2/2017 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   1 / 31-01-2017

                                                                 Αριθμός Απόφασης:   2 /2017

ΘΕΜΑ: 2ΟΝ «Αναστολή άδειας Ίδρυσης και λειτουργίας Κ. Υ. Ε. του Σώκου Παναγιώτη του Κων/νου στην Τ. Κ.

                      Διμηνιού της Δ. Ε. Σικυωνίων του Δήμου μας»

    

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 31ην Iανουαρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Μυττά  Ιωάννη, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1201/27-01-2017  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 5 –   ήτοι:

  

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης         Μυττάς           (Πρόεδρος)                         1.- Ιωάννα           Κελλάρη         (Μέλος)

2.- Χρήστος       Γεώργας     (Αντιπρόεδρος)                          2.- Βασίλειος     Δομετίου         (Μέλος)

3 .-Παναγιώτης   Μπακόλιας       (Μέλος)                              

4.- Παύλος         Χρυσικός           (Μέλος)                               

5.- Βασίλειος     Αλεξόπουλος   (Μέλος)

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                                           Θέμα   2ον

   Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, περί «Αναστολή άδειας Ίδρυσης και λειτουργίας Κ. Υ. Ε. του Σώκου Παναγιώτη του Κων/νου στην Τ. Κ. Διμηνιού της Δ. Ε. Σικυωνίων του Δήμου μας» ανέφερε τα εξής:

Το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας, μας υπέβαλε την υπ’ αριθ. 18030/29-11-2016 εισήγηση, με την οποία μας προτείνει την αναστολή της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. του ανωτέρω, για το λόγο ότι δεν έχει κατατεθεί πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας ούτε απόψεις ή αντιρρήσεις .

Ακολούθως ο πρόεδρος προτείνει την αναβολή του θέματος για την επόμενη συνεδρίαση, αφού σε συνεννόηση με τον ενδιαφερόμενο,  μου υποσχέθηκε πως σε διάστημα δέκα (10) ημερών θα προσκομίσει στην υπηρεσία μας το εν λόγο πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας.

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.- Τις σχετικές διατάξεις της παρ. β του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.- Tις σχετικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

3.- Την υπ’ αριθ. 18030/29-11-2016 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και

         ύστερα από διαλογική συζήτηση .

                                                                   Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α

 

   Την αναβολή του θέματος για την επόμενη συνεδρίαση, αν δεν προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος το πιστοποιητικό ενεργειακής πυροπροστασίας.

.

                           Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2017 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                Τα   Μέλη

                                                                                                         1.-Παύλος            Χρυσικός

                                                                                                         2.- Χρήστος           Γεώργας

Μυττάς   Ιωάννης                                                                           3.- Παναγιώτης       Μπακόλιας

                                                                                                 4.- Βασίλειος           Αλεξόπουλος

                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                       Ακριβές απόσπασμα

                                                          Κιάτο 1   Φεβρουαρίου 2017  

                                                 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   

                                                                Μυττάς   Ιωάννης

Print Friendly, PDF & Email