Πίνακας θεμάτων 1ης/2015 συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Π Ι Ν Α Κ ΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

1ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ (26-01-2015) ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

A/A

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ

ΠΡΟΣ

1

Ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στους τομείς αρμοδιότητας για το έτος 2014 βάση των σχετικών διατάξεων της περ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

1/2015

1266/27-01-15

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΝΑΙ

1.- Την ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Αγίου Νικολάου17

Κόρινθος

Τ.Κ. 20-100

2.- Δημοτικό Συμβούλιο

Ενταύθα

2

Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της δραστηριότητας (Προσωρινή Αποθήκευση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων) της Εταιρείας Αφοί Χατζηαναστασίου Ο.Ε. στην Τ. Κ. Μουλκίου και ειδικότερα στην θέση «Αρκούδα».

2/2015

1267/27-01-15

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΝΑΙ

1.- Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου

Πλ. Εθν. Μακαρίου

221-00 ΤΡΙΠΟΛΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.- Αφοι Χατζηαναστασίου ΟΕ

Γ. Μπασδέκη 11

202-00 ΚΙΑΤΟ

2.- Πρόεδρο

Τ. Κ. Μουλκίου

202-00 ΚΙΑΤΟ

3

Προέγκριση ή μη ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του Δρούλια Γεωργίου του Ιωάννη στην Τ. Κ. Μουλκίου

3/2015

1269 /27-01-15

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΝΑΙ

1.- Τον κ. Δρούλια Γεώργιο

Μ. Σωτήρoς &

Μ. Δαμασκηνού

Περιγιάλι Κορινθίας

201-00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.- Το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Σικυωνίων

Ενταύθα

4

Προέγκριση ή μη ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Παντοπωλείο) του κ. Κουρούσια Κων/νου στην Τ. Κ. Αρχαίας Φενεού.

4/2015

1270/27-01-15

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΝΑΙ

1.- Τον κ. Κουρούσια Κων/νο

Αρχ. Φενεός

200-14 ΓΚΟΥΡΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.- Το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Σικυωνίων

Ενταύθα

Print Friendly, PDF & Email

32/2014 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 32 / 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 9 /16-12-2014

Περίληψη: «Προέγκριση ή μη ίδρυσης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος των α) Καψιμαλάκου Ιωάννη, β) Ρέλλια Κων/νου, γ) Τσεμεντζή Μαρίας, δ) Κουλούκη Παναγιώτη και ε) Σπύρος Παπαγιαννόπουλος και Σια Ο.Ε.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16ην Δεκεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Καρακούση Ευάγγελου, Αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 28454/12-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ευάγγελος Καρακούσης (Πρόεδρος) 1.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)

2.- Βασίλειος Δομετίου (Μέλος) 2.- Βασίλειος Αλεξόπουλος (Μέλος)

3.- Ιωάννα Κελλάρη (Μέλος) 3.- Χρήστος Γεώργας (Αντιπρόεδρος)

4.- Παναγιώτης Μπακόλιας (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ ά 1ον

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος της επιτροπής κ. Καρακούσης Ευάγγελος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ονθέμα της ημερήσιας διάταξης, με θέμαΠροέγκριση ή μη ίδρυσης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος των α) Καψιμαλάκου Ιωάννη, β) Ρέλλια Κων/νου, γ) Τσεμεντζή Μαρίας, δ) Κουλούκη Παναγιώτη και ε) Σπύρος Παπαγιαννόπουλος και Σια Ο.Ε.ανέφερε τα εξής:

Από το Τμήμα Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης (Τμήμα Αδειοδότησης Επιχειρήσεων & Καταστημάτων), μας διαβιβάστηκαν τέσσερις (4) εισηγήσεις για την προέγκριση ή μη ίδρυσης επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών ως εξής:

Στον κ. Καψιμαλάκο Ιωάννη του Κων/νου, επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος – επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ- ΚΑΦΕΝΕΙΟ) που διατηρεί κατάστημα στην Τ. Κ. Αρχαίας Φενεού της Δ. Ε. Φενεού, σε ακίνητο ιδιοκτησίας του.

Στον κ. Ρέλια Κων/νο του Αντωνίου, επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος – (ΤΑΒΕΡΝΑ) που διατηρεί κατάστημα στην Τ. Κ. Γκούρας της Δ. Ε. Φενεού, σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου.

Στην κ. Τσεμεντζή Μαρία του Λεωνίδα, κατάστημα λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) που διατηρεί κατάστημα στην Τ. Κ. Ματίου της Δ. Ε. Φενεού, σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Γκορίτσα Βασιλείου του Γεωργίου και Γκορίτσα Σπυρίδωνα του Γεωργίου.

Στον κ. Κουλούκη Παναγιώτη του Γεωργίου (Επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών (ΚΑΦΕΝΕΙΟ) – (Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ)– κατάστημα λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ) που διατηρεί κατάστημα στην Τ. Κ. Μεσινού της Δ. Ε. Φενεού, σε ακίνητο ιδιοκτησίας του.

Στον κ. Σπύρο Παπαγιαννόπουλο και ΣΙΑ Ο.Ε. (κατάστημα λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Υπεραγορά τροφίμων) που διατηρεί κατάστημα στη θέση «ΠΑΡΤΕΣ» της

Τ. Κ. Μεσινού της Δ. Ε. Φενεού, σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Παπαγιαννόπουλου Κων/νου.

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του (ΚΚ. Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), πριν τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος χορηγείται προέγκριση, η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερόμενου.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, αφού διαπίστωσε μαζί με τα μέλη της επιτροπής ότι τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις, εισηγείται στην επιτροπή την προέγκριση των εν λόγω καταστημάτων, αφού υπάρχει έγγραφη σχετική εισήγηση από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.- Τις σχετικές διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006.

3.- Την αριθ. (ΙΑ(Π/Φ.Α.31/21220/2011 Κ. Υ. Α. (ΦΕΚ 2496/τΒ΄/4-11-2011).

4.- Τις αιτήσεις των ανωτέρω ενδιαφερομένων.

5.- Τα λοιπά δικαιολογητικά των φακέλων.

6.- Τις εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.

7.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Α.- Τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού

ενδιαφέροντος ως κάτωθι:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

1

Στον κ. Καψιμαλάκο Ιωάννη του Κων/νου, επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος – επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ- ΚΑΦΕΝΕΙΟ) που διατηρεί κατάστημα στην Τ. Κ. Αρχαίας Φενεού της Δ. Ε. Φενεού, σε ακίνητο ιδιοκτησίας του.

2

Στον κ. Ρέλια Κων/νο του Αντωνίου, επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος – (ΤΑΒΕΡΝΑ) που διατηρεί κατάστημα στην Τ. Κ. Γκούρας της Δ. Ε. Φενεού, σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου.

3

Στην κ. Τσεμεντζή Μαρία του Λεωνίδα, κατάστημα λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) που διατηρεί κατάστημα στην Τ. Κ. Ματίου της Δ. Ε. Φενεού, σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Γκορίτσα Βασιλείου του Γεωργίου και Γκορίτσα Σπυρίδωνα του Γεωργίου.

4

Στον κ. Κουλούκη Παναγιώτη του Γεωργίου (Επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών (ΚΑΦΕΝΕΙΟ) – (Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ)– κατάστημα λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ) που διατηρεί κατάστημα στην Τ. Κ. Μεσινού της Δ. Ε. Φενεού, σε ακίνητο ιδιοκτησίας του.

5

Στον κ. Σπύρο Παπαγιαννόπουλο και ΣΙΑ Ο.Ε. (κατάστημα λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Υπεραγορά τροφίμων) που διατηρεί κατάστημα στη θέση «ΠΑΡΤΕΣ» της

Τ. Κ. Μεσινού της Δ. Ε. Φενεού, σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Παπαγιαννόπουλου Κων/νου.

Β.- Η οριστική άδεια ίδρυσης & λειτουργίας των ανωτέρω καταστημάτων, θα χορηγηθεί από το

(Δήμαρχο αφού ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία που προβλέπεται στον ανωτέρω νόμο και

εφόσον τηρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις και με την επισήμανση ότι σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 Κ..Κ. «το κατάστημα λειτουργεί νόμιμα από το

χρόνο χορήγησης της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας».

