παρών Κανονισμός αφορά στην άρδευση των αγροκτημάτων ανεξαρτήτως είδους καλλιέργειας, που βρίσκονται στα εδαφικά όρια της Τ.Κ. Μικρού Βάλτου της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων και εξυπηρετούνται από τα νερά άρδευσης και τα δίκτυα άρδευσης που διαχειρίζεται ο Δήμος Σικυωνίων. Τονίζεται ότι εντός της Τ.Κ. Μικρού Βάλτου, δεν έχει ιδρυθεί και δεν λειτουργεί Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.), καμία δε από τις αρδευόμενες περιοχές, δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα οποιουδήποτε από τους Τ.Ο.Ε.Β. που λειτουργούν στο Δήμο μας ή σε άλλους όμορους δήμους.

Άρθρο 3ο : Νομικό Πλαίσιο

Ο παρών κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και αποτελεί κανονιστική πράξη της διοίκησης με ισχύ ουσιαστικού νόμου εντός των εδαφικών ορίων της Τ.Κ. Μικρού Βάλτου του Δήμου Σικυωνίων.

Για την κατάρτιση του Κανονισμού ελήφθησαν ιδίως υπόψη οι διατάξεις:

▪ του άρθρου 75 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» όπως συμπληρώθηκε με τα άρθρα 94 και 95 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες των δήμων.

▪ του Ν. 481/1943 (ΦΕΚ 266/Α’/1943) και του Ν.Δ. 608/1948 (ΦΕΚ 97/Α’/1948) «Περί διοικήσεως και διαχειρίσεως των δι’ αρδεύσεις χρησιμοποιουμένων υδάτων»

▪ του Β.Δ. 28.3/15.4.1957 (ΦΕΚ 60/Α’/1957) «Περί της Αστυνομίας επί των Αρδευτικών Υδάτων» όπως ισχύει

▪ του Β.Δ. 24-9/20-10-1958 (ΦΕΚ 171/Α’/1958) «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον Νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων καιΚοινοτήτων»

▪ του Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114/Α’/1959) «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων καιΚοινοτήτων»

▪ του Ν.Δ. 318/1969 (ΦΕΚ 212/Α’/1969) «Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρ. 167 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) περί είσπραξης εσόδων των Ο.Τ.Α.

▪ του Ν.Δ. 344/1968 (ΦΕΚ 71/Α’/1968) «Περί διατάξεων τινών αφορωσών εις τους Οργανισμούς ΤοπικήςΑυτοδιοικήσεως»

▪ του Π.Δ. 923/1977 (ΦΕΚ 315/Α’/1977) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 17.5/15.6.1952Β.Δ./τος”περίοικονομικήςδιοικήσεωςκαιλογιστικούτωνδήμωνκαικοινοτήτων”»

▪ του N. 3585/2007 (ΦΕΚ 148/Α’/2007) «Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις»

▪ του Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ 61/Α’/2011) «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλεςδιατάξεις»

▪ του N. 1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α’/1980) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων»

▪ της αριθ. Φ16/6631/1989 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 428/Β’/1989) «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση»,και

▪ της Ευρωπαϊκής Οδηγίας – Πλαίσιο για τη διαχείριση των Υδάτων(2000/60/ΕΚ).

▪ του ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Άρθρο 4ο : Δημοτικό Δίκτυο Άρδευσης

Ως «Δημοτικό Δίκτυο Άρδευσης» ορίζεται το αρδευτικό δίκτυο που περιλαμβάνει όλα τα επί μέρους αυτόνομα, υπόγεια ή επί του εδάφους, συστήματα και εγκαταστάσεις άρδευσης που λειτουργούν με οποιονδήποτε τρόπο στην Τοπική Κοινότητα Μικρού Βάλτου, των οποίων την ευθύνη κατασκευής, συντήρησης, διαχείρισης και λειτουργίας έχει ο Δήμος Σικυωνίων.

Η επισκευή και συντήρηση του δικτύου, των αντλιοστασίων, των αρδευτικών γεωτρήσεων και των συνοδών εγκαταστάσεων άρδευσης γίνεται με ευθύνη του Δήμου Σικυωνίων, ανάλογα με τις εμφανιζόμενες ανάγκες, την επάρκεια του αρδευτικού νερού και τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου.

Άρθρο 5ο : Αρδευτική Περίοδος

 1. 1)Η αρδευτική περίοδος λειτουργίας του δημοτικού δικτύου άρδευσης ξεκινά την 1ηΜαΐου και λήγει την 31η Οκτωβρίου έκαστου έτους.
 2. 2)Οι ως άνω ημερομηνίες είναι ενδεικτικές και μπορεί να τροποποιούνται ανάλογα με τις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, τα διαθέσιμα αποθέματα υδάτων, την επάρκεια αυτών για άρδευση, τις εκάστοτε καλλιεργητικές ανάγκες, το είδος και τις εκτάσεις των καλλιεργειών, λαμβάνοντας υπόψη και τους περιορισμούς ή τις απαγορεύσεις που τυχόν τίθενται από σχετικές διατάξεις νόμων ή αποφάσεις αρμοδίων υπερκείμενων οργάνων και υπηρεσιών. Κάθε φορά η αρδευτική περίοδος καθορίζεται στην αρχή του χρόνου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, κατόπιν εισηγήσεως του εκπροσώπου της Τ.Κ. Μικρού Βάλτου. Η σχετική Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, πέραν των υποχρεωτικών εκ νόμου δημοσιεύσεων, θα δημοσιεύεται και σε σημεία ενδιαφέροντος της εν λόγω Τ.Κ. (πρώην κοινοτικό κατάστημα, πίνακες ανακοινώσεων κλπ.) συντασσομένου σχετικού αποδεικτικού δημοσίευσης.
 3. 3)Η λειτουργία του δικτύου για όλη την αρδευτική περίοδο θα είναι εικοσιτετράωρη, με εξαίρεση τις περιπτώσεις βλαβών στο δίκτυο ή στα αντλιοστάσια, απρόβλεπτων δυσμενών συνθηκών (π.χ. ανομβρίας) ή όποτε κριθεί αναγκαίο λόγω άλλης ανωτέρας βίας, ύστερα από απόφαση του αρμόδιου αντιδημάρχου και κατόπιν εισηγήσεως του εκπροσώπου της Τ.Κ. και του υδρονομέα..
 4. 4)Στις περιπτώσεις που παρατηρηθεί αδυναμία του δικτύου να ανταποκριθεί στη ζήτηση του νερού (βλάβες σε υδροληψία – αντλιοστάσια – ταυτόχρονη ζήτηση νερού από πολλούς παραγωγούς), τη διανομή του νερού θα κάνουν τα υδρονομικά όργανα σε συνεργασία με τον εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας.

Τυχόν σοβαρότερα προβλήματα, αντιμετωπίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  λαμβανομένων υπόψη και των αναφερομένων στο άρ. 7ο του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 6ο : Δικαίωμα Χρήσης Δημοτικού Δικτύου Άρδευσης

 1. 1)Δικαίωμα χρήσης του δημοτικού δικτύου άρδευσης, έχουν όσοι κατέχουν και καλλιεργούν με οποιοδήποτε καθεστώς, ιδιόκτητα ή μισθωμένα, αγροκτήματα εντός της εδαφικής περιφέρειας της Τ.Κ. Μικρού Βάλτου που καλύπτεται από το δίκτυο και με αίτηση – υπεύθυνη δήλωσή τους, ζητούν άδεια

χρήσης αυτού υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ληξιπρόθεσμες αρδευτικές οφειλές στον Δήμο Σικυωνίων ή ότι έχουν προβεί σε ρύθμιση αυτών (άρ. 285 ν. 3463/2006 – Α’ 114).

 1. 2)Στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, οι ενδιαφερόμενοιδηλώνουν:

α) Τα ακριβή ατομικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, αριθμός φορολογικού μητρώου, τηλέφωνο, κλπ.)

β) Την έκταση του αγρού που επιθυμούν να αρδεύουν

γ) Την τοποθεσία που βρίσκεται ο αγρός

δ) Τον 13ψήφιο κωδικό ΟΣΔΕ του αγροτεμαχίου και την έκταση που αναφέρεται στη δήλωση ΟΣΔΕ (όπου αυτή υπάρχει)

ε) Τον αριθμό του αγροτεμαχίου

στ) Το είδος της καλλιέργειας

ζ) Το ιδιοκτησιακό καθεστώς (ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο).

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου τα αποδεικτικά στοιχεία που θα τους ζητηθούν, κατά περίπτωση.

Άρθρο 7ο : Τοπική Επιτροπή Άρδευσης

 1. 1.Με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του εκπροσώπου της Τ.Κ. Μικρού Βάλτου, είναι δυνατή, η συγκρότηση τριμελούς Τοπικής Επιτροπής Άρδευσης, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία, την αποδοτική διαχείριση και την εποπτεία του δημοτικού δικτύου άρδευσης που βρίσκεται στην περιοχή της οικείας ΤοπικήςΚοινότητας.
 2. 2.Η Τοπική Επιτροπή Άρδευσης, αποτελείται από:

α) Τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για θέματα τοπικής οικονομικής ανάπτυξης

β) Τον εκπρόσωπο της Τ.Κ. Μικρού Βάλτου , ως Μέλος και

γ) Τον τοπικό υδρονομέα άρδευσης, ως Μέλος. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει υδρονομέας, ο εκπρόσωπος της Τ.Κ. υποδεικνύει με έγγραφό του, έναν κάτοικο της εν λόγω κοινότητας, γνώστη του δικτύου άρδευσης, ως μέλος που θα συμπληρώνει την τριμελή επιτροπή.

 1. 3.Η Τοπική Επιτροπή Άρδευσης, εφόσον συγκροτηθεί, ασκεί στα όρια της Τοπικής Κοινότητας Μικρού Βάλτου όπου και η περιοχή ευθύνης της, τις ακόλουθεςαρμοδιότητες:

α) Εποπτεύει τη λειτουργία και διαχείριση του οικείου δικτύου άρδευσης

β) Παραλαμβάνει, εξετάζει και εγκρίνει τις υποβληθείσες αιτήσεις άρδευσης

γ) Καταρτίζει το γενικό πρόγραμμα αρδεύσεως στην περιοχή ευθύνη της και το αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων του τοπικού διαμερίσματος

δ) Με απόφασή της καθορίζει στην περιοχή ευθύνης της, το ανώτατο επιτρεπτό όριο χρήσης αρδευτικού νερού, σε κυβικά μέτρα ανά στρέμμα και κατά κατηγορία καλλιεργειών, σύμφωνα με τους περιορισμούς που τίθενται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, με στόχο την ορθολογική διαχείριση και την εξοικονόμηση των υδατικών πόρων

ε) Εισηγείται στο Δήμο την τροποποίηση της ημερομηνίας έναρξης ή λήξης της αρδευτικής περιόδου, εφόσον συντρέχει λόγος που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 5 του Κανονισμού

στ) Βεβαιώνει με πράξη της, τις αρδευτικές παραβάσεις που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό και εισηγείται στον Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, εφόσον έχει μεταβιβασθεί η εν λόγω αρμοδιότητα, την επιβολή του αναλογούντος προστίμου.

