2/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   1 / 26-01-2018

                                                                 Αριθμός Απόφασης:   2 / 2017

ΘΕΜΑ: 1ΟΝ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ «Ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στους τομείς αρμοδιότητας της για το έτος 2017, βάση των σχετικών διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26ην Ιανουαρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία της κ. Ιωάννας Κελλάρη, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 740/22-01-2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 4 –   ήτοι:

  

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννα           Κελλάρη           (Πρόεδρος)                         1.- Κων/νος         Σαρχάνης     (Αντιπρόεδρος)

2.- Ιωάννης         Μυττάς               (Μέλος)                             2.- Χρήστος         Γεώργας             (Μέλος)

3 .-Βασίλειος       Αλεξόπουλος     (Μέλος)                              3.- Παύλος          Χρυσικός             Μέλος)

4.- Βασίλειος     Δομετίου           (Μέλος)

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   1ον  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:

Ότι με βάση την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης, προβλέπεται ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Συνεχίζοντας η Πρόεδρος ανέφερε ότι έχουμε υποβάλει προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθ. 846/25-01-2018 εισήγησή που έχει ως εξής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Κιάτο   25-01-2018

NOMOΣ   ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                        

ΔΗΜΟΣ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                         Αριθ. Πρωτ. 846

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Προς

Τα Τακτικά       Mέλη   της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                                           Ενταύθα

 

                                                        

Ταχ. Δ/νση:      Γ. Γεννηματά 2

Τ. Κ.:                202-00 ΚΙΑΤΟ                                          

Τηλέφωνο:       27423-60124

Φάξ:               27420-23562

Πληροφορίες : Γ. Λαλιώτης

                                                                        

ΘΕΜΑ: «Ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους 2017»

ΣΧΕΤ: Η παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 3852/07-06-2010, (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010).

     Με βάση την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης, προβλέπεται ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

     Για το έτος 2017, ελήφθησαν συνολικά τριάντα εννέα (39) αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε δέκα (10) Πρακτικά Συνεδριάσεων που έχουν ως εξής:

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡIΟΠΟΙΗΣΗ

                         ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

           ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1 Ετήσια   έκθεση πεπραγμένων 2017 1 1
2 Προέγκριση αδειών ιδρύσεων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή. 7 2,3,4,5,16,20,21.
3 Έκδοση πράξης εισφορών σε χρήμα κατά Απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου 3 37,38,39.
4 Χορήγηση άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων 4 6,9,17,24.
5 Αιτήσεις πολιτών 11 10,11,12,18,22,26,27,28,29,30,36
6 Γνωμοδοτήσεις 8 7,13,14,19,32,33,34,35,
7 Λειτουργίας κανονισμού άρδευσης Λαύκας Καστανιάς. 2 25,31.
8 Πράσινο   σημείο 1 15.
9 Απαλλοτρίωσης Μεγάλου Βάλτου 1 23.
10 Εκλογή   Αντιπροέδρου 1 8,
11 Ματαιώσεις συνεδριάσεων   (1)   1
  ΣΥΝΟΛΟΝ……………………………………. 39  

                              

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                     ΚΕΛΛΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.- Τις σχετικές διατάξεις της παρ. β του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.- Tις σχετικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

3.- Την υπ’ αριθ. 846/25-01-2018εισήγηση της Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Κελλάρη Ιωάννας

       και ύστερα από διαλογική συζήτηση

                                                                   Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α

     1.- Την έγκριση των πεπραγμένων της ετήσιας έκθεσης έτους 2017, όπου ελήφθησαν συνολικά τριάντα εννέα (39) Αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε δέκα (10) πρακτικά συνεδριάσεων που έχουν όπως ακριβώς αναγράφονται στην εισήγηση του Προέδρου και εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Κελλάρη Ιωάννα, για την αποστολή προς έγκριση της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας.

     Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2/ 2018 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                Τα   Μέλη

                                                                                                                                                                                                                                      Ακριβές απόσπασμα

                                                         Κιάτο 29-01- 2018  

                                                 Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   

                                                                                              Κελλάρη   Ιωάννα

Print Friendly, PDF & Email