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 32 / 2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

1.-Β. Δομετίου

2.- Ι. Κελλάρη

Ευάγγελος Καρακούσης 3.- Π. Μπακόλιας

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 17-12- 2014

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καρακούσης Ευάγγελος

Print Friendly, PDF & Email

33/2014 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 33 / 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 9 /16-12-2014

Περίληψη: «Χορήγηση αδειών χρήσης μουσικών οργάνων των 1) Κάτσης Π. – Ανδρικόπουλος Θ. Ο.Ε. και 2) Σώκου Παναγιώτη του Κων/ου.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16ην Δεκεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Καρακούση Ευάγγελου, Αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 28454/12-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ευάγγελος Καρακούσης (Πρόεδρος) 1.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)

2.- Βασίλειος Δομετίου (Μέλος) 2.- Βασίλειος Αλεξόπουλος (Μέλος)

3.- Ιωάννα Κελλάρη (Μέλος) 3.- Χρήστος Γεώργας (Αντιπρόεδρος)

4.- Παναγιώτης Μπακόλιας (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ ά 2ον

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος της επιτροπής κ. Καρακούσης Ευάγγελος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ονθέμα της ημερήσιας διάταξης, με θέμαΧορήγηση αδειών χρήσης μουσικών οργάνων των 1) Κάτσης Π. – Ανδρικόπουλος Θ. Ο.Ε. και 2) Σώκου Παναγιώτη του Κων/ου ανέφερε τα εξής:

Από το Τμήμα Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης (Τμήμα Αδειοδότησης Επιχειρήσεων & Καταστημάτων), μας διαβιβάστηκαν δύο (2) εισηγήσεις για τη χορήγηση αδειών χρήσης μουσικών οργάνων ως εξής:

1.- Η από 01-0120-2014 με αρ. πρωτ. 27733 αίτηση του κ. ΣΩΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ Κων/νου, για χορήγηση ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ στο κατάστημα του «ΚΑΦΕ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» που βρίσκεται στη θέση Πικραγγουριά της Τ. Κ. Διμηνιού.

2.- Η από 26-11-2014 με αρ. πρωτ. 27389 αίτηση της ¨ΚΑΤΣΗΣ Π. – ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Θ. Ο.Ε.» για χορήγηση ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ στο κατάστημα της «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» που βρίσκεται στην Τ. Κ. κάτω Διμηνιού.

Συνεχίζοντας ο πρόεδρος ανέφερε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 με την επιφύλαξη του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 80 και 285 του (ΚΚ. Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), οι άδειες λειτουργίας μουσικής που προβλέπονται από Αστυνομικές Διατάξεις και χορηγούνται σύμφωνα με την Α5/3010/85 υγειονομική διάταξη, όπως ισχύει κάθε φορά χορηγούνται ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, αφού διαπίστωσε μαζί με τα μέλη της επιτροπής ότι τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις, εισηγείται στην επιτροπή την χορήγηση αδειών μουσικής των εν λόγω καταστημάτων, αφού υπάρχει έγγραφη σχετική εισήγηση από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 και 83 του Ν. 3852/2010.

2.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 80 και του 285 του Ν. 3463/2006.

3.- Τις αιτήσεις των ανωτέρω.

4.- Τα λοιπά δικαιολογητικά των φακέλων.

5.- Τις εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.

6.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Α.- Τη χορήγηση άδειας χρήσης ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ στα παρακάτω καταστήματα ως εξής:

A/A

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

1

Στον κ. ΣΩΚΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ Κων/νου, που διατηρεί κατάστημα «ΚΑΦΕ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» που βρίσκεται στη θέση Πικραγγουριά της Τ. Κ. Διμηνιού.

2

Στους ΚΑΤΣΗΣ Π. – ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Θ. Ο.Ε. που διατηρεί κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» που βρίσκεται στην Τ. Κ. κάτω Διμηνιού.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 33 / 2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

1.-Β. Δομετίου

2.- Ι. Κελλάρη

Ευάγγελος Καρακούσης 3.- Π. Μπακόλιας

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 17-12- 2014

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καρακούσης Ευάγγελος

Print Friendly, PDF & Email

31/2014 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 31 / 2014
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 8 / 11-11-2014

Περίληψη: «Σχετικά για απαλλοτρίωση ακινήτου Ξενοφώντα και Μαρίας Καράμπελα
για κατασκευή (Τοιχείο αντιστήριξης) στην Τ. Κ. Μοσιάς»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11ην Νοεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Γεώργα Χρήστου, Αντιπροέδρου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 26032/07-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -5- ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Χρήστος Γεώργας (Αντιπρόεδρος) 1.- Ιωάννα Κελλάρη (Μέλος)
2.- Βασίλειος Δομετίου (Μέλος) 2.- Ευάγγελος Καρακούσης (Πρόεδρος)
3.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)
4.- Παναγιώτης Μπακόλιας (Μέλος)
5.- Βασίλειος Αλεξόπουλος (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ ά 2ον

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας ο Αντιπρόεδρος της επιτροπής κ. Γεώργας Χρήστος (Εν απουσία του προέδρου κ. Καρακούση Ευάγγελου), κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικά για απαλλοτρίωση ακινήτου Ξενοφώντα και Μαρίας Καράμπελα για κατασκευή (Τοιχείο αντιστήριξης) στην Τ. Κ. Μοσιάς εξέθεσε ότι:
Με την υπ’ αριθ. 433/09-08-2012 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει τα εξής:

Ορθή επανάληψη

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 18/9-8-2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 433

Περίληψη: Έγκριση πρακτικού εκτίμησης του υπό απαλλοτρίωση ακινήτου ιδιοκτησίας Μαρίας και Ξενοφώντος Καράμπελα ευρισκομένου στην Τ.Κ. Μοσιάς.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 9η του μηνός Αυγούστου 2012, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη ώρα 8:30΄ μ.μ. συνήλθε υπό την προεδρία του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. 18609/3-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 20, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ [20] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος 3. Καππαή-Καλπαξή Ελένη, Γραμματέας, και Μέλη του Δ.Σ. οι κ.κ. 4. Χουσελάς Ευάγγελος, 5. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 6. Καραδήμας Βλάσιος[ παρών μέχρι και το 24ο ], 7. Καρακούσης Ευάγγελος, 8.Μπάτσος Αντώνιος, 9. Παπαδημητρίου Σωτήριος, 10.Kουτρέτσης Σπυρίδων[ παρών μέχρι και το 24ο], 11. Πανάγου Αθανάσιος[ παρών μέχρι και το 3ο ημερ. διάταξης], 12.Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 13.Μπούκης Γεώργιος, 14.Σταματόπουλος Γεώργιος,15.Χρυσικός Παύλος, 16. Χατούπης Νικόλαος, 17. Ζαχαριάς Χρήστος [ παρών μέχρι και το 3ο ημερ. διάταξης], 18. Σπανός Κων/νος, 19. Τσιάνος Ιωάννης, 20. Μακρής Βασίλειος.
ΑΠΟΝΤΕΣ [7] 1. Γεωργούσης Δημήτριος, , 2. Παπαθανασίου Ελένη 3. Χωρέμης Αναστάσιος 4. Θελερίτης Γεώργιος 5. Ζάρκος Δημήτριος, 6. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 7. Λέγγας Σπυρίδων
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Λεονάρδος Ιωάννης(Κιάτου) 1.Δριτσόπουλος Ανάργυρος (Κάτω Διμηνιού), 2. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου), 3.Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου), 4.Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 5.Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου), 6.Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών), 7.Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος), 8.Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου), 9.Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης), 10. Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 1. Βρέντας Ιωάννης(Διμηνιού), 2. Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς), 3. Ζαφείρης Γεώργιος, (Μεσσινού). 4. Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου), 5. Κάππος Ανδρέας (Αρχ. Φενεού), 6.Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας), 7. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου)8.Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου)9. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου) 10. Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου), 11. Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου),12. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανιάς) 13. Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 1. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 2. Σκάζας Δημήτριος (Κυλλήνης) 3.Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου)
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 1. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπογής), 2. Σελέκος Κων/νος (Καλλιάνων), 3. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας), 4. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού), 5. Δρούλιας Χρήστος (Στενού) 6. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου) 7.Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού), 8. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανόραμα),9. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας).
.
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: 1. Κασμάς Αλέξανδρος
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: 1. Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2. Καπέλλος Απόστολος

ΘΕΜΑ 19ο

Στο 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Έγκριση πρακτικού εκτίμησης του υπό απαλλοτρίωση ακινήτου ιδιοκτησίας Μαρίας και Ξενοφώντος Καράμπελα ευρισκομένου στην Τ.Κ. Μοσιάς, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδος Αναστάσιος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. το Πρακτικό της Επιτροπής Εκτίμησης για Απαλλοτρίωση Ακινήτου στην Τ.Κ. Μοσιάς που έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ. Κ. ΜΟΣΙΑΣ