ζ) Βεβαιώνει βλάβες που προξένησαν στο αρδευτικό δίκτυο αγρότες ή τρίτοι, ηθελημένα ή όχι και επιβάλλει την άμεση αποκατάστασή τους. Σε περίπτωση που κρίνει ότι η βλάβη επήλθε εσκεμμένα από τον ιδιοκτήτη ή νομέα του αγρού, εισηγείται την επιβολή και του ανάλογου προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Κανονισμού

η) Αποφασίζει την διακοπή και επαναλειτουργία του αρδευτικού δικτύου ή τμήματος αυτού, εάν εντοπιστούν βλάβες που χρήζουν άμεσης αποκατάστασης

θ) Παρακολουθεί   και   ελέγχει   την λειτουργία   των   υδρονομέων   άρδευσης

ι) Δέχεται καταγγελίες αγροτών για τυχόν παράβαση καθήκοντος υδρονομέων και τις διαβιβάζει στο Δήμαρχο για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου εφόσον συντρέχειπερίπτωση

ια) Δέχεται και εξετάζει καταγγελίες και αιτήματα αγροτών σε σχέση με τη λειτουργία των αντλητικών συγκροτημάτων (επεκτάσεις δικτύου, εγκατάσταση παροχών, βλάβες, κλπ).

 1. 4.Για τη λειτουργία της Τοπικής Επιτροπής Άρδευσης, ως συλλογικού οργάνου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (Α’ 5). Την γραμματειακή υποστήριξη της Τοπικής Επιτροπής Άρδευσης εκτελεί ο δημοτικός υπάλληλος που έχει οριστεί για τη διοικητική εξυπηρέτηση του Συμβουλίου της οικείας Τοπικής Κοινότητας.

Άρθρο 8ο : Υποχρεώσεις Καταναλωτών

Όσοι κάνουν χρήση του αρδευτικού δικτύου του Δήμου Σικυωνίων στην Τ.Κ. Μικρού Βάλτου είναι υποχρεωμένοι:

 1. 1.Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Άρδευσης, τις οδηγίες και συστάσεις των υδρονομικών οργάνων και τις σχετικές αποφάσεις του αρμόδιου αντιδημάρχου και της Τοπικής Επιτροπής Άρδευσης.
 2. 2.Να συνεργάζονται με τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες του Δήμου για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του δικτύου προς όφελοςόλων.
 3. 3.Να προβαίνουν σε δήλωση των καλλιεργειών εντός της οριζόμενης από το Δήμο χρονικής προθεσμίας, προσκομίζοντας όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά που απαιτούνται κατάπερίπτωση.
 4. 4.Να δηλώνουν έγκαιρα στον αρμόδιο υδρονομέα την πρόθεσή τους να ποτίσουν και να τηρούν το πρόγραμμα άρδευσης που θέτει ουδρονομέας.
 5. 5.Να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των υδρονομέων που αφορούν τις ώρες χρήσης του δικτύου και την αρτιότητα των αρδευτικώνεξαρτημάτων.
 6. 6.Να εξοφλούν τις βεβαιωθείσες οφειλές παρελθόντων ετών από τέλη άρδευσης πριν από την έναρξη της νέας αρδευτικής περιόδου. Εάν έχει γίνει ρύθμιση των οφειλών αυτών, θα πρέπει να έχουν καταβληθεί κανονικά οι ληξιπρόθεσμες δόσεις. Όπου προβλέπεται προκαταβολή / τμηματική καταβολή

τελών άρδευσης, αυτές πρέπει να εξοφλούνται εντός των οριζόμενωνπροθεσμιών.

 1. 7.Να παρευρίσκονται αυτοπροσώπως ή με ενήλικο αντιπρόσωπό τους κατά τη διάρκεια της άρδευσης των κτημάτων τους και μέχρι το τέλοςαυτής.
 2. 8.Να δηλώνουν άμεσα στον υδρονομέα ή στον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή στον εκπρόσωπο της Τοπικής ή στην Τοπική Επιτροπή Άρδευσης, οποιαδήποτε ζημιά που προκλήθηκε στο δίκτυο είτε από δική τους υπαιτιότητα είτεόχι.

9. Να μεριμνούν και να φροντίζουν για την καθαριότητα και την προσβασιμότητα των σημείων υδροληψίας.

10. Να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποφεύγεται η σπατάλη νερού και η πρόκληση ζημιών από διήθηση, πλημμύρες από τις υδροληψίες πριν και μετά το πότισμα, υπερχείλιση και διαφυγή του νερού σε παρακείμενα με τα δικά τους κτήματα, αγροτικούς δρόμους και εγκαταστάσεις.

11. Να προσέχουν και να προστατεύουν τις αρδευτικές υποδομές του Δήμου ώστε να μην προκαλούν φθορές και ζημίες με τη χρήση των γεωργικών μηχανημάτων τους.

12. Κατά τη διάρκεια του ποτίσματος, ο χρήστης του δικτύου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία των ιδιωτικών μέσων άρδευσης και ευθύνεται για την πρόκληση οποιασδήποτε ζημιάς στο αρδευτικό ή οδικό δίκτυο των παρακείμενων καλλιεργειών, από κακή λειτουργία των ιδιωτικών συστημάτων άρδευσης.

13. Να επιτρέπουν την διέλευση, την παραμονή και την εκσκαφή των χωραφιών τους από μηχανήματα του Δήμου όταν πρόκειται για περιπτώσεις επιδιόρθωσης βλαβών του δικτύου που μπορεί να συμβούν, ανεξάρτητα από τον χρόνο, την μορφή και την ηλικία της καλλιέργειαςτους.

14. Να λαμβάνουν μέτρα ασφαλείας κατά τη χρήση τεχνητής βροχής κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια ώστε να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα. Ειδικότερα, τα εξαρτήματα και οι σωληνώσεις άρδευσης κατά τη μεταφορά τους, να μην πλησιάζουν ηλεκτροφόρα σύρματα γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Επιπλέον, κατά τη χρήση της τεχνητής βροχής, το εκτοξευμένο νερό να μην πλησιάζει και ακόμη χειρότερα, να μην έρχεται σε επαφή με ηλεκτροφόρα σύρματα. Οι εκτοξευτήρες να τοποθετούνται μακριά από ηλεκτρικές γραμμές και δίκτυα της Δ.Ε.Η. και να έχουν τέτοια κλίση, ώστε οι εκτοξευόμενες σταγόνες νερού να μην πλησιάζουν ηλεκτροφόρα σύρματα σε απόσταση μικρότερη των δέκα (10)μέτρων.

Άρθρο 9ο : Υποχρεώσεις του Δήμου

Ο Δήμος έναντι των καταναλωτών-χρηστών του αρδευτικού δικτύου, έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

 1. 1)Μεριμνά για την καλή λειτουργία και τακτή συντήρηση του δημοτικού δικτύου άρδευσης, ώστε να εξασφαλίζεται απρόσκοπτα, το πότισμα των αρδευόμενωνκαλλιεργειών.
 2. 2)Υποχρεούται σε αποζημίωση των καλλιεργητών-χρηστών του αρδευτικού δικτύου στις εξής περιπτώσεις:

α) όταν προκληθεί ζημία στην καλλιέργεια που οφείλεται σε βλάβη ή δυσλειτουργία του δικτύου άρδευσης (π.χ. υπερχείλιση, πλημμύρα), χωρίς υπαιτιότητα του χρήστη

β) όταν προκληθεί ζημία στην καλλιέργεια από μηχανήματα του Δήμου κατά τη διάρκεια αποκατάστασης βλαβών του δικτύου (π.χ. εκσκαφή, διέλευση μηχανημάτων από τον αγρό).

Στις παραπάνω περιπτώσεις και για την διαπίστωση και εκτίμηση της προκληθείσας ζημίας, η οικεία Τοπική Επιτροπή Άρδευσης, μετά από σχετική επιτόπια γνωμάτευση γεωπόνου ή τεχνικού υπαλλήλου του Δήμου, συντάσσει έκθεση την οποία διαβιβάζει άμεσα στις αρμόδιες υπηρεσίες και στο Δήμαρχο, με παράλληλη κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο.

Στην έκθεση αναφέρονται οπωσδήποτε η περιγραφή και η έκταση της ζημίας, το ζημιογόνο αίτιο, καθώς και η εκτίμηση για την απώλεια παραγωγής και το πιθανό ύψος απολεσθέντων εσόδων του παραγωγού λόγω της ζημίας, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα αξία του καλλιεργούμενου προϊόντος και τον ισχύοντα Κανονισμό Ασφαλιστικής Κάλυψης Φυτικού Κεφαλαίου του ΕΛ.Γ.Α.. Για την καταβολή ή μη της αποζημίωσης καθώς και για το ύψος αυτής, αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο αναλόγως του ποσού, εφόσον ο αιτών ζητά τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς (εξώδικο συμβιβασμό), σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρ. 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).

 1. 3)Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι των καταναλωτών-χρηστών του αρδευτικού δικτύου και δεν υποχρεούται σε καταβολή αποζημιώσεων όταν προκληθούν ζημίες στις καλλιέργειες που οφείλονται στις εξήςπεριπτώσεις:

α) όταν το νερό του αρδευτικού δικτύου του Δήμου δεν επαρκεί για το πότισμα των αγροτεμαχίων εξαιτίας ελλιπούς τροφοδοσίας του με νερό από την κύρια πηγή υδροληψίας ή όταν η αρμόδια αρχή διαχείρισης των υδάτων (Δ/νση Υδάτων Πελοποννήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας & Ιονίου) προβεί με απόφασή της σε περιοριστικά ή απαγορευτικά μέτρα χρήσης των υπόγειων ή επιφανειακών νερών.

β) όταν οι αρδευτικές γεωτρήσεις που τροφοδοτούν το δημοτικό δίκτυο άρδευσης, δεν μπορούν να καλύψουν την ζήτηση (ποσότητες αρδευτικού νερού), λόγω πτώσης του υδροφόρου ορίζοντα και μείωσης των υπόγειων υδατικών αποθεμάτων που οφείλονται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες και κλιματολογικά αίτια.

