40/2015 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 40 / 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 14 / 21 – 12 – 2015

ΘΕΜΑ: 3 ΟΝ « Περί συζητήσεως της αιτήσεως της Ένωσης Ιδιοκτητών Ραδιοταξί Κιάτου»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21ην Δεκεμβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Καρακούση Ευάγγελου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 22249/17-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 7 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ευάγγελος Καρακούσης (Πρόεδρος) (Ουδείς)
2.- Χρήστος Γεώργας (Αντιπρόεδρος)
3 .- Ιωάννα Κελλάρη (Μέλος)
4.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)
5.- Βασίλειος Δομετίου (Μέλος)
6.- Παναγιώτης Μπακόλιας (Μέλος)
7.- Βασίλειος Αλεξόπουλος (Μέλος)

Θέμα 3 ον

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Καρακούσης Ευάγγελος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ον θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Περί συζητήσεως της αιτήσεως της Ένωσης Ιδιοκτητών Ραδιοταξί Κιάτου» εξέθεσε ότι:
Η Ένωση Ιδιοκτητών Ράδιο Ταξί Κιάτου, μας υπέβαλε την υπ’ αριθ. 333/08-12-2015 αίτησή της η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας και αιτείται τα κάτωθι:

1.- Την Προέκταση της Πιάτσας ΚΤΕΛ (Α. Κοβατζή ) έως την Π. Παπαληγούρα, πρώην χώρος στάθμευσης
Φορτοταξί και

2.- Μία πιάτσα 5θέσεων για την Τουριστική Καλοκαιρινή περίοδο στην παραλιακή οδό Ποσειδώνος.

κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.
2.- Την υπ’ αριθ. 333/08-12-2015 αίτηση της Ένωσης Ιδιοκτητών Ράδιο Ταξί Κιάτου.
3.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ο φ ώ ν ως

Την αναβολή του θέματος, αφού προηγουμένως γνωμοδοτήσει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας καθώς και η Δημοτική Κοινότητα Κιάτου και η Ένωση Ιδιοκτητών Ράδιο Ταξί Κιάτου μας οριοθετήσει ακριβώς την θέση που επιθυμεί για πιάτσα στην παραλιακή οδό Ποσειδώνος, γιατί μέρος αυτής ανήκει στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 40 / 2015 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Χρήστος Γεώργας
2.- Ιωάννα Κελλάρη
3.-Παύλος Χρυσικός
Καρακούσης Ευάγγελος 4.- Βασίλειος Δομετίου
5.- Παναγιώτης Μπακόλιας
6.- Βασίλειος Αλεξόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 27 Δεκεμβρίου 2015
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καρακούσης Ευάγγελος

Print Friendly, PDF & Email

39/2015 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 39 / 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 14 / 21 – 12 – 2015

ΘΕΜΑ: 2 ΟΝ « Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων της κ. Ζαρρή Αικατερίνης του Παναγιώτη
στην Τ. Κ. Σουλίου της Δ. Ε. Σικυωνίων»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21ην Δεκεμβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Καρακούση Ευάγγελου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 22249/17-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 7 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ευάγγελος Καρακούσης (Πρόεδρος) (Ουδείς)
2.- Χρήστος Γεώργας (Αντιπρόεδρος)
3 .- Ιωάννα Κελλάρη (Μέλος)
4.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)
5.- Βασίλειος Δομετίου (Μέλος)
6.- Παναγιώτης Μπακόλιας (Μέλος)
7.- Βασίλειος Αλεξόπουλος (Μέλος)

Θέμα 2 ον

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Καρακούσης Ευάγγελος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων της κ. Ζαρρή Αικατερίνης του Παναγιώτη στην Τ. Κ. Σουλίου της Δ. Ε. Σικυωνίων» εξέθεσε ότι:
Το Τμήμα Τοπ. Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας, μας υπέβαλε την υπ’ αριθ. 21752/10-12-2015 εισήγηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας και

κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.
2.- Την υπ’ αριθ. 21752/10-12-2015 εισήγηση του Τμήματος Τοπ. Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
3.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ο φ ώ ν ως

Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στην κ. Ζαρρή Αικατερίνη του Παναγιώτη όπου διατηρεί κατάστημα (Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Παρασκευής και Προσφοράς Πλήρους Γεύματος)) στην
Τ. Κ. Σουλίου της Δ. Ε. Σικυωνίων για το έτος 2016.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 39 / 2015 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Χρήστος Γεώργας
2.- Ιωάννα Κελλάρη
3.-Παύλος Χρυσικός
Καρακούσης Ευάγγελος 4.- Βασίλειος Δομετίου
5.- Παναγιώτης Μπακόλιας
6.- Βασίλειος Αλεξόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 27 Δεκεμβρίου 2015
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καρακούσης Ευάγγελος

Print Friendly, PDF & Email

38/2015 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 38 / 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 14 / 21 – 12 – 2015

ΘΕΜΑ: 1 ΟΝ « Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων της κ. Κάτσης Π. – Ανδρικόπουλος Θ. Ο.Ε.
στην Τ. Κ. Κάτω Διμηνιού της Δ. Ε. Σικυωνίων»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21ην Δεκεμβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Καρακούση Ευάγγελου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 22249/17-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 7 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ευάγγελος Καρακούσης (Πρόεδρος) (Ουδείς)
2.- Χρήστος Γεώργας (Αντιπρόεδρος)
3 .- Ιωάννα Κελλάρη (Μέλος)
4.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)
5.- Βασίλειος Δομετίου (Μέλος)
6.- Παναγιώτης Μπακόλιας (Μέλος)
7.- Βασίλειος Αλεξόπουλος (Μέλος)

Θέμα 1 ον

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Καρακούσης Ευάγγελος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων της κ. Κάτσης Π. – Ανδρικόπουλος Θ. Ο.Ε. στην Τ. Κ. Κάτω Διμηνιού της Δ.Ε. Σικυωνίων» εξέθεσε ότι:
Το Τμήμα Τοπ. Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας, μας υπέβαλε την υπ’ αριθ. 20104/09-12-2015 εισήγηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας και

κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.
2.- Την υπ’ αριθ. 20104/09-12-2015 εισήγηση του Τμήματος Τοπ. Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
3.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ο φ ώ ν ως

Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στην Κάτσης Π. – Ανδρικόπουλος Θ. Ο.Ε. όπου διατηρεί κατάστημα (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ) στην Τ. Κ. Κάτω Διμηνιού της Δ. Ε. Σικυωνίων για το έτος 2016.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 38 / 2015 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Χρήστος Γεώργας
2.- Ιωάννα Κελλάρη
3.-Παύλος Χρυσικός
Καρακούσης Ευάγγελος 4.- Βασίλειος Δομετίου
5.- Παναγιώτης Μπακόλιας
6.- Βασίλειος Αλεξόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 27 Δεκεμβρίου 2015
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καρακούσης Ευάγγελος

Print Friendly, PDF & Email

37/2015 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 37 / 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 13 / 30 – 11 – 2015

ΘΕΜΑ: 3 ΟΝ Eκτός ημερήσιας διάταξης «Περί συζητήσεως της αιτήσεως της κ. Σταθούλη Όλγας για
τοποθέτηση υαλοπινάκων στην Πλατεία Φιλλύρα»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 30ην Νοεμβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:00 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Καρακούση Ευάγγελου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 20698/24-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ευάγγελος Καρακούσης (Πρόεδρος ) 1.- Χρήστος Γεώργας (Αντιπρόεδρος)
2.- Βασίλειος Δομετίου (Μέλος) 2.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)
3 .- Ιωάννα Κελλάρη (Μέλος) 3.- Βασίλειος Αλεξόπουλος (Μέλος)
4.- Παναγιώτης Μπακόλιας (Μέλος)

Θέμα 3 ον

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Καρακούσης Ευάγγελος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος είπε πως έχουμε τρία (3) θέματα που πρέπει να συζητηθούν εκτός ημερήσιας διάταξης και πρέπει να αποφασίσουμε την συζήτησή τους ή όχι.
Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αποφάσισαν την συζήτηση και των τριών (3) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.
Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε το 3ον θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης που έχει ως εξής:
«Περί συζητήσεως της αιτήσεως της κ. Σταθούλη Όλγας για τοποθέτηση υαλοπινάκων στην Πλατεία Φιλλύρα»
Και ανέφερε ότι, η κ. Σταθούλη Όλγα υπέβαλε στο Δήμο μας την από 17-11-2015 αίτησή της, με την οποία μας ζητεί να εγκρίνουμε την τοποθέτηση υαλοπινάκων στο παρτέρι της Πλατείας Φιλλύρα, όπου διατηρεί Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, στη συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει προκειμένου η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να εγκρίνει τέτοια απόφαση, να παραπέμψουμε την αίτηση στην Δημοτική Κοινότητα Σικυωνίων να αποφασίσει σχετικά και στη συνέχεια θα επανέλθουμε με νεότερή μας απόφαση για την έγκριση ή όχι του θέματος.

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.
2.- Την από 17-11-2015 αίτηση της κ. Σταθούλη Όλγας
3.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ο φ ώ ν ως

1.- Την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

2.- Την αποστολή της αίτησης στην Δημοτική Κοινότητα Κιάτου και στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, προκειμένου να αποφασίσει και με νεότερή μας απόφαση θα αποφασίσουμε σχετικώς.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 37 / 2015 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Βασίλειος Δομετίου
2.- Ιωάννα Κελλάρη
Καρακούσης Ευάγγελος 3.- Παναγιώτης Μπακόλιας

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 2 Δεκεμβρίου 2015
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καρακούσης Ευάγγελος

Print Friendly, PDF & Email

32/2015 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 32 / 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 13 / 30 – 11 – 2015

ΘΕΜΑ: 1 ΟΝ «Tροποποίηση-συμπλήρωση της απόφασης με αριθμό 30/2011 για τη χωροθέτηση των
ειδικών πινάκων ανακοινώσεων τελετών»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 30ην Νοεμβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:00 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Καρακούση Ευάγγελου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 20698/24-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ευάγγελος Καρακούσης (Πρόεδρος ) 1.- Χρήστος Γεώργας (Αντιπρόεδρος)
2.- Βασίλειος Δομετίου (Μέλος) 2.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)
3 .- Ιωάννα Κελλάρη (Μέλος) 3.- Βασίλειος Αλεξόπουλος (Μέλος)
4.- Παναγιώτης Μπακόλιας (Μέλος)

Θέμα 1 ον

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Καρακούσης Ευάγγελος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Tροποποίηση-συμπλήρωση της απόφασης με αριθμό 30/2011 για τη χωροθέτηση των ειδικών πινάκων ανακοινώσεων τελετών» ανέφερε ότι, με την υπ’ αριθ. 30/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, είχαμε αποφασίσει την χωροθέτηση των ειδικών Πινάκων ανακοινώσεων τελετών στο Δήμο μας και λόγω της επέκτασης της πόλεως του Κιάτου και των συνηθειών των κατοίκων ή της μετατόπισης καταστημάτων και υπηρεσιών, κρίνεται αναγκαίο η τροποποίηση – συμπλήρωση της εν λόγω απόφασης.
Ακολούθως ο πρόεδρος ανέφερε ότι η Δημοτική Κοινότητα Κιάτου με την υπ’ αριθ. 77/2015 απόφασή της πρότεινε θέσεις για την τοποθέτηση ειδικών πινάκων ανακοινώσεων τελετών.

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.
2.- Την υπ’ αριθ. 77/2015 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου.
3.- Την υπ’ αριθ. 30/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
4.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ο φ ώ ν ως

Τροποποιεί-συμπληρώνει την υπ’ αριθ. 30/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και προσθέτει προτείνει για τη τοποθέτηση ειδικών πινάκων ανακοινώσεων τελετών τις κάτωθι θέσεις ως εξής:
1.- Οδός Πετμεζά (δασάκι).
2.- ΚΤΕΛ.
3.- Πλατεία Ελευθερίας ( έναντι Εθνικής Τράπεζας).
4.- Πιάτσα ΤΑΞΙ (Πλατεία Πλουμιστού – Κατάστημα ΑΛΑΦΑΚΗ).
5.- Οδός Σικυώνος (σιδηροδρομικές γραμμές στο ύψος του αλσυλλίου).
6.- Πλατεία Λυσίππου (έναντι Α. Τ. Κιάτου).
7.- Στη συμβολή των οδών 25ης Μαρτίου και Περιάνδρου (Ι. Ν. Αγ. Ιωάννου).
8.- Ο.Τ.Ε.
9.- Στη συμβολή των οδών Ιπποκράτους και Πέλοπος (Άλσος Μαγούλας).
10.- Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Κιάτου.
11.- Ι.Κ.Α. (οδός Εθν. Αντίστασης)
12.- Οδός Παπαναστασίου (φάμπρικα ΣΠΗΛΙΩΤΗ).
13.- Στη μεσαία πλατεία επί της οδού Κανελλοπούλου.
14.- Κοιμητήριο Ι. Ν. Αγίου Νικολάου.
15.- Στη συμβολή των οδών Παπαβασιλείου & Ελ. Βενιζέλου (δρόμος Πασίου).
16.- Νεάπολη (Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου).
17.- Στη συμβολή των οδών Καποδιστρίου & Μπουμπουλίνας (οικόπεδο ΤΣΟΥΤΣΑΝΗ).
18.- Προαστιακός Σταθμός.
19.- Οδός Γ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, περιοχή Σφαγεία (εργατικές κατοικίες).
20.- Περιοχή Τραγάνας (πλατεία).
21.- Κοιμητήριο Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 32 / 2015 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Βασίλειος Δομετίου
2.- Ιωάννα Κελλάρη
Καρακούσης Ευάγγελος 3.- Παναγιώτης Μπακόλιας

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 2 Δεκεμβρίου 2015
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καρακούσης Ευάγγελος

Print Friendly, PDF & Email

36/2015 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 36 / 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 13 / 30 – 11 – 2015

ΘΕΜΑ: 2 ΟΝ Eκτός ημερήσιας διάταξης «Περί εγκρίσεως ή μη του έργου με τίτλο-Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης της Διαχείρισης των Έργων Προστασίας/Διαχείρισης των Σημαντικών Οικοτόπων και Ενδιαιτημάτων ειδών Πανίδας για την αναβάθμιση αποκατάσταση της υγροτοπικής έκτασης Λίμνης Στυμφαλίας»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 30ην Νοεμβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:00 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Καρακούση Ευάγγελου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 20698/24-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ευάγγελος Καρακούσης (Πρόεδρος ) 1.- Χρήστος Γεώργας (Αντιπρόεδρος)
2.- Βασίλειος Δομετίου (Μέλος) 2.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)
3 .- Ιωάννα Κελλάρη (Μέλος) 3.- Βασίλειος Αλεξόπουλος (Μέλος)
4.- Παναγιώτης Μπακόλιας (Μέλος)

Θέμα 2 ον

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Καρακούσης Ευάγγελος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος είπε πως έχουμε τρία (3) θέματα που πρέπει να συζητηθούν εκτός ημερήσιας διάταξης και πρέπει να αποφασίσουμε την συζήτησή τους ή όχι.
Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αποφάσισαν την συζήτηση και των τριών (3) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.
Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε το 2ον θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης που έχει ως εξής:
«Περί εγκρίσεως ή μη του έργου με τίτλο-Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης της Διαχείρισης των Έργων Προστασίας/Διαχείρισης των Σημαντικών Οικοτόπων και Ενδιαιτημάτων ειδών Πανίδας για την αναβάθμιση αποκατάσταση της υγροτοπικής έκτασης Λίμνης Στυμφαλίας» και ανέφερε ότι, το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, με το υπ’ αριθ. 143312/53496/16-11-2015 έγγραφό του, μας απέστειλε ανακοίνωση για δημοσιοποίηση- διαβούλευση φάκελο μελέτης του ανωτέρω έργου, προκειμένου να αποφασίσουμε σχετικώς και να γνωστοποιήσουμε την εν λόγω απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.
2.- Το υπ’ αριθ. 143312/53496/16-11-2015 έγγραφό της Περιφέρειας Πελοποννήσου
3.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
4.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ο φ ώ ν ως

1.- Την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

2.- Την έγκριση του έργου με τίτλο-Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης της Διαχείρισης των Έργων Προστασίας/Διαχείρισης των Σημαντικών Οικοτόπων και Ενδιαιτημάτων ειδών Πανίδας για την αναβάθμιση αποκατάσταση της υγροτοπικής έκτασης Λίμνης Στυμφαλίας, που βρίσκεται στο Δήμο Σικυωνίων της Π. Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 36 / 2015 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Βασίλειος Δομετίου
2.- Ιωάννα Κελλάρη
Καρακούσης Ευάγγελος 3.- Παναγιώτης Μπακόλιας