Σήμερα την 23η Ιουλίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30 π.μ. συνεδρίασε η αρμόδια Επιτροπή αποτελούμενη από τους :
1. Παπαβασιλείου Νικόλαο Δημοτικό σύμβουλο ως πρόεδρο,
2. Χριστόπουλο Θεόδωρο Πρόεδρο της Τ.Κ. Μοσιάς ως μέλος,
3. Μαστέλλου Γεωργία Τοπογράφο Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, ως τεχνικό μέλος, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 244/2012 Απόφαση Δημάρχου και την υπ΄ αριθμό 16 / 2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, για την συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής για την εκτίμηση ακινήτων,
( άρθρο 248 παρ. 6 και 252 ΠΔ 410/95) καλούμεθα να εκτιμήσουμε την αξία του σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στην διάθεσή μας.
Επισκεφθήκαμε το ακίνητο, στην Τοπική Κοινότητα Μοσιάς του Δήμου Σικυωνίων, που προτίθεται να απαλλοτριώσει ο Δήμος σύμφωνα με για την υπ΄ αρ.95/2012 σε ορθή επανάληψη Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έναρξης διαδικασιών κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης τμήματος ακινήτου συνιδιοκτησίας Ξενοφώντα & Μαρίας Καράμπελα και την υπ΄ αρ. 9233/18-4-2012 Ανακοίνωση του Δήμου, ώστε να κατασκευάσει τοιχείο αντιστήριξης πλησίον της πλατείας.
Αφού λάβαμε υπ ΄όψη μας :
α) τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 του ΠΔ 270/81,το άρθρο 252 , το άρθρο 248 παρ. 6 , το άρθρο 111 παρ. 2 περιπ. γ΄του ΠΔ 410/95 και το άρθρο 191 του 3463/2006 .
β) ότι, το ακίνητο το οποίο έχει εμβαδόν 30.00τμ, και βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού Μοσιάς του Δήμου Σικυωνίων, δεν είναι άρτιο και δεν οικοδομείται σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις,
γ) το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Βυτινιώτη Χαρίλαου
δ) ως συγκριτικό στοιχείο από την Δ. Ο. Υ. Κιάτου Τμήμα Κεφαλαίου , την τελευταία αγορά της 27-6-2012 στο ποσό των 22 ,00 €/τμ
ε) την αναγκαιότητα κατασκευής τοιχείου αντιστήριξης πλησίον της πλατείας
Εκτιμούμε και καθορίζουμε την αξία του ακινήτου σε εξακόσια εξήντα (660,00 € )
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε σε τρία αντίτυπα και υπογράφεται από την επιτροπή :
Η Επιτροπή
Παπαβασιλείου Νικόλαος-Χριστόπουλος Θεόδωρος-Μαστέλλου Γεωργία

Στην συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την 95/2012 σε ορθή επανάληψη Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου την ισχύουσα Νομοθεσία και τη μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Κατά Πλειοψηφία
(Μειοψηφούντος της κ. Καππαή-Καλπαξή που έδωσε λευκή ψήφο)
(Απόντος του Προέδρου της Τ.Κ. Μοσιάς)

1. Παραλαμβάνει και Εγκρίνει το από 23.7.2012 πρακτικό της Επιτροπής Εκτίμησης για Απαλλοτρίωση ακινήτου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Μοσιάς του Δήμου Σικυωνίων, το οποίο προτίθεται να απαλλοτριώσει ο Δήμος, προκειμένου να κατασκευαστεί τοιχείο αντιστήριξης πλησίον της πλατείας.
Το ακίνητο είναι συνιδιοκτησία Ξενοφώντα & Μαρίας Καράμπελα.
Έχει εμβαδόν 30,00 τμ, και βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού Μοσιάς του Δήμου Σικυωνίων, δεν είναι άρτιο και δεν οικοδομείται, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις,
Η απαλλοτρίωση του ακινήτου συντελεί στην επίτευξη της δημόσιας ωφέλειας και αποτελεί αναπόδραστη ανάγκη, απαλλοτρίωση η οποία δεν μπορεί να αναβληθεί για χρόνο μέλλοντα και αβέβαιο.
Εκτιμούμε και καθορίζουμε την αξία του ακινήτου σε εξακόσια εξήντα ευρώ (660,00 € ), ποσό το οποίο έχει προβλεφθεί στον K.A. 30-7111.002 (Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων στα όρια του Δήμου για τις ανάγκες του σχεδίου πόλεως και των οικισμών των τοπικών κοινοτήτων) στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2012.

2. Παραπέμπει το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου απαιτηθεί για την απαλλοτρίωση του συγκεκριμένου ακινήτου.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 433/2012
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 10-8-2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Ακολούθως ο πρόεδρος ανέφερε ότι βάσει τις παρ. Β΄ 1 και Β΄ 2 του άρθρου 73 του Ν. 23852/2010 αναφέρει ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, θέματα καθαρισμού χρήσεων γης και θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) πολεοδομικών μελετών , ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π. Ε. Ρ. ΠΟ. ) και έγκριση πολεοδομικών μελετών.

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.- Την υπ’ αριθ. 95/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «περί έναρξης διαδικασιών
κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης»

3.- Την με αριθ. πρωτ. 9233/18-4-2012 Ανακοίνωση του Δήμου, για λόγους δημόσιας
ωφέλειας και συγκεκριμένα, για να κατασκευάσει τοιχείο αντιστήριξης πλησίον της
πλατείας.
4.- Το από 23-07-2012 Πρακτικό της Επιτροπής Εκτίμησης για Απαλλοτρίωση ακινήτου που
βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Μοσιάς .
5.- Την υπ’ αριθ. 433/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί Έγκριση Πρακτικού
Εκτίμησης για Απαλλοτρίωση ακινήτου στην Τ. Κ. Μοσιάς , ιδιοκτησία Ξενοφώντα και
Μαρίας Καράμπελα για κατασκευή (Τοιχείο αντιστήριξης) στην Τ. Κ. Μοσιάς.

6.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

7.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Γνωμοδοτεί θετικά υπέρ της απαλλοτρίωσης ακινήτου, που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Μοσιάς, της Δημοτικής Ενότητας Φενεού, του Δήμου Σικυωνίων, το οποίο προτίθεται να απαλλοτριώσει ο Δήμος σύμφωνα με την υπ΄ αρ.95/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «περί έναρξης διαδικασιών κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης» και την με αριθ. Πρωτ. 9233/18-4-2012 Ανακοίνωση του Δήμου, για λόγους δημόσιας ωφέλειας και συγκεκριμένα, για να κατασκευάσει τοιχείο αντιστήριξης πλησίον της πλατείας.
Το ακίνητο είναι ιδιοκτησίας των Ξενοφώντα και Μαρίας Καράμπελα, έχει εμβαδόν 30,00 τ. μ. , βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού Μοσιάς του Δήμου Σικυωνίων, δεν είναι άρτιο και δεν οικοδομείται σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.
Η απαλλοτρίωση του εν λόγω ακινήτου συντελεί στην επίτευξη της δημόσιας ωφέλειας και αποτελεί αναπόδραστη ανάγκη, η οποία δεν μπορεί να αναβληθεί για χρόνο μέλλοντα και αβέβαιο.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 31 / 2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Προεδρεύων Τα μέλη

1.-Β. Δομετίου
2.- Β. Αλεξόπουλος
Γεώργας Χρήστος 3.- Π. Χρυσικός

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 12-11- 2014
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καρακούσης Ευάγγελος

Print Friendly, PDF & Email

Αντίγραφο του 29/2014 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 29 / 2014
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 7 / 03-11-2014

Περίληψη: «Περί συζητήσεως για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κ. Υ. Ε. (Κατάστημα
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος) ιδιοκτησίας του κ. Κόλλια Παναγιώτη του
Γεωργίου.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3ην Νοεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Καρακούση Ευάγγελου, Αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 25069/23-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -5- ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ευάγγελος Καρακούσης (Πρόεδρος) 1.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)
2.- Βασίλειος Δομετίου (Μέλος) 2.- Παναγιώτης Μπακόλιας (Μέλος)
3.- Ιωάννα Κελλάρη (Μέλος)
4.- Χρήστος Γεώργας Αντιπρόεδρος
5.- Βασίλειος Αλεξόπουλος (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ ά 3ον

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος της επιτροπής κ. Καρακούσης Ευάγγελος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ον θέμα της ημερήσιας διάταξης Περί συζητήσεως για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κ. Υ. Ε. (Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος) ιδιοκτησίας του κ. Κόλλια Παναγιώτη του Γεωργίου ανέφερε πως στην παρούσα συνεδρίαση παρίσταται και ο κ. Κόλλιας Παναγιώτης του Γεωργίου, προκειμένου να μας διευκρινίσει σχετικά για την υπόθεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.
Ακολούθως ο πρόεδρος ανέφερε ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ’ αριθ. 24/2014 απόφασή μας, αποφασίσαμε και συζητήσαμε τα κάτωθι ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 24 / 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 6 / 22-09-2014