Άρθρο 10ο : Υδρονομείς Άρδευσης

Για την καλή λειτουργία των αρδευτικών δικτύων της Τ.Κ. Μικρού Βάλτου, κάθε χρόνο ο Δήμος Σικυωνίων προσλαμβάνει τον απαιτούμενο αριθμό υδρονομέων σύμφωνα και με τις διατάξεις του Β.Δ. 28.3/15.4.1957 (Α’ 60) «Περί της Αστυνομίας επί των Αρδευτικών Υδάτων» όπως ισχύει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η αρδευτική περίοδος. Για τον ακριβή αριθμό των υπό πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης, εισηγείται ο εκπρόσωπος της Τ.Κ. Μικρού Βάλτου, σε κάθε δε περίπτωση, λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα από τη λειτουργία της υπηρεσίας, προκειμένου να καλύπτονται η μισθοδοσία και οι εργοδοτικές εισφορές των προσληφθέντων. Οι υδρονομείς άρδευσης είναι υπεύθυνοι για την πιστή εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, την διανομή του νερού άρδευσης στους καταναλωτές σύμφωνα με το πρόγραμμα άρδευσης και την καλή λειτουργία τουδικτύου.

Ειδικότερα, ο Υδρονομέας άρδευσης έχει τις εξής υποχρεώσεις:

α) Να μην επιτρέπει το πότισμα των χωραφιών όσων παραγωγών δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Κανονισμού.

β) Να φροντίζει για την συντήρηση των αρδευτικών συγκροτημάτων αντλιοστασίων και δικτύων κατά τακτά χρονικά διαστήματα, την αποκατάσταση των μικρών βλαβών και να ειδοποιεί τα αρμόδια όργανα για μεγαλύτερες βλάβες.

γ) Να χορηγεί νερό σε κάθε παραγωγό, εφόσον το δικαιούται.

δ) Να ειδοποιεί μία (1) ημέρα νωρίτερα τους παραγωγούς που πρόκειται να αρδεύσουν.

ε) Σε περίπτωση βλάβης κάποιου αρδευτικού συγκροτήματος, να καταγράφει την καθυστέρηση, ώστε να προσαρμόζεται το πρόγραμμα άρδευσης σ’ αυτήν την καθυστέρηση.

στ) Να ασκεί τα καθήκοντά του με την μεγαλύτερη δυνατή επιμέλεια, να τηρεί κανονικά τη σειρά προτεραιότητας χωρίς καμία εξαίρεση και γενικά να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγονται παράπονα και αντεγκλήσεις. Παράβαση καθήκοντος από τον υδρονομέα, ελέγχεται πειθαρχικά από το αρμόδιο όργανο του Δήμου.

ζ) Να συμπληρώνει διπλότυπη έντυπη απόδειξη που θα υπογράφει αυτός, καθώς και ο παραγωγός που χρησιμοποίησε το δίκτυο. Αν αρνείται να υπογράψει ο παραγωγός την απόδειξη υπογράφει μόνον ο υδρονομέας και επισημειώνει στην απόδειξη, τους λόγους για τους οποίους ο παραγωγός αρνήθηκε να υπογράψει. Στο έντυπο της απόδειξης ο υδρονομέας συμπληρώνει το όνομα του παραγωγού που θα κάνει χρήση του δικτύου), τις ώρες άρδευσης, την έκταση του αγρού και την κατανάλωση νερού σε κυβικά μέτρα, εφόσον γίνεται χρήση υδρομετρητή. Στον παραγωγό παραδίδεται το πρώτο φύλλο και το στέλεχος παραδίδεται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου που τηρεί τις ατομικές καρτέλες των καταναλωτών- χρηστών προκειμένου να γίνει συμπλήρωση του χρηματικού βεβαιωτικούκαταλόγου.

η) Να μην αποδέχεται φιλοδωρήματα από οποιονδήποτε καλλιεργητή και για οποιονδήποτε λόγο. Σε διαφορετική περίπτωση ελέγχεται από το αρμόδιο όργανο άσκησης πειθαρχικού ελέγχου (Δήμαρχος) και εφόσον αποδειχθεί η παράβαση, απομακρύνεται άμεσα από τα καθήκοντά του, λύεται η σύμβαση πρόσληψής του και γίνεται αντικατάστασή του.

θ) Να μην απασχολείται, από τους καλλιεργητές, σε άλλες εκτός των καθηκόντων του εργασίες

ι) Να μην επιτρέπει την άρδευση των αγροκτημάτων σε όσους δεν έχουν καταγραφεί στους σχετικούς πίνακες και σε όσους δεν συμμορφώνονται με τα άρθρα του παρόντος Κανονισμού.

ια) Να μην επιτρέπει τη χρήση του αρδευτικού δικτύου σε όσους οφείλουν τέλη άρδευσης στον Δήμο από προηγούμενες χρήσεις, εφαρμοζομένων των διατάξεων των άρ. 285 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» περί ενημερότητας οφειλών. Το σχετικό αποδεικτικό δημοτικής ενημερότητας, θα χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του κάθε καλλιεργητή και θα προσκομίζεται υποχρεωτικά στον υδρονομέα πριν από την άρδευση του κτήματός του.

Άρθρο 11ο : Παράπονα – Ενστάσεις Καταναλωτών

Παράπονα καταναλωτών που υποβάλλονται με γραπτή αίτηση ή αναφορά, εξετάζονται από τις οικείες υπηρεσίες του Δήμου Σικυωνίων και μπορούν να οδηγούνται στο ΔημοτικόΣυμβούλιο.

Άρθρο 12ο : Απαγορεύσεις – Πρόστιμα

 1. 1)Απαγορεύεται αυστηρά το άνοιγμα ή κλείσιμο βαλβίδων του αρδευτικού δικτύου πέραν αυτών που είναι απαραίτητες για την άρδευση του αγροτεμαχίου και πάντα με την υπόδειξη του υδρονομέα. Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο διακοσίων ευρώ (200, 00   €).
 2. 2)Απαγορεύεται αυστηρά η λαθραία λήψη νερού. Λαθραία λήψη, θεωρείται η χρήση του δικτύου χωρίς εντολή του υδρονομέα. Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο τριακοσίων ευρώ(300,00 €).
 3. 3)Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε, η είσοδος σε αντλιοστάσιο εκτός από τον υδρονομέα που είναι εντεταλμένος για τη συγκεκριμένη γεώτρηση, τους τεχνικούς συντήρησης ή άλλα εξουσιοδοτημένα όργανα που ενεργούν για λογαριασμό του Δήμου Σικυωνίων. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόστιμο διακοσίων ευρώ (200,00 €).

Οι παραβάτες των προηγούμενων παραγράφων πέραν του χρηματικού προστίμου που θα τους επιβάλλεται, είναι υποχρεωμένοι να αποκαθιστούν και κάθε βλάβη ή ζημία προκύψει από αυτές τις ενέργειές τους.

 1. 4)Απαγορεύεται η φθορά και πρόκληση ζημιών και βλαβών στα αρδευτικά δίκτυα από την μη προσεκτική χρήση των γεωργικών μηχανημάτων. Σε περίπτωση που οι βλάβες προκληθούν με δόλο των γεωργών-παραβατών, εκτός του κόστους αποκατάστασης υλικών, υπηρεσιών, κλπ που υποχρεούνταιοιυπαίτιοι,επιβάλλεταικαιχρηματικόπρόστιμοδιακόσιωνευρώ(200,00 €).
 2. 5)Σε περίπτωση που οι βλάβες προκληθούν από αμέλεια των γεωργών, τότε η οικεία Τοπική Επιτροπή Άρδευσης, μετά από έκθεση αυτοψίας που διενεργεί η τεχνική υπηρεσία του Δήμου στην οποία προσδιορίζεται το ύψος της δαπάνης αποκατάστασης (υλικά, υπηρεσίες, κλπ) , εισηγείται στα αρμόδια δημοτικά όργανα την πληρωμή αυτής της δαπάνης στον Δήμο από τον υπαίτιο τηςζημίας.
 3. 6)Κατά την διάρκεια των αρδεύσεων, απαγορεύεται η διαβροχή των αγροτικών δρόμων, οι αυθαίρετες τομές και η εναπόθεση χωμάτων σ’ αυτούς κατά το όργωμα του χωραφιού. Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο διακοσίων ευρώ (200,00 €). Αρμόδια όργανα ελέγχου καθίστανται οι υδρονομείς και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος σε συνεργασία με τον Εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας Μικρού Βάλτου.
 4. 7)Κατά την διάρκεια των αρδεύσεων, απαγορεύεται οι χρήστες του δικτύου να ρίχνουν νερό στα αποστραγγιστικά κανάλια, γεγονός που συνεπάγεται την αύξηση του κόστους λειτουργίας των γεωτρήσεων και την σπατάλη του νερού άρδευσης. Όσοι δεν συμμορφώνονται τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο τουλάχιστον διακοσίων ευρώ(200,00 €).
 5. 8)Απαγορεύεται η διακοπή ή παρεμπόδιση της κυκλοφορίας στους αγροτικούς δρόμους από την τοποθέτηση αγροτικών μηχανημάτων (αρδευτικά συγκροτήματα, τρακτέρ, κλπ) κατά τη διάρκεια της άρδευσης. Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο διακοσίων ευρώ(200,00 €).
 6. 9)Απαγορεύεται στους καλλιεργητές να καταλαμβάνουν και να καλλιεργούν τους, εντός του αρδευτικού δικτύου, αγροτικούς δρόμους ή να τους οργώσουν, να συσσωρεύουν χώματα, χόρτα, υδροαρδευτικό υλικό, αγροτικά εργαλεία, μηχανήματα, κλπ. πάνω στους αγροτικούς δρόμους. Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο διακοσίων ευρώ(200,00 €).

Άρθρο 13ο : Βεβαίωση – Επιβολή – Είσπραξη Προστίμων

 1. 1)Κατά των καταλαμβανόμενων επ’ αυτοφώρω ως υπαιτίων παραβάσεων που αναφέρονται στον Κανονισμό αυτό, επιβάλλονται τα κατά περίπτωση οριζόμεναπρόστιμα.
 2. 2)Η Τοπική Επιτροπή Άρδευσης, μετά τη διενέργεια αυτοψίας και εφόσον διαπιστώσει παραβίαση διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, συντάσσει εις τριπλούν «Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης» στην οποίααναγράφονται:

α) Τα προς εξατομίκευση του παραβάτη απαιτούμενα στοιχεία ταυτότητας

β) Ο χρόνος και ο τόπος τέλεσης της παράβασης

γ) Συνοπτική αναφορά της τελεσθείσας παράβασης και μνεία της διάταξης ή των διατάξεων του Κανονισμού που παραβιάζονται

δ) Το ύψος του χρηματικού προστίμου που προτείνεται να επιβληθεί

 1. 3)Η Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης υπογράφεται από όλα τα μέλη της Τοπικής Επιτροπής Άρδευσης και τον παραβάτη εφόσον την αποδέχεται. Σε περίπτωση άρνησης του παραβάτη να υπογράψει, αναφέρεται ο λόγος της άρνησης στην Πράξη ΒεβαίωσηςΠαράβασης.