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 2 Δεκεμβρίου 2015
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καρακούσης Ευάγγελος

Print Friendly, PDF & Email

33/2015 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 33 / 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 13 / 30 – 11 – 2015

ΘΕΜΑ: 2 ΟΝ «Λήψη απόφασης επί αιτήματος της κ. Χριστοδούλου Ευαγγελίας για τοποθέτηση
κιγκλιδώματος έμπροσθεν του Παιδικού Σταθμού που διατηρεί στην οδό Σικυώνος
60Α στο Κιάτο»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 30ην Νοεμβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:00 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Καρακούση Ευάγγελου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 20698/24-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ευάγγελος Καρακούσης (Πρόεδρος ) 1.- Χρήστος Γεώργας (Αντιπρόεδρος)
2.- Βασίλειος Δομετίου (Μέλος) 2.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)
3 .- Ιωάννα Κελλάρη (Μέλος) 3.- Βασίλειος Αλεξόπουλος (Μέλος)
4.- Παναγιώτης Μπακόλιας (Μέλος)

Θέμα 2 ον

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Καρακούσης Ευάγγελος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Λήψη απόφασης επί αιτήματος της κ. Χριστοδούλου Ευαγγελίας για τοποθέτηση κιγκλιδώματος έμπροσθεν του Παιδικού Σταθμού που διατηρεί στην οδό Σικυώνος 60Α στο Κιάτο» ανέφερε ότι, η κ. Χριστοδούλου Ευαγγελία του Γεωργίου, υπέβαλε στο Δήμο μας την από 12-10-2015 αίτησή της, με την οποία μας ζητεί, όπως της επιτρέψουμε να τοποθετήσει μεταλλικό κιγκλίδωμα έμπροσθεν του Παιδικού Σταθμού που διατηρεί στο Κιάτο επί της οδού Σικυώνος 60Α για την προστασία των μικρών μαθητών, από διερχόμενα οχήματα.
Τα κάγκελα θα τοποθετηθούν επάνω στο πεζοδρόμιο χωρίς να εμποδίζουν την διέλευση των πεζών και το κόστος τοποθέτησης θα επιβαρύνει την ίδια.
Συνεχίζοντας ο πρόεδρος ανέφερε ότι η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας, με την από 27-10-2015 εισήγησή της, προτείνει να χορηγηθεί η εν λόγω άδεια στην κα Χριστοδούλου Ευαγγελία με την προϋπόθεση οι διαστάσεις και το σχέδιο θα καθoρισθούν σε συνεννόηση μαζί της.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε ότι και η Δημοτική Κοινότητα Σικυωνίων (Κιάτου) με την υπ’ αριθ. 65/2015 απόφασή της, γνωμοδότησε θετικά για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας, με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας.

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.
2.- Την αίτηση της κ. Χριστοδούλου Ευαγγελίας με ημερομηνία 12-10-2015.
3.- Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας με ημερομηνία
27-10-2015.
4.- Την υπ’ αριθ. 65/2015 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου.
5.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
6.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ο φ ώ ν ως

Γνωμοδοτεί θετικά για τη χορήγηση άδειας στη κα ΧΡΙΣΤΙΔΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Γεωργίου, να τοποθετήσει ένα μεταλλικό κιγκλίδωμα εμπρός από την είσοδο του παιδικού σταθμού ιδιοκτησίας της, στην κάθετη της οδού Σικυώνος 60Α, με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην εισήγηση της Δ/νσης τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 33 / 2015 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Βασίλειος Δομετίου
2.- Ιωάννα Κελλάρη
Καρακούσης Ευάγγελος 3.- Παναγιώτης Μπακόλιας

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 2 Δεκεμβρίου 2015
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καρακούσης Ευάγγελος

Print Friendly, PDF & Email

34/2015 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 34 / 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 13 / 30 – 11 – 2015

ΘΕΜΑ: 3 ΟΝ «Προέγκριση Ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του κ. Μαργέλη Βασιλείου του
Χρήστου στην Τ. Κ. Μεγάλου Βάλτου της Δ. Ε. Σικυωνίων»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 30ην Νοεμβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:00 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Καρακούση Ευάγγελου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 20698/24-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ευάγγελος Καρακούσης (Πρόεδρος ) 1.- Χρήστος Γεώργας (Αντιπρόεδρος)
2.- Βασίλειος Δομετίου (Μέλος) 2.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)
3 .- Ιωάννα Κελλάρη (Μέλος) 3.- Βασίλειος Αλεξόπουλος (Μέλος)
4.- Παναγιώτης Μπακόλιας (Μέλος)

Θέμα 3 ον

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Καρακούσης Ευάγγελος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Προέγκριση Ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του κ. Μαργέλη Βασιλείου του Χρήστου στην Τ. Κ. Μεγάλου Βάλτου της Δ. Ε. Σικυωνίων» ανέφερε ότι, το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας, μας υπέβαλε την υπ’ αριθ. 20110-17-11-2015 εισήγηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, όπου σύμφωνα με την νομοθεσία και μετά από τον προέλεγχο των δικαιολογητικών του ενδιαφερόμενου εισηγείται την προέγκριση ίδρυσης του ανωτέρω καταστήματος.

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.
2.- Την εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
3.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
4.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ο φ ώ ν ως

1.- Τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος στον κ. ΜΑΡΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του ΧΡΗΣΤΟΥ ως «(Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Παρασκευής και Προσφοράς Πλήρους Γεύματος)-(ΤΑΒΕΡΝΑ)», στη Τ. Κ. Μεγάλου Βάλτου της Δ. Ε. Σικυωνίων του Δήμου μας, σε ακίνητο ιδιοκτησίας του ιδίου, με βάση την υπ’ αριθ. 20110/17-11-2015 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Β.- Η οριστική άδεια ίδρυσης & λειτουργίας του ανωτέρω καταστήματος, θα χορηγηθεί από το
(Δήμαρχο αφού ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία που προβλέπεται στον ανωτέρω νόμο και
εφόσον τηρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις και με την επισήμανση ότι σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 Κ..Κ. «το κατάστημα λειτουργεί νόμιμα από το
χρόνο χορήγησης της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας».

Η παρούσα απόφαση ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΔΕΙΑ και ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του καταστήματος.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν στο Δήμο μας εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της απόφασης, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται δηλαδή έως (29-02-2016), με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) ακόμη μήνες κατόπιν αίτησης – γνωστοποίησης στο Δήμο μας,.
Σε διαφορετική περίπτωση η κάθε προέγκριση ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 34 / 2015 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Βασίλειος Δομετίου
2.- Ιωάννα Κελλάρη
Καρακούσης Ευάγγελος 3.- Παναγιώτης Μπακόλιας

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 2 Δεκεμβρίου 2015
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καρακούσης Ευάγγελος

Print Friendly, PDF & Email

35/2015 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 35 / 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 13 / 30 – 11 – 2015

ΘΕΜΑ: 1 ΟΝ Eκτός ημερήσιας διάταξης «Προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του
κ. Λεπεσιώτη Γεωργίου του Χρήστου στην Τ. Κ. Μεσινού της Δ. Ε. Φενεού»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 30ην Νοεμβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:00 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Καρακούση Ευάγγελου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 20698/24-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ευάγγελος Καρακούσης (Πρόεδρος ) 1.- Χρήστος Γεώργας (Αντιπρόεδρος)
2.- Βασίλειος Δομετίου (Μέλος) 2.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)
3 .- Ιωάννα Κελλάρη (Μέλος) 3.- Βασίλειος Αλεξόπουλος (Μέλος)
4.- Παναγιώτης Μπακόλιας (Μέλος)

Θέμα 1 ον

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Καρακούσης Ευάγγελος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος είπε πως έχουμε τρία (3) θέματα που πρέπει να συζητηθούν εκτός ημερήσιας διάταξης και πρέπει να αποφασίσουμε την συζήτησή τους ή όχι.
Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αποφάσισαν την συζήτηση και των τριών (3) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.
Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε το 1ον θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης που έχει ως εξής:
«Προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του κ. Λεπεσιώτη Γεωργίου του Χρήστου στην Τ. Κ. Μεσινού της Δ. Ε. Φενεού.» και ανέφερε ότι, το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας, μας υπέβαλε την υπ’ αριθ. 21063/30-11-2015 εισήγηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, όπου σύμφωνα με την νομοθεσία και μετά από τον προέλεγχο των δικαιολογητικών του ενδιαφερόμενου εισηγείται την προέγκριση του ανωτέρω καταστήματος.

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.
2.- Την εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
3.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
4.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ο φ ώ ν ως

1.- Την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

2.- Τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος στον κ. ΛΕΠΕΣΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΧΡΗΣΤΟΥ ως κατάστημα παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κομμωτήριο), στη Τ. Κ. Μεσινού της Δ. Ε. Φενεού του Δήμου μας, σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Ξύδη Αθανασίου του Γεωργίου, με βάση την υπ’ αριθ. 21063/30-11-2015 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Β.- Η οριστική άδεια ίδρυσης & λειτουργίας του ανωτέρω καταστήματος, θα χορηγηθεί από το
(Δήμαρχο αφού ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία που προβλέπεται στον ανωτέρω νόμο και
εφόσον τηρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις και με την επισήμανση ότι σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 Κ..Κ. «το κατάστημα λειτουργεί νόμιμα από το
χρόνο χορήγησης της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας».

Η παρούσα απόφαση ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΔΕΙΑ και ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του καταστήματος.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν στο Δήμο μας εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της απόφασης, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται δηλαδή έως (29-02-2016), με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) ακόμη μήνες κατόπιν αίτησης – γνωστοποίησης στο Δήμο μας,.
Σε διαφορετική περίπτωση η κάθε προέγκριση ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 35 / 2015 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Βασίλειος Δομετίου
2.- Ιωάννα Κελλάρη
Καρακούσης Ευάγγελος 3.- Παναγιώτης Μπακόλιας

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 2 Δεκεμβρίου 2015
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καρακούσης Ευάγγελος

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 13ης/2015 συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ                         

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                         Π Ι Ν Α Κ ΑΣ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ   ΖΩΗΣ

13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ (30-11-2015) ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

A/A ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣ
1 Τροποποίηση –   συμπλήρωση της απόφασης με αριθ. 30/2011 για τη χωροθέτηση των ειδικών πινάκων ανακοινώσεων τελετών. 32/2015 20836/09-12-15

ΟΜΟΦΩΝA

ΝΑΙ

1.-To Δημοτικό        

         Συμβούλιο

         Ενταύθα

2 Λήψη απόφασης επί αιτήματος της Χριστοδούλου Ευαγγελίας για τοποθέτηση κιγκλιδώματος έμπροσθεν του Παιδικού Σταθμού που διατηρεί στην οδό Σικυώνος 60Α στο Κιάτο. 33/2015 17827/09-12-15

ΟΜΟΦΩΝA

ΝΑΙ

1.-To Δημοτικό        

         Συμβούλιο

         Ενταύθα

3 Προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος   του κ. Μαργέλη Βασιλείου του Χρήστου στην Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Βάλτου της Δ. Ε. Σικυωνίων. 34/2015 21667/09-12-15

ΟΜΟΦΩΝA

ΝΑΙ

1.- Τον κ. Μαργέλη Βασίλειο του Χρήστου

Τ. Κ. Μ. Βάλτου

202-00   ΚΙΑΤΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.- Tμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

       Ενταύθα

4

Προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του

κ. Λεπεσιώτη   Γεωργίου του Χρήστου στην Τ. Κ. Μεσινού   της Δ. Ε.     Φενεού

35/2015 21668/09-12-15

ΟΜΟΦΩΝA

ΝΑΙ

1.- Τον κ. Λεπεσιώτη Γεώργιο του Χρήστου

Τ.Κ. Καισαρίου

200-15 ΚΑΛΛΙΑΝΟΙ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.- Tμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

       Ενταύθα

5 Περί εγκρίσεως ή μη του έργου με τίτλο-Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης της Διαχείρισης των Έργων Προστασίας/Διαχείρισης των Σημαντικών Οικοτόπων και Ενδιαιτημάτων ειδών Πανίδας για την αναβάθμιση αποκατάσταση της   υγροτοπικής έκτασης Λίμνης Στυμφαλίας 36/2015 20489/09-12-15

ΟΜΟΦΩΝA

ΝΑΙ

1.-To Δημοτικό        

         Συμβούλιο

         Ενταύθα

2.-Την Επιτροπή Διαβούλευσης

Ενταυθα

3.- Τοπική Κοινότητα Στυμφαλίας

200-16 ΚΑΛΛΙΑΝΟΙ

6 Περί συζητήσεως της αιτήσεως της κ. Σταθούλη   Όλγας για τοποθέτηση υαλοπινάκων στην Πλατεία Φιλλύρα. 37/2015 20249/09-12-15

ΟΜΟΦΩΝA

ΝΑΙ

1.- Τον κ. Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου

   Ενταύθα

Print Friendly, PDF & Email

31/2015 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 31 / 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 11 / 12 – 11 – 2015

ΘΕΜΑ: 1ΟΝ «Τροποποίηση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με αριθ. 8/2015 για την Λαϊκή
Αγορά της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12ην Νοεμβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 15:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Καρακούση Ευάγγελου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 19731/09-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 5 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ευάγγελος Καρακούσης (Πρόεδρος ) 1.- Βασίλειος Αλεξόπουλος (Μέλος)
2.- Βασίλειος Δομετίου (Μέλος) 2.- Χρήστος Γεώργας (Αντιπρόεδρος)
3 .-Παύλος Χρυσικός (Μέλος)
4.- Ιωάννα Κελλάρη (Μέλος)
5.- Παναγιώτης Μπακόλιας (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 1ον

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Καρακούσης Ευάγγελος κήρυξη την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με αριθ. 8/2015 για την Λαϊκή Αγορά της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου» εξέθεσε ότι:

Με την υπ’ αριθ. 8/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, είχαμε αποφασίσει τη μετακίνηση της λαϊκής αγοράς και την λειτουργία της στην περιοχή (Μεσοποταμία) στο Βόρειο τμήμα της οδού Π. Τσαλδάρη, (Δυτικά της οδού Πετμεζά), αρχομένης από την ανώνυμη οδό που βρίσκεται μεταξύ των οδών Μπουμπουλίνας και Κολοκοτρώνη, έως την οδό Παπαφλέσσα καθώς επίσης και τις καθέτους οδούς Μπουμπουλίνας, Καραϊσκάκη και Παπαφλέσσα, έως την τομή τους με την οδό Υψηλάντη.
Στην πορεία υλοποίησης της προαναφερόμενης απόφασης , διαπιστώθηκε έντονη δυσλειτουργία και συγκεκριμένα:

Α) Στην κυκλοφορία των οχημάτων στις κάθετες οδούς.

Β) Έντονη όχληση των κατοίκων από πωλητές και καταναλωτικό κοινό.

Για την εύρυθμη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς προτείνω την κατάργηση των καθέτων οδών Μπουμπουλίνας, Καραϊσκάκη, Παπαφλέσσα και οι καταργηθείσες θέσεις να αναπτυχθούν νότια της οδού Παν. Τσαλδάρη εκτός ορίων Ζώνης απαλλοτρίωσης ΓΑΙΑ Ο.Σ.Ε.

Έπειτα, κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.
2.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
3.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ο φ ώ ν ω ς

Την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 8/2015 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και την κατάργηση των καθέτων οδών Μπουμπουλίνας, Καραϊσκάκη και Παπαφλέσσα, έως την τομή τους με την οδό Υψηλάντη και οι καταργηθείσες θέσεις να αναπτυχθούν νότια της οδού Παν. Τσαλδάρη εκτός ορίων Ζώνης απαλλοτρίωσης ΓΑΙΑ Ο.Σ.Ε.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 31 / 2015 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Παύλος Χρυσικός
2.- Βασίλειος Δομετίου
Καρακούσης Ευάγγελος 3.- Ιωάννα Κελλάρη
4.-Παναγιώτης Μπακόλιας

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 12 Νοεμβρίου 2015
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καρακούσης Ευάγγελος

Print Friendly, PDF & Email

Αντίγραφο του 29/2015 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 29 / 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 10 / 20 – 10 – 2015

ΘΕΜΑ: 5ΟΝ «Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του κ. Κόλλια
Παναγιώτη του Γεωργίου στον οικισμό Δρίζας στην Τ. Κ. Στυμφαλίας της Δ. Ε. Στυμφαλίας.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 20ην Οκτωβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Καρακούση Ευάγγελου (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18276/16-10-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -6 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ευάγγελος Καρακούσης (Πρόεδρος ) 1.- Χρήστος Γεώργας (Αντιπρόεδρος)
2.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)
3 .- Βασίλειος Δομετίου (Μέλος)
4.- Βασίλειος Αλεξόπουλος (Μέλος)
5.- Παναγιώτης Μπακόλιας (Μέλος)
6.- Ιωάννα Κελλάρη (Μέλος) (Ήρθε στο 5ον θέμα)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 5ον

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Καρακούσης Ευάγγελος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 5ον θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι, το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας, μας υπέβαλε την παρακάτω εισήγηση η οποία έχει ως εξής:
Δήμος Σικυωνίων Κιάτο 09-10-2015
Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Α.Π.: 16021

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η
ΠΡΟΣ
Την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΚΛΗΣΗ Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Κ.Υ.Ε. (Κατάστημα Υγειονομικού
Ενδιαφέροντος)».

Σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:
1. Το κατάστημα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ» ιδιοκτησίας του κου ΚΟΛΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Γεωργίου, που βρίσκεται στη θέση Δρίζα της Τ.Κ. Στυμφαλίας της Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου μας, άρχισε να λειτουργεί το έτος 2012 βάσει της αριθμ. 22973 / 04-10-2012 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας η οποία εκδόθηκε από το Δήμο μας.

2. Στη συνεδρίαση αρ. 7 / 03-11-2014 αποφασίστηκε η ανάκληση της ανωτέρω άδειας με στην αρ. 49 / 2014 απόφαση σας, ύστερα από έγγραφο του Τμ. Υγειονομικού ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε. Πελοποννήσου λόγω επέκτασης με αποτέλεσμα την ουσιώδη τροποποίηση των υγειονομικών όρων της επιχείρησης σύμφωνα με την ισχύουσα υγειονομική διάταξη.
3. Με την αριθμ. 28081 / 05-12-2014 απόφαση Δημάρχου αποφασίστηκε η εκτέλεση της αρ. 49 / 2014 απόφασης σας.
4. Με την αριθμ. 10 / 2015 απόφαση του, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου έκανε δεκτή αίτηση αναστολής του κου ΚΟΛΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Γεωργίου και ανέστειλε την εκτέλεση της αριθμ. 28081 / 05-12-2014 απόφαση Δημάρχου, υπό τον όρο να απομακρυνθεί από το κατάστημα του αιτούντος αφενός μεν ο στεγασμένος χώρος που βρίσκεται έμπροσθεν και στην αριστερή πλευρά του παρασκευαστηρίου, αφετέρου δε οι περιεχόμενες σε αυτόν πλήρεις εγκαταστάσεις λειτουργικού εξοπλισμού και συγκρότησης καθώς και να τοποθετηθούν πόρτες στους προθαλάμους των αποχωρητηρίων του εν λόγω καταστήματος.
5. Με το αριθμ. 9487 / 2015 έγγραφο μας διαβιβάσαμε την ανωτέρω αριθμ. 10 / 2015 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου στο Τμ. Υγειονομικού ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε. Κορινθίας, παρακαλέσαμε για τον υγειονομικό έλεγχο του καταστήματος του κου ΚΟΛΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Γεωργίου και για την ενημέρωση του Δήμου μας.
6. Με το αριθμ. 3012 / 11-09-2015 έγγραφο του, το Τμ. Υγειονομικού ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε. Κορινθίας μας ενημέρωσε πως ύστερα από υγειονομικό έλεγχο που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε πως, εκτός από την τοποθέτηση πορτών στους προθαλάμους των αποχωρητηρίων, δεν πληρείται ο υπόλοιπος όρος της απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου με αποτέλεσμα την επέκταση και ουσιώδη τροποποίηση των υγειονομικών όρων της επιχείρησης σύμφωνα με την ισχύουσα υγειονομική διάταξη.

Κατόπιν τούτων σας διαβιβάζω φωτοαντίγραφα όλων των προαναφερόμενων εγγράφων και εισηγούμαι για την εκτέλεση της αριθμ. 28081 / 05-12-2014 απόφασης Δημάρχου, λόγω παραβίασης ενός εκ των όρων της αριθμ. 10 / 2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, και την ανάκληση της 22973 / 04-10-2012 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ» ιδιοκτησίας του κου ΚΟΛΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Γεωργίου που βρίσκεται στη θέση Δρίζα της Τ.Κ. Στυμφαλίας της Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου μας, ως αρμόδιο όργανο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852 / 2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’).

Το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ δύο (2) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στον ιδιοκτήτη κο ΚΟΛΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Γεωργίου, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4235 / 2014 (Φ.Ε.Κ. 32 Α’), από υπαλλήλους της Δ. Ε. Στυμφαλίας.
Στο ίδιο χρονικό διάστημα ο ιδιοκτήτης του καταστήματος δύναται να καταθέσει ένσταση στην προϊσταμένη αρχή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Ο Δήμος μας θα προβεί σε σφράγισμα της εγκατάστασης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της επιχείρησης με την επιβολή του μέτρου.
Ο αρμόδιος Υπάλληλος
ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΗΛΙΑΣ

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.
2.- Την εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
3.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
4.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ο φ ώ ν ως

Την ανάκληση της υπ’ αριθ. 22973/04-10-2012 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του κ. Κόλλια Παναγιώτη του Γεωργίου που διατηρεί κατάστημα ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ» που βρίσκεται στη θέση Δρίζα της Τ. Κ. Στυμφαλίας της Δ. Ε. Στυμφαλίας του Δήμου μας, όπου άρχισε να λειτουργεί το έτος 2012 βάσει της ανωτέρω άδεια ίδρυσης και λειτουργίας η οποία εκδόθηκε από το Δήμο μας.
Το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ δύο (2) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στον ιδιοκτήτη κο ΚΟΛΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Γεωργίου, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4235 / 2014 (Φ.Ε.Κ. 32 Α’), από υπαλλήλους της Δ. Ε. Στυμφαλίας.
Στο ίδιο χρονικό διάστημα ο ιδιοκτήτης του καταστήματος δύναται να καταθέσει ένσταση στην προϊσταμένη αρχή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Ο Δήμος μας θα προβεί σε σφράγισμα της εγκατάστασης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της επιχείρησης με την επιβολή του μέτρου
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 29 / 2015 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Παύλος Χρυσικός
2.- Βασίλειος Δομετίου
Καρακούσης Ευάγγελος 3.- Παναγιώτης Μπακόλιας
4.- Βασίλειος Αλεξόπουλος
5.- Κελλάρη Ιωάννα

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 27 Οκτωβρίου 2015
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καρακούσης Ευάγγελος

Print Friendly, PDF & Email

29/2015 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 29 / 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 10 / 20 – 10 – 2015

ΘΕΜΑ: 5ΟΝ «Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του κ. Κόλλια
Παναγιώτη του Γεωργίου στον οικισμό Δρίζας στην Τ. Κ. Στυμφαλίας της Δ. Ε. Στυμφαλίας.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 20ην Οκτωβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Καρακούση Ευάγγελου (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18276/16-10-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -6 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ευάγγελος Καρακούσης (Πρόεδρος ) 1.- Χρήστος Γεώργας (Αντιπρόεδρος)
2.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)
3 .- Βασίλειος Δομετίου (Μέλος)
4.- Βασίλειος Αλεξόπουλος (Μέλος)
5.- Παναγιώτης Μπακόλιας (Μέλος)
6.- Ιωάννα Κελλάρη (Μέλος) (Ήρθε στο 5ον θέμα)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 5ον

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Καρακούσης Ευάγγελος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 5ον θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι, το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας, μας υπέβαλε την παρακάτω εισήγηση η οποία έχει ως εξής:
Δήμος Σικυωνίων Κιάτο 09-10-2015
Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Α.Π.: 16021

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η
ΠΡΟΣ
Την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΚΛΗΣΗ Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Κ.Υ.Ε. (Κατάστημα Υγειονομικού
Ενδιαφέροντος)».

Σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:
1. Το κατάστημα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ» ιδιοκτησίας του κου ΚΟΛΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Γεωργίου, που βρίσκεται στη θέση Δρίζα της Τ.Κ. Στυμφαλίας της Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου μας, άρχισε να λειτουργεί το έτος 2012 βάσει της αριθμ. 22973 / 04-10-2012 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας η οποία εκδόθηκε από το Δήμο μας.

2. Στη συνεδρίαση αρ. 7 / 03-11-2014 αποφασίστηκε η ανάκληση της ανωτέρω άδειας με στην αρ. 49 / 2014 απόφαση σας, ύστερα από έγγραφο του Τμ. Υγειονομικού ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε. Πελοποννήσου λόγω επέκτασης με αποτέλεσμα την ουσιώδη τροποποίηση των υγειονομικών όρων της επιχείρησης σύμφωνα με την ισχύουσα υγειονομική διάταξη.
3. Με την αριθμ. 28081 / 05-12-2014 απόφαση Δημάρχου αποφασίστηκε η εκτέλεση της αρ. 49 / 2014 απόφασης σας.
4. Με την αριθμ. 10 / 2015 απόφαση του, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου έκανε δεκτή αίτηση αναστολής του κου ΚΟΛΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Γεωργίου και ανέστειλε την εκτέλεση της αριθμ. 28081 / 05-12-2014 απόφαση Δημάρχου, υπό τον όρο να απομακρυνθεί από το κατάστημα του αιτούντος αφενός μεν ο στεγασμένος χώρος που βρίσκεται έμπροσθεν και στην αριστερή πλευρά του παρασκευαστηρίου, αφετέρου δε οι περιεχόμενες σε αυτόν πλήρεις εγκαταστάσεις λειτουργικού εξοπλισμού και συγκρότησης καθώς και να τοποθετηθούν πόρτες στους προθαλάμους των αποχωρητηρίων του εν λόγω καταστήματος.
5. Με το αριθμ. 9487 / 2015 έγγραφο μας διαβιβάσαμε την ανωτέρω αριθμ. 10 / 2015 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου στο Τμ. Υγειονομικού ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε. Κορινθίας, παρακαλέσαμε για τον υγειονομικό έλεγχο του καταστήματος του κου ΚΟΛΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Γεωργίου και για την ενημέρωση του Δήμου μας.
6. Με το αριθμ. 3012 / 11-09-2015 έγγραφο του, το Τμ. Υγειονομικού ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε. Κορινθίας μας ενημέρωσε πως ύστερα από υγειονομικό έλεγχο που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε πως, εκτός από την τοποθέτηση πορτών στους προθαλάμους των αποχωρητηρίων, δεν πληρείται ο υπόλοιπος όρος της απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου με αποτέλεσμα την επέκταση και ουσιώδη τροποποίηση των υγειονομικών όρων της επιχείρησης σύμφωνα με την ισχύουσα υγειονομική διάταξη.

Κατόπιν τούτων σας διαβιβάζω φωτοαντίγραφα όλων των προαναφερόμενων εγγράφων και εισηγούμαι για την εκτέλεση της αριθμ. 28081 / 05-12-2014 απόφασης Δημάρχου, λόγω παραβίασης ενός εκ των όρων της αριθμ. 10 / 2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, και την ανάκληση της 22973 / 04-10-2012 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ» ιδιοκτησίας του κου ΚΟΛΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Γεωργίου που βρίσκεται στη θέση Δρίζα της Τ.Κ. Στυμφαλίας της Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου μας, ως αρμόδιο όργανο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852 / 2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’).

Το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ δύο (2) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στον ιδιοκτήτη κο ΚΟΛΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Γεωργίου, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4235 / 2014 (Φ.Ε.Κ. 32 Α’), από υπαλλήλους της Δ. Ε. Στυμφαλίας.
Στο ίδιο χρονικό διάστημα ο ιδιοκτήτης του καταστήματος δύναται να καταθέσει ένσταση στην προϊσταμένη αρχή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Ο Δήμος μας θα προβεί σε σφράγισμα της εγκατάστασης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της επιχείρησης με την επιβολή του μέτρου.
Ο αρμόδιος Υπάλληλος
ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΗΛΙΑΣ

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.
2.- Την εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
3.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
4.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ο φ ώ ν ως

Την ανάκληση της υπ’ αριθ. 22973/04-10-2012 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του κ. Κόλλια Παναγιώτη του Γεωργίου που διατηρεί κατάστημα ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ» που βρίσκεται στη θέση Δρίζα της Τ. Κ. Στυμφαλίας της Δ. Ε. Στυμφαλίας του Δήμου μας, όπου άρχισε να λειτουργεί το έτος 2012 βάσει της ανωτέρω άδεια ίδρυσης και λειτουργίας η οποία εκδόθηκε από το Δήμο μας.
Το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ δύο (2) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στον ιδιοκτήτη κο ΚΟΛΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Γεωργίου, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4235 / 2014 (Φ.Ε.Κ. 32 Α’), από υπαλλήλους της Δ. Ε. Στυμφαλίας.
Στο ίδιο χρονικό διάστημα ο ιδιοκτήτης του καταστήματος δύναται να καταθέσει ένσταση στην προϊσταμένη αρχή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Ο Δήμος μας θα προβεί σε σφράγισμα της εγκατάστασης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της επιχείρησης με την επιβολή του μέτρου
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 29 / 2015 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Παύλος Χρυσικός
2.- Βασίλειος Δομετίου
Καρακούσης Ευάγγελος 3.- Παναγιώτης Μπακόλιας
4.- Βασίλειος Αλεξόπουλος
5.- Κελλάρη Ιωάννα

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 27 Οκτωβρίου 2015
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καρακούσης Ευάγγελος

Print Friendly, PDF & Email

28/2015 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 28 / 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 10 / 20 – 10 – 2015

ΘΕΜΑ: 4ΟΝ «Προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του κ. Ρέλια Κων/νου του
Αντωνίου στην Τ. Κ. Γκούρας της Δ. Ε. Φενεού»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 20ην Οκτωβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Καρακούση Ευάγγελου (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18276/16-10-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -6 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ευάγγελος Καρακούσης (Πρόεδρος ) 1.- Χρήστος Γεώργας (Αντιπρόεδρος)
2.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)
3 .- Βασίλειος Δομετίου (Μέλος)
4.- Βασίλειος Αλεξόπουλος (Μέλος)
5.- Παναγιώτης Μπακόλιας (Μέλος)
6.- Ιωάννα Κελλάρη (Μέλος) (Ήρθε στο 5ον θέμα)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 4ον

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Καρακούσης Ευάγγελος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4ον θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι, το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας, μας υπέβαλε την παρακάτω εισήγηση η οποία έχει ως εξής:
Δήμος Σικυωνίων Κιάτο 16-10-2015
Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Α.Π.: 18161

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η
ΠΡΟΣ
Την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852 / 2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Δ/σης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”, καθώς και του άρθρου 80 Ν. 3463 / 2006 (Φ.Ε.Κ 114 Α’) “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” για την ίδρυση και λειτουργία των Κ.Υ.Ε. (Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος) απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από το Δήμο.

Πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται προέγκριση ίδρυσης με απόφαση του συμβουλίου της επιτροπής ποιότητας ζωής για επιχειρήσεις που πρόκειται να λειτουργήσουν εκτός των ορίων της δημοτικής κοινότητας, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου.
Για την ανωτέρω προέγκριση και σύμφωνα με της διατάξεις της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ / Φ.Α.2.1. / 31600 / 2013 (ΦΕΚ 3106 Β΄) ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στον οικείο Δήμο, στην οποία δηλώνει το είδος του κατ/τος και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, την τοποθεσία και το οίκημα στο οποίο αυτό πρόκειται να λειτουργήσει, επισυνάπτοντας διάγραμμα της περιοχής από το οποίο να προκύπτει η ακριβής θέση της εγκατάστασης και υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή του ιδιοκτήτη του καταστήματος όταν δεν υπάρχει διαχειριστής ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας ή ελλείψει αυτού ή πλειοψηφία του αριθμού των ιδιοκτητών των στεγαζομένων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κλπ) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου αυτού για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ή εργαστηρίου.

Κατόπιν τούτων σας διαβιβάζω την αίτηση του κου:
ΡΕΛΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ του Αντωνίου, για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Κ.Υ.Ε. ως

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΤΑΒΕΡΝΑ)», στη Τ.Κ. Γκούρα της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου μας, σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου,

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Α) Στον ανωτέρω και στο ίδιο ακίνητο είχαν χορηγηθεί με τις αριθμ. 15 / 14-06-2013, 19 / 04-06-2014 και 32 / 16-12-2014 αντίστοιχες αποφάσεις σας τρείς (3) προεγκρίσεις οι οποίες ανακλήθηκαν, διότι δεν υποβλήθηκαν από τον ενδιαφερόμενο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Β) Τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση αυτής της προέγκρισης έχουν κατατεθεί με προηγούμενες αιτήσεις του ιδίου και βρίσκονται στο αρχείο σας.

Σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία και μετά τον προέλεγχο του δικαιολογητικών του ενδιαφερομένου, εισηγούμαι τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης του ανωτέρω καταστήματος.

Ο αρμόδιος Υπάλληλος
ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΗΛΙΑΣ

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.
2.- Την εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
3.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
4.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ο φ ώ ν ως

Τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος στον κ. ΡΕΛΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΟ του Αντωνίου, ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΤΑΒΕΡΝΑ)», στη Τ. Κ. Γκούρα της Δ. Ε. Φενεού του Δήμου μας, σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου μας, (Σικυωνίων).

Β.- Η οριστική άδεια ίδρυσης & λειτουργίας του ανωτέρω καταστήματος, θα χορηγηθεί από το
(Δήμαρχο αφού ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία που προβλέπεται στον ανωτέρω νόμο και
εφόσον τηρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις και με την επισήμανση ότι σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 Κ..Κ. «το κατάστημα λειτουργεί νόμιμα από το
χρόνο χορήγησης της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας».

Η παρούσα απόφαση ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΔΕΙΑ και ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του καταστήματος.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν στο Δήμο μας εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της απόφασης, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται δηλαδή έως (20-01-2016), με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) ακόμη μήνες κατόπιν αίτησης – γνωστοποίησης στο Δήμο μας,.
Σε διαφορετική περίπτωση η κάθε προέγκριση ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28 / 2015 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Παύλος Χρυσικός
2.- Βασίλειος Δομετίου
Καρακούσης Ευάγγελος 3.- Παναγιώτης Μπακόλιας
4.- Βασίλειος Αλεξόπουλος
5.- Κελλάρη Ιωάννα

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 27 Οκτωβρίου 2015
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καρακούσης Ευάγγελος

Print Friendly, PDF & Email

27/2015 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 27 / 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 10 / 20 – 10 – 2015

ΘΕΜΑ: 3ΟΝ «Προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος της κ. Τσεμεντζή Μαρίας του
Λεωνίδα στην Τ. Κ. Ματίου της Δ. Ε. Φενεού»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 20ην Οκτωβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Καρακούση Ευάγγελου (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18276/16-10-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -6 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ευάγγελος Καρακούσης (Πρόεδρος ) 1.- Χρήστος Γεώργας (Αντιπρόεδρος)
2.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)
3 .- Βασίλειος Δομετίου (Μέλος)
4.- Βασίλειος Αλεξόπουλος (Μέλος)
5.- Παναγιώτης Μπακόλιας (Μέλος)
6.- Ιωάννα Κελλάρη (Μέλος) (Ήρθε στο 5ον θέμα)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 3ον

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Καρακούσης Ευάγγελος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ον θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι, το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας, μας υπέβαλε την παρακάτω εισήγηση η οποία έχει ως εξής:
Δήμος Σικυωνίων Κιάτο 01-10-2015
Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Α.Π.: 16844

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η
ΠΡΟΣ
Την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852 / 2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Δ/σης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”, καθώς και του άρθρου 80 Ν. 3463 / 2006 (Φ.Ε.Κ 114 Α’) “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” για την ίδρυση και λειτουργία των Κ.Υ.Ε. (Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος) απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από το Δήμο.

Πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται προέγκριση ίδρυσης με απόφαση του συμβουλίου της επιτροπής ποιότητας ζωής για επιχειρήσεις που πρόκειται να λειτουργήσουν εκτός των ορίων της δημοτικής κοινότητας, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου.
Για την ανωτέρω προέγκριση και σύμφωνα με της διατάξεις της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ / Φ.Α.2.1. / 31600 / 2013 (ΦΕΚ 3106 Β΄) ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στον οικείο Δήμο, στην οποία δηλώνει το είδος του κατ/τος και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, την τοποθεσία και το οίκημα στο οποίο αυτό πρόκειται να λειτουργήσει, επισυνάπτοντας διάγραμμα της περιοχής από το οποίο να προκύπτει η ακριβής θέση της εγκατάστασης και υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή του ιδιοκτήτη του καταστήματος όταν δεν υπάρχει διαχειριστής ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας ή ελλείψει αυτού ή πλειοψηφία του αριθμού των ιδιοκτητών των στεγαζομένων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κλπ) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου αυτού για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ή εργαστηρίου.

Κατόπιν τούτων σας διαβιβάζω την αίτηση και τα δικαιολογητικά της:
ΤΣΕΜΕΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑΣ του Λεωνίδα, για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Κ.Υ.Ε. ως
«ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΚΑΦΕΝΕΙΟ)», στη Τ.Κ. Ματίου της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου μας, σε ακίνητο ιδιοκτησίας ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Γεωργίου και ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του Γεωργίου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Α) Στην ανωτέρω και στο ίδιο ακίνητο είχαν χορηγηθεί με τις αριθμ. 2 / 01-02-2013 και 32 / 16-12-2014 αντίστοιχες αποφάσεις σας δύο (2) προεγκρίσεις οι οποίες ανακλήθηκαν, διότι δεν υποβλήθηκαν από την ενδιαφερόμενη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία και μετά τον προέλεγχο του δικαιολογητικών του ενδιαφερομένου, εισηγούμαι τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης του ανωτέρω καταστήματος.

Ο αρμόδιος Υπάλληλος
ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΗΛΙΑΣ

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.
2.- Την εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
3.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
4.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ο φ ώ ν ως

Τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος στην κ. ΤΣΕΜΕΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑΣ του Λεωνίδα, ως «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΚΑΦΕΝΕΙΟ)», στη Τ.Κ. Ματίου της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου μας, σε ακίνητο ιδιοκτησίας ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Γεωργίου και ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του Γεωργίου.

Β.- Η οριστική άδεια ίδρυσης & λειτουργίας του ανωτέρω καταστήματος, θα χορηγηθεί από το
(Δήμαρχο αφού ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία που προβλέπεται στον ανωτέρω νόμο και
εφόσον τηρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις και με την επισήμανση ότι σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 Κ..Κ. «το κατάστημα λειτουργεί νόμιμα από το
χρόνο χορήγησης της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας».

Η παρούσα απόφαση ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΔΕΙΑ και ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του καταστήματος.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν στο Δήμο μας εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της απόφασης, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται δηλαδή έως (20-01-2016), με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) ακόμη μήνες κατόπιν αίτησης – γνωστοποίησης στο Δήμο μας,.
Σε διαφορετική περίπτωση η κάθε προέγκριση ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 27 / 2015 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Παύλος Χρυσικός
2.- Βασίλειος Δομετίου
Καρακούσης Ευάγγελος 3.- Παναγιώτης Μπακόλιας
4.- Βασίλειος Αλεξόπουλος
5.- Κελλάρη Ιωάννα

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 27 Οκτωβρίου 2015
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καρακούσης Ευάγγελος

Print Friendly, PDF & Email

25/2015 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 25 / 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 10 / 20 – 10 – 2015

ΘΕΜΑ: 1ΟΝ «Προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του κ. Κόλλια Παναγιώτη του
Γεωργίου στον οικισμό Δρίζας στην Τ. Κ. Στυμφαλίας της Δ. Ε. Στυμφαλίας.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 20ην Οκτωβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Καρακούση Ευάγγελου (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18276/16-10-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -6 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ευάγγελος Καρακούσης (Πρόεδρος ) 1.- Χρήστος Γεώργας (Αντιπρόεδρος)
2.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)
3 .- Βασίλειος Δομετίου (Μέλος)
4.- Βασίλειος Αλεξόπουλος (Μέλος)
5.- Παναγιώτης Μπακόλιας (Μέλος)
6.- Ιωάννα Κελλάρη (Μέλος) (Ήρθε στο 5ον θέμα)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 1ον

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Καρακούσης Ευάγγελος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι, το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας, μας υπέβαλε την παρακάτω εισήγηση η οποία έχει ως εξής:

Δήμος Σικυωνίων Κιάτο 18-09-2015
Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Α.Π.: 16179

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η
ΠΡΟΣ
Την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852 / 2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Δ/σης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”, καθώς και του άρθρου 80 Ν. 3463 / 2006 (Φ.Ε.Κ 114 Α’) “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” για την ίδρυση και λειτουργία των Κ.Υ.Ε. (Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος) απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από το Δήμο.

Πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται προέγκριση ίδρυσης με απόφαση του συμβουλίου της επιτροπής ποιότητας ζωής για επιχειρήσεις που πρόκειται να λειτουργήσουν εκτός των ορίων της δημοτικής κοινότητας, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου.
Για την ανωτέρω προέγκριση και σύμφωνα με της διατάξεις της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ / Φ.Α.2.1. / 31600 / 2013 (ΦΕΚ 3106 Β΄) ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στον οικείο Δήμο, στην οποία δηλώνει το είδος του κατ/τος και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, την τοποθεσία και το οίκημα στο οποίο αυτό πρόκειται να λειτουργήσει, επισυνάπτοντας διάγραμμα της περιοχής από το οποίο να προκύπτει η ακριβής θέση της εγκατάστασης και υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή του ιδιοκτήτη του καταστήματος όταν δεν υπάρχει διαχειριστής ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας ή ελλείψει αυτού ή πλειοψηφία του αριθμού των ιδιοκτητών των στεγαζομένων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κλπ) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου αυτού για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ή εργαστηρίου.

Κατόπιν τούτων σας διαβιβάζω την αίτηση και τα δικαιολογητικά του κου:
ΚΟΛΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Γεωργίου, για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Κ.Υ.Ε. ως
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ)», στον οικισμό Δρίζα Τ.Κ. Στυμφαλίας της Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου μας, σε ακίνητο ιδιοκτησίας του ιδίου, προς λήψη απόφασης.

Σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία και μετά τον προέλεγχο του δικαιολογητικών του ενδιαφερομένου, εισηγούμαι τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης του ανωτέρω καταστήματος.
Ο αρμόδιος Υπάλληλος
ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΗΛΙΑΣ

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.
2.- Την εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
3.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
4.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ο φ ώ ν ως

Τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος στον κ. ΚΟΛΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Γεωργίου, ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ)», στον οικισμό Δρίζα Τ.Κ. Στυμφαλίας της Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου μας, σε ακίνητο ιδιοκτησίας του ιδίου, προς λήψη απόφασης.

Β.- Η οριστική άδεια ίδρυσης & λειτουργίας του ανωτέρω καταστήματος, θα χορηγηθεί από το
(Δήμαρχο αφού ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία που προβλέπεται στον ανωτέρω νόμο και
εφόσον τηρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις και με την επισήμανση ότι σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 Κ..Κ. «το κατάστημα λειτουργεί νόμιμα από το
χρόνο χορήγησης της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας».

Η παρούσα απόφαση ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΔΕΙΑ και ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του καταστήματος.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν στο Δήμο μας εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που αναγράφεται στην βεβαίωση προεγκρίσεως που του χορηγήθηκε, με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) ακόμη μήνες κατόπιν αίτησης – γνωστοποίησης στο Δήμο μας, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.
Σε διαφορετική περίπτωση η κάθε προέγκριση ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 25 / 2015 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Παύλος Χρυσικός
2.- Βασίλειος Δομετίου
Καρακούσης Ευάγγελος 3.- Παναγιώτης Μπακόλιας
4.- Βασίλειος Αλεξόπουλος
5.- Κελλάρη Ιωάννα

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 27 Οκτωβρίου 2015
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καρακούσης Ευάγγελος

Print Friendly, PDF & Email

26/2015 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 26 / 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 10 / 20 – 10 – 2015

ΘΕΜΑ: 2ΟΝ «Προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του κ. Μητρόπουλος Ι. – Δάρης
Κ. Ι. Κ. Ε. με διακριτικό τίτλο «ΦΕΝΕΑ ΓΗ» στην Τ. Κ. Γκούρας της Δ. Ε. Φενεού.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 20ην Οκτωβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Καρακούση Ευάγγελου (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18276/16-10-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -6 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ευάγγελος Καρακούσης (Πρόεδρος ) 1.- Χρήστος Γεώργας (Αντιπρόεδρος)
2.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)
3 .- Βασίλειος Δομετίου (Μέλος)
4.- Βασίλειος Αλεξόπουλος (Μέλος)
5.- Παναγιώτης Μπακόλιας (Μέλος)
6.- Ιωάννα Κελλάρη (Μέλος) (Ήρθε στο 5ον θέμα)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 2ον

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Καρακούσης Ευάγγελος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι, το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας, μας υπέβαλε την παρακάτω εισήγηση η οποία έχει ως εξής:

Δήμος Σικυωνίων Κιάτο 24-09-2015
Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Α.Π.: 16342

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η
ΠΡΟΣ
Την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852 / 2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Δ/σης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”, καθώς και του άρθρου 80 Ν. 3463 / 2006 (Φ.Ε.Κ 114 Α’) “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” για την ίδρυση και λειτουργία των Κ.Υ.Ε. (Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος) απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από το Δήμο.
Πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται προέγκριση ίδρυσης με απόφαση του συμβουλίου της επιτροπής ποιότητας ζωής για επιχειρήσεις που πρόκειται να λειτουργήσουν εκτός των ορίων της δημοτικής κοινότητας, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου.
Για την ανωτέρω προέγκριση και σύμφωνα με της διατάξεις της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ / Φ.Α.2.1. / 31600 / 2013 (ΦΕΚ 3106 Β΄) ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στον οικείο Δήμο, στην οποία δηλώνει το είδος του κατ/τος και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, την τοποθεσία και το οίκημα στο οποίο αυτό πρόκειται να λειτουργήσει, επισυνάπτοντας διάγραμμα της περιοχής από το οποίο να προκύπτει η ακριβής θέση της εγκατάστασης και υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή του ιδιοκτήτη του καταστήματος όταν δεν υπάρχει διαχειριστής ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας ή ελλείψει αυτού ή πλειοψηφία του αριθμού των ιδιοκτητών των στεγαζομένων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κλπ) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου αυτού για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ή εργαστηρίου.

Κατόπιν τούτων σας διαβιβάζω την αίτηση και τα δικαιολογητικά της:
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. – ΔΑΡΗΣ Κ. Ι.Κ.Ε. με διακριτικό τίτλο «ΦΕΝΕΑ ΓΗ», για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Κ.Υ.Ε. ως
«ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)», στη Τ.Κ. Γκούρας της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου μας και σε ακίνητο ιδιοκτησίας του ΛΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του Μιχαήλ, προς λήψη απόφασης.

Σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία και μετά τον προέλεγχο του δικαιολογητικών του ενδιαφερομένου, εισηγούμαι τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης του ανωτέρω καταστήματος.

Ο αρμόδιος Υπάλληλος
ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΗΛΙΑΣ

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.
2.- Την εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
3.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
4.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ο φ ώ ν ως

Τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος στην ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. – ΔΑΡΗΣ Κ. Ι.Κ.Ε. με διακριτικό τίτλο «ΦΕΝΕΑ ΓΗ», ως
«ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)», στη Τ. Κ. Γκούρας της Δ. Ε. Φενεού του Δήμου μας και σε ακίνητο ιδιοκτησίας του ΛΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του Μιχαήλ, προς λήψη απόφασης.

Β.- Η οριστική άδεια ίδρυσης & λειτουργίας του ανωτέρω καταστήματος, θα χορηγηθεί από το
(Δήμαρχο αφού ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία που προβλέπεται στον ανωτέρω νόμο και
εφόσον τηρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις και με την επισήμανση ότι σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 Κ..Κ. «το κατάστημα λειτουργεί νόμιμα από το
χρόνο χορήγησης της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας».

