16/2017 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   2 / 10-04-2017

                                                                 Αριθμός Απόφασης:   16 /2017

ΘΕΜΑ: 1ΟΝ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ «Περί Προέγκριση ίδρυσης Κ.Υ.Ε. ως επιχείρηση αναψυχής καθώς και

                 προσφοράς οινοπνευματωδών ποτών στην Τ. Κ. Δροσοπηγής της Δ. Ε. Στυμφαλίας»

                      

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10ην Απριλίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία της κ. Κελλάρη   Ιωάννας, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4445/03-04-2017  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 5 –   ήτοι:

  

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννα           Κελλάρη         (Πρόεδρος)                         1.- Ιωάννης         Μυττάς               (Μέλος)

2.- Χρήστος       Γεώργας            (Μέλος)                              2.- Παύλος         Χρυσικός           (Μέλος)                      

3 .-Κων/νος         Σαρχάνης           (Μέλος)                              

4.- Βασίλειος     Δομετίου              (Μέλος)                            

5.- Βασίλειος     Αλεξόπουλος    (Μέλος)

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                                          

                                                                                 Θέμα   1ονΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Κελλάρη Ιωάννα, εξέθεσε ότι έχουμε ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης στην παρούσα συνεδρίαση λόγω καταληκτικών ημερομηνιών για την «Προέγκριση ίδρυσης Κ.Υ.Ε. ως επιχείρηση αναψυχής καθώς και προσφοράς οινοπνευματωδών ποτών στην Τ. Κ. Δροσοπηγής της Δ. Ε. Στυμφαλίας».

Ακολούθως η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα αποδέχθηκε την συζήτηση του παραπάνω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης βάση των σχετικών διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 67   του Ν. 3852/2010.

   Στη   συνέχεια η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ον θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης, για την Προέγκριση ίδρυσης Κ.Υ.Ε. ως επιχείρηση αναψυχής καθώς και προσφοράς οινοπνευματωδών ποτών στην Τ. Κ. Δροσοπηγής της Δ. Ε. Στυμφαλίας ανέφερε ότι:

Το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας, μας υπέβαλε την από 10-04-2017 εισήγηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης,   όπου σύμφωνα με την νομοθεσία και μετά από τον προέλεγχο των δικαιολογητικών του ενδιαφερόμενου εισηγείται την προέγκριση του ανωτέρω καταστήματος.

     Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

    

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Την εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.

3.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

4.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση .

                                          

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ο φ ώ ν ως

   Α. Την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

   Β.- Τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού

ενδιαφέροντος στoν   κ. Δρίμα Ιωάννη του Γεωργίου   ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επιχείρηση αναψυχής καθώς και προσφοράς οινοπνευματωδών ποτών στην Τ. Κ. Δροσοπηγής της Δ. Ε. Στυμφαλίας σε ακίνητο ιδιοκτησίας της Φίλη Ευφροσύνης με βάση την από 10-04-2017 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Γ.- Η οριστική άδεια ίδρυσης & λειτουργίας του ανωτέρω καταστήματος, θα χορηγηθεί από το Δήμαρχο αφού ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία που προβλέπεται στον ανωτέρω νόμο και εφόσον τηρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις και με την επισήμανση ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 Κ..Κ. «το κατάστημα λειτουργεί νόμιμα από το χρόνο χορήγησης της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας».

Η παρούσα απόφαση ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΔΕΙΑ και ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του καταστήματος.

     Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν στο Δήμο μας εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της απόφασης, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται δηλαδή έως (10-07-2017) ημερομηνία χορήγησης σχετικής βεβαίωσης, με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) ακόμη μήνες κατόπιν αίτησης – γνωστοποίησης στο Δήμο μας,.

     Σε διαφορετική περίπτωση η κάθε προέγκριση ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ

  

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 16 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                Τα   Μέλη

                                                        Ακριβές απόσπασμα

                                                          Κιάτο 11 Απριλίου 2017  

                                                 Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   

                                                                               ,      

                                                                                   Κελλάρη   Ιωάννα

Print Friendly, PDF & Email