Σε περίπτωση που δεν έχει συσταθεί η Τοπική Επιτροπή Άρδευσης, την Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης, συνυπογράφουν, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, ο εκπρόσωπος της Τ.Κ. και ο υδρονομέας.

 1. 4)Από το τριπλότυπο της Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης, το πρώτο φύλλο επιδίδεται στον παραβάτη με αποδεικτικό, το δεύτερο διαβιβάζεται στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών με εισήγηση για την έκδοση απόφασης του Δημάρχου ή του αρμοδίου Αντιδημάρχου περί επιβολής του κατά περίπτωση προτεινόμενου προστίμου και το τρίτο παραμένει στοστέλεχος.
 2. 5)Οι αποφάσεις επιβολής των προστίμων που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό, εκδίδονται από τον Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και εισπράττονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.Δ. 318/1969(ΦΕΚΑ’212)«ΠερίβεβαιώσεωςκαιεισπράξεωςτωνεσόδωντωνΔήμωνκαιΚοινοτήτων».
 3. 6)Σε περιπτώσεις συνεχιζόμενων παραβάσεων από τον ίδιο υπαίτιο, η Τοπική Επιτροπή Άρδευσης προβαίνει σε έγγραφη σύσταση προς αυτόν, ορίζοντας εύλογο χρόνο συμμόρφωσης. Μετά το πέρας του οριζόμενου χρόνου και εφόσον δεν συμμορφωθεί ο υπαίτιος, με απόφαση του Δημάρχου μετά από εισήγηση της Τοπικής Επιτροπής Άρδευσης μπορεί να επιβάλλεται σε βάρος του και νέο πρόστιμο επαυξημένο έως το διπλάσιο του ανώτερου προβλεπόμενου διοικητικού προστίμου που ισχύει κατά περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση και για την προάσπιση των συμφερόντων του, ο Δήμος μπορεί να στραφεί δικαστικώς εναντίον όσων καταστρέφουν δημοτική περιουσία ή έχουν παραβατική συμπεριφορά.
 4. 7)Οι κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου καταλαμβανόμενοι επ’ αυτοφώρω παραβάτες στους οποίους επιβλήθηκε πρόστιμο, εφόσον αμφισβητούν την αποδιδόμενη παράβαση και το επιβληθέν πρόστιμο, μπορούν να αποταθούν με αίτησή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου και εφόσον αυτή δεν ικανοποιηθεί μπορούν να προσφύγουν στο αρμόδιοδικαστήριο.

 

 

Άρθρο 14ο : ΠΗΓΕΣ – ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

 

Η άρδευση των αγροκτημάτων εντός της εδαφικής περιφέρειας της Τ.Κ. Μικρού Βάλτου, θα γίνεται τόσο από πηγές τρεχούμενου νερού όσο και από αρδευτικές γεωτρήσεις. Ειδικότερα:

 

Α) ΠΗΓΕΣ

ΠΗΓΕΣ «ΚΑΛΥΒΕΖΑΣ»

Δικαίωμα άρδευσης έχουν όλοι οι καλλιεργητές των οποίων οι καλλιέργειες βρίσκονται στην ειδική θέση «ΚΑΛΥΒΕΖΑ» της Τ.Κ. Μικρού Βάλτου.

ΠΗΓΗ «ΜΟΥΡΤΑΣ»

 

Δικαίωμα άρδευσης έχουν όλοι οι καλλιεργητές των οποίων οι καλλιέργειες βρίσκονται στις ειδικές θέσεις «ΜΟΥΡΤΑ» και «ΛΑΧΙΡΕΖΑ» της Τ.Κ. Μικρού Βάλτου.

Το δε χειμώνα θα εξυπηρετεί, εφόσον υπάρχει επάρκεια νερού και αναλόγως των αρδευτικών αναγκών και τις καλλιέργειες στις ειδικές θέσεις «ΤΣΑΟΥΣΗ» και «ΤΑΡΔΑΜΠΟΥΤΑ» επίσης της Τ.Κ. Μικρού Βάλτου.

ΠΗΓΗ «ΛΟΓΟΘΕΤΗ»

Δικαίωμα άρδευσης έχουν όλοι οι καλλιεργητές των οποίων οι καλλιέργειες βρίσκονται στην ειδική θέση «ΛΟΓΟΘΕΤΗ» της Τ.Κ. Μικρού Βάλτου.

ΠΗΓΗ «ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ»

 

Δικαίωμα άρδευσης έχουν όλοι οι καλλιεργητές των οποίων οι καλλιέργειες βρίσκονται στην ειδική θέση «ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» της Τ.Κ. Μικρού Βάλτου.

Το δε χειμώνα, εφόσον υπάρχει επάρκεια νερού και αναλόγως των αρδευτικών αναγκών, θα εξυπηρετεί και τις ειδικές θέσεις: «ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΜΙ», «ΜΥΛΟΣ», «ΑΓ. ΣΩΤΗΡΑ», «ΣΑΡΑΝΤΙΑΝΝΙ», «ΤΟΥΡΚΕΖΑ» και «Δεξαμενή ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ».

ΠΗΓΗ «ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΤΑΜΙ»

 

Δικαίωμα άρδευσης έχουν όλοι οι καλλιεργητές των οποίων οι καλλιέργειες βρίσκονται στις ειδικές θέσεις «ΛΑΚΚΑ» και «ΠΑΛΙΟΜΥΛΟ» της Τ.Κ. Μικρού Βάλτου.

Το δε χειμώνα, εφόσον επάρκεια νερού και αναλόγως των αρδευτικών αναγκών, θα εξυπηρετεί τις ειδικές θέσεις: «ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΜΙ», «ΜΥΛΟΣ», «ΑΓ. ΣΩΤΗΡΑ», «ΣΑΡΑΝΤΙΑΝΝΙ», «ΤΟΥΡΚΕΖΑ» και «Δεξαμενή ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ».

ΠΗΓΗ «ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΣΑΝΤΗΛΑ»

 

Δικαίωμα άρδευσης έχουν όλοι οι καλλιεργητές των οποίων οι καλλιέργειες βρίσκονται στις ειδικές θέσεις : «ΑΜΠΕΛΙΑ» και «ΜΥΛΟΣ».

Το δε χειμώνα, εφόσον υπάρχει επάρκεια νερού και αναλόγως των αρδευτικών αναγκών, θα εξυπηρετεί τις ειδικές θέσεις: «ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΜΙ», «ΜΥΛΟΣ», «ΑΓ. ΣΩΤΗΡΑ», «ΣΑΡΑΝΤΙΑΝΝΙ», «ΤΟΥΡΚΕΖΑ» και «Δεξαμενή ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ».

ΠΗΓΗ «ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»

 

Δικαίωμα άρδευσης έχουν όλοι οι καλλιεργητές των οποίων οι καλλιέργειες βρίσκονται στις ειδικές θέσεις : «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» και «ΣΚΟΙΝΕΖΙ» της Τ.Κ. Μικρού Βάλτου.

Το δε χειμώνα, εφόσον υπάρχει επάρκεια νερού και αναλόγως των αρδευτικών αναγκών, θα εξυπηρετεί τις ειδικές θέσεις «ΤΣΑΟΥΣΗ» και «ΤΑΡΔΑΜΠΟΥΤΑ» επίσης της Τ.Κ. Μικρού Βάλτου.

ΠΗΓΗ «ΡΕΠΕΖΙ»

Δικαίωμα άρδευσης έχουν όλοι οι καλλιεργητές των οποίων οι καλλιέργειες βρίσκονται στις ειδικές θέσεις: «ΡΕΠΕΖΙ», «ΒΟΡΡΟΣ», «ΚΟΚΟΡΕΤΣΑ-ΚΟΝΤΡΑ», «ΠΟΤΑΜΙ» και «ΠΑΝΑΓΙΑ».

Το δε χειμώνα, εφόσον υπάρχει επάρκεια νερού και αναλόγως των αρδευτικών αναγκών, θα εξυπηρετεί τις ειδικές θέσεις: «ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΜΙ», «ΜΥΛΟΣ», «ΑΓ. ΣΩΤΗΡΑ», «ΣΑΡΑΝΤΙΑΝΝΙ», «ΤΟΥΡΚΕΖΑ» και «Δεξαμενή ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ».

ΠΗΓΗ «ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ»

 

Δικαίωμα άρδευσης έχουν όλοι της Τ.Κ. Μικρού Βάλτου των οποίων οι καλλιέργειες βρίσκονται στη θέση: ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ.

Περαιτέρω και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αρδευτικών αναγκών των καλλιεργητών, των οποίων οι καλλιέργειες αρδεύονται από τις ως άνω αναφερόμενες πηγές:

α) Έκαστο αρδευόμενο στρέμμα, θα δικαιούται δύο (2) ώρες άρδευσης ανεξαρτήτου καλλιέργειας και ανά κύκλο άρδευσης.

β) Η «χύμα» άρδευση απαγορεύεται, λόγω μη επάρκειας νερού αλλά και λόγω σπατάλης του με τον συγκεκριμένο τρόπο άρδευσης.

 

 

Β) ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (ΘΕΣΗ «ΖΑΡΡΗ»)

 

Δικαίωμα άρδευσης έχουν όλοι οι καλλιεργητές των οποίων οι καλλιέργειες βρίσκονται στις ειδικές θέσεις : «ΧΕΡΩΜΑ», «ΠΑΤΗΜΑΤΑ», «ΚΟΡΙΤΣΕΖΑ», «ΒΑΘΥ ΡΕΜΑ», «ΧΩΡΑΦΙ ΚΟΤΣΙΟΥ», «ΚΡΟΠΕΖΑ», «ΓΚΟΥΡΖΙ» και μέρος της τοποθεσίας «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ».

ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (ΘΕΣΗ «ΑΝΤΩΝΙΟΥ»)

Δικαίωμα άρδευσης έχουν όλοι οι καλλιεργητές των οποίων οι καλλιέργειες βρίσκονται στις ειδικές θέσεις: «ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», «ΣΑΡΑΝΤΙΑΝΝΙ», «ΤΟΥΡΚΕΖΑ», «ΑΓ. ΣΩΤΗΡΑ», «ΜΥΛΟΣ», «ΖΑΣΤΑΝΙ», «ΠΕΡΑ ΣΕΣΙ», «ΡΕΠΕΖΙ», «ΒΟΡΡΟΣ ή ΜΑΓΟΥΛΑ», «ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ», «ΖΟΥΡΙΑΡΙ», «ΑΝΩ ΣΕΣΙ», «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ», «ΛΟΓΓΟΣ».

ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (ΘΕΣΗ «ΠΑΝΟΥΣΗ»)

Δικαίωμα άρδευσης έχουν όλοι οι καλλιεργητές των οποίων οι καλλιέργειες βρίσκονται στις ειδικές θέσεις: «ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΧΟΙΝΕΖΙ», «ΑΜΠΕΛΙΑ», «ΛΑΚΚΑ», «ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ», «ΛΟΓΟΘΕΤΗ», «ΜΟΥΡΤΑ», «ΛΑΧΙΡΕΖΑ», «ΤΣΑΟΥΣΗ», «ΤΑΡΔΑΜΠΟΥΤΑ», «ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΜΙ» και «ΚΑΛΥΒΕΖΑ».

ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΡΕΠΕΖΙ (ΘΕΣΗ «ΡΟΜΠΟΡΑ»)

Δικαίωμα άρδευσης έχουν όλοι οι καλλιεργητές των οποίων οι καλλιέργειες βρίσκονται στις ειδικές θέσεις: «ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΡΕΠΕΖΙ», «ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΧΟΙΝΕΖΙ», «ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» και «ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΛΥΒΕΖΑΣ».

Περαιτέρω και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αρδευτικών αναγκών των καλλιεργητών, των οποίων οι καλλιέργειες αρδεύονται από τις ως άνω αναφερόμενες αρδευτικές γεωτρήσεις:

α) Έκαστο αρδευόμενο στρέμμα, θα δικαιούται μία (1) ώρα άρδευσης ανεξαρτήτου καλλιέργειας και ανά κύκλο άρδευσης.

β) Η «χύμα» άρδευση απαγορεύεται, λόγω μη επάρκειας νερού αλλά και λόγω σπατάλης του, με τον συγκεκριμένο τρόπο άρδευσης.

 

 

 

Άρθρο 15ο : Ισχύς Κανονισμού

Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που κριθεί νόμιμη, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας & Ιονίου, η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων και ισχύει μέχρι νεότερης τροποποίησης του από το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  42 / 2016 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                 Τα   Μέλη

                                                                                                         1.- Βασίλειος           Αλεξόπουλος

                                                                                                        2.- Βασίλειος           Δομετίου

Μυττάς   Ιωάννης                                                                            3.- Ιωάννα               Κελλάρη

                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                      Ακριβές απόσπασμα

                                                          Κιάτο 31 Οκτωβρίου 2016  

                                                 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   

                                                                 Μυττάς   Ιωάννης  

           

Print Friendly, PDF & Email

41/2016 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   12 /    24-10-2016

                                                                 Αριθμός Απόφασης:   41 /2016

ΘΕΜΑ : 1ΟΝ «Περί χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος »

    

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24ην  Οκτωβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Μυττά   Ιωάννη, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15773/19-10-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 4 –   ήτοι:

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης       Μυττάς           (Πρόεδρος)                          1.- Χρήστος       Γεώργας     (Αντιπρόεδρος)

2 .-Βασίλειος     Δομετίου           (Μέλος)                               2.- Παναγιώτης   Μπακόλιας           (Μέλος)  

3.- Ιωάννα         Κελλάρη            (Μέλος                               3.- Παύλος         Χρυσικός             (Μέλος)

4.- Βασίλειος     Αλεξόπουλος   (Μέλος)

                       

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                                        

                                                                                         Θέμα 1ον

   Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Περί χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την από 19-10-2016 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου που αναφέρεται στο αντικείμενο του θέματος και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής .

     Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

3.-   Την εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου με ημερομηνία 19-10-2016.

4.- Την εισήγηση του Προέδρου και   ύστερα από διαλογική συζήτηση

.

                                             Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

A.- Τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην   κ. Ζάρκου Αγγελική του Νικολάου, ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Κατάστημα Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ)» στη Τ. Κ. Κρυονερίου της Δ. Ε. Σικυωνίων, σε ακίνητο ιδιοκτησίας του κ. Παπανικολάου Γρηγορίου του Χρήστου, με βάση την από. 19-10-2016 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Β.- Η οριστική άδεια ίδρυσης & λειτουργίας του ανωτέρω καταστήματος, θα χορηγηθεί από το (Δήμαρχο αφού ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία που προβλέπεται στον ανωτέρω νόμο και εφόσον τηρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις και με την επισήμανση ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 Κ..Κ. «το κατάστημα λειτουργεί νόμιμα από το χρόνο χορήγησης της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας».

Η παρούσα απόφαση ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΔΕΙΑ και ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του καταστήματος.

     Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να υποβάλλει στο Δήμο μας εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της απόφασης, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται δηλαδή έως (31-01-2017), με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) ακόμη μήνες κατόπιν αίτησης – γνωστοποίησης στο Δήμο μας,.

     Σε διαφορετική περίπτωση η κάθε προέγκριση ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ

  

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  41 / 2016 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                Τα   Μέλη

                                                                                                        1.- Βασίλειος           Αλεξόπουλος

                                                                                                         2.- Βασίλειος           Δομετίου

Μυττάς   Ιωάννης                                                                             3.- Ιωάννα               Κελλάρη

                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                       Ακριβές απόσπασμα

                                                          Κιάτο 31   Οκτωβρίου 2016  

                                                 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   

                                                                Μυττάς   Ιωάννης  

           

Print Friendly, PDF & Email

40/2016 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 11 / 03-10-2016

                                                                 Αριθμός Απόφασης:   40 /2016

ΘΕΜΑ: 2ΟΝ «Έγκριση σχεδίου κανονισμού λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων»

    

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3ην Οκτωβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Μυττά   Ιωάννη, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14459/28-09-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 4 –   ήτοι:

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης         Μυττάς           (Πρόεδρος)                          1.- Χρήστος       Γεώργας     (Αντιπρόεδρος)

2 .-Βασίλειος     Δομετίου           (Μέλος)                               2.- Ιωάννα         Κελλάρη              (Μέλος)  

3.- Παύλος         Χρυσικός           (Μέλος)                              3.- Παναγιώτης   Μπακόλιας         (Μέλος)

4.- Βασίλειος     Αλεξόπουλος     (Μέλος)

                       

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                                         Θέμα   2ον

   Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μυττάς Ιωάννης εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Έγκριση σχεδίου κανονισμού λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων» ανέφερε ότι η Δημοτική Κοινότητα Σικυωνίων (Κιάτου) , μας υπέβαλε την υπ’ αριθ. 58/2016 απόφασή της, με το ίδιο τίτλο,  όπου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης   σχετικά με την λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς του Κιάτου.

     Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

3.-   Την υπ’ αριθ. 58/2016 απόφαση της Δ. Κ. Σικυωνίων (Κιάτου).

4.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

.

                                             Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

 

 

 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί – Π ρ ο τ ε ί ν ε ι – Ε γ κ ρ ί ν ε ι      και εισηγείται προς το Δημοτικό   Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, το σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Κιάτου ως εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΙΑΤΟΥ

Άρθρο 1°

ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η λαϊκή αγορά Κιάτου θα λειτουργεί στην περιοχή «Μεσοποταμία» (δυτικά της οδού Πετμεζά) Βόρεια και Νότια της οδού Παναγή Τσαλδάρη και εκτός ορίων Ζώνης απαλλοτρίωσης ΓΑΙΑ Ο.Σ.Ε., κάθε Σάββατο.

Σε περίπτωση που η ημέρα λειτουργίας συμπίπτει με αργία (επίσημη ή τοπική) η λειτουργία επιτρέπεται την προηγούμενη αυτής εργάσιμη ημέρα.

Καθορίζονται οι ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς ως εξής :

α. Για τη χειμερινή περίοδο (28/10 έως 25/03) από 07:00 μέχρι 14:00.

β. Για τη θερινή περίοδο (26/03 έως 27/10) από 06:30 μέχρι 14:00.

Η προσέλευση των πωλητών (επαγγελματιών-παραγωγών) που κατέχουν νόμιμες άδειες, στους χώρους της λαϊκής αγοράς προκειμένου να ασκήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα για να μεταφέρουν πάγκους, εργαλεία και τα εμπορεύματά τους, θα γίνεται μία ώρα το πολύ νωρίτερα από την έναρξη λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και η αποχώρησή τους θα γίνεται μία ώρα το πολύ αργότερα από την ώρα λήξης της λαϊκής αγοράς.

Απαγορεύεται η διέλευση καθώς και η στάθμευση αυτοκινήτων στο χώρο της λαϊκής αγοράς την ημέρα της λειτουργίας της, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων των πωλητών, εξαιρουμένων όσων η νομοθεσία ορίζει.

Οι παρόδιοι ιδιοκτήτες οχημάτων, θα μεριμνούν ώστε να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους στους χώρους που ορίζεται η λειτουργία της λαϊκής αγοράς από το προηγούμενο βράδυ.

Άρθρο 2°

ΑΔΕΙΕΣ ΠΩΛΗΤΩΝ

Α) Άδειες Παραγωγών Πωλητών

Οι δικαιούχοι άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών, τα διατιθέμενα προϊόντα, ο αριθμός των αδειών που λαμβάνει ο κάθε δικαιούχος και ο τύπος με τα στοιχεία της άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών, προσδιορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4264 / 2014 (Φ.Ε.Κ. Α’ 118) όπως ισχύει.

Β) Άδειες Επαγγελματιών Πωλητών

Οι δικαιούχοι άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών τα κριτήρια χορήγησης των αδειών, η διαδικασία χορήγησης, η διάρκεια της άδειας, τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση ή ανανέωση και οι κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται οι άδειες επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών προσδιορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4264 / 2014 (Φ.Ε.Κ. Α’ 118) όπως ισχύει.

Άρθρο 3°

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Α. Στους χώρους που θα λειτουργεί η λαϊκή αγορά θα υπάρχει διαγράμμιση και αρίθμηση των διατιθέμενων θέσεων. Οι θέσεις που θα διαγραμμιστούν προκειμένου να τοποθετηθούν οι πωλητές – εκθέτες δεν θα καταλαμβάνουν χώρους εισόδων γκαράζ και δεν θα εμποδίζουν τη λειτουργία καταστημάτων. Η διαγράμμιση και αρίθμηση των θέσεων θα γίνεται από συνεργείο του Δήμου.

Ο σχεδιασμός και η διαδικασία της διαγράμμισης θα διασφαλίζει την ομαλή και άνετη διέλευση των επισκεπτών, την διέλευση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης (αστυνομικό, ασθενοφόρο, πυροσβεστικό κ.λ.π.), καθώς επίσης και όποια άλλη πρόβλεψη είναι αναγκαία, για την ομαλή διενέργεια της λαϊκής αγοράς.

