18/2017 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   3 / 02-06-2017

                                                                 Αριθμός Απόφασης:   18 /2017

ΘΕΜΑ: 2ΟΝ «Παραχώρηση ή μη Κοινόχρηστου χώρου στο Πεζοδρόμιο της οδού Κλεισθένους σε ιδιοκτήτη

                       Κ.Υ.Ε.»

    

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 2αν Ιουνίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία της κ. Ιωάννας Κελλάρη, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5563/29-05-2017  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 5 –   ήτοι:

  

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννα           Κελλάρη         (Πρόεδρος)                         1.- Ιωάννης         Μυττάς                     (Μέλος)

2.- Κων/νος         Σαρχάνης    (Αντιπρόεδρος)                       2.- Βασίλειος      Αλεξόπουλος          (Μέλος)

3 .-Χρήστος         Γεώργας           (Μέλος)                                  

4.- Παύλος         Χρυσικός           (Μέλος)                              

5.- Βασίλειος     Δομετίου        (Μέλος)

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                                           Θέμα   2ον

   Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, περί «Παραχώρηση ή μη Κοινόχρηστου χώρου στο Πεζοδρόμιο της οδού Κλεισθένους σε ιδιοκτήτη Κ.Υ.Ε» έθεσε υπόψη το με αριθ. 3436/ 16-03-2017 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας και την υπ’ αριθ. 25/2017 αρνητική απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον Πεζόδρομο της οδούς Κλεισθένους όπου αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

      Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

3.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

.

                                              Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

   Δεν εγκρίνει την παραχώρηση υπαίθριου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επί του πεζόδρομου της οδού Κλεισθένους στον κ. Αλεξόπουλο Κων/νο του Αριστείδη ιδιοκτήτη Κ. Υ. Ε. που βρίσκεται στη στοά Κοββατζή (μεταξύ των οδών Κλεισθένους 12 & Νικηταρά) στο Κιάτο, διότι το Κ. Υ. Ε. δεν έχει πρόσοψη ούτε προβάλλεται στον πεζόδρομο της οδού Κλεισθένους.

   Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 18 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                Τα   Μέλη

                                                                                                                                                                                                                                      Ακριβές απόσπασμα

                                                         Κιάτο 12   Ιουνίου 2017  

                                                 Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   

                                                                 Κελλάρη   Ιωάννα

Print Friendly, PDF & Email