15/2017 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   2 / 10-04-2017

                                                                 Αριθμός Απόφασης:   15 /2017

ΘΕΜΑ: 8ΟΝ «Δημιουργία πράσινου σημείου στο Δήμο Σικυωνίων».

                      

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10ην Απριλίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία της κ. Κελλάρη   Ιωάννας, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4445/03-04-2017  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 5 –   ήτοι:

  

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννα         Κελλάρη         (Πρόεδρος)                         1.- Ιωάννης         Μυττάς               (Μέλος)

2.- Χρήστος       Γεώργας            (Μέλος)                              2.- Παύλος         Χρυσικός           (Μέλος)                      

3 .-Κων/νος         Σαρχάνης           (Μέλος)                              

4.- Βασίλειος     Δομετίου               (Μέλος)                            

5.- Βασίλειος     Αλεξόπουλος    (Μέλος)

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                                           Θέμα   8ον

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 8ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Δημιουργία πράσινου σημείου στο Δήμο Σικυωνίων» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα εξής:

1] Με το αρ. πρωτ. 3435/16.03.2017 έγγραφο του Τμ. Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου μας, καλούνται οι όμορες Κοινότητες του Δήμου μας, με τα σημεία αναφοράς που απαιτούνται για την δημιουργία του Πράσινου Σημείου, να γνωμοδοτήσουν σχετικά.

2] την αρ. 1/2017 απόφαση Τ.Κ. Σουλίου με την οποία γνωμοδοτεί αρνητικά για τη δημιουργία Πράσινου Σημείου εντός των διοικητικών της ορίων.

3] την αρ. 3/2017 απόφαση της Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνας-Βασιλικού με την οποία γνωμοδοτεί θετικά για την δημιουργία Πράσινου Σημείου και προτείνει την αναζήτηση ακινήτων που βρίσκονται στη περιοχή «Γεφύρι» ή «Μύλος Μπέη» διότι είναι εκτός οικισμού και δεν θα δημιουργείται όχληση από τη λειτουργία του.

4] την αρ. 4/2017 απόφαση Τ.Κ. Μουλκίου με την οποία γνωμοδοτεί αρνητικά για τη δημιουργία Πράσινου Σημείου εντός των διοικητικών της ορίων.

5] την αρ. 4/2017 απόφαση Τ.Κ. Πασίου με την οποία γνωμοδοτεί αρνητικά για τη δημιουργία Πράσινου Σημείου εντός των διοικητικών της ορίων.

6] την αρ. 17/2017 απόφαση Δ.Κ. Σικυωνίων (Κιάτου) με την οποία γνωμοδοτεί αρνητικά για τη δημιουργία Πράσινου Σημείου εντός των διοικητικών της ορίων.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου κ. Κωνσταντίνου Σαρχάνη,

Διαπιστώνει την αναγκαιότητα απόκτησης ακινήτων για τη δημιουργία Πράσινου Σημείου στο Δήμο Σικυωνίων, που να βρίσκονται στην περιοχή «Γεφύρι» ή «Μύλος Μπέη» της Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνας-Βασιλικού, διότι είναι εκτός οικισμού και δεν θα δημιουργείται όχληση από τη λειτουργία του Πράσινου Σημείου. Επίσης βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από το κέντρο του αστικού ιστού, αλλά παράλληλα δεν απέχουν πολύ από την περιοχή στη θέση «Λιτσάρδα» (πρώην ΧΥΤΑ Κιάτου) της Τ.Κ. Σουλίου όπου σχεδιάζεται το έργο για τη δημιουργία ΚΔΑΥ, με αποτέλεσμα να μην έχουμε δραματική αύξηση του κόστους μεταφοράς.

  

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 15 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                               Τα   Μέλη

                                                        Ακριβές απόσπασμα

                                                          Κιάτο 11 Απριλίου 2017  

                                                Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   

                                                                                       Κελλάρη   Ιωάννα

Print Friendly, PDF & Email