Β. Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή θέσης από τους εκθέτες – πωλητές της λαϊκής αγοράς, η αυθαίρετη αυξομείωση των μέτρων πρόσοψης των πάγκων, η αυξομείωση των διαστάσεων της έκτασης των χωροθετημένων θέσεων, η δραστηριότητα στους χώρους της λαϊκής αγοράς ελλείψει της σχετικής άδειας, η απ’ ευθείας διακίνηση στην κατανάλωση από το αυτοκίνητο με το οποίο έγινε η μεταφορά των προϊόντων καθώς και η πώληση προϊόντων στους διαδρόμους.

     Η τοποθέτηση των εμπορευμάτων από τους εκθέτες επιτρέπεται μόνο στην οριζόντια επιφάνεια των πάγκων. Απαγορεύεται το κρέμασμα των εμπορευμάτων (είδη ρουχισμού, υπόδησης, υλικών και άλλων αντικειμένων) κατακόρυφα, μπροστά, πλάγια, πίσω ή και στο ύψος της τέντας που χρησιμοποιούν, η τοποθέτηση σταντ ή άλλων κατασκευών, επιπλέον πάγκων καθώς επίσης και πέραν των διαγραμμίσεων, προκειμένου να επιδείξουν τα εμπορεύματά τους.

     Οι πωλητές – εκθέτες υποχρεούνται να καταλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τη θέση που τους παραχωρήθηκε από την αρμόδια αρχή και να μην εμποδίζουν τη λειτουργία των όπισθεν αυτών ευρισκομένων καταστημάτων καθώς επίσης και των πεζοδρομίων για την ελεύθερη διέλευση των πεζών.

     Η παρουσία των κατόχων αδειών είναι υποχρεωτική, σε κάθε άλλη περίπτωση και όπου δημιουργείται η ανάγκη περί υποβοήθησης, αντικατάστασης, αναπλήρωσης κ.λ.π. απαιτείται η τροποποίηση της αρχικής άδειας με τις διαδικασίες που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

     Κατά τις ημέρες που δε λειτουργεί η λαϊκή αγορά απαγορεύεται κάθε εμπορία και κάθε άλλη δραστηριότητα μέσα στους χώρους της από τους κατόχους αδειών (επαγγελματικών και παραγωγικών).

     Απαγορεύεται η εγκατάσταση πωλητών στους διαδρόμους των χώρων πώλησης, οι οποίοι πρέπει να είναι ελεύθεροι για την διέλευση των καταναλωτών, καθώς επίσης και η είσοδος κάθε τροχοφόρου κατά τις ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς πλην των ωρών έναρξης για την εκφόρτωση των εμπορευμάτων.

     Απαγορεύεται στους πωλητές η τοποθέτηση εγκαταστάσεων, πάγκων κλπ. σε άλλη μέρα από εκείνη της λειτουργίας της αγοράς ή η εγκατάλειψη των ειδών αυτών μετά τη λειτουργία της. Στους μη συμμορφούμενους θα επιβάλλεται πρόστιμο για την αυθαίρετη κατάληψη πεζοδρομίου.

     Ο Δήμος θα μεριμνά, για την τοποθέτηση χημικών αποχωρητηρίων σε συγκεκριμένους χώρους χωρίς να δημιουργείται προβλήματα αισθητικής ή υγιεινής

     Μετά την αποχώρηση όλων θα γίνεται από συνεργείο του Δήμου η καθαριότητα (πλύσιμο κ.λ.π.) της λαϊκής αγοράς.

Άρθρο 4°

ΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ

1. Ο Δήμαρχος υποχρεούται να παρέχει κατά προτεραιότητα στους παραγωγούς όλης της χώρας θέσεις στη λαϊκή αγορά ευθύνης του.

2. Η λαϊκή αγορά χωρίζεται σε τομέα παραγωγών πωλητών και σε τομέα επαγγελματιών πωλητών.

Ο τομέας των παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών διακρίνεται σαφώς με κάθε πρόσφορο τρόπο από τον τομέα των επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών. Την ευθύνη υλοποίησης της ανωτέρω διάκρισης έχει η κατά τόπον αρμόδια Περιφέρεια.

3. Οι παραγωγοί τοποθετούνται χωριστά από τους επαγγελματίες και κατά την κατανομή των θέσεων μεταξύ τους προκρίνονται οι παραγωγοί.

4.Οι επαγγελματίες πωλητές, που δεν διαθέτουν τρόφιμα γης και θάλασσας σε οποιαδήποτε μορφή ή άνθη, τοποθετούνται στην αρχή ή στο τέλος των λαϊκών αγορών, με τρόπο που τους καθιστά απολύτως διακριτούς από τους υπόλοιπους.

5. Το σύστημα διακριτότητας μεταξύ παραγωγών και πωλητών λαϊκών αγορών καθώς και ο τρόπος κατανομής των θέσεων προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 4264 / 2014 (Φ.Ε.Κ. Α’ 118), όπως ισχύει.

7. Οι θέσεις πώλησης προϊόντων θάλασσας και προϊόντων αλιείας χωροθετούνται υποχρεωτικά μόνο σε σημεία όπου υπάρχει αποχέτευση και σε κάθε περίπτωση στον οικείο τομέα για κάθε πωλητή.

8. Ρητά απαγορεύεται στους δικαιούχους η υπεκμίσθωση των θέσεων που κατέχουν.

9. Τα παραχωρούμενα μέτρα κατάληψης χώρου στη λαϊκή αγορά είναι 3μ. μήκος Χ 2μ. πλάτος, δηλαδή έξι (6) τετραγωνικά μέτρα που αντιστοιχούν σε μια (1) θέση.

Άρθρο 5°

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ

1. Τα προς πώληση είδη πρέπει να είναι τοποθετημένα πάνω σε πάγκους ή σε τελάρα έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής καθαριότητας αυτών.

2. Απαγορεύεται αυστηρά η ανάρμοστη συμπεριφορά των πωλητών της Λαϊκής Αγοράς (φωνές, αντεγκλήσεις, διαλάληση των εμπορευμάτων κ.λ.π.)

3. Οι πωλητές οφείλουν να φροντίζουν για την εξασφάλιση της τάξης και της καθαριότητας, να αποφεύγουν την ενόχληση των περιοίκων, την ρύπανση και την πρόκληση ζημιών στις κατοικίες της περιοχής μετά τη λήξη του χρόνου λειτουργίας της λαϊκής, ειδικότερα υποχρεούνται αμέσως μετά τη λήξη του χρόνου της λαϊκής αγοράς να φροντίζουν οι ίδιοι (ο καθένας χωριστά) για την καθαριότητα του χώρου των καθώς και την συγκέντρωση των απορριμμάτων που έχει δημιουργήσει ο καθένας σε σακούλες ή δοχεία τα οποία θα συλλέγουν στην συνέχεια οι υπάλληλοι του Δήμου.

4. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στους ιχθυοπώλες ακριβώς λόγω της φύσης της εργασίας τους οι οποίοι και υποχρεούνται να μην καθαρίζουν τα ψάρια, να συλλέγουν τα απορρίμματα με επιμέλεια και να απομακρύνουν τα νερά από το λιώσιμο του πάγου που χρησιμοποιείται για τη συντήρηση των ψαριών.

5. Με την ίδια ευθύνη πρέπει οι πωλητές να μεταφέρουν από τους χώρους της αγοράς τα εμπορεύματα που δεν διατέθηκαν, τα κενά είδη συσκευασίας και γενικά κάθε είδους εργαλείου μετά τη λήξη της αγοράς και το αργότερο μέχρι την ώρα αποχώρησης τους, απαγορευμένης της εγκατάλειψης όλων αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο και σε περίπτωση υποτροπής ο Δήμος προβαίνει στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας για ορισμένο χρονικό διάστημα ή οριστικά. Η παραμονή των πωλητών λαϊκών αγορών ή των υπαλλήλων τους, μετά το πέρας του νομίμου ωραρίου θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του κανονισμού περί «κοινοχρήστων χώρων»

6. Για την τήρηση της Καθαριότητας κατά την ώρα που λειτουργεί η λαϊκή αγορά (από την έναρξη και μέχρι την λήξη της λειτουργίας της) υπεύθυνοι είναι οι αδειούχοι πωλητές (επαγγελματίες και παραγωγοί, φυσικά πρόσωπα ή συνεταιριστικές οργανώσεις) έστω και αν αναπληρώνονται, υποβοηθούνται ή προσλαμβάνουν υπαλλήλους ή δεν παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στις λαϊκές αγορές καθώς και το προσωπικό που απασχολούν.

            7. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Σικυωνίων.

8. Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους τη σχετική άδεια και να την επιδεικνύουν στα ελεγκτικά όργανα όταν τους ζητηθεί.

Άρθρο 6°

ΈΛΕΓΧΟΣ

     Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής του παρόντος και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας είναι οι υπηρεσίες του άρθρου 30 του Ν. 4264 / 2014 (Φ.Ε.Κ. Α’ 118), όπως ισχύει.

Άρθρο 7°

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

Θέματα σχετικά τον καθορισμό του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής του ημερήσιου δικαιώματος προσέλευσης των πωλητών στην λαϊκή αγορά της πόλης, καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 8°

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Όποιος παρεμποδίζει τον ασκούμενο έλεγχο ή αρνείται με οποιονδήποτε τρόπο να παραδώσει στους αρμόδιους υπαλλήλους κάθε στοιχείο απαραίτητο για τη διεξαγωγή του ελέγχου, όπως ιδίως τα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης, τιμωρείται με φυλάκιση. Παρεμπόδιση ελέγχου θεωρείται και η απόκρυψη των απαιτούμενων στοιχείων ή η παραποίηση των στοιχείων αυτών ή η ψευδής παράθεσή τους.

2. Όποιος χωρίς άδεια ασκεί δραστηριότητα του Ν. 4264 / 2014 (Α’ 118) όπως ισχύει, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

3. α) Όποιος διαθέτει τρόφιμα μη ασφαλή ή ακατάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

β) Όποιος διαθέτει τρόφιμα μη ασφαλή ή επιβλαβή για την υγεία τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

γ) Όποιος αναμιγνύει παράνομα και πωλεί είδη διαφορετικών ποιοτήτων τιμωρείται με φυλάκιση.

4. Όποιος παραποιεί ή νοθεύει άλλα είδη βιοτικής ανάγκης πλην τροφίμων ή εν γνώσει του κατέχει προς εμπορία ή πωλεί τέτοια είδη, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

5. Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 13 και 16 του Ν. 4264 / 2014 (Φ.Ε.Κ. Α’ 118) όπως ισχύει, περί πρόσληψης υπαλλήλου, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

6. Σε περίπτωση που η βεβαίωση της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 11 του Ν. 4264 / 2014 (Φ.Ε.Κ. Α’ 118) όπως ισχύει, περιέχει αναληθή ή ανακριβή στοιχεία, καθένα από τα υπογράφοντα μέλη τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους.

