16/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   8 / 23 – 10 -2018

                                                                Αριθμός Απόφασης: 16/ 2018

ΘΕΜΑ: 2 ΟΝ «Τοποθέτηση   Πινακίδας Σήμανσης (Ως Πεζόδρομος) επί της οδού Αδράστου   στην Δ. Κ.

                         Σικυώνος –     Κιάτου.»

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23ην Οκτωβρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ιωάννη Τσιάνου, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11614/19-10-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   5 –   ήτοι:

  

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης         Τσιάνος           (Πρόεδρος)                       1.- Χρήστος         Γεώργας            (Μέλος)

2.- Ιωάννης        Μυττάς               (Μέλος)                          2.- Παύλος           Χρυσικός            (Μέλος)    

3 .-Βασίλειος       Αλεξόπουλος     (Μέλος)                       

4.- Βασίλειος     Δομετίου           (Μέλος)

5.- Κων/νος         Σαρχάνης       (Αντιπρόεδρος)

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   2ον  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

   Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Τοποθέτηση Πινακίδας Σήμανσης (Ως Πεζόδρομος) επί της οδού Αδράστου στην Δ. Κ. Σικυώνος –   Κιάτου» ανέφερε τα εξής:

   Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας, μας υπέβαλε το υπ’ αριθ. 7319/20-07-2018 σχετικό έγγραφό της, όπου μας γνωρίζει τα εξής:

              

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

 

Κιάτο 20-07-2018

Αρ. Πρωτ.: 7319

Πληροφορίες: Φίλη Κων/να

ΠΡΟΣ:
  1) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
    2) Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                                                                                                                                                                               

ΘΕΜΑ:        Τοποθέτηση Πινακίδας Σήμανσης

ΣΧΕΤ:           Αρ. Πρωτ.: 2501/3/118-α έγγραφο Αστυν. Τμημ. Σικυωνίων

Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η οδός Αδραστού βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Κιάτου (ΦΕΚ 1345/24-12-1992 όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 414/27-04-1993) στο Ο.Τ. 88. Είναι χαρακτηρισμένη ως πεζόδρομος, όπως φαίνεται στο απόσπασμα της πινακίδας #10/02# του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου που επισυνάπτουμε, όμως έως και σήμερα χρησιμοποιείται από τα ΚΤΕΛ.

Επιπλέον και για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)» κοινοποιήθηκε στα ΚΤΕΛ και στο Αστυνομικό Τμήμα Σικυωνίων έγγραφο περί αποκλεισμού του πεζοδρόμου, δεδομένου ότι με τη τοποθέτηση των ικριωμάτων περιορίζεται το πλάτος του.

Το Αστυνομικό Τμήμα Σικυωνίων, με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, μας ζητά την τοποθέτηση της σχετικής ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-55 «Οδός υποχρεωτικής διέλευσης πεζών», άποψη με την οποία συντάσσεται και η Υπηρεσία, για την οριστική υλοποίηση της ανωτέρω οδού ως πεζόδρομος.

Κατόπιν τούτων, παρακαλείσθε να λάβετε απόφαση επί του θέματος.

 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

                 Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολ/κος Μηχ/κος ΠΕ3

Ακολούθως ο πρόεδρος εξέθεσε ότι,   η Δημοτική Κοινότητα Σικυώνος-Κιάτου μας κοινοποίησε την υπ’ αριθ. 22/2018 απόφασή της που έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ – ΚΙΑΤΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

     Από το πρακτικό της αριθμ. 10 / 14-09-2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου.

Αριθ. Απόφασης :  22 / 2018

     ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τοποθέτηση πινακίδας σήμανσης στην οδό Άδραστου.-

    

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 14 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 15:00, συνήλθε υπό την προεδρία του κου ΦΑΡΜΑΚΗ Παναγιώτη σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου, ύστερα από την αριθμ. 9483 / 10-09-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010.

     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισμένος για την τήρηση των πρακτικών υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Καλπαξής Ηλίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, γιατί σε σύνολο 5 μελών παραβρέθηκαν 4 δηλαδή:

     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Πρόεδρος)                        1. ΚΟΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

2. ΘΑΝΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

3. ΣΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                                                                

4. ΤΣΗΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

     Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τοποθέτηση πινακίδας σήμανσης στην οδό Άδραστου», έθεσε υπόψη των Συμβούλων το με αρ. πρωτ. 7319 / 2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου που αναφέρεται στο αντικείμενο του θέματος και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής, και τους κάλεσε να αποφασίσουν σχετικά.

     Το Συμβούλιο της αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

     Προτείνει να τοποθετηθούν στις εισόδους της οδού Άδραστου, ρυθμιστική πινακίδα Ρ-55 «Οδός υποχρεωτικής διέλευσης πεζών» και, μετά το πέρας των εργασιών στις αποθήκες Α.Σ.Ο. μεταλλικά κολωνάκια (bollards).

Ο Πρόεδρος                                                                                                       Τα Μέλη

( Ακολουθούν υπογραφές )

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της

Δ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ – ΚΙΑΤΟΥ

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

 

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Τo υπ’ αριθ. 7319/20-07-2018 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

3.-  Την υπ’ αριθ. 22/2018 απόφαση της Δ. Κ. Σικυώνος – Κιάτου.

4.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

5.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α

1.- Γνωμοδοτεί – συναινεί και  εγκρίνει να τοποθετηθούν στις εισόδους τη οδού Αδράστου στην Δ. Κ. Σικυώνος –   Κιάτου, ρυθμιστική πινακίδα Ρ-55 «Οδός υποχρεωτικής διέλευσης πεζών» και μετά το πέρας των εργασιών στις αποθήκες Α.Σ.Ο. μεταλλικά κολωνάκια (bollards).

και

 

3.- Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Τσιάνο Ιωάννη, για την υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων.

     Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 16 / 2018 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                Τα   Μέλη

                                                                                                                                                                                                                                       Ακριβές απόσπασμα

                                                            Κιάτο 23-10-2018

                                                 Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

                                                                  ΤΣΙΑΝΟΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

Print Friendly, PDF & Email