Περίληψη: «Περί συζητήσεως για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κ. Υ. Ε.
(Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος) Ιδιοκτησίας του κου Κόλλια
Παναγιώτη του Γεωργίου»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22ην Σεπτεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Καρακούση Ευάγγελου, Αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 21763/16-09-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -5- ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ευάγγελος Καρακούσης (Πρόεδρος) 1.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)
2.- Βασίλειος Δομετίου (Μέλος) 2.- Βασίλειος Αλεξόπουλος «
3.- Ιωάννα Κελλάρη «
4.- Χρήστος Γεώργας «
5.- Παναγιώτης Μπακόλιας «

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ ά 3ον

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος της επιτροπής κ. Καρακούσης Ευάγγελος,
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, περί
συζητήσεως για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κ. Υ. Ε. (Κατάστημα
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος) Ιδιοκτησίας του κου Κόλλια Παναγιώτη του Γεωργίου,
ανέφερε τα εξής:
To Tμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας, με το υπ’ αριθ. 18408/31-07-2014 έγγραφό του, μας διαβίβασε το υπ’ αριθ. 3142/08-07-2014 έγγραφο του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π. Ε. Πελοποννήσου, σχετικά με την επέκταση και ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας επιχείρησης κ. Κόλλια Παναγιώτη το οποίο έχει ως εξής:

Mετά τον υγειονομικό έλεγχο που διενήργησαν εκ νέου αρμόδιοι υπάλληλοι της υπηρεσίας μας, στις 27-06-2014 στην Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Παρασκευής και Προσφοράς πλήρους γεύματος (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ Θερινής Περιόδου) του κ. ΚΟΛΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή «Δρίζα» της Τ.Κ. Στυμφαλίας της Δ.Ε. Σικυωνίων και λειτουργεί με την υπ’ αριθ. 22973/04-10-2012 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, όπου διαπιστώθηκαν τα εξής:

1. Bρέθηκε να έχει επεκταθεί έμπροσθεν και στην αριστερή πλευρά του παρασκευαστηρίου σε στεγασμένο χώρο και να έχουν κατασκευασθεί πλήρεις εγκαταστάσεις λειτουργικού εξοπλισμού, (τέσσερα ψυγεία και ένας θερμοθάλαμος), καθώς και συγκρότηση,(διπλό σύστημα πλύσεως σκευών), οι οποίες πρέπει να φαίνονται στα σχεδιαγράμματα που έχουν εγκριθεί από την Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με βάση τα ανωτέρω, αποτελεί επέκταση που έχουν ως αποτέλεσμα την ουσιώδη τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας της επιχείρησης σύμφωνα με την (δ) σχετική Υγειονομική Διάταξη.
2. Δεν υπάρχουν πόρτες στους προθαλάμους των παραχωρητηρίων.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες λόγω αρμοδιότητες, ενημερώνοντας μας για τα
αποτελέσματα αυτών.

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.
2.- Το υπ’ αριθ. 18408/31-07-2014 έγγραφο του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
του Δήμου μας.
3.- Το υπ’ αριθ. 3142/08-07-2014 έγγραφο του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου και
Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π. Ε. Πελοποννήσου.
4.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
5.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1.- Την αναβολή του θέματος για την επόμενη συνεδρίαση αφού προηγουμένως :

Α.- Κοινοποιήσουμε την εν λόγω απόφαση στον κ. Κόλλια Παναγιώτη του Γεωργίου για να
παραστεί αυτοπροσώπως στην επόμενη συνεδρίαση.

Β.- Να μας γνωρίσει γραπτώς ο κ. Κόλλιας Παναγιώτης για τις παρεμβάσεις που έχουν
γίνει και αναφέρει το Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.
Ε. Πελοποννήσου, με το υπ’ αριθ. 3142/08-07-2014 έγγραφο του, σε προθεσμία είκοσι
(20) ημερών από λήψεως της παρούσας απόφασης, η οποία θα του κοινοποιηθεί με
συστημένη επιστολή.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24 / 2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

1.-Β. Δομετίου
2.- Ι. Κελλάρη
Ευάγγελος Καρακούσης 3.- Χ. Γεώργας
4.- Π. Μπακόλιας

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εξέθεσε ότι η υπ’ αριθ. 24/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κοινοποιήθηκε στον κ. Κόλλια Παναγιώτη και μας υπέβαλλε την από 21-10-2014 Υπεύθυνη Δήλωσή του, η οποία πρωτοκολλήθηκε στο δήμο μας με αριθ. 24952/22-10-2014, στην οποία αναφέρει ότι: Eκτέλεσα τις οδηγίες του αριθ. 3142/8-7-2014 εγγράφου του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π. Ε. Κορινθίας και οι παρεμβάσεις που έγιναν σύμφωνα με τις οδηγίες του εγγράφου αυτού και σας παρακαλώ να με καλέσετε να τα επιβεβαιώσω.
Στη συνέχεια αφού δόθηκε ο λόγος στον κ. Κόλλια Παναγιώτη επιβεβαίωσε ότι οι παρεμβάσεις που έγιναν, έγιναν σύμφωνα με τις οδηγίες του εγγράφου του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π. Ε. Κορινθίας .

Ωστόσο το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας, μας απέστειλε το υπ’ αριθ. 24952/03-11-2014 έγγραφό του που έχει ως εξής:

Ελληνική Δημοκρατία Κιάτο 03-11-2014
Νομός Κορινθίας Α.Π.: 24952
Δήμος Σικυωνίων
Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Ταχ. Δ/νση: Γ. Γεννηματά 2 ΠΡΟΣ
Τ.Κ.: 202 00 Κιάτο ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Τηλ.: 2742 360 136 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
FAX: 2742 0 23562
Πληροφορίες: Η. Καλπαξής

ΘΕΜΑ: Περί άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. (κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος) ιδιοκτησίας κου ΚΟΛΛΙΑ Παναγιώτη του Γεωργίου.
Σχετ.: α) Η Υ.Δ. αριθμ. Υ1γ / Γ.Π / οικ. 96967 / 2012 (Φ.Ε.Κ. 2718 Β’), Υγειονομικοί όροι και
προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων ……… και άλλες διατάξεις.
β) Το αριθμ. 23554 / 07-10-2013 έγγραφο μας.
γ) Το αριθμ. 3142 / 08-07-2014 έγγραφο του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου και
Περιβαλλοντικής της Π.Ε. Πελοποννήσου.
δ) Το αριθμ. 18408 / -10-2013 έγγραφο μας.
ε) Η με αρ. πρωτ. 24592 /22-10-2014 Υπεύθυνη Δήλωση του κου ΚΟΛΛΙΑ Παναγιώτη, προς
την Επιτροπή.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών:
Α) Σας υπενθυμίζουμε ότι ο κος ΚΟΛΛΙΑΣ Παναγιώτης είχε υποβάλλει την με αρ. πρωτ. 711 / 13-01-2014 παρόμοια αίτηση (επισυνάπτεται σε φωτ/φο) που διαβιβάστηκε στις συναρμόδιες Υπηρεσίες και κατόπιν αυτοψίας συντάχθηκε το γ’ σχετικό.
Β) Σας γνωρίζουμε πως σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο γ’ σχετικό, η επέκταση συνιστά ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας της επιχείρησης (η οποία βεβαιώθηκε από υγειονομικούς υπαλλήλους) και απαιτείται νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας (κάτι για το οποίο ο ανωτέρω δεν έχει αιτηθεί στο Δήμο μας) ή θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να επαναφέρει το κατάστημα στη μορφή που του χορηγήθηκε η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας (κάτι το οποίο δεν προκύπτει σαφώς από την ε’ σχετική) που και αυτό θα πρέπει να βεβαιωθεί από την ίδια υπηρεσία.

