17/2017 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   3 / 02-06-2017

                                                                 Αριθμός Απόφασης:   17 /2017

ΘΕΜΑ: 1ΟΝ «Περί παρατάσεως άδειας χρήσης μουσικών οργάνων του κου ΚΑΡΑΒΕΡΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του

                       Χρήστου.»

    

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 2αν Ιουνίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία της κ. Ιωάννας Κελλάρη, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5563/29-05-2017  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 5 –   ήτοι:

  

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννα           Κελλάρη         (Πρόεδρος)                         1.- Ιωάννης         Μυττάς                     (Μέλος)

2.- Κων/νος         Σαρχάνης    (Αντιπρόεδρος)                       2.- Βασίλειος      Αλεξόπουλος          (Μέλος)

3 .-Χρήστος         Γεώργας           (Μέλος)                                  

4.- Παύλος         Χρυσικός           (Μέλος)                              

5.- Βασίλειος     Δομετίου        (Μέλος)

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                                           Θέμα   1ον

   Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Περί παρατάσεως άδειας χρήσης μουσικών οργάνων του κου ΚΑΡΑΒΕΡΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Χρήστου» ανέφερε τα εξής: Το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας, μας υπέβαλε την από 15-05-2017 θετική εισήγησή του, περί παρατάσεως άδειας χρήσης Μουσικών Οργάνων, στην επιχείρηση «Ψητοπωλείο- Πιτσαρία μετά Εργαστηρίου» του κου ΚΑΡΑΒΕΡΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Χρήστου, που βρίσκεται επί της Π.Ε.Ο. Κορίνθου –Πατρών 18 στη Τ. Κ. Κάτω Διμηνιού της Δ. Ε. Σικυωνίων, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά των φακέλων.

3.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

.

                                             Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης χρήσης   του ωραρίου   μουσικών οργάνων στο κάτωθι Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος όπως προβλέπονται από την 3 /1995 Αστυνομική Διάταξη:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- ««Ψητοπωλείο- Πιτσαρία μετά Εργαστηρίου» του κου ΚΑΡΑΒΕΡΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Χρήστου, που βρίσκεται επί της Π. Ε. Ο. Κορίνθου – Πατρών 18 στη Τ. Κ. Κάτω Διμηνιού της Δ. Ε. Σικυωνίων

  

   Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                Τα   Μέλη

                                                                                                                                                                                                                                     Ακριβές απόσπασμα

                                                          Κιάτο 12   Ιουνίου 2017  

                                                Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   

                                                                 Κελλάρη   Ιωάννα

Print Friendly, PDF & Email