Άρθρο 9°

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

            Εκτός από τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο προηγούμενο άρθρο επιβάλλονται και διοικητικά πρόστιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4264 / 2014 (Φ.Ε.Κ. Α’ 118) όπως ισχύει.

Η διαδικασία επιβολής, είσπραξης και απόδοσης των διοικητικών προστίμων γίνεται σύμφωνα με το άρθρου 33 του ιδίου προαναφερόμενου Νόμου.

Άρθρο 10°

Ο κανονισμός αυτός συντάχθηκε για την εύρυθμη λειτουργία της λαϊκής αγοράς του Κιάτου και υπερισχύει κάθε άλλης αντίθετης με αυτόν διάταξης.

Η ισχύς του κανονισμού αυτού είναι υποχρεωτική για όλους γενικά τους συναλλασσόμενους.

Άρθρο 11°

Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο.

   Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 40 / 2016 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                 Τα   Μέλη

                                                                                                         1.- Παύλος             Χρυσικός

                                                                                                        2.- Βασίλειος           Δομετίου

Μυττάς   Ιωάννης                                                                            3.- Βασίλειος           Αλεξόπουλος

                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                      Ακριβές απόσπασμα

                                                          Κιάτο 13   Οκτωβρίου   2016  

                                                 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   

                                                                 Μυττάς   Ιωάννης  

           

Print Friendly, PDF & Email

39/2016 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 11 / 03-10-2016

                                                                 Αριθμός Απόφασης:   39 /2016

ΘΕΜΑ: 1ΟΝ «Περί χορήγηση αδειών χρήσης μουσικών οργάνων»

    

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3ην Οκτωβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Μυττά   Ιωάννη, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14459/28-09-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 4 –   ήτοι:

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης         Μυττάς           (Πρόεδρος)                          1.- Χρήστος       Γεώργας     (Αντιπρόεδρος)

2 .-Βασίλειος     Δομετίου           (Μέλος)                               2.- Ιωάννα         Κελλάρη              (Μέλος)  

3.- Παύλος         Χρυσικός           (Μέλος)                              3.- Παναγιώτης   Μπακόλιας         (Μέλος)

4.- Βασίλειος     Αλεξόπουλος     (Μέλος)

                       

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                                        Θέμα   1ον

   Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μυττάς Ιωάννης εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Περί χορήγηση αδειών χρήσης μουσικών οργάνων» ανέφερε ότι το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας, μας υπέβαλε τις από 14-09-2016 και 27-09-2016 εισηγήσεις του, όπου αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης   σχετικά με την χορήγηση αδειών Μουσικών Οργάνων ως εξής:

1.- ΚΑΦΕ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ του κου Σώκου Παναγιώτη του Κων/νου, που βρίσκεται στη θέση Πικραγγουριά Τ.Κ. Διμηνιό και το αρ. πρωτ. 193580/41362/22-07-2016 έγγραφο του Τμ. Υγειονομικού Ελέγχου της Π. Ε. Κορινθίας.

2.- ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ της κας Κεφάλα Κων/νας του Άγγελου, που βρίσκεται στην Τ. Κ. κρυονερίου και το υπ’ αριθ. πρωτ. 2236833/50716/20-09-2016 έγγραφο του Τμ. Υγειονομικού Ελέγχου της Π. Ε. Κορινθίας.

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά των φακέλων.

3.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

.

                                            Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

Χορηγεί άδεια χρήσης μουσικών οργάνων στα κάτωθι Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ως εξής:

 

1.- ΚΑΦΕ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ του κου Σώκου Παναγιώτη του Κων/νου, που βρίσκεται στη θέση Πικραγγουριά Τ. Κ. Διμηνιό της Δ. Ε. Σικυωνίων για τρία (3) έτη και

 

2.ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ της κας Κεφάλα Κων/νας του Άγγελου, που βρίσκεται στην Τ. Κ. Κρυονερίου της Δ. Ε. Σικυωνίων  για ένα (1) έτος.

   Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 39 / 2016 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                Τα   Μέλη

                                                                                                        1.- Παύλος             Χρυσικός

                                                                                                         2.- Βασίλειος           Δομετίου

Μυττάς   Ιωάννης                                                                           3.- Βασίλειος           Αλεξόπουλος

                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                     Ακριβές απόσπασμα

                                                          Κιάτο 13   Οκτωβρίου   2016  

                                                 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   

                                                               Μυττάς   Ιωάννης  

           

Print Friendly, PDF & Email

38/2016 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   10 /    29-08-2016

                                                                 Αριθμός Απόφασης:   38 /2016

ΘΕΜΑ : 1ΟΝ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ «Δημιουργία Πράσινου Σημείου του Δήμου Σικυωνίων σε ιδιοκτησία

                                                          Γκίκα Λεωνίδα»

    

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29ην  Αυγούστου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Μυττά   Ιωάννη, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12601/25-08-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 4 –   ήτοι:

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης       Μυττάς           (Πρόεδρος)                          1.- Χρήστος       Γεώργας     (Αντιπρόεδρος)

2 .-Βασίλειος     Δομετίου           (Μέλος)                              2.- Ιωάννα         Κελλάρη              (Μέλος)  

3.- Παναγιώτης   Μπακόλιας       (Μέλος                               3.- Παύλος         Χρυσικός          (Μέλος)

4.- Βασίλειος     Αλεξόπουλος   (Μέλος)

                       

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                                        

                                                                                        Θέμα 1ον (ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

   Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μυττάς Ιωάννης, εξέθεσε ότι έχουμε ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης στην παρούσα συνεδρίαση λόγω καταληκτικών ημερομηνιών για την «Δημιουργία Πράσινου Σημείου του Δήμου Σικυωνίων σε ιδιοκτησία Γκίκα Λεωνίδα στην Τ. Κ. Αρχ. Σικυώνας (Βασιλικού)».

Ακολούθως η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα αποδέχθηκε την συζήτηση του παραπάνω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης βάση των σχετικών διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 67   του Ν. 3852/2010.

   Στη   συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ον θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης, για τη Δημιουργία Πράσινου Σημείου του Δήμου Σικυωνίων σε ιδιοκτησία Γκίκα Λεωνίδαανέφερε ότι, πρέπει με απόφασή μας να γνωμοδοτήσουμε για τη δημιουργία πράσινου σημείου στο Δήμο μας ή όχι.

   Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση .

                                                 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ο φ ώ ν ω ς

 

1.- Την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης

2.- Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί   θετικά για τη δημιουργία πράσινου σημείου στην Τοπική Κοινότητα Αρχ. Σικυώνας (Βασιλικού) ιδιοκτησίας του κ. Γκίκα   Λεωνίδα

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 38 / 2016 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                Τα   Μέλη

                                                                                                        1.- Βασίλειος           Αλεξόπουλος

                                                                                                         2.- Βασίλειος           Δομετίου

Μυττάς   Ιωάννης                                                                           3.- Παναγιώτης       Μπακόλιας

                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                     Ακριβές απόσπασμα

                                                          Κιάτο 30   Αυγούστου 2016  

                                                 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   

                                                                Μυττάς   Ιωάννης  

           

Print Friendly, PDF & Email

34/2016 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   10 /    29-08-2016

                                                                 Αριθμός Απόφασης:   34 /2016

ΘΕΜΑ : 2ΟΝ «Έγκριση Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας και όρων χρήσης αυτοματοποιημένου

                         συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων Δήμου Σικυωνίων »

    

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29ην  Αυγούστου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Μυττά   Ιωάννη, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12601/25-08-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 4 –   ήτοι:

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης       Μυττάς           (Πρόεδρος)                          1.- Χρήστος       Γεώργας     (Αντιπρόεδρος)

2 .-Βασίλειος     Δομετίου           (Μέλος)                              2.- Ιωάννα         Κελλάρη              (Μέλος)  

3.- Παναγιώτης   Μπακόλιας       (Μέλος                               3.- Παύλος         Χρυσικός          (Μέλος)

4.- Βασίλειος     Αλεξόπουλος   (Μέλος)

                       

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                                         Θέμα 2ον

   Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Έγκριση Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας και όρων χρήσης αυτοματοποιημένου συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων Δήμου Σικυωνίων» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αριθ. πρωτ. 11271/26-07-2016 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου που αναφέρεται στο αντικείμενο του θέματος και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής .

     Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

3.-   Την εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου μας με αριθ.

       26-07-2016.

4.- Την υπ’ αριθ. 54/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας   Σικυωνίων (Κιάτου).

5.- Την εισήγηση του Προέδρου και   ύστερα από διαλογική συζήτηση

.

                                             Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

       Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί – Π ρ ο τ ε ί ν ε ι – Ε γ κ ρ ί ν ε ι     και εισηγείται προς το Δημοτικό   Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, το σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας και όρων χρήσης αυτοματοποιημένου συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων Δήμου Σικυωνίων, όπως ακριβώς αναγράφεται στην εισήγηση με αριθ. πρωτ. 11271/26-07-2016 του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου μας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 34 / 2016 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                 Τα   Μέλη

                                                                                                         1.- Βασίλειος           Αλεξόπουλος

                                                                                                        2.- Βασίλειος           Δομετίου

Μυττάς   Ιωάννης                                                                            3.- Παναγιώτης       Μπακόλιας

                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      Ακριβές απόσπασμα

                                                           Κιάτο 30   Αυγούστου 2016  

                                                 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   

                                                                 Μυττάς   Ιωάννης  

           

Print Friendly, PDF & Email

37/2016 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   10 /    29-08-2016

                                                                 Αριθμός Απόφασης:   37 /2016

ΘΕΜΑ : 5ΟΝ «Τιμητικό   αφιέρωμα και πραγματοποίηση εκδήλωσης εις μνήμη των ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΑΝΩΝ επί

                        της οδού Άγγελου Σικελιανού στη Δημοτική Κοινότητα Κιάτου. »

    

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29ην  Αυγούστου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Μυττά   Ιωάννη, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12601/25-08-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 4 –   ήτοι:

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης       Μυττάς           (Πρόεδρος)                          1.- Χρήστος       Γεώργας     (Αντιπρόεδρος)

2 .-Βασίλειος     Δομετίου           (Μέλος)                             2.- Ιωάννα         Κελλάρη              (Μέλος)  

3.- Παναγιώτης   Μπακόλιας       (Μέλος                               3.- Παύλος         Χρυσικός          (Μέλος)

4.- Βασίλειος     Αλεξόπουλος   (Μέλος)

                       

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                                        

                                                                                        Θέμα 5ον

   Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εισηγούμενος το 5ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Τιμητικό   αφιέρωμα και πραγματοποίηση εκδήλωσης εις μνήμη των ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΑΝΩΝ επί της οδού Άγγελου Σικελιανού στη Δημοτική Κοινότητα Κιάτου»   έθεσε υπόψη της Επιτροπής την πρόταση πολιτιστικής εκδήλωσης   με θέμα (Μουσικές γεύσεις από τη Μικρασία) , όπου φορέας της πρότασης είναι το Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΤΟ ΠΑΤΡΙΚΟ» που προτίθεται να γίνει το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου, επί της πεζοδρομημένης οδού Αγγ. Σικελιανού στο Κιάτο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής .

     Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

3.-   Την εισήγηση του Προέδρου και   ύστερα από διαλογική συζήτηση

.

                                             Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

  

       Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί – Π ρ ο τ ε ί ν ε ι – Ε γ κ ρ ί ν ε ι     και εισηγείται προς το Δημοτικό   Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων,   τη μουσική εκδήλωση «Μουσικές γεύσεις από τη Μικρασία» αφιέρωμα και πραγματοποίηση εκδήλωσης εις μνήμη των ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΑΝΩΝ επί της οδού Άγγελου Σικελιανού στη Δημοτική Κοινότητα Κιάτου που προτίθεται να πραγματοποιήσει το Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «Το Πατρικό» στις 3 Σεπτεμβρίου 2016, χωρίς οικονομικό κόστος από το Δήμο.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 37 / 2016 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                Τα   Μέλη

                                                                                                        1.- Βασίλειος           Αλεξόπουλος

                                                                                                         2.- Βασίλειος           Δομετίου

Μυττάς   Ιωάννης                                                                            3.- Παναγιώτης       Μπακόλιας

                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                     Ακριβές απόσπασμα

                                                          Κιάτο 30   Αυγούστου 2016  

                                                 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   

                                                                 Μυττάς   Ιωάννης  

           

Print Friendly, PDF & Email

36/2016 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   10 /    29-08-2016

                                                                 Αριθμός Απόφασης:   36 /2016

ΘΕΜΑ : 4ΟΝ «Αίτηση ιδιοκτήτη Κ. Υ. Ε. για τοποθέτηση σκιάστρου έμπροσθεν του καταστήματος της κ.

                      Παστρατή Σοφίας επί της οδού Κλεισθένους 47 στην Δ. Κ. Κιάτου. »

    

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29ην  Αυγούστου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Μυττά   Ιωάννη, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12601/25-08-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 4 –   ήτοι:

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης       Μυττάς           (Πρόεδρος)                          1.- Χρήστος       Γεώργας     (Αντιπρόεδρος)

2 .-Βασίλειος     Δομετίου           (Μέλος)                               2.- Ιωάννα         Κελλάρη              (Μέλος)  

3.- Παναγιώτης   Μπακόλιας       (Μέλος                               3.- Παύλος         Χρυσικός          (Μέλος)

4.- Βασίλειος     Αλεξόπουλος   (Μέλος)

                       

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                                        

                                                                                          Θέμα 4ον

   Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εισηγούμενος το 4ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Αίτηση ιδιοκτήτη Κ. Υ. Ε. για τοποθέτηση σκιάστρου έμπροσθεν του καταστήματος της κ. Παστρατή Σοφίας επί της οδού Κλεισθένους 47 στην Δ. Κ. Κιάτου.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αριθ. πρωτ. 10950/25-04-2016 αίτηση και την με αριθ. πρωτ. 10950/25-07-2016 εισήγηση της Δ/νσης τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας που αναφέρεται στο αντικείμενο του θέματος και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής .

     Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

3.-   Την από 53/2016 απόφαση της Δ. Κ. Κιάτου

4.-   Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου με αριθ. 10950/25-07-2016.

5.- Την εισήγηση του Προέδρου και  ύστερα από διαλογική συζήτηση

.

                                             Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

   Προτείνει τη τοποθέτηση σκιάστρου στον εξωτερικό χώρο του Κ.Υ.Ε. ιδιοκτησίας της κας Παπαστρατή Σοφίας επί της οδού Κλεισθένους 47 στο Κιάτο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Κανονισμό Κοινοχρήστων Χώρων και την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 36 / 2016 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                Τα   Μέλη

                                                                                                         1.- Βασίλειος           Αλεξόπουλος

                                                                                                         2.- Βασίλειος           Δομετίου

Μυττάς   Ιωάννης                                                                            3.- Παναγιώτης      Μπακόλιας

                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                      Ακριβές απόσπασμα

                                                          Κιάτο 30   Αυγούστου 2016  

                                                 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   

                                                                 Μυττάς   Ιωάννης  

           

Print Friendly, PDF & Email

35/2016 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   10 /    29-08-2016

                                                                 Αριθμός Απόφασης:   35 /2016

ΘΕΜΑ : 3ΟΝ «Περί προέγκρισης ίδρυσης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος »

    

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29ην  Αυγούστου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Μυττά   Ιωάννη, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12601/25-08-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 4 –   ήτοι:

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης      Μυττάς           (Πρόεδρος)                          1.- Χρήστος       Γεώργας     (Αντιπρόεδρος)

2 .-Βασίλειος     Δομετίου           (Μέλος)                               2.- Ιωάννα         Κελλάρη              (Μέλος)  

3.- Παναγιώτης   Μπακόλιας       (Μέλος                               3.- Παύλος         Χρυσικός          (Μέλος)

4.- Βασίλειος     Αλεξόπουλος   (Μέλος)

                       

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                                        

                                                                                         Θέμα 3ον

   Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εισηγούμενος το 3ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Περί προέγκρισης ίδρυσης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αριθ. πρωτ. 11036/22-07-2016 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου που αναφέρεται στο αντικείμενο του θέματος και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής .

     Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

3.-   Την εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου με αριθ. 11036/22-07-2016.

4.- Την εισήγηση του Προέδρου και   ύστερα από διαλογική συζήτηση

.

                                             Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

A.- Τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον   κ. Πραχαλιά Βασίλειο του Κων/νου, ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Παρασκευής και Προσφοράς Πλήρους Γεύματος (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΤΑΒΕΡΝΑ), στη Τ. Κ. Ασπροκάμπου της Δ. Ε. Στυμφαλίας, σε ακίνητο ιδιοκτησίας του κ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, με βάση την υπ’ αριθ. 11036/22-07-2016 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Β.- Η οριστική άδεια ίδρυσης & λειτουργίας του ανωτέρω καταστήματος, θα χορηγηθεί από το (Δήμαρχο αφού ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία που προβλέπεται στον ανωτέρω νόμο και εφόσον τηρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις και με την επισήμανση ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 Κ..Κ. «το κατάστημα λειτουργεί νόμιμα από το χρόνο χορήγησης της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας».

Η παρούσα απόφαση ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΔΕΙΑ και ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του καταστήματος.

     Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να υποβάλλει στο Δήμο μας εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της απόφασης, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται δηλαδή έως (30-11-2016), με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) ακόμη μήνες κατόπιν αίτησης – γνωστοποίησης στο Δήμο μας,.

     Σε διαφορετική περίπτωση η κάθε προέγκριση ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ

  

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 35 / 2016 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                Τα   Μέλη

                                                                                                        1.- Βασίλειος           Αλεξόπουλος

                                                                                                         2.- Βασίλειος           Δομετίου

Μυττάς   Ιωάννης                                                                           3.- Παναγιώτης       Μπακόλιας

                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                      Ακριβές απόσπασμα

                                                          Κιάτο 30   Αυγούστου 2016  

                                                 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   

                                                                 Μυττάς   Ιωάννης  

           

Print Friendly, PDF & Email

33/2016 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                     (ΟΡΘΗ   ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   10 /    29-08-2016

                                                                 Αριθμός Απόφασης:   33 /2016

ΘΕΜΑ : 1ΟΝ «Λήψη απόφασης περί (Επαναχορήγηση άδειας λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού

                       Ενδιαφέροντος του κ. Κόλλια Παναγιώτη του Γεωργίου) »

    

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29ην  Αυγούστου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Μυττά   Ιωάννη, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12601/25-08-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 4 –   ήτοι:

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης       Μυττάς           (Πρόεδρος)                          1.- Χρήστος      Γεώργας     (Αντιπρόεδρος)

2 .-Βασίλειος     Δομετίου           (Μέλος)                               2.- Ιωάννα         Κελλάρη              (Μέλος)  

3.- Παναγιώτης   Μπακόλιας       (Μέλος                               3.- Παύλος         Χρυσικός          (Μέλος)

4.- Βασίλειος     Αλεξόπουλος   (Μέλος)

                       

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                                          Θέμα 1ον

   Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Λήψη απόφασης περί (Επαναχορήγηση άδειας λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του κ. Κόλλια Παναγιώτη του Γεωργίου)» ανέφερε ότι το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας, υπέβαλε την από 11193/12-08-2016 εισήγησή του, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης, όπου μεταξύ άλλων εισηγείται την άρση της 29/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητα Ζωής με θέμα «Περί ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του κ. Κόλλια Παναγιώτη του Γεωργίου στον οικισμό Δρίζα στην Τ. Κ. Στυμφαλίας της Δ. Ε. Στυμφαλίας» και την επαναχορήγηση της αριθ. 22973/04-10-2012 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Κ.Υ.Ε. (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ) ιδιοκτησίας του κου Κόλλια Παναγιώτη του Γεωργίου, που βρίσκεται στη θέση  Δρίζα  της

Τ. Κ. Στυμφαλίας της Δ. Ε. Στυμφαλίας του Δήμου μας, λόγω πλήρους αποκατάστασης του καταστήματος στην αρχική του μορφή

     Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

3.-   Την εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας με αριθ. 11193/12-08-2016 και

4.- Την εισήγηση του Προέδρου, ύστερα από διαλογική συζήτηση

.

                                           Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

     Την άρση της υπ’ αριθ. 29/2015 απόφασης και την Επαναχορήγηση της αριθμ. 22973/04-10-2012 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ) ιδιοκτησίας του κου Κόλλια Παναγιώτη του Γεωργίου, που βρίσκεται στη θέση Δρίζα της Τ. Κ. Στυμφαλίας της Δ. Ε. Στυμφαλίας του Δήμου μας, λόγω πλήρους αποκατάστασης του καταστήματος στην αρχική του μορφή.

      

            

   Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 33 / 2016 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                Τα   Μέλη

                                                                                                        1.- Βασίλειος           Αλεξόπουλος

                                                                                                         2.- Βασίλειος           Δομετίου

Μυττάς   Ιωάννης                                                                            3.- Παναγιώτης       Μπακόλιας

                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                       Ακριβές απόσπασμα

                                              &nbs