Κατόπιν τούτων και λόγω της ιδιαιτερότητας της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης (Θερινής Περιόδου) εισηγούμαστε – προτείνουμε την αναστολή της λειτουργίας της υφιστάμενης επιχείρησης μέχρι οι ελεγκτές της αρμόδιας αρχής (Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου) μας βεβαιώσουν εγγράφως ότι πραγματοποιήθηκαν οι ενέργειες επαναφοράς στην αρχική μορφή λειτουργίας εκτός και αν χορηγηθεί νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

Ο αρμόδιος υπάλληλος

ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΗΛΙΑΣ

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.
2.- Τις σχετικές διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006.
3.- Την αριθ. (ΙΑ(Π/Φ.Α.31/21220/2011 Κ. Υ. Α. (ΦΕΚ 2496/τΒ΄/4-11-2011).
4.- Την από 21-10-2014 υπεύθυνη δήλωση του κ. Κόλλια Παναγιώτη
5.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
6.- Την υπ’ αριθ.24952/03-11-2014 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
του Δήμου μας, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής
7.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της υφιστάμενης επιχείρησης (Θερινής Περιόδου) του Κόλλια Παναγιώτη του Γεωργίου, που βρίσκεται στην περιοχή (Δρίζα) της Τοπικής Κοινότητας Στυμφαλίας , της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας, του Δήμου Σικυωνίων, μέχρι οι ελεγκτές της αρμόδιας αρχής (Τμήμα Υγειονομικού ελέγχου) μας βεβαιώσουν εγγράφως ότι πραγματοποιήθηκαν οι ενέργειες επαναφοράς στην αρχική μορφή λειτουργίας, εκτός και αν χορηγηθεί νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από τον ενδιαφερόμενο.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 29 / 2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

1.-Β. Δομετίου
2.- Ι. Κελλάρη
Ευάγγελος Καρακούσης 3.- Χ. Γεώργας
4.- Β. Αλεξόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 04-11- 2014
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καρακούσης Ευάγγελος

Print Friendly, PDF & Email

30/2014 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 30 / 2014
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 8 / 11-11-2014

Περίληψη: «Σχετικά για απαλλοτρίωση ακινήτου Σωτηρίου Κελάμη, για κατασκευή
(Παιδότοπου) στην Τ. Κ. Μοσιάς»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11ην Νοεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Γεώργα Χρήστου, Αντιπροέδρου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 26032/07-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -5- ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Χρήστος Γεώργας (Αντιπρόεδρος) 1.- Ιωάννα Κελλάρη (Μέλος)
2.- Βασίλειος Δομετίου (Μέλος) 2.- Ευάγγελος Καρακούσης (Πρόεδρος)
3.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)
4.- Παναγιώτης Μπακόλιας (Μέλος)
5.- Βασίλειος Αλεξόπουλος (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ ά 1ον

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας ο Αντιπρόεδρος της επιτροπής κ. Γεώργας Χρήστος (Εν απουσία του προέδρου κ. Καρακούση Ευάγγελου), κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικά για απαλλοτρίωση ακινήτου Σωτηρίου Κελάμη, για κατασκευή (Παιδότοπου) στην Τ. Κ. Μοσιάς εξέθεσε ότι:
Με την υπ’ αριθ. 207/13-06-2013 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει τα εξής:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 17/13-06-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 207

Περίληψη: «Έγκριση Πρακτικού Εκτίμησης για Απαλλοτρίωση ακινήτου στην Τ.Κ. Μοσιάς ,
ιδιοκτησίας Κελάμη Σωτηρίου κ.λ.π.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 13η του μηνός Ιουνίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη ώρα 20:00΄ συνήλθε υπό την προεδρία του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. 13141/07-06-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 19, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ [19] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος Μέλη του Δ. Σ. οι κ.κ. 3. Χουσελάς Ευάγγελος, 4. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 5.Τσιάνος Ιωάννης , 6.Μπάτσος Αντώνιος, [Προσήλθε στην συζήτηση του ΣΤ΄ θέματος προ ημερήσιας διάταξης]. 7. Ζάρκος Δημήτριος, 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 9. Μπούκης Γεώργιος, 10. Σταματόπουλος Γεώργιος, 11. Χρυσικός Παύλος, 12. Θελερίτης Γεώργιος, 13. Καραδήμας Βλάσιος, 14. Kουτρέτσης Σπυρίδων, 15. Ζαχαριάς Χρήστος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 22ου θέματος], 16. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 17.Λέγγας Σπυρίδων, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 45ου θέματος], 18. Σπανός Κων/νος, 19. Χατούπης Νικόλαος.

ΑΠΟΝΤΕΣ [8] 1. Καππαή- Καλπαξή Ελένη Γραμματέας, 2. Καρακούσης Ευάγγελος, 3. Πανάγου Αθανάσιος, 4. Παπαθανασίου Ελένη, 5. Γεωργούσης Δημήτριος, 6. Χωρέμης Αναστάσιο, 7. Μακρής Βασίλειος, 8. Παπαδημητρίου Σωτήριος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1. Λεονάρδος Ιωάννης (Κιάτου), 2. Δριτσόπουλος Ανδρέας (Κάτω Διμηνιού), 3 Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου), 4. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου), ), 5. Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών), 6. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου), 7. Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος), 4. Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου), 11. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης), 10. Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου), 11. Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας).

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1.Βρέντας Ιωάννης Διμηνιού), 2. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου), 3. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου), 4. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου), 5.Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 6. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου), 7. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας), 8. Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου), 9. Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας),
10. Κάππος Ανδρέας (Φενεού), 11.Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου), 12. Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού), 13. Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ:
1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 2. Σκάζας Δημήτριος, (Κυλλήνης), 3. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος).

ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 2. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου), 3. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου), 4. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής), 5.Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων), 6. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας), 7. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού), 8. Δρούλιας Χρήστος (Στενού), 9. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού).
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : ΟΥΔΕΙΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1.Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2. Καπέλλος Απόστολος, 3. Κασμάς Αλέξανδρος

ΘΕΜΑ 14ο

Στο 14ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Έγκριση Πρακτικού Εκτίμησης για Απαλλοτρίωση ακινήτου στην Τ.Κ. Μοσιάς, ιδιοκτησίας Κελάμη Σωτηρίου κ.λ.π.», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδος Αναστάσιος, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το από 22-5-2013 Πρακτικό Επιτροπής Εκτίμησης για Απαλλοτρίωση ακινήτου ιδιοκτησίας των α) Κελάμη Σωτήριου & β) Κελάμη Βασίλειου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μοσιάς, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ. Κ. ΜΟΣΙΑΣ

Σήμερα την 22 α Μαϊου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ. συνεδρίασε η αρμόδια Επιτροπή αποτελούμενη από τους :
1. Σπανό Κωνσταντίνο Δημοτικό σύμβουλο ως πρόεδρο,
2. Χριστόπουλο Θεόδωρο Πρόεδρο της Τ.Κ. Μοσιάς ως μέλος,
3. Μαστέλλου Γεωργία Τοπογράφο Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, ως τεχνικό μέλος, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 244/2012 Απόφαση Δημάρχου και την υπ΄ αριθμό 16 / 2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, για την συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής για την εκτίμηση ακινήτων,
( άρθρο 248 παρ. 6 και 252 ΠΔ 410/95) καλούμεθα να εκτιμήσουμε την αξία του σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στην διάθεσή μας.
Επισκεφθήκαμε το ακίνητο, στην Τοπική Κοινότητα Μοσιάς του Δήμου Σικυωνίων, που προτίθεται να απαλλοτριώσει ο Δήμος σύμφωνα με για την υπ΄ αρ.95/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έναρξης διαδικασιών κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας Κελάμη Σωτήριου & Κελάμη Βασίλειου και την υπ΄ αρ. 9233/18-4-2012 Ανακοίνωση του Δήμου, ώστε να αναπλάσει την περιοχή της πλατείας και του Δημοτικού σχολείου.
Αφού λάβαμε υπ ΄όψη μας :
α) τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 του ΠΔ 270/81,το άρθρο 252 , το άρθρο 248 παρ. 6 , το άρθρο 111 παρ. 2 περιπ. γ΄του ΠΔ 410/95 και το άρθρο 191 του 3463/2006 .
β) ότι, το ακίνητο το οποίο έχει εμβαδόν 97,38τμ, και βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού Μοσιάς του Δήμου Σικυωνίων, δεν είναι άρτιο και δεν οικοδομείται σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις,

γ) το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Βυτινιώτη Χαρίλαου.