Η παρούσα απόφαση ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΔΕΙΑ και ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του καταστήματος.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν στο Δήμο μας εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που αναγράφεται στην βεβαίωση προεγκρίσεως που του χορηγήθηκε, με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) ακόμη μήνες κατόπιν αίτησης – γνωστοποίησης στο Δήμο μας, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.
Σε διαφορετική περίπτωση η κάθε προέγκριση ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26 / 2015 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Παύλος Χρυσικός
2.- Βασίλειος Δομετίου
Καρακούσης Ευάγγελος 3.- Παναγιώτης Μπακόλιας
4.- Βασίλειος Αλεξόπουλος
5.- Κελλάρη Ιωάννα

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 27 Οκτωβρίου 2015
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καρακούσης Ευάγγελος

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 11ης/2015 συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ                         

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                         Π Ι Ν Α Κ ΑΣ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ   ΖΩΗΣ

 

11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ (12-11-2015) ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

A/A ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣ
1 Τροποποίηση της απόφασης με αριθ. 8/2015 για την Λαϊκή αγορά της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου. 31/2015 20181/17-11-15

ΟΜΟΦΩΝA

ΝΑΙ

1.-To Δημοτικό Συμβούλιο

           Ενταύθα

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 10ης/2015 συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ                         

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                         Π Ι Ν Α Κ ΑΣ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ   ΖΩΗΣ

10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ (20-10-2015) ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

A/A ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣ
1 Προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του   κ. Κόλλια Παναγιώτη   του Γεωργίου στον οικισμό   Δρίζας στην Τ. Κ. Στυμφαλίας της Δ. Ε. Στυμφαλίας. 25/2015 19327/2-11-15

ΟΜΟΦΩΝA

ΝΑΙ

1.- Τον κ. Κόλλια Παναγιώτη του Γεωργίου

Τ. Κ. Στυμφαλίας

Δ. Ε. Στυμφαλίας

200-16 ΚΑΛΛΙΑΝΟΙ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.-Tμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

       Ενταύθα

2 Προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του   κ. Μητρόπουλος Ι. – Δάρης Κ. Ι.Κ.Ε.   με διακριτικό τίτλο «ΦΕΝΕΑ   ΓΗ» στην Τ. Κ. Γκούρας της Δ. Ε.   Φενεού 26/2015 19328/211-15

ΟΜΟΦΩΝA

ΝΑΙ

1.- Τους κ. κ. Μητρόπουλος Ι.-

Δάρης Κ. Ι.Κ.Ε.

«ΦΕΝΕΑ ΓΗ»

200-14  ΓΚΟΥΡΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.-Tμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

         ΕΝΤΑΥΘΑ

3 Προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος της     κ. Τσεμεντζή Μαρίας   του Λεωνίδα στην Τ. Κ. Ματίου   της Δ. Ε.     Φενεού 27/2015 19329/2-11-15

ΟΜΟΦΩΝA

ΝΑΙ

1.- Την κ. Τσεμεντζή Μαρία του Λεωνίδα

Μάτι – Κορινθίας

200-14   ΓΚΟΥΡΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.- Tμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

       Ενταύθα

4 Προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του   κ. Ρέλια Κων/νου     του Αντωνίου στην Τ. Κ. Γκούρας   της Δ. Ε.     Φενεού 28/2015 19330/2-11-15

ΟΜΟΦΩΝA

ΝΑΙ

1.- Τον κ. Ρέλια Κων/νο του Αντωνίου

200-14   ΓΚΟΥΡΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.- Tμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

       Ενταύθα

5 Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του κ. Κόλλια Παναγιώτη   του Γεωργίου στον οικισμό   Δρίζας στην Τ. Κ. Στυμφαλίας της Δ. Ε. Στυμφαλίας. 29/2015 19332/2-11-15

ΟΜΟΦΩΝA

ΝΑΙ

1.- Τον κ. Κόλλια Παναγιώτη του Γεωργίου

Τ. Κ. Στυμφαλίας

Δ. Ε. Στυμφαλίας

200-16 ΚΑΛΛΙΑΝΟΙ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.- Tμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

       Ενταύθα

6 Περί συζητήσεως και λήψη απόφασης σχετικά με Δημοτική Συγκοινωνία στο Κιάτο, από τον Προαστιακό Σταθμό, στο Κέντρο της Πόλης. 30/2015 19335/2-11-15

ΟΜΟΦΩΝA

ΝΑΙ

1.- Τον κ. Πρόεδρο του  ΚΤΕΛ

Ν. Κορινθίας

Δημοκρατίας 4

201-00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

2.- Τον κ. Πρόεδρο της Ένωσης   Ιδιοκτητών Ραδιο Ταχί    Κιάτου

Δ. Σικυωνίων

Πλ. Πλουμιστού

202-00 ΚΙΑΤΟ

3.- Τον κ. Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου

Εθ. Αντίστασης 5

202-00   ΚΙΑΤΟ

4.- Τον κ. Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου

5.- Γραφείο   Δημάρχου

           Ενταύθα

Print Friendly, PDF & Email

30/2015 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 30 / 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 10 / 20 – 10 – 2015

ΘΕΜΑ: 6ΟΝ «Περί συζητήσεως σχετικά με τη συγκοινωνία στο Κιάτο, από τον Προαστιακό Σταθμό, στο
Κέντρο της πόλης και αντίστροφα.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 20ην Οκτωβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Καρακούση Ευάγγελου (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18276/16-10-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -6 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ευάγγελος Καρακούσης (Πρόεδρος ) 1.- Χρήστος Γεώργας (Αντιπρόεδρος)
2.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)
3 .- Βασίλειος Δομετίου (Μέλος)
4.- Βασίλειος Αλεξόπουλος (Μέλος)
5.- Παναγιώτης Μπακόλιας (Μέλος)
6.- Ιωάννα Κελλάρη (Μέλος) (Ήρθε στο 5ον θέμα)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 6ον

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Καρακούσης Ευάγγελος κήρυξη την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 6ον θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί συζήτησης σχετικά με τη συγκοινωνία στο Κιάτο, από τον Προαστιακό Σταθμό, στο Κέντρο της πόλης και αντίστροφα» εξέθεσε ότι:

Ικανός αριθμός κατοίκων και δημοτών του Δήμου μας, μετακινείται από το κέντρο της πόλης προς τον προαστιακό και αντίστροφα σε καθημερινή βάση λόγω ως επί το πλείστον επαγγελματικών υποχρεώσεων.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μεγάλη οικονομική επιβάρυνσή τους, σε συνδυασμό με το αντίτιμο του εισιτηρίου του προαστιακού, εφόσον για την κάλυψη της προαναφερόμενης διαδρομής απαιτείται η χρήση ταξί.
Επειδή υπάρχουν έντονες αλλά δικαιολογημένες διαμαρτυρίες των ατόμων αυτών προς την υπηρεσία μας και επειδή πραγματικά τίθεται θέμα διαβίωσης των οικογενειών τους, προτείνεται η άποψη να τεθεί ερώτημα στη Δ/νση Κ.Τ.Ε.Λ. – Ν. Κορινθίας για να εξεταστεί η περίπτωση αν υπάρχει δυνατότητα να καλυφθεί τη διαδρομή αυτή με δρομολόγια των λεωφορείων του Κ.Τ.Ε.Λ.
Επίσης, έγινε πρόταση να εκτεθεί το θέμα αυτό και στη Ένωση Ιδιοκτητών ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ Κιάτου καθώς και στον Εμπορικό Σύλλογο Κιάτου και να ζητηθεί η άποψή τους σχετικά.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εξέθεσε το θέμα της μετακίνησης των κατοίκων των Τοπικών Κοινοτήτων που βρίσκονται πλησίον της έδρας του Δήμου ( Βασιλικό, Μούλκι, Κάτω Διμηνιό, Άνω Διμηνιό, Πάσιο, Λαλιώτη, Μικρός Βάλτος, Μεγάλος Βάλτος, Σούλι) κατά τους θερινούς μήνες του χρόνου προς και από την έδρα του Δήμου (για εξυπηρέτηση των λουομένων στην παραλία του Κιάτου) και πρότεινε να εξεταστεί η περίπτωση να καλύπτονται οι διαδρομές αυτές με δρομολόγια των λεωφορείων του Κ.Τ.Ε.Λ., αφού οριστούν από το Δήμο συγκεκριμένες θέσεις αφετηρίας.

Έπειτα, κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.
2.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
3.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ο φ ώ ν ως

1.- Γνωμοδοτεί θετικά για τις ανωτέρω προτάσεις σχετικά με τη συγκοινωνία από τον προαστιακό Σταθμό στο Κέντρο της πόλης του Κιάτου και αντίστροφα αλλά και με την πρόταση για κάλυψη της μετακίνησης των κατοίκων των Τοπικών Κοινοτήτων που βρίσκονται πλησίον της έδρας του Δήμου προς και από αυτήν κατά τους θερινούς μήνες του χρόνου.

2.- Να αποσταλεί η απόφαση αυτή στη Δ/νση Κ.Τ.Ε.Λ. – Ν. Κορινθίας στην Ένωση Ιδιοκτητών ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ Κιάτου, στον Εμπορικό Σύλλογο Κιάτου, στο Γραφείο Δημάρχου και στο Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου για έκφραση γνώμης σχετικά.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30 / 2015 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Παύλος Χρυσικός
2.- Βασίλειος Δομετίου
Καρακούσης Ευάγγελος 3.- Παναγιώτης Μπακόλιας
4.- Βασίλειος Αλεξόπουλος
5.- Κελλάρη Ιωάννα

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 27 Οκτωβρίου 2015
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καρακούσης Ευάγγελος

Print Friendly, PDF & Email

29/2015 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 29 / 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 10 / 20 – 10 – 2015

ΘΕΜΑ: 5ΟΝ «Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του κ. Κόλλια
Παναγιώτη του Γεωργίου στον οικισμό Δρίζας στην Τ. Κ. Στυμφαλίας της Δ. Ε. Στυμφαλίας.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 20ην Οκτωβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Καρακούση Ευάγγελου (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18276/16-10-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -6 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ευάγγελος Καρακούσης (Πρόεδρος ) 1.- Χρήστος Γεώργας (Αντιπρόεδρος)
2.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)
3 .- Βασίλειος Δομετίου (Μέλος)
4.- Βασίλειος Αλεξόπουλος (Μέλος)
5.- Παναγιώτης Μπακόλιας (Μέλος)
6.- Ιωάννα Κελλάρη (Μέλος) (Ήρθε στο 5ον θέμα)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 5ον

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Καρακούσης Ευάγγελος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 5ον θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι, το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας, μας υπέβαλε την παρακάτω εισήγηση η οποία έχει ως εξής:
Δήμος Σικυωνίων Κιάτο 09-10-2015
Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Α.Π.: 16021

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η
ΠΡΟΣ
Την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΚΛΗΣΗ Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Κ.Υ.Ε. (Κατάστημα Υγειονομικού
Ενδιαφέροντος)».

Σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:
1. Το κατάστημα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ» ιδιοκτησίας του κου ΚΟΛΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Γεωργίου, που βρίσκεται στη θέση Δρίζα της Τ.Κ. Στυμφαλίας της Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου μας, άρχισε να λειτουργεί το έτος 2012 βάσει της αριθμ. 22973 / 04-10-2012 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας η οποία εκδόθηκε από το Δήμο μας.

2. Στη συνεδρίαση αρ. 7 / 03-11-2014 αποφασίστηκε η ανάκληση της ανωτέρω άδειας με στην αρ. 49 / 2014 απόφαση σας, ύστερα από έγγραφο του Τμ. Υγειονομικού ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε. Πελοποννήσου λόγω επέκτασης με αποτέλεσμα την ουσιώδη τροποποίηση των υγειονομικών όρων της επιχείρησης σύμφωνα με την ισχύουσα υγειονομική διάταξη.
3. Με την αριθμ. 28081 / 05-12-2014 απόφαση Δημάρχου αποφασίστηκε η εκτέλεση της αρ. 49 / 2014 απόφασης σας.
4. Με την αριθμ. 10 / 2015 απόφαση του, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου έκανε δεκτή αίτηση αναστολής του κου ΚΟΛΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Γεωργίου και ανέστειλε την εκτέλεση της αριθμ. 28081 / 05-12-2014 απόφαση Δημάρχου, υπό τον όρο να απομακρυνθεί από το κατάστημα του αιτούντος αφενός μεν ο στεγασμένος χώρος που βρίσκεται έμπροσθεν και στην αριστερή πλευρά του παρασκευαστηρίου, αφετέρου δε οι περιεχόμενες σε αυτόν πλήρεις εγκαταστάσεις λειτουργικού εξοπλισμού και συγκρότησης καθώς και να τοποθετηθούν πόρτες στους προθαλάμους των αποχωρητηρίων του εν λόγω καταστήματος.
5. Με το αριθμ. 9487 / 2015 έγγραφο μας διαβιβάσαμε την ανωτέρω αριθμ. 10 / 2015 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου στο Τμ. Υγειονομικού ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε. Κορινθίας, παρακαλέσαμε για τον υγειονομικό έλεγχο του καταστήματος του κου ΚΟΛΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Γεωργίου και για την ενημέρωση του Δήμου μας.
6. Με το αριθμ. 3012 / 11-09-2015 έγγραφο του, το Τμ. Υγειονομικού ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε. Κορινθίας μας ενημέρωσε πως ύστερα από υγειονομικό έλεγχο που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε πως, εκτός από την τοποθέτηση πορτών στους προθαλάμους των αποχωρητηρίων, δεν πληρείται ο υπόλοιπος όρος της απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου με αποτέλεσμα την επέκταση και ουσιώδη τροποποίηση των υγειονομικών όρων της επιχείρησης σύμφωνα με την ισχύουσα υγειονομική διάταξη.

Κατόπιν τούτων σας διαβιβάζω φωτοαντίγραφα όλων των προαναφερόμενων εγγράφων και εισηγούμαι για την εκτέλεση της αριθμ. 28081 / 05-12-2014 απόφασης Δημάρχου, λόγω παραβίασης ενός εκ των όρων της αριθμ. 10 / 2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, και την ανάκληση της 22973 / 04-10-2012 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ» ιδιοκτησίας του κου ΚΟΛΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Γεωργίου που βρίσκεται στη θέση Δρίζα της Τ.Κ. Στυμφαλίας της Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου μας, ως αρμόδιο όργανο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852 / 2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’).

Το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ δύο (2) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στον ιδιοκτήτη κο ΚΟΛΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Γεωργίου, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4235 / 2014 (Φ.Ε.Κ. 32 Α’), από υπαλλήλους της Δ. Ε. Στυμφαλίας.
Στο ίδιο χρονικό διάστημα ο ιδιοκτήτης του καταστήματος δύναται να καταθέσει ένσταση στην προϊσταμένη αρχή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Ο Δήμος μας θα προβεί σε σφράγισμα της εγκατάστασης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της επιχείρησης με την επιβολή του μέτρου.
Ο αρμόδιος Υπάλληλος
ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΗΛΙΑΣ

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.
2.- Την εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
3.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
4.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ο φ ώ ν ως

Την ανάκληση της υπ’ αριθ. 22973/04-10-2012 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του κ. Κόλλια Παναγιώτη του Γεωργίου που διατηρεί κατάστημα ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ» που βρίσκεται στη θέση Δρίζα της Τ. Κ. Στυμφαλίας της Δ. Ε. Στυμφαλίας του Δήμου μας, όπου άρχισε να λειτουργεί το έτος 2012 βάσει της ανωτέρω άδεια ίδρυσης και λειτουργίας η οποία εκδόθηκε από το Δήμο μας.
Το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ δύο (2) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στον ιδιοκτήτη κο ΚΟΛΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Γεωργίου, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4235 / 2014 (Φ.Ε.Κ. 32 Α’), από υπαλλήλους της Δ. Ε. Στυμφαλίας.
Στο ίδιο χρονικό διάστημα ο ιδιοκτήτης του καταστήματος δύναται να καταθέσει ένσταση στην προϊσταμένη αρχή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Ο Δήμος μας θα προβεί σε σφράγισμα της εγκατάστασης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της επιχείρησης με την επιβολή του μέτρου
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 29 / 2015 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Παύλος Χρυσικός
2.- Βασίλειος Δομετίου
Καρακούσης Ευάγγελος 3.- Παναγιώτης Μπακόλιας
4.- Βασίλειος Αλεξόπουλος
5.- Κελλάρη Ιωάννα

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 27 Οκτωβρίου 2015
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καρακούσης Ευάγγελος

Print Friendly, PDF & Email

28/2015 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 28 / 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 10 / 20 – 10 – 2015

ΘΕΜΑ: 4ΟΝ «Προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του κ. Ρέλια Κων/νου του
Αντωνίου στην Τ. Κ. Γκούρας της Δ. Ε. Φενεού»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 20ην Οκτωβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Καρακούση Ευάγγελου (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18276/16-10-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -6 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ευάγγελος Καρακούσης (Πρόεδρος ) 1.- Χρήστος Γεώργας (Αντιπρόεδρος)
2.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)
3 .- Βασίλειος Δομετίου (Μέλος)
4.- Βασίλειος Αλεξόπουλος (Μέλος)
5.- Παναγιώτης Μπακόλιας (Μέλος)
6.- Ιωάννα Κελλάρη (Μέλος) (Ήρθε στο 5ον θέμα)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 4ον

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Καρακούσης Ευάγγελος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4ον θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι, το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας, μας υπέβαλε την παρακάτω εισήγηση η οποία έχει ως εξής:
Δήμος Σικυωνίων Κιάτο 16-10-2015
Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Α.Π.: 18161

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η
ΠΡΟΣ
Την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852 / 2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Δ/σης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”, καθώς και του άρθρου 80 Ν. 3463 / 2006 (Φ.Ε.Κ 114 Α’) “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” για την ίδρυση και λειτουργία των Κ.Υ.Ε. (Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος) απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από το Δήμο.

Πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται προέγκριση ίδρυσης με απόφαση του συμβουλίου της επιτροπής ποιότητας ζωής για επιχειρήσεις που πρόκειται να λειτουργήσουν εκτός των ορίων της δημοτικής κοινότητας, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου.
Για την ανωτέρω προέγκριση και σύμφωνα με της διατάξεις της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ / Φ.Α.2.1. / 31600 / 2013 (ΦΕΚ 3106 Β΄) ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στον οικείο Δήμο, στην οποία δηλώνει το είδος του κατ/τος και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, την τοποθεσία και το οίκημα στο οποίο αυτό πρόκειται να λειτουργήσει, επισυνάπτοντας διάγραμμα της περιοχής από το οποίο να προκύπτει η ακριβής θέση της εγκατάστασης και υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή του ιδιοκτήτη του καταστήματος όταν δεν υπάρχει διαχειριστής ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας ή ελλείψει αυτού ή πλειοψηφία του αριθμού των ιδιοκτητών των στεγαζομένων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κλπ) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου αυτού για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ή εργαστηρίου.

Κατόπιν τούτων σας διαβιβάζω την αίτηση του κου:
ΡΕΛΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ του Αντωνίου, για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Κ.Υ.Ε. ως

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΤΑΒΕΡΝΑ)», στη Τ.Κ. Γκούρα της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου μας, σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου,

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Α) Στον ανωτέρω και στο ίδιο ακίνητο είχαν χορηγηθεί με τις αριθμ. 15 / 14-06-2013, 19 / 04-06-2014 και 32 / 16-12-2014 αντίστοιχες αποφάσεις σας τρείς (3) προεγκρίσεις οι οποίες ανακλήθηκαν, διότι δεν υποβλήθηκαν από τον ενδιαφερόμενο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Β) Τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση αυτής της προέγκρισης έχουν κατατεθεί με προηγούμενες αιτήσεις του ιδίου και βρίσκονται στο αρχείο σας.

Σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία και μετά τον προέλεγχο του δικαιολογητικών του ενδιαφερομένου, εισηγούμαι τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης του ανωτέρω καταστήματος.

Ο αρμόδιος Υπάλληλος
ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΗΛΙΑΣ

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.
2.- Την εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
3.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
4.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ο φ ώ ν ως

Τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος στον κ. ΡΕΛΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΟ του Αντωνίου, ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΤΑΒΕΡΝΑ)», στη Τ. Κ. Γκούρα της Δ. Ε. Φενεού του Δήμου μας, σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου μας, (Σικυωνίων).

Β.- Η οριστική άδεια ίδρυσης & λειτουργίας του ανωτέρω καταστήματος, θα χορηγηθεί από το
(Δήμαρχο αφού ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία που προβλέπεται στον ανωτέρω νόμο και
εφόσον τηρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις και με την επισήμανση ότι σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 Κ..Κ. «το κατάστημα λειτουργεί νόμιμα από το
χρόνο χορήγησης της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας».

Η παρούσα απόφαση ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΔΕΙΑ και ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του καταστήματος.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν στο Δήμο μας εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της απόφασης, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται δηλαδή έως (20-01-2016), με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) ακόμη μήνες κατόπιν αίτησης – γνωστοποίησης στο Δήμο μας,.
Σε διαφορετική περίπτωση η κάθε προέγκριση ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28 / 2015 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Παύλος Χρυσικός
2.- Βασίλειος Δομετίου
Καρακούσης Ευάγγελος 3.- Παναγιώτης Μπακόλιας
4.- Βασίλειος Αλεξόπουλος
5.- Κελλάρη Ιωάννα

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 27 Οκτωβρίου 2015
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καρακούσης Ευάγγελος

Print Friendly, PDF & Email

27/2015 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 27 / 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 10 / 20 – 10 – 2015

ΘΕΜΑ: 3ΟΝ «Προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος της κ. Τσεμεντζή Μαρίας του
Λεωνίδα στην Τ. Κ. Ματίου της Δ. Ε. Φενεού»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 20ην Οκτωβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Καρακούση Ευάγγελου (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18276/16-10-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -6 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ευάγγελος Καρακούσης (Πρόεδρος ) 1.- Χρήστος Γεώργας (Αντιπρόεδρος)
2.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)
3 .- Βασίλειος Δομετίου (Μέλος)
4.- Βασίλειος Αλεξόπουλος (Μέλος)
5.- Παναγιώτης Μπακόλιας (Μέλος)
6.- Ιωάννα Κελλάρη (Μέλος) (Ήρθε στο 5ον θέμα)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 3ον

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Καρακούσης Ευάγγελος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ον θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι, το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας, μας υπέβαλε την παρακάτω εισήγηση η οποία έχει ως εξής:
Δήμος Σικυωνίων Κιάτο 01-10-2015
Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Α.Π.: 16844

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η
ΠΡΟΣ
Την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852 / 2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Δ/σης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”, καθώς και του άρθρου 80 Ν. 3463 / 2006 (Φ.Ε.Κ 114 Α’) “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” για την ίδρυση και λειτουργία των Κ.Υ.Ε. (Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος) απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από το Δήμο.

Πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται προέγκριση ίδρυσης με απόφαση του συμβουλίου της επιτροπής ποιότητας ζωής για επιχειρήσεις που πρόκειται να λειτουργήσουν εκτός των ορίων της δημοτικής κοινότητας, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου.
Για την ανωτέρω προέγκριση και σύμφωνα με της διατάξεις της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ / Φ.Α.2.1. / 31600 / 2013 (ΦΕΚ 3106 Β΄) ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στον οικείο Δήμο, στην οποία δηλώνει το είδος του κατ/τος και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, την τοποθεσία και το οίκημα στο οποίο αυτό πρόκειται να λειτουργήσει, επισυνάπτοντας διάγραμμα της περιοχής από το οποίο να προκύπτει η ακριβής θέση της εγκατάστασης και υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή του ιδιοκτήτη του καταστήματος όταν δεν υπάρχει διαχειριστής ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας ή ελλείψει αυτού ή πλειοψηφία του αριθμού των ιδιοκτητών των στεγαζομένων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κλπ) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου αυτού για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ή εργαστηρίου.

Κατόπιν τούτων σας διαβιβάζω την αίτηση και τα δικαιολογητικά της:
ΤΣΕΜΕΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑΣ του Λεωνίδα, για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Κ.Υ.Ε. ως
«ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΚΑΦΕΝΕΙΟ)», στη Τ.Κ. Ματίου της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου μας, σε ακίνητο ιδιοκτησίας ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Γεωργίου και ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του Γεωργίου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Α) Στην ανωτέρω και στο ίδιο ακίνητο είχαν χορηγηθεί με τις αριθμ. 2 / 01-02-2013 και 32 / 16-12-2014 αντίστοιχες αποφάσεις σας δύο (2) προεγκρίσεις οι οποίες ανακλήθηκαν, διότι δεν υποβλήθηκαν από την ενδιαφερόμενη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία και μετά τον προέλεγχο του δικαιολογητικών του ενδιαφερομένου, εισηγούμαι τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης του ανωτέρω καταστήματος.

Ο αρμόδιος Υπάλληλος
ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΗΛΙΑΣ

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.
2.- Την εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
3.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
4.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ο φ ώ ν ως

Τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος στην κ. ΤΣΕΜΕΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑΣ του Λεωνίδα, ως «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΚΑΦΕΝΕΙΟ)», στη Τ.Κ. Ματίου της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου μας, σε ακίνητο ιδιοκτησίας ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Γεωργίου και ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του Γεωργίου.

Β.- Η οριστική άδεια ίδρυσης & λειτουργίας του ανωτέρω καταστήματος, θα χορηγηθεί από το
(Δήμαρχο αφού ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία που προβλέπεται στον ανωτέρω νόμο και
εφόσον τηρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις και με την επισήμανση ότι σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 Κ..Κ. «το κατάστημα λειτουργεί νόμιμα από το
χρόνο χορήγησης της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας».

Η παρούσα απόφαση ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΔΕΙΑ και ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του καταστήματος.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν στο Δήμο μας εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της απόφασης, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται δηλαδή έως (20-01-2016), με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) ακόμη μήνες κατόπιν αίτησης – γνωστοποίησης στο Δήμο μας,.
Σε διαφορετική περίπτωση η κάθε προέγκριση ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 27 / 2015 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Παύλος Χρυσικός
2.- Βασίλειος Δομετίου
Καρακούσης Ευάγγελος 3.- Παναγιώτης Μπακόλιας
4.- Βασίλειος Αλεξόπουλος
5.- Κελλάρη Ιωάννα

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 27 Οκτωβρίου 2015
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καρακούσης Ευάγγελος

Print Friendly, PDF & Email

25/2015 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 25 / 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 10 / 20 – 10 – 2015

ΘΕΜΑ: 1ΟΝ «Προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του κ. Κόλλια Παναγιώτη του
Γεωργίου στον οικισμό Δρίζας στην Τ. Κ. Στυμφαλίας της Δ. Ε. Στυμφαλίας.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 20ην Οκτωβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Καρακούση Ευάγγελου (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18276/16-10-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -6 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ευάγγελος Καρακούσης (Πρόεδρος ) 1.- Χρήστος Γεώργας (Αντιπρόεδρος)
2.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)
3 .- Βασίλειος Δομετίου (Μέλος)
4.- Βασίλειος Αλεξόπουλος (Μέλος)
5.- Παναγιώτης Μπακόλιας (Μέλος)
6.- Ιωάννα Κελλάρη (Μέλος) (Ήρθε στο 5ον θέμα)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 1ον

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Καρακούσης Ευάγγελος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι, το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας, μας υπέβαλε την παρακάτω εισήγηση η οποία έχει ως εξής:

Δήμος Σικυωνίων Κιάτο 18-09-2015
Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Α.Π.: 16179

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η
ΠΡΟΣ
Την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852 / 2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Δ/σης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”, καθώς και του άρθρου 80 Ν. 3463 / 2006 (Φ.Ε.Κ 114 Α’) “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” για την ίδρυση και λειτουργία των Κ.Υ.Ε. (Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος) απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από το Δήμο.

Πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται προέγκριση ίδρυσης με απόφαση του συμβουλίου της επιτροπής ποιότητας ζωής για επιχειρήσεις που πρόκειται να λειτουργήσουν εκτός των ορίων της δημοτικής κοινότητας, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου.
Για την ανωτέρω προέγκριση και σύμφωνα με της διατάξεις της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ / Φ.Α.2.1. / 31600 / 2013 (ΦΕΚ 3106 Β΄) ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στον οικείο Δήμο, στην οποία δηλώνει το είδος του κατ/τος και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, την τοποθεσία και το οίκημα στο οποίο αυτό πρόκειται να λειτουργήσει, επισυνάπτοντας διάγραμμα της περιοχής από το οποίο να προκύπτει η ακριβής θέση της εγκατάστασης και υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή του ιδιοκτήτη του καταστήματος όταν δεν υπάρχει διαχειριστής ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας ή ελλείψει αυτού ή πλειοψηφία του αριθμού των ιδιοκτητών των στεγαζομένων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κλπ) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου αυτού για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ή εργαστηρίου.

Κατόπιν τούτων σας διαβιβάζω την αίτηση και τα δικαιολογητικά του κου:
ΚΟΛΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Γεωργίου, για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Κ.Υ.Ε. ως
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ)», στον οικισμό Δρίζα Τ.Κ. Στυμφαλίας της Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου μας, σε ακίνητο ιδιοκτησίας του ιδίου, προς λήψη απόφασης.

Σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία και μετά τον προέλεγχο του δικαιολογητικών του ενδιαφερομένου, εισηγούμαι τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης του ανωτέρω καταστήματος.
Ο αρμόδιος Υπάλληλος
ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΗΛΙΑΣ

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.
2.- Την εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
3.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
4.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ο φ ώ ν ως

Τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος στον κ. ΚΟΛΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Γεωργίου, ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ)», στον οικισμό Δρίζα Τ.Κ. Στυμφαλίας της Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου μας, σε ακίνητο ιδιοκτησίας του ιδίου, προς λήψη απόφασης.

Β.- Η οριστική άδεια ίδρυσης & λειτουργίας του ανωτέρω καταστήματος, θα χορηγηθεί από το
(Δήμαρχο αφού ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία που προβλέπεται στον ανωτέρω νόμο και
εφόσον τηρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις και με την επισήμανση ότι σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 Κ..Κ. «το κατάστημα λειτουργεί νόμιμα από το
χρόνο χορήγησης της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας».

Η παρούσα απόφαση ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΔΕΙΑ και ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του καταστήματος.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν στο Δήμο μας εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που αναγράφεται στην βεβαίωση προεγκρίσεως που του χορηγήθηκε, με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) ακόμη μήνες κατόπιν αίτησης – γνωστοποίησης στο Δήμο μας, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.
Σε διαφορετική περίπτωση η κάθε προέγκριση ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 25 / 2015 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Παύλος Χρυσικός
2.- Βασίλειος Δομετίου
Καρακούσης Ευάγγελος 3.- Παναγιώτης Μπακόλιας
4.- Βασίλειος Αλεξόπουλος
5.- Κελλάρη Ιωάννα

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 27 Οκτωβρίου 2015
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καρακούσης Ευάγγελος

Print Friendly, PDF & Email

26/2015 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 26 / 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 10 / 20 – 10 – 2015

ΘΕΜΑ: 2ΟΝ «Προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του κ. Μητρόπουλος Ι. – Δάρης
Κ. Ι. Κ. Ε. με διακριτικό τίτλο «ΦΕΝΕΑ ΓΗ» στην Τ. Κ. Γκούρας της Δ. Ε. Φενεού.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 20ην Οκτωβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Καρακούση Ευάγγελου (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18276/16-10-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -6 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ευάγγελος Καρακούσης (Πρόεδρος ) 1.- Χρήστος Γεώργας (Αντιπρόεδρος)
2.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)
3 .- Βασίλειος Δομετίου (Μέλος)
4.- Βασίλειος Αλεξόπουλος (Μέλος)
5.- Παναγιώτης Μπακόλιας (Μέλος)
6.- Ιωάννα Κελλάρη (Μέλος) (Ήρθε στο 5ον θέμα)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 2ον

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Καρακούσης Ευάγγελος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι, το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας, μας υπέβαλε την παρακάτω εισήγηση η οποία έχει ως εξής:

Δήμος Σικυωνίων Κιάτο 24-09-2015
Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Α.Π.: 16342

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η
ΠΡΟΣ
Την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852 / 2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Δ/σης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”, καθώς και του άρθρου 80 Ν. 3463 / 2006 (Φ.Ε.Κ 114 Α’) “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” για την ίδρυση και λειτουργία των Κ.Υ.Ε. (Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος) απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από το Δήμο.
Πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται προέγκριση ίδρυσης με απόφαση του συμβουλίου της επιτροπής ποιότητας ζωής για επιχειρήσεις που πρόκειται να λειτουργήσουν εκτός των ορίων της δημοτικής κοινότητας, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου.
Για την ανωτέρω προέγκριση και σύμφωνα με της διατάξεις της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ / Φ.Α.2.1. / 31600 / 2013 (ΦΕΚ 3106 Β΄) ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στον οικείο Δήμο, στην οποία δηλώνει το είδος του κατ/τος και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, την τοποθεσία και το οίκημα στο οποίο αυτό πρόκειται να λειτουργήσει, επισυνάπτοντας διάγραμμα της περιοχής από το οποίο να προκύπτει η ακριβής θέση της εγκατάστασης και υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή του ιδιοκτήτη του καταστήματος όταν δεν υπάρχει διαχειριστής ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας ή ελλείψει αυτού ή πλειοψηφία του αριθμού των ιδιοκτητών των στεγαζομένων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κλπ) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου αυτού για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ή εργαστηρίου.

