19/2017 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   3 / 02-06-2017

 

                                                                 Αριθμός Απόφασης:   19 /2017

 

ΘΕΜΑ: 3ΟΝ «Εκτέλεση προσωρινής κατασκευής επί της οδού Καλογεροπούλου από ιδιοκτήτη Κ.Υ.Ε. κατόπιν της

                        αριθ. 1/2017 γνωμοδότησης της Αρχιτεκτονικής Επιτροπής του Δήμου»

    

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 2αν Ιουνίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία της κ. Ιωάννας Κελλάρη, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5563/29-05-2017  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 5 –   ήτοι:

  

                         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Ιωάννα           Κελλάρη         (Πρόεδρος)                         1.- Ιωάννης         Μυττάς                     (Μέλος)

2.- Κων/νος         Σαρχάνης    (Αντιπρόεδρος)                       2.- Βασίλειος      Αλεξόπουλος          (Μέλος)

3 .-Χρήστος         Γεώργας           (Μέλος)                                  

4.- Παύλος         Χρυσικός           (Μέλος)                              

5.- Βασίλειος     Δομετίου         (Μέλος)

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                                           Θέμα   3ον

   Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, περί «Εκτέλεση προσωρινής κατασκευής επί της οδού Καλογεροπούλου από ιδιοκτήτη Κ. Υ. Ε. κατόπιν της αριθ. 1/2017 γνωμοδότησης της Αρχιτεκτονικής Επιτροπής του Δήμου» έθεσε υπόψη την από 782/2016 αίτηση του κ. Κατσή Παναγιώτη   ιδιοκτήτη Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, το οποίο βρίσκεται επί των οδών Καλογεροπούλου & Μαυρούλια στο Κιάτο, για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου που συνδέεται με εκτέλεση έργου εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κιάτου.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι η Αρχιτεκτονική Επιτροπή του Δήμου μας, με την υπ’ αριθ. 1/2017 απόφασή της, γνωμοδότησε ομόφωνα κατά της ανωτέρω αιτήσεως του κ. Κατσή Παναγιώτη και πρότεινε την έκδοση Κανονιστικής Απόφασης από το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων για παραχωρήσεις δικαιώματος χρήσης χώρων που συνδέονται με κατασκευές έργων σε καταστήματα εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Κιάτου και την επανεξέταση των αδειών παραχώρησης δικαιώματος χρήσης χώρων που συνδέονται με προσωρινές κατασκευές έργων που έχουν δοθεί σε ορισμένα καταστήματα της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Κιάτου.

Επίσης η Δημοτική Κοινότητα Κιάτου με την υπ’ αριθ. 16/2017 απόφασή της, συντάσσεται με την γνωμοδότηση της Αρχιτεκτονικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίωνόπου αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της απόφασης αυτής

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου, όπως την υπ’ αριθ. 5/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας

       Ζωής

3.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

                                              Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

Την απόρριψη της αίτησης του κ. Κατσή Παναγιώτη ιδιοκτήτη Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, το οποίο βρίσκεται επί των οδών Καλογεροπούλου & Μαυρούλια στο Κιάτο, για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου για προσωρινή κατασκευή,   σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/2017 Απόφαση της Αρχιτεκτονικής Επιτροπής του Δήμου μας και την υπ’ αριθ. 16/2017 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου.

 

   Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 19 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                Τα   Μέλη

                                                                                                                                                                                                                                       Ακριβές απόσπασμα

                                                          Κιάτο 12   Ιουνίου 2017  

                                                 Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   

                                                                Κελλάρη   Ιωάννα

Print Friendly, PDF & Email