δ) ως συγκριτικό στοιχείο από την Δ. Ο. Υ. Κιάτου Τμήμα Κεφαλαίου , την τελευταία αγορά της 27-6-2012 στο ποσό των 22 ,00 €/τμ
ε) την αναγκαιότητα αξιοποίησης – ανάπλασης της πλατείας κ του δημοτικού σχολείου
Εκτιμούμε και καθορίζουμε την αξία του ακινήτου σε (2142,00 € ) δύο χιλιάδες εκατόν σαράντα δυο ευρώ.
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε σε τρία αντίτυπα και υπογράφεται από την επιτροπή :
Η Επιτροπή
Σπανός Κωσταντίνος – Χριστόπουλος Θεόδωρος – Μαστέλλου Γεωργία
στη συνέχεια κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του, το από 22-5-2013 Πρακτικό της Επιτροπής Εκτίμησης Απαλλοτρίωσης ακινήτου, την αριθ. 95/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, την με αριθ. Πρωτ. 9233/18-4-2013 Ανακοίνωση του Δήμου, την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ
(Απόντος του προέδρου της Τ. Κ. Μοσιάς)

1. Εγκρίνει και παραλαμβάνει το από 22-5-2013 Πρακτικό της Επιτροπής Εκτίμησης για Απαλλοτρίωση ακινήτου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Μοσιάς του Δήμου Σικυωνίων, το οποίο προτίθεται να απαλλοτριώσει ο Δήμος σύμφωνα με την υπ΄ αρ.95/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «περί έναρξης διαδικασιών κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης» και την με αριθ. Πρωτ. 9233/18-4-2012 Ανακοίνωση του Δήμου, για λόγους δημόσιας ωφέλειας και συγκεκριμένα, για την ανάπλαση της πλατείας και του Δημοτικού σχολείου.
Το ακίνητο είναι ιδιοκτησίας των : α) Κελάμη Σωτήριου & β) Κελάμη Βασίλειου, έχει εμβαδόν 97,38 τ.μ. , βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού Μοσιάς του Δήμου Σικυωνίων, είναι μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.
Η απαλλοτρίωση του εν λόγω ακινήτου συντελεί στην επίτευξη της δημόσιας ωφέλειας και αποτελεί αναπόδραστη ανάγκη, η οποία δεν μπορεί να αναβληθεί για χρόνο μέλλοντα και αβέβαιο.
Εκτιμούμε και καθορίζουμε την αξία του ακινήτου σε δυο χιλιάδες εκατόν σαράντα δυο ευρώ (2.142,00 €), ποσό το οποίο έχει προβλεφθεί στον K.A. 30-7111.002 (Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων στα όρια του Δήμου για τις ανάγκες του σχεδίου πόλεως και των οικισμών των τοπικών κοινοτήτων) στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2013.

2. Παραπέμπει το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου απαιτηθεί για την απαλλοτρίωση του συγκεκριμένου ακινήτου.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 207/2013
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 14-06-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Ακολούθως ο πρόεδρος ανέφερε ότι βάσει τις παρ. Β΄ 1 και Β΄ 2 του άρθρου 73 του Ν. 23852/2010 αναφέρει ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, θέματα καθαρισμού χρήσεων γης και θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) πολεοδομικών μελετών , ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π. Ε. Ρ. ΠΟ. ) και έγκριση πολεοδομικών μελετών.

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.- Την υπ’ αριθ. 95/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «περί έναρξης διαδικασιών
κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης .

3.- Την με αριθ. πρωτ. 9233/18-4-2012 Ανακοίνωση του Δήμου, για λόγους δημόσιας
ωφέλειας και συγκεκριμένα, για την ανάπλαση της πλατείας και του Δημοτικού σχολείου.
4.- Το από 22-05-2013 Πρακτικό της Επιτροπής Εκτίμησης για Απαλλοτρίωση ακινήτου που
βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Μοσιάς .
5.- Την υπ’ αριθ. 207/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί Έγκριση Πρακτικού
Εκτίμησης για Απαλλοτρίωση ακινήτου στην Τ. Κ. Μοσιάς , ιδιοκτησίας Κελάμη Σωτηρίου
κ.λ.π.

6.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

7.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Γνωμοδοτεί θετικά υπέρ της απαλλοτρίωσης ακινήτου, που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Μοσιάς, της Δημοτικής Ενότητας Φενεού, του Δήμου Σικυωνίων, το οποίο προτίθεται να απαλλοτριώσει ο Δήμος σύμφωνα με την υπ΄ αρ.95/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «περί έναρξης διαδικασιών κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης» και την με αριθ. Πρωτ. 9233/18-4-2012 Ανακοίνωση του Δήμου, για λόγους δημόσιας ωφέλειας και συγκεκριμένα, για την ανάπλαση της πλατείας και του Δημοτικού σχολείου.
Το ακίνητο είναι ιδιοκτησίας των : α) Κελάμη Σωτήριου & β) Κελάμη Βασίλειου, έχει εμβαδόν 97,38 τ.μ. , βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού Μοσιάς του Δήμου Σικυωνίων, είναι μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.
Η απαλλοτρίωση του εν λόγω ακινήτου συντελεί στην επίτευξη της δημόσιας ωφέλειας και αποτελεί αναπόδραστη ανάγκη, η οποία δεν μπορεί να αναβληθεί για χρόνο μέλλοντα και αβέβαιο.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30 / 2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Προεδρεύων Τα μέλη

1.-Β. Δομετίου
2.- Β. Αλεξόπουλος
Γεώργας Χρήστος 3.- Π. Χρυσικός

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 12-11- 2014
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καρακούσης Ευάγγελος

Print Friendly, PDF & Email

29/2014 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 29 / 2014
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 7 / 03-11-2014

Περίληψη: «Περί συζητήσεως για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κ. Υ. Ε. (Κατάστημα
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος) ιδιοκτησίας του κ. Κόλλια Παναγιώτη του
Γεωργίου.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3ην Νοεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Καρακούση Ευάγγελου, Αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 25069/23-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -5- ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ευάγγελος Καρακούσης (Πρόεδρος) 1.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)
2.- Βασίλειος Δομετίου (Μέλος) 2.- Παναγιώτης Μπακόλιας (Μέλος)
3.- Ιωάννα Κελλάρη (Μέλος)
4.- Χρήστος Γεώργας Αντιπρόεδρος
5.- Βασίλειος Αλεξόπουλος (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ ά 3ον

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος της επιτροπής κ. Καρακούσης Ευάγγελος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ον θέμα της ημερήσιας διάταξης Περί συζητήσεως για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κ. Υ. Ε. (Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος) ιδιοκτησίας του κ. Κόλλια Παναγιώτη του Γεωργίου ανέφερε πως στην παρούσα συνεδρίαση παρίσταται και ο κ. Κόλλιας Παναγιώτης του Γεωργίου, προκειμένου να μας διευκρινίσει σχετικά για την υπόθεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.
Ακολούθως ο πρόεδρος ανέφερε ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ’ αριθ. 24/2014 απόφασή μας, αποφασίσαμε και συζητήσαμε τα κάτωθι ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 24 / 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 6 / 22-09-2014

Περίληψη: «Περί συζητήσεως για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κ. Υ. Ε.
(Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος) Ιδιοκτησίας του κου Κόλλια
Παναγιώτη του Γεωργίου»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22ην Σεπτεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Καρακούση Ευάγγελου, Αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 21763/16-09-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -5- ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ευάγγελος Καρακούσης (Πρόεδρος) 1.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)
2.- Βασίλειος Δομετίου (Μέλος) 2.- Βασίλειος Αλεξόπουλος «
3.- Ιωάννα Κελλάρη «
4.- Χρήστος Γεώργας «
5.- Παναγιώτης Μπακόλιας «

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ ά 3ον

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος της επιτροπής κ. Καρακούσης Ευάγγελος,
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, περί
συζητήσεως για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κ. Υ. Ε. (Κατάστημα
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος) Ιδιοκτησίας του κου Κόλλια Παναγιώτη του Γεωργίου,
ανέφερε τα εξής:
To Tμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας, με το υπ’ αριθ. 18408/31-07-2014 έγγραφό του, μας διαβίβασε το υπ’ αριθ. 3142/08-07-2014 έγγραφο του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π. Ε. Πελοποννήσου, σχετικά με την επέκταση και ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας επιχείρησης κ. Κόλλια Παναγιώτη το οποίο έχει ως εξής:

Mετά τον υγειονομικό έλεγχο που διενήργησαν εκ νέου αρμόδιοι υπάλληλοι της υπηρεσίας μας, στις 27-06-2014 στην Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Παρασκευής και Προσφοράς πλήρους γεύματος (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ Θερινής Περιόδου) του κ. ΚΟΛΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή «Δρίζα» της Τ.Κ. Στυμφαλίας της Δ.Ε. Σικυωνίων και λειτουργεί με την υπ’ αριθ. 22973/04-10-2012 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, όπου διαπιστώθηκαν τα εξής:

1. Bρέθηκε να έχει επεκταθεί έμπροσθεν και στην αριστερή πλευρά του παρασκευαστηρίου σε στεγασμένο χώρο και να έχουν κατασκευασθεί πλήρεις εγκαταστάσεις λειτουργικού εξοπλισμού, (τέσσερα ψυγεία και ένας θερμοθάλαμος), καθώς και συγκρότηση,(διπλό σύστημα πλύσεως σκευών), οι οποίες πρέπει να φαίνονται στα σχεδιαγράμματα που έχουν εγκριθεί από την Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με βάση τα ανωτέρω, αποτελεί επέκταση που έχουν ως αποτέλεσμα την ουσιώδη τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας της επιχείρησης σύμφωνα με την (δ) σχετική Υγειονομική Διάταξη.
2. Δεν υπάρχουν πόρτες στους προθαλάμους των παραχωρητηρίων.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες λόγω αρμοδιότητες, ενημερώνοντας μας για τα
αποτελέσματα αυτών.