Κατόπιν τούτων σας διαβιβάζω την αίτηση και τα δικαιολογητικά της:
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. – ΔΑΡΗΣ Κ. Ι.Κ.Ε. με διακριτικό τίτλο «ΦΕΝΕΑ ΓΗ», για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Κ.Υ.Ε. ως
«ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)», στη Τ.Κ. Γκούρας της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου μας και σε ακίνητο ιδιοκτησίας του ΛΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του Μιχαήλ, προς λήψη απόφασης.

Σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία και μετά τον προέλεγχο του δικαιολογητικών του ενδιαφερομένου, εισηγούμαι τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης του ανωτέρω καταστήματος.

Ο αρμόδιος Υπάλληλος
ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΗΛΙΑΣ

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.
2.- Την εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
3.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
4.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ο φ ώ ν ως

Τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος στην ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. – ΔΑΡΗΣ Κ. Ι.Κ.Ε. με διακριτικό τίτλο «ΦΕΝΕΑ ΓΗ», ως
«ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)», στη Τ. Κ. Γκούρας της Δ. Ε. Φενεού του Δήμου μας και σε ακίνητο ιδιοκτησίας του ΛΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του Μιχαήλ, προς λήψη απόφασης.

Β.- Η οριστική άδεια ίδρυσης & λειτουργίας του ανωτέρω καταστήματος, θα χορηγηθεί από το
(Δήμαρχο αφού ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία που προβλέπεται στον ανωτέρω νόμο και
εφόσον τηρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις και με την επισήμανση ότι σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 Κ..Κ. «το κατάστημα λειτουργεί νόμιμα από το
χρόνο χορήγησης της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας».

Η παρούσα απόφαση ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΔΕΙΑ και ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του καταστήματος.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν στο Δήμο μας εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που αναγράφεται στην βεβαίωση προεγκρίσεως που του χορηγήθηκε, με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) ακόμη μήνες κατόπιν αίτησης – γνωστοποίησης στο Δήμο μας, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.
Σε διαφορετική περίπτωση η κάθε προέγκριση ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26 / 2015 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Παύλος Χρυσικός
2.- Βασίλειος Δομετίου
Καρακούσης Ευάγγελος 3.- Παναγιώτης Μπακόλιας
4.- Βασίλειος Αλεξόπουλος
5.- Κελλάρη Ιωάννα

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 27 Οκτωβρίου 2015
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καρακούσης Ευάγγελος

Print Friendly, PDF & Email

23/2015 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 23 / 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 9 / 21 – 08 – 2015

ΘΕΜΑ: 1ΟΝ «Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος της κ. Σανιδά Αικατερίνης
του Νικολάου στην Τ. Κ. Μεσινού της Δ. Ε. Φενεού.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21ην Αυγούστου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Καρακούση Ευάγγελου (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14106/17-08-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ευάγγελος Καρακούσης (Πρόεδρος ) 1.- Παναγιώτης Μπακόλιας (Μέλος)
2.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος) 2.- Βασίλειος Αλεξόπουλος (Μέλος)
3 .- Βασίλειος Δομετίου (Μέλος) 3.- Ιωάννα Κελλάρη (Μέλος)
4.- Χρήστος Γεώργας (Αντιπρόεδρος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 1ον

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Καρακούσης Ευάγγελος κήρυξη την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι, το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας, μας υπέβαλε την παρακάτω εισήγηση η οποία έχει ως εξής:

Δήμος Σικυωνίων Κιάτο 05-08-2015
Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Α.Π.: 13192

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η
ΠΡΟΣ
Την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852 / 2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Δ/σης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”, καθώς και του άρθρου 80 Ν. 3463 / 2006 (Φ.Ε.Κ 114 Α’) “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” για την ίδρυση και λειτουργία των Κ.Υ.Ε. (Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος) απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από το Δήμο.
Πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται προέγκριση ίδρυσης με απόφαση του συμβουλίου της επιτροπής ποιότητας ζωής για επιχειρήσεις που πρόκειται να λειτουργήσουν εκτός των ορίων της δημοτικής κοινότητας, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου.
Για την ανωτέρω προέγκριση και σύμφωνα με της διατάξεις της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ / Φ.Α.2.1. / 31600 / 2013 (ΦΕΚ 3106 Β΄) ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στον οικείο Δήμο, στην οποία δηλώνει το είδος του κατ/τος και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, την τοποθεσία και το οίκημα στο οποίο αυτό πρόκειται να λειτουργήσει, επισυνάπτοντας διάγραμμα της περιοχής από το οποίο να προκύπτει η ακριβής θέση της εγκατάστασης και υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή του ιδιοκτήτη του καταστήματος όταν δεν υπάρχει διαχειριστής ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας ή ελλείψει αυτού ή πλειοψηφία του αριθμού των ιδιοκτητών των στεγαζομένων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κλπ) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου αυτού για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ή εργαστηρίου.

Κατόπιν τούτων σας διαβιβάζω την αίτηση της κας:
ΣΑΝΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του Νικολάου, για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Κ.Υ.Ε. ως

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΜΠΑΡ)», στη Τ.Κ. Μεσινού της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου μας, σε ακίνητο ιδιοκτησίας ΜΠΡΑΜΗ Δημητρίου προς λήψη απόφασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Α) Στην ανωτέρω και στο ίδιο ακίνητο είχαν χορηγηθεί με τις από 14-10-2013 και 20-12-2013 βεβαιώσεις κατά πλάσμα και την αριθμ. 19 / 2014 απόφαση σας τρείς (3) προεγκρίσεις οι οποίες ανακλήθηκαν, διότι δεν υποβλήθηκαν από την ενδιαφερόμενη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Β) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της εν λόγω προέγκρισης έχουν κατατεθεί με προηγούμενες αιτήσεις της ιδίας και βρίσκονται στο αρχείο σας.

Ο αρμόδιος Υπάλληλος

ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΗΛΙΑΣ

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.
2.- Την εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
3.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
4.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ο φ ώ ν ως

Τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος στην κ. ΣΑΝΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ως
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΜΠΑΡ)», στη Τ. Κ. Μεσινού της Δ. Ε. Φενεού του Δήμου μας, σε ακίνητο ιδιοκτησίας ΜΠΡΑΜΗ Δημητρίου.

Β.- Η οριστική άδεια ίδρυσης & λειτουργίας του ανωτέρω καταστήματος, θα χορηγηθεί από το
(Δήμαρχο αφού ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία που προβλέπεται στον ανωτέρω νόμο και
εφόσον τηρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις και με την επισήμανση ότι σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 Κ..Κ. «το κατάστημα λειτουργεί νόμιμα από το
χρόνο χορήγησης της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας».

Η παρούσα απόφαση ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΔΕΙΑ και ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ των καταστημάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν στο Δήμο μας εντός τριών (3) μηνών από τη χορήγηση της παρούσας προέγκρισης, δηλαδή έως την 21-11-2015, με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) ακόμη μήνες κατόπιν αίτησης – γνωστοποίησης στο Δήμο μας, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.
Σε διαφορετική περίπτωση η κάθε προέγκριση ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23 / 2015 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Παύλος Χρυσικός
2.- Βασίλειος Δομετίου
Καρακούσης Ευάγγελος 3.- Χρήστος Γεώργας

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 24 Αυγούστου 2015
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καρακούσης Ευάγγελος

Print Friendly, PDF & Email

24/2015 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 24 / 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 9 / 21 – 08 – 2015

ΘΕΜΑ: 2ΟΝ «Σύνταξη Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Σικυωνίων.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21ην Αυγούστου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Καρακούση Ευάγγελου (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14106/17-08-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ευάγγελος Καρακούσης (Πρόεδρος ) 1.- Παναγιώτης Μπακόλιας (Μέλος)
2.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος) 2.- Βασίλειος Αλεξόπουλος (Μέλος)
3 .- Βασίλειος Δομετίου (Μέλος) 3.- Ιωάννα Κελλάρη (Μέλος)
4.- Χρήστος Γεώργας (Αντιπρόεδρος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 2ον

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Καρακούσης Ευάγγελος κήρυξη την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι, το γραφείο προγραμματισμού Ανάπτυξης και οργάνωσης του Δήμου μας, μας υπέβαλε την παρακάτω εισήγηση η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 17/08/2015

Γραφείο Προγραμματισμού,
Ανάπτυξης και Οργάνωσης
Εισηγήτρια: Α. Χήτα Προς :
Πρόεδρο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ:
«Σύνταξη Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Σικυωνίων»
Ανταποκρινόμενοι αφενός μεν στο νέο μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων, για αποκεντρωμένο τρόπο στη βάση τοπικών σχεδίων διαχείρισης των δήμων σύμφωνα με το Ν. 4042/12 (ο οποίος ενσωματώνει την Κοινοτική Οδηγία 2008/98), αφετέρου δε στις επιταγές του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, το οποίο έχει τεθεί σε ισχύ σύμφωνα με το με Α.Π.: οικ. 258/24.07.2015 έγγραφο του Γενικού Δ/ντη Περιβαλλοντικής Πολιτικής, του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Δήμος μας πρέπει να εκπονήσει ως 15 Σεπτεμβρίου 2015, το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔ).
Το εν λόγω Σχέδιο θα αποτελέσει ένα ουσιαστικό εργαλείο Στρατηγικού Σχεδιασμού για το Δήμο σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων για την ερχόμενη πενταετία, με στόχο την ολοκληρωμένη και ασφαλή διαχείριση των απορριμμάτων – αποβλήτων με σύγχρονες μεθόδους, φιλικό προς το περιβάλλον και οικονομικά ωφέλιμο για τους δημότες Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη σύνταξη του παρόντος σχεδίου είναι:
α) η εθνική νομοθεσία:
• Ν.4042/12 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
• Ν.3852/10 (Καλλικράτης) άρθρο 94 παρ.25, «- πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων 25. «Η διαχείριση στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης, λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και αποκατάστασης υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (Χ.Α.Δ.Α.)», άρθρο 186 παρ. στ’, αριθμ. 29 «Η κατάρτιση και έγκριση του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού σχεδιασμού, ο οποίος αποσκοπεί, κυρίως, στη μελέτη και τον καθορισμό των μεθόδων διαχείρισης, καθώς και στη χωροθέτηση των πάσης φύσεως σχετικών εγκαταστάσεων περιλαμβανόμενης και της έκδοσης των κατά περίπτωση αδειών, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Κατά το σχεδιασμό λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικές, οικονομικές, τεχνικές, περιβαλλοντικές, καθώς και οι ειδικές συνθήκες της περιοχής» και
• Ν.3463/06(κώδικας δήμων και κοινοτήτων) άρθρο 75 «Η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας, η αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστημάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού και η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης απορριμμάτων από εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία».
• Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Ιούνιος 2015) το οποίο έχει τεθεί σε ισχύ με το αριθμ.: οικ. 258/24.07.2015 έγγραφο του Γενικού Δ/ντη Περιβαλλοντικής Πολιτικής, του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
β) Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία:
Η οδηγία πλαίσιο 2008/98/ΕΚ
Για την σύνταξή του θα ληφθεί υπόψη η ιεράρχηση των δράσεων που περιγράφεται στο άρθρο 29 του ν. 4042/12:
 πρόληψη
 επαναχρησιμοποίηση
 ανακύκλωση
 άλλου είδους ανάκτηση (πχ κομποστοποίηση)
 διάθεση υλικών
Η κατάρτιση Τοπικού Σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων ξεκινά με εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο και εν συνεχεία λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία καθορίζεται:
• η συγκρότηση ομάδας έργου που θα αναλάβει να παρακολουθεί, να ενημερώνει το συμβούλιο σε τακτική βάση για την εξέλιξη και να εισηγείται σχετικά με το θέμα.
• το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της εκπόνησης του ΤΣΔ.
• η υποχρέωση ένταξης του ΤΣΔ στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Δήμου.
• η διαδικασία διαβούλευσης και κοινωνικής συμμετοχής στην εκπόνηση του ΤΣΔ.
• τυχόν διαδημοτικές συνεργασίες, αν έχουν ήδη δρομολογηθεί, ειδάλλως θα διερευνηθούν στη φάση της εκπόνησης του σχεδίου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και τη δυνατότητα να εκπονήσει ο Δήμος μέσω των υπηρεσιών του το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης καθώς και το χρονικό όριο ολοκλήρωσής του (15/09/2015), όπως αυτός τίθεται στο Ε.Σ.Δ.Α.,

Εισηγούμεθα

• την έγκριση διαδικασίας εκπόνησης του ΤΣΔ από τον ίδιο το Δήμο, μέσω ομάδας εκπόνησης έργου.
• τη συγκρότηση ομάδας έργου που θα συντάξει το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου μας (Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, καθορισμός Στόχων, Ανάπτυξη δράσεων ΤΣΔ , Οικονομικά στοιχεία – χρηματοδότηση) και θα αναλάβει να παρακολουθεί, να ενημερώνει το συμβούλιο σε τακτική βάση για την εξέλιξη και να εισηγείται σχετικά με το θέμα.

• το καθορισμό χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της εκπόνησης του ΤΣΔ.

• την υποχρέωση ένταξης του ΤΣΔ στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Δήμου.

Η Εισηγήτρια

Αμαλία Χήτα
ΔΕ38 Χειριστής Η/Υ Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.
2.- Την εισήγηση του Γραφείου προγραμματισμού Ανάπτυξης και Οργάνωσης του Δήμου μας.
3.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
4.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Κατά Πλειοψηφία

(Μειοψηφούντος του κ. Γεώργα Χρήστου ο οποίος ψηφίζει λευκό)

1.- Την σύνταξη Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης αποβλήτων του
Δήμου Σικυωνίων.
2.- Την έγκριση διαδικασίας εκπόνησης του ΤΣΔ από τον ίδιο το Δήμο, μέσω ομάδας εκπόνησης
έργου.
3.- Τη συγκρότηση ομάδας έργου που θα συντάξει το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων
του Δήμου μας (Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, καθορισμός Στόχων, Ανάπτυξη
δράσεων ΤΣΔ , Οικονομικά στοιχεία – χρηματοδότηση) και θα αναλάβει να παρακολουθεί,
να ενημερώνει το συμβούλιο σε τακτική βάση για την εξέλιξη και να εισηγείται σχετικά με το
θέμα.
4.- Το καθορισμό χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της εκπόνησης του ΤΣΔ.
5.- Την υποχρέωση ένταξης του ΤΣΔ στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Δήμου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24 / 2015 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Παύλος Χρυσικός
2.- Βασίλειος Δομετίου
Καρακούσης Ευάγγελος 3.- Χρήστος Γεώργας

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 24 Αυγούστου 2015
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καρακούσης Ευάγγελος

Print Friendly, PDF & Email

21/2015 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 21 / 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 8 / 28 – 07 – 2015

ΘΕΜΑ: 2ΟΝ «Πιλοτική εφαρμογή Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων (Πεζοδρομήσεις) στην οδό Καλογεροπούλου Πόλης
Κιάτου.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28ην Ιουλίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Καρακούση Ευάγγελου (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12534/23-07-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 6 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ευάγγελος Καρακούσης (Πρόεδρος ) 1.- Παναγιώτης Μπακόλιας (Μέλος)
2.- Βασίλειος Αλεξόπουλος (Μέλος)
3 .- Ιωάννα Κελλάρη (Μέλος)
4.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)
5.- Βασίλειος Δομετίου (Μέλος)
6.- Χρήστος Γεώργας (Αντιπρόεδρος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 2ον

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Καρακούσης Ευάγγελος κήρυξη την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, υπέβαλε την παρακάτω εισήγηση η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κιάτο 17-7-2015
Πληροφορίες: Β. Παπαβασιλείου ΠΡΟΣ:
• Δ. Κ. Κιάτου
• Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ: «Πιλοτική Εφαρμογή Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων (Πεζοδρομήσεις) στην οδό Καλογεροπούλου Πόλης Κιάτου»

Σας διαβιβάζουμε την πρόταση της Υπηρεσίας, συνοδευόμενη με σκαρίφημα, σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για πιλοτική εφαρμογή τμηματικής πεζοδρόμησης στην οδό Καλογεροπούλου στο κέντρο της πόλης του Κιάτου.

