18/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   8 / 23 – 10 -2018

                                                                Αριθμός Απόφασης: 18/ 2018

ΘΕΜΑ: 4ΟΝ «Μετατόπιση   περιπτέρου που βρίσκεται στην Δ. Κ. Σικυώνος – Κιάτου επί της οδού

                     Φιλλύρα.»

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23ην Οκτωβρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ιωάννη Τσιάνου, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11614/19-10-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   5 –   ήτοι:

  

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης         Τσιάνος          (Πρόεδρος)                       1.- Χρήστος         Γεώργας            (Μέλος)

2.- Ιωάννης        Μυττάς               (Μέλος)                          2.- Παύλος           Χρυσικός            (Μέλος)    

3 .-Βασίλειος       Αλεξόπουλος     (Μέλος)                       

4.- Βασίλειος     Δομετίου           (Μέλος)

5.- Κων/νος         Σαρχάνης       (Αντιπρόεδρος)

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   4ον  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

   Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισηγούμενος το 4ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Μετατόπιση περιπτέρου που βρίσκεται στην Δ. Κ. Σικυώνος – Κιάτου επί της οδού Φιλλύρα.» ανέφερε τα εξής:

   Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας, μας υπέβαλε το υπ’ αριθ. 8875/24-8-2018 σχετικό έγγραφό της, όπου μας γνωρίζει ότι στα πλαίσια υλοποίησης του έργου : « ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 1ος Ειδικός προϋπολογισμός & Επικαιροποίηση 16-11-2017» παρακαλούμε όπως ενεργήσετε για την μετατόπιση του περιπτέρου που βρίσκεται εντός Κ.Χ. επί της οδού Φιλλύρα, δεδομένου ότι αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες υλοποίησης του ανωτέρω έργου. Η μετατόπιση του περιπτέρου κρίνεται απολύτως αναγκαία για την εκτέλεση του έργου και προκειμένου να τηρηθούν οι κανόνες ασφαλείας και υγιεινής που ισχύουν για τα δημόσια έργα.

Ακολούθως ο πρόεδρος εξέθεσε ότι,   η Δημοτική Κοινότητα Σικυώνος-Κιάτου μας κοινοποίησε την υπ’ αριθ. 21/2018 απόφασή της που έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ – ΚΙΑΤΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. 10 / 14-09-2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου.

Αριθ. Απόφασης :  21 / 2018

     ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μετατόπιση περιπτέρου.-

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 14 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 15:00, συνήλθε υπό την προεδρία του κου ΦΑΡΜΑΚΗ Παναγιώτη σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου, ύστερα από την αριθμ. 9483 / 10-09-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010.

     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισμένος για την τήρηση των πρακτικών υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Καλπαξής Ηλίας.

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, γιατί σε σύνολο 5 μελών παραβρέθηκαν 4 δηλαδή:

     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Πρόεδρος)                         1. ΚΟΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

2. ΘΑΝΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

3. ΣΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                                                                

4. ΤΣΗΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

     Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Μετατόπιση περιπτέρου», έθεσε υπόψη των Συμβούλων το με αρ. πρωτ. 8875 / 2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, που αναφέρεται στο αντικείμενο του θέματος και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής, και τους κάλεσε να αποφασίσουν σχετικά.

     Το Συμβούλιο της αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

     Εγκρίνει τη μετατόπιση του περιπτέρου ιδιοκτησίας ΚΑΡΜΟΥ Κων/νου του Γεωργίου, που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο της οδού Φιλλύρα (πλατεία Πευκάκια) στο Κιάτο, για την εκτέλεση του Δημοτικού Έργου με τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής, από την Πετμεζά έως την Αγίου Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 1ος Ειδικός προϋπολογισμός & επικαιροποίηση 16-11-2017».

     Ως θέση μετατόπισης προτείνεται υφιστάμενο πλακοστρωμένο τμήμα μεταξύ του πεζοδρομίου και της κοίτης του ποταμού Ελλισώνα, στο αλσύλλιο της οδού Πετμεζά, πλησίον της διασταύρωσης με την οδό Φιλλύρα, χωρίς να εμποδίζεται η διέλευση των πεζών. Στο προτεινόμενο σημείο έχει ήδη αφαιρεθεί τμήμα του κιγκλιδώματος του πεζοδρομίου. Η μετατόπιση να γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας και της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

Οι διαστάσεις να παραμείνουν ίδιες με αυτές που χορηγήθηκε η αρχική άδεια.

Η σχετική δαπάνη, η αποκατάσταση λειτουργίας του περιπτέρου, καθώς και τυχόν φθορές που προκύψουν στη μετατόπιση να καλυφθούν από το Δήμο.

Ο Πρόεδρος                                                                                                      Τα Μέλη

( Ακολουθούν υπογραφές )

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της

Δ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ – ΚΙΑΤΟΥ

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

 

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Τo υπ’ αριθ. 8875/24-08-2018 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

3.-  Την υπ’ αριθ. 21/2018 απόφαση της Δ. Κ. Σικυώνος – Κιάτου..

4.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

5.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α

1.- Γνωμοδοτεί – συναινεί και  εγκρίνει την μετατόπιση του περιπτέρου ιδιοκτησίας ΚΑΡΜΟΥ Κων/νου του Γεωργίου, που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο της οδού Φιλλύρα (πλατεία Πευκάκια) στο Κιάτο, για την εκτέλεση του Δημοτικού Έργου με τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής, από την Πετμεζά έως την Αγίου Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 1ος Ειδικός προϋπολογισμός & επικαιροποίηση 16-11-2017».    

2.- Ως θέση μετατόπισης προτείνεται υφιστάμενο πλακοστρωμένο τμήμα μεταξύ του πεζοδρομίου και της κοίτης του ποταμού Ελλισώνα, στο αλσύλλιο της οδού Πετμεζά, πλησίον της διασταύρωσης με την οδό Φιλλύρα, χωρίς να εμποδίζεται η διέλευση των πεζών. Στο προτεινόμενο σημείο έχει ήδη αφαιρεθεί τμήμα του κιγκλιδώματος του πεζοδρομίου. Η μετατόπιση να γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας και της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου

και

 

3.- Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Τσιάνο Ιωάννη, για την υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων.

     Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 18 / 2018 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                Τα   Μέλη

                                                                                                                                                                                                                                     Ακριβές απόσπασμα

                                                            Κιάτο 23-10-2018

                                                 Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

                                                                ΤΣΙΑΝΟΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

Print Friendly, PDF & Email