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.
2.- Το υπ’ αριθ. 18408/31-07-2014 έγγραφο του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
του Δήμου μας.
3.- Το υπ’ αριθ. 3142/08-07-2014 έγγραφο του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου και
Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π. Ε. Πελοποννήσου.
4.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
5.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1.- Την αναβολή του θέματος για την επόμενη συνεδρίαση αφού προηγουμένως :

Α.- Κοινοποιήσουμε την εν λόγω απόφαση στον κ. Κόλλια Παναγιώτη του Γεωργίου για να
παραστεί αυτοπροσώπως στην επόμενη συνεδρίαση.

Β.- Να μας γνωρίσει γραπτώς ο κ. Κόλλιας Παναγιώτης για τις παρεμβάσεις που έχουν
γίνει και αναφέρει το Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.
Ε. Πελοποννήσου, με το υπ’ αριθ. 3142/08-07-2014 έγγραφο του, σε προθεσμία είκοσι
(20) ημερών από λήψεως της παρούσας απόφασης, η οποία θα του κοινοποιηθεί με
συστημένη επιστολή.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24 / 2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

1.-Β. Δομετίου
2.- Ι. Κελλάρη
Ευάγγελος Καρακούσης 3.- Χ. Γεώργας
4.- Π. Μπακόλιας

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εξέθεσε ότι η υπ’ αριθ. 24/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κοινοποιήθηκε στον κ. Κόλλια Παναγιώτη και μας υπέβαλλε την από 21-10-2014 Υπεύθυνη Δήλωσή του, η οποία πρωτοκολλήθηκε στο δήμο μας με αριθ. 24952/22-10-2014, στην οποία αναφέρει ότι: Eκτέλεσα τις οδηγίες του αριθ. 3142/8-7-2014 εγγράφου του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π. Ε. Κορινθίας και οι παρεμβάσεις που έγιναν σύμφωνα με τις οδηγίες του εγγράφου αυτού και σας παρακαλώ να με καλέσετε να τα επιβεβαιώσω.
Στη συνέχεια αφού δόθηκε ο λόγος στον κ. Κόλλια Παναγιώτη επιβεβαίωσε ότι οι παρεμβάσεις που έγιναν, έγιναν σύμφωνα με τις οδηγίες του εγγράφου του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π. Ε. Κορινθίας .

Ωστόσο το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας, μας απέστειλε το υπ’ αριθ. 24952/03-11-2014 έγγραφό του που έχει ως εξής:

Ελληνική Δημοκρατία Κιάτο 03-11-2014
Νομός Κορινθίας Α.Π.: 24952
Δήμος Σικυωνίων
Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Ταχ. Δ/νση: Γ. Γεννηματά 2 ΠΡΟΣ
Τ.Κ.: 202 00 Κιάτο ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Τηλ.: 2742 360 136 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
FAX: 2742 0 23562
Πληροφορίες: Η. Καλπαξής

ΘΕΜΑ: Περί άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. (κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος) ιδιοκτησίας κου ΚΟΛΛΙΑ Παναγιώτη του Γεωργίου.
Σχετ.: α) Η Υ.Δ. αριθμ. Υ1γ / Γ.Π / οικ. 96967 / 2012 (Φ.Ε.Κ. 2718 Β’), Υγειονομικοί όροι και
προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων ……… και άλλες διατάξεις.
β) Το αριθμ. 23554 / 07-10-2013 έγγραφο μας.
γ) Το αριθμ. 3142 / 08-07-2014 έγγραφο του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου και
Περιβαλλοντικής της Π.Ε. Πελοποννήσου.
δ) Το αριθμ. 18408 / -10-2013 έγγραφο μας.
ε) Η με αρ. πρωτ. 24592 /22-10-2014 Υπεύθυνη Δήλωση του κου ΚΟΛΛΙΑ Παναγιώτη, προς
την Επιτροπή.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών:
Α) Σας υπενθυμίζουμε ότι ο κος ΚΟΛΛΙΑΣ Παναγιώτης είχε υποβάλλει την με αρ. πρωτ. 711 / 13-01-2014 παρόμοια αίτηση (επισυνάπτεται σε φωτ/φο) που διαβιβάστηκε στις συναρμόδιες Υπηρεσίες και κατόπιν αυτοψίας συντάχθηκε το γ’ σχετικό.
Β) Σας γνωρίζουμε πως σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο γ’ σχετικό, η επέκταση συνιστά ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας της επιχείρησης (η οποία βεβαιώθηκε από υγειονομικούς υπαλλήλους) και απαιτείται νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας (κάτι για το οποίο ο ανωτέρω δεν έχει αιτηθεί στο Δήμο μας) ή θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να επαναφέρει το κατάστημα στη μορφή που του χορηγήθηκε η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας (κάτι το οποίο δεν προκύπτει σαφώς από την ε’ σχετική) που και αυτό θα πρέπει να βεβαιωθεί από την ίδια υπηρεσία.

Κατόπιν τούτων και λόγω της ιδιαιτερότητας της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης (Θερινής Περιόδου) εισηγούμαστε – προτείνουμε την αναστολή της λειτουργίας της υφιστάμενης επιχείρησης μέχρι οι ελεγκτές της αρμόδιας αρχής (Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου) μας βεβαιώσουν εγγράφως ότι πραγματοποιήθηκαν οι ενέργειες επαναφοράς στην αρχική μορφή λειτουργίας εκτός και αν χορηγηθεί νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

Ο αρμόδιος υπάλληλος

ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΗΛΙΑΣ

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.
2.- Τις σχετικές διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006.
3.- Την αριθ. (ΙΑ(Π/Φ.Α.31/21220/2011 Κ. Υ. Α. (ΦΕΚ 2496/τΒ΄/4-11-2011).
4.- Την από 21-10-2014 υπεύθυνη δήλωση του κ. Κόλλια Παναγιώτη
5.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
6.- Την υπ’ αριθ.24952/03-11-2014 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
του Δήμου μας, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής
7.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της υφιστάμενης επιχείρησης (Θερινής Περιόδου) του Κόλλια Παναγιώτη του Γεωργίου, που βρίσκεται στην περιοχή (Δρίζα) της Τοπικής Κοινότητας Στυμφαλίας , της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας, του Δήμου Σικυωνίων, μέχρι οι ελεγκτές της αρμόδιας αρχής (Τμήμα Υγειονομικού ελέγχου) μας βεβαιώσουν εγγράφως ότι πραγματοποιήθηκαν οι ενέργειες επαναφοράς στην αρχική μορφή λειτουργίας, εκτός και αν χορηγηθεί νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από τον ενδιαφερόμενο.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 29 / 2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

1.-Β. Δομετίου
2.- Ι. Κελλάρη
Ευάγγελος Καρακούσης 3.- Χ. Γεώργας
4.- Β. Αλεξόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 04-11- 2014
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καρακούσης Ευάγγελος

Print Friendly, PDF & Email

28/2014 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 28 / 2014
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 7 / 03-11-2014

Περίληψη: «Προέγκριση ή μη ίδρυσης επιχείρησης και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών (Καφενείο) που βρίσκεται στην Τ. Κ. Μικρού Βάλτου της Δ.Ε. Σικυωνίων»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3ην Νοεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Καρακούση Ευάγγελου, Αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 25069/23-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -5- ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ευάγγελος Καρακούσης (Πρόεδρος) 1.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)
2.- Βασίλειος Δομετίου (Μέλος) 2.- Παναγιώτης Μπακόλιας (Μέλος)
3.- Ιωάννα Κελλάρη (Μέλος)
4.- Χρήστος Γεώργας Αντιπρόεδρος
5.- Βασίλειος Αλεξόπουλος (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ ά 2ον