Σκοπός της πιλοτικής εφαρμογής είναι να διαπιστωθούν ενδεχόμενα προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της πόλης από την εφαρμογή τμηματικής πεζοδρόμησης της οδού Καλογεροπούλου. Προτείνεται η πεζοδρόμηση να εφαρμοστεί άμεσα, καθώς κατά τους θερινούς μήνες παρατηρείται δυσμενέστερη κατάσταση από άποψη κυκλοφορίας.

Διευκρινίζεται, ότι όπου παρακάτω αναφέρεται πεζοδρόμηση οδού, αφορά σε απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και όχι σε έργο κατασκευής πεζοδρόμου. Κατά συνέπεια δεν προκύπτει επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η πρόταση περιλαμβάνει τα παρακάτω:
Πεζοδρόμηση της οδού ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, από την οδό 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ έως την οδό ΑΔΡΑΣΤΟΥ, με διακοπή στην οδό Μετ. Σωτήρος, προκειμένου να δύνανται να εισέρχονται και εξέρχονται τα οχήματα στον χώρο στάθμευσης του λιμένα. Στον πεζόδρομο, σύμφωνα με τον ΚΟΚ (Ν. 2596/1999, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3542/2007) επιτρέπεται η είσοδος – έξοδος οχημάτων προς και από ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης, παρόδιων ιδιοκτησιών ως και για οχήματα εφοδιασμού, ή έκτακτης ανάγκης. Όσον αφορά στα οχήματα εφοδιασμού, η πρόσβαση θα επιτρέπεται μόνον κατά τις ώρες 6:00 – 8:00 και 15:00 – 17:00.

Η είσοδος – έξοδος των οχημάτων στον δημοτικό χώρο στάθμευσης που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Καλογεροπούλου – 28ης Οκτωβρίου – Εθν. Αντίστασης (ΠΕΟ) θα πραγματοποιείται στην οδό 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, η οποία παραμένει μονόδρομος με κατεύθυνση προς την ΠΕΟ. Η πρόσβαση από την ΠΕΟ προς τον δημοτικό χώρο στάθμευσης θα γίνεται μέσω των οδών 25ης Μαρτίου – Καλογεροπούλου – 28ης Οκτωβρίου.

Η οδός ΑΡΑΤΟΥ θα πεζοδρομηθεί. Βάσει του ΚΟΚ, θα επιτρέπεται να εισέρχονται σε αυτήν, καθώς και στον πεζόδρομο της οδού Καλογεροπούλου (με κατεύθυνση προς τα δυτικά) οχήματα προς ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης, παρόδιων ιδιοκτησιών, οχήματα έκτακτης ανάγκης και εφοδιασμού (κατά τις ώρες 6:00 – 8:00 και 15:00 – 17:00).

Η οδός ΜΕΤ. ΣΩΤΗΡΟΣ, από την οδό ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ έως την οδό ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ θα είναι διπλής κατεύθυνσης και θα απαγορεύεται η στάθμευση όλων των οχημάτων και στις δύο πλευρές του δρόμου. Θα εξυπηρετεί αποκλειστικά την πρόσβαση οχημάτων στον χώρο στάθμευσης στο λιμάνι. Επιπλέον, θα καθίσταται δυνατή η πρόσβαση στον πεζόδρομο της οδού Καλογεροπούλου (με κατεύθυνση προς τα δυτικά) στα οχήματα που επιτρέπεται να εισέρχονται βάσει του ΚΟΚ, με περιορισμό των οχημάτων εφοδιασμού μόνον κατά τις ώρες 6:00 – 8:00 και 15:00 – 17:00. Η οδός Μετ. Σωτήρος θα χρησιμοποιείται επίσης για την έξοδο των παραπάνω οχημάτων που έχουν εισέλθει από τις οδούς Καλογεροπούλου και Αράτου.

Ο χώρος του λιμένα θα εξυπηρετεί αποκλειστικά τη στάθμευση οχημάτων, με απαγόρευση της εισόδου βαρέων οχημάτων. Η δυτική είσοδος θα κλείσει και η είσοδος – έξοδος θα πραγματοποιείται μέσω της οδού Μετ. Σωτήρος από και προς την οδό Εθν. Αντίστασης (ΠΕΟ).

Οι οδοί ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ και Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ θα πεζοδρομηθούν. Θα απαγορεύεται η είσοδος οχημάτων προς την οδό Καλογεροπούλου (όπως ισχύει έως τώρα). Θα χρησιμοποιούνται μόνο για την έξοδο των οχημάτων που επιτρέπεται με βάση τον ΚΟΚ να εισέρχονται σε πεζόδρομο, με περιορισμό των οχημάτων τροφοδοσίας κατά τις ώρες 6:00 – 8:00 και 15:00 – 17:00.

Οι οδοί ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑ και ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ θα πεζοδρομηθούν.

Στις οδούς Εθν. Αντίστασης (ΠΕΟ) και Καλογεροπούλου θα τοποθετηθούν οι κατάλληλες πινακίδες ΚΟΚ (π.χ. Ρ-27, Ρ-28), καθώς και πληροφοριακές πινακίδες για την καθοδήγηση των οχημάτων προς τους δύο χώρους στάθμευσης.

Στην είσοδο των οδών που πεζοδρομούνται θα τοποθετηθούν οι κατάλληλες πινακίδες ΚΟΚ (π.χ. Ρ-7, Ρ-55), καθώς και πληροφοριακές πινακίδες για το ωράριο τροφοδοσίας των καταστημάτων.

Ο Προϊσταμένος Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρ. & Πολεοδ.
Βασίλης Παπαβασιλείου
Πολ. Μηχ. ΠΕ3

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.
2.- Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας.
3.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
4.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Κατά Πλειοψηφία

(Μειοψηφούντος του κ. Γεώργα Χρήστου, ο οποίος δεν ψηφίζει την πρόταση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας)

Γνωμοδοτεί – Εγκρίνει την Πιλοτική Εφαρμογή Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων (Πεζοδρομήσεις) στην οδό Καλογεροπούλου Πόλης Κιάτου, όπως ακριβώς αναγράφονται στην προαναφερόμενη εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας, η οποία θα εφαρμοσθεί από την 20ην Αυγούστου 2015 έως την 05ην Σεπτεμβρίου 2015.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 21 / 2015 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Παύλος Χρυσικός
2.- Βασίλειος Δομετίου
Καρακούσης Ευάγγελος 3.- Βασίλειος Αλεξόπουλος
4.- Ιωάννα Κελλάρη
5.- Χρήστος Γεώργας

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 29 Ιουλίου 2015
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καρακούσης Ευάγγελος

Print Friendly, PDF & Email

20/2015 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 20 / 2015
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 8 / 28 – 07 – 2015

ΘΕΜΑ: 1ΟΝ «Προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του κ. Καψιμαλάκου Ιωάννη του
Κων/νου στην Τ. Κ. Αρχαίας Φενεού της Δ. Ε. Φενεού»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28ην Ιουλίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Καρακούση Ευάγγελου (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12534/23-07-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 6 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ευάγγελος Καρακούσης (Πρόεδρος ) 1.- Παναγιώτης Μπακόλιας (Μέλος)
2.- Βασίλειος Αλεξόπουλος (Μέλος)
3 .- Ιωάννα Κελλάρη (Μέλος)
4.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)
5.- Βασίλειος Δομετίου (Μέλος)
6.- Χρήστος Γεώργας (Αντιπρόεδρος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 1ον

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Καρακούσης Ευάγγελος κήρυξη την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι, το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας, υπέβαλε την παρακάτω εισήγηση η οποία έχει ως εξής:

Δήμος Σικυωνίων Κιάτο 22-07-2015
Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Α.Π.: 12221

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η
ΠΡΟΣ
Την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852 / 2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Δ/σης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”, καθώς και των άρθρων 80 και 285 του Ν. 3463 / 2006 (Φ.Ε.Κ 114 Α’) περί «Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος», παρ. 2 για την ίδρυση και λειτουργία των Κ.Υ.Ε. (καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος) απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από το Δήμαρχο και την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/ Φ.Α.2.1. /31600 / 2013 (ΦΕΚ 3106 Β΄).

Πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση του συμβουλίου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τις Τοπικές Κοινότητες, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου.
Για την ανωτέρω προέγκριση, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση στον οικείο Δήμο, στην οποία δηλώνει το είδος του κατ/τος και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, την τοποθεσία και το οίκημα στο οποίο αυτό πρόκειται να λειτουργήσει, επισυνάπτοντας, διάγραμμα της περιοχής από το οποίο να προκύπτει η ακριβής θέση της εγκατάστασης και Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Κατόπιν τούτων σας διαβιβάζω την αίτηση του κου:
ΚΑΨΙΜΑΛΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του Κων/νου, για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Κ.Υ.Ε. ως

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΚΑΦΕΝΕΙΟ)», στη Τ.Κ. Αρχαία Φενεός της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου μας, σε ακίνητο ιδιοκτησίας του ιδίου προς λήψη απόφασης,

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Α) Στον ανωτέρω και στο ίδιο ακίνητο είχαν χορηγηθεί με τις αριθμ. 19 / 2013, 21 / 2014, 32 / 2014 και 10 / 2015 αντίστοιχες αποφάσεις σας τέσσερες (4) προεγκρίσεις οι οποίες ανακλήθηκαν, διότι δεν υποβλήθηκαν από τον ενδιαφερόμενο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Β) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά έχουν κατατεθεί με προηγούμενες αιτήσεις του ιδίου και βρίσκονται στο αρχείο σας.

Ο αρμόδιος Υπάλληλος

ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΗΛΙΑΣ

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.
2.- Τις σχετικές διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006.
3.- Την αριθ. (ΙΑ(Π/Φ.Α.31/21220/2011 Κ. Υ. Α. (ΦΕΚ 2496/τΒ΄/4-11-2011).
4.- Την αίτηση του ανωτέρω ενδιαφερομένου.
5.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
6.- Την εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
7.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Α.- Τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος στον κ. ΚΑΨΙΜΑΛΑΚΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ως
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΚΑΦΕΝΕΙΟ)», στην Τ. Κ. Αρχαία Φενεός της Δ. Ε. Φενεού του Δήμου μας, σε ακίνητο ιδιοκτησίας του ιδίου .

Β.- Η οριστική άδεια ίδρυσης & λειτουργίας του ανωτέρω καταστήματος, θα χορηγηθεί από το
(Δήμαρχο αφού ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία που προβλέπεται στον ανωτέρω νόμο και
εφόσον τηρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις και με την επισήμανση ότι σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 Κ..Κ. «το κατάστημα λειτουργεί νόμιμα από το
χρόνο χορήγησης της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας».

Η παρούσα απόφαση ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΔΕΙΑ και ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ των καταστημάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν στο Δήμο μας εντός τριών (3) μηνών από τη χορήγηση της παρούσας προέγκρισης, δηλαδή έως την 28-10-2015, με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) ακόμη μήνες κατόπιν αίτησης – γνωστοποίησης στο Δήμο μας, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.
Σε διαφορετική περίπτωση η κάθε προέγκριση ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 20 / 2015 και υπογράφεται ως έπεται.-
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Παύλος Χρυσικός
2.- Βασίλειος Δομετίου
Καρακούσης Ευάγγελος 3.- Βασίλειος Αλεξόπουλος
4.- Ιωάννα Κελλάρη
5.- Χρήστος Γεώργας

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 29 Ιουλίου 2015
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καρακούσης Ευάγγελος

Print Friendly, PDF & Email

22/2015 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 22 / 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 8 / 28 – 07 – 2015

ΘΕΜΑ: 3ΟΝ «Περί συζητήσεως της απόφασης της Τ. Κ. Κάτω Διμηνιού περί τοποθετήσεως πασσάλων στις
διόδους του Άλσους Κ. Διμηνιού..»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28ην Ιουλίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Καρακούση Ευάγγελου (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12534/23-07-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 6 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ευάγγελος Καρακούσης (Πρόεδρος ) 1.- Παναγιώτης Μπακόλιας (Μέλος)
2.- Βασίλειος Αλεξόπουλος (Μέλος)
3 .- Ιωάννα Κελλάρη (Μέλος)
4.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)
5.- Βασίλειος Δομετίου (Μέλος)
6.- Χρήστος Γεώργας (Αντιπρόεδρος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 3ον

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Καρακούσης Ευάγγελος κήρυξη την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ον θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, υπέβαλε την παρακάτω εισήγηση η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 24/07/2015
Αρ. πρωτ.: 8811

Δ/νση: Τεχνικών Υπηρεσιών
& Πολεοδομίας
Ταχ. Δ/νση: Γ. Γεννηματά 2
202 00, Κιάτο
Πληροφορίες: Β.Παπαβασιλείου
Τηλ.: 27423 60106
Fax : 27420 23562
ΠΡΟΣ:
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ: «Τεχνική Έκθεση τοποθέτησης πασσάλων στο αλσύλλιο του Κ. Διμηνιού»
ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ. 8811/2015 έγγραφο (απόφαση 9/2015 του Συμβουλίου Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού).

Η εν λόγω Τεχνική Έκθεση συντάσσεται κατόπιν αιτήματος της Τ. Κ. Κάτω Διμηνιού για την τοποθέτηση πασσάλων περιμετρικά του αλσυλλίου του Κ. Διμηνιού (απόφαση Τ. Κ. 9/2015), έτσι ώστε να αποκλειστεί η είσοδος οχημάτων στο εν λόγω αλσύλλιο.
Δεδομένου ότι στην ΒΔ πλευρά του αλσυλλίου υπάρχει χώρος στάθμευσης, προτείνεται -για λόγους ασφαλείας των πεζών, καθώς και αποφυγής ρύπανσης στο αλσύλλιο- να απαγορευτεί στα οχήματα να εισέρχονται σε αυτό και να το χρησιμοποιούν ως χώρο στάθμευσης.
Σύμφωνα με την επιτόπου αυτοψία των Τεχνικών Υπηρεσιών προκύπτει ότι πρέπει να τοποθετηθούν πάσσαλοι σε δύο σημεία εισόδου (όπως φαίνεται στην επισυναπτόμενη φωτογραφία από το Google earth) για τον αποκλεισμό εισόδου οχημάτων εντός του αλσυλλίου.
Συνολικά θα πρέπει να τοποθετηθούν επτά έως δέκα πάσσαλοι, αναλυτικά ως εξής:
α) Τρεις πάσσαλοι στην ανατολική πλευρά του Αλσυλλίου που συνορεύει με πεζόδρομο, εκ των οποίων ο ένας αφαιρούμενος για είσοδο οχημάτων έκτακτης ανάγκης.
β) Τέσσερις έως επτά πάσσαλοι για τον αποκλεισμό του κεντρικού διαδρόμου του αλσυλλίου και εκεί ένας πάσσαλος με κλειδί για την εξυπηρέτηση του εκεί καταστήματος από πλευράς εφοδιασμού.
Η τρίτη είσοδος που βρίσκεται στη δυτική πλευρά του αλσυλλίου ήδη προστατεύεται με αλυσίδα και λουκέτο.

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ. & O Aντιδήμαρχος
Πολεοδομίας Τεχνικών Έργων & Πολεοδομικών
Εφαρμογών
Παπαβασιλείου Βασίλειος Χρυσικός Παύλος
Πολ. Μηχ. ΠΕ3

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.
2.- Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας.
3.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
4.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομόφωνα

Την τοποθέτηση πασσάλων σε δύο σημεία εισόδου για τον αποκλεισμό εισόδου οχημάτων εντός του αλσυλλίου Κάτω Διμηνιού ως εξής:
Συνολικά θα πρέπει να τοποθετηθούν επτά έως δέκα πάσσαλοι, αναλυτικά ως εξής:
α) Τρεις (3) πάσσαλοι στην ανατολική πλευρά του Αλσυλλίου που συνορεύει με πεζόδρομο, εκ των οποίων ο ένας
αφαιρούμενος για είσοδο οχημάτων έκτακτης ανάγκης.
β) Τέσσερις (4) έως επτά (7) πάσσαλοι για τον αποκλεισμό του κεντρικού διαδρόμου του αλσυλλίου και εκεί ένας
πάσσαλος με κλειδί για την εξυπηρέτηση του εκεί καταστήματος από πλευράς εφοδιασμού.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22 / 2015 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Παύλος Χρυσικός
2.- Βασίλειος Δομετίου
Καρακούσης Ευάγγελος 3.- Βασίλειος Αλεξόπουλος
4.- Ιωάννα Κελλάρη
5.- Χρήστος Γεώργας

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 29 Ιουλίου 2015
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καρακούσης Ευάγγελος

Print Friendly, PDF & Email