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος της επιτροπής κ. Καρακούσης Ευάγγελος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης περί προέγκριση ή μη ίδρυσης επιχείρησης και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών (Καφενείο) που βρίσκεται στην Τ. Κ. Μικρού Βάλτου της Δ. Ε. Σικυωνίων ανέφερε τα εξής:
Από το Τμήμα Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης (Τμήμα Αδειοδότησης Επιχειρήσεων & Καταστημάτων), μας διαβιβάστηκε εισήγηση για την προέγκριση ή μη ίδρυσης επιχείρησης και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών (Καφενείο) που βρίσκεται στην Τ. Κ. Μικρού Βάλτου της Δ. Ε. Σικυωνίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του (ΚΚ. Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), πριν τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος χορηγείται προέγκριση, η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερόμενου.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, αφού διαπίστωσε μαζί με τα μέλη της επιτροπής ότι τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις, εισηγείται στην επιτροπή την προέγκριση του εν λόγω καταστήματος, αφού υπάρχει έγγραφη σχετική εισήγηση από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.
2.- Τις σχετικές διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006.
3.- Την αριθ. (ΙΑ(Π/Φ.Α.31/21220/2011 Κ. Υ. Α. (ΦΕΚ 2496/τΒ΄/4-11-2011).
4.- Την αίτηση της κας Αλεξίου Ελπίδας του Δημητρίου.
5.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
6.- Την υπ’ αριθ. 25317/ 29-10-2014 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του
Δήμου μας.
7.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Α.- Τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος ως κάτωθι:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

1 Επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών (Καφενείο), στην κ. Αλεξίου Ελπίδα του Δημητρίου, που βρίσκεται στην Τ. Κ. Μικρού Βάλτου της Δ. Ε. Σικυωνίων, σε ακίνητο ιδιοκτησίας των α) Μαργέλη Ευθυμίας του Βασιλείου, β) Μαργέλη Ευαγγελίας του Βασιλείου και γ) Μαργέλη Παναγιώτας του Ιωάννη.

Β.- Η οριστική άδεια ίδρυσης & λειτουργίας του ανωτέρω καταστήματος, θα χορηγηθεί από το
(Δήμαρχο αφού ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία που προβλέπεται στον ανωτέρω νόμο και
εφόσον τηρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις και με την επισήμανση ότι σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 Κ..Κ. «το κατάστημα λειτουργεί νόμιμα από το
χρόνο χορήγησης της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας».

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28 / 2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

1.-Β. Δομετίου
2.- Ι. Κελλάρη
Ευάγγελος Καρακούσης 3.- Χ. Γεώργας
4.- Β. Αλεξόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 04-11- 2014
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καρακούσης Ευάγγελος

Print Friendly, PDF & Email

27/2014 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 27 / 2014
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 7 / 03-11-2014

Περίληψη: «Προέγκριση ή μη ίδρυσης επιχείρησης λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Κρεοπωλείο-Παντοπωλείο) της κας Χουρδάκη Σοφίας που βρίσκεται στην Τ. Κ. Κρυονερίου της Δ.Ε. Σικυωνίων»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3ην Νοεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Καρακούση Ευάγγελου, Αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 25069/23-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -5- ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ευάγγελος Καρακούσης (Πρόεδρος) 1.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)
2.- Βασίλειος Δομετίου (Μέλος) 2.- Παναγιώτης Μπακόλιας (Μέλος)
3.- Ιωάννα Κελλάρη (Μέλος)
4.- Χρήστος Γεώργας Αντιπρόεδρος
5.- Βασίλειος Αλεξόπουλος (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ ά 1ον

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος της επιτροπής κ. Καρακούσης Ευάγγελος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, περί Προέγκριση ή μη ίδρυσης επιχείρησης λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Κρεοπωλείο-Παντοπωλείο) της κας Χουρδάκη Σοφίας που βρίσκεται στην Τ. Κ. Κρυονερίου της Δ.Ε. Σικυωνίων ανέφερε τα εξής:
Από το Τμήμα Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης (Τμήμα Αδειοδότησης Επιχειρήσεων & Καταστημάτων), μας διαβιβάστηκε εισήγηση για την προέγκριση ή μη ίδρυσης επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών (Κρεοπωλείο-Παντοπωλείο) της κας Χουρδάκη Σοφίας που βρίσκεται στην Τ. Κ. Κρυονερίου της Δ. Ε. Σικυωνίων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του (ΚΚ. Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), πριν τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος χορηγείται προέγκριση, η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερόμενου.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, αφού διαπίστωσε μαζί με τα μέλη της επιτροπής ότι τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις, εισηγείται στην επιτροπή την προέγκριση του εν λόγω καταστήματος, αφού υπάρχει έγγραφη σχετική εισήγηση από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.
2.- Τις σχετικές διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006.
3.- Την αριθ. (ΙΑ(Π/Φ.Α.31/21220/2011 Κ. Υ. Α. (ΦΕΚ 2496/τΒ΄/4-11-2011).
4.- Την αίτηση της κας Χορδάκη Σοφίας.
5.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
6.- Την από 22-10-2014 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
7.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Α.- Τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος ως κάτωθι:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

1 Επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Κρεοπωλείο-Παντοπωλείο) της κας Χουρδάκη Σοφίας που βρίσκεται στην Τ. Κ. Κρυονερίου της Δ. Ε. Σικυωνίων, σε ακίνητο ιδιοκτησίας Παππά Άννας του Αλεξάνδρου.

Β.- Η οριστική άδεια ίδρυσης & λειτουργίας του ανωτέρω καταστήματος, θα χορηγηθεί από το
(Δήμαρχο αφού ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία που προβλέπεται στον ανωτέρω νόμο και
εφόσον τηρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις και με την επισήμανση ότι σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 Κ..Κ. «το κατάστημα λειτουργεί νόμιμα από το
χρόνο χορήγησης της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας».

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 27 / 2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

1.-Β. Δομετίου
2.- Ι. Κελλάρη
Ευάγγελος Καρακούσης 3.- Χ. Γεώργας
4.- Β. Αλεξόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 04-11- 2014
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καρακούσης Ευάγγελος

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 6ης συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                                                                     Κιάτο 25-09-2014

                                       Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της 6ης/22-09-2014   ΤΑΚΤΙΚΗΣ     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

                                   ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/Α

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ

Π Ρ Ο Σ

1.

Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

22/2014

22665/25-9-14

ΟΜΟΦΩΝΟΣ

ΝΑΙ

1. Την ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Αγίου Νικολάου17

Κόρινθος

Τ.Κ. 20100

2.- Toν κ. Γεώργα Χρήστο (Αντιπρόεδρο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Ενταύθα

2.-

Επιβολή διοικητικών ποινών για παραβάσεις του Ν. 4002/2011 σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

23/2014

22667/25-9-14

ΟΜΟΦΩΝΟΣ

ΝΑΙ

1.- Το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Σικυωνίων

               Ενταύθα

3.-

Περί συζητήσεως για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. (Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος) ιδιοκτησίας   του κου Κόλλια Παναγιώτη του Γεωργίου.

24/2014

22669/25-9-14

ΟΜΟΦΩΝΟΣ

ΝΑΙ

1.- Το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Σικυωνίων

       Ενταύθα

2.- Τον κ. Κόλλια Παναγιώτη          του Γεωργίου

Τ. Κ. Στυμφαλίας

200-16 ΚΑΛΛΙΑΝΟΙ

4.-

Προέγκριση ή μη ίδρυσης επιχείρησης τροφίμων και ποτών ιδιοκτησίας της Κάτσαβου Σοφίας στην Τ. Κ. Στυμφαλίας

25/2014

22670/25-9-14

ΟΜΟΦΩΝΟΣ

ΝΑΙ

1.- Το Τμήμα Τοπικής  

Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Σικυωνίων

               Ενταύθα

5.-

Περί συζητήσεως σχετικά με την επέκταση υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας 1.000 αμνοεριφίων πάχυνσης ιδιοκτησίας Σπύρος Οικονομόπουλος και Σια Ο.Ε.

26/2014

22671/25-9-14

ΟΜΟΦΩΝΟΣ

ΝΑΙ

1.- Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου

Πλ. Εθν. Μακαρίου

221-0     ΤΡΙΠΟΛΗ

2.- Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σικυωνίων      Ενταύθα

3.- Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Σικυωνίων Ενταύθα

4.- Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας

200-16 ΚΑΛΛΙΑΝΟΙ

5.- Τον Εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας Καστανιάς

Κ. Δεδάκη Σπυρίδωνα

200-16 ΚΑΛΛΙΑΝΟΙ

6.- Τον κ. Οικονομόπουλο Σπυρίδωνα και Σια Ο.Ε.

Λαύκα Κορινθίας

200-16 ΚΑΛΛΙΑΝΟΙ

Print Friendly, PDF & Email