14/2017 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   2 / 10-04-2017

                                                                 Αριθμός Απόφασης:   14 /2017

ΘΕΜΑ: 7ΟΝ «Γνωστοποίηση ανακοίνωσης για δημοσίευση του έργου (Οδικός άξονας Ελευσίνα- Κόρινθος

                     με ευρεία παράκαμψη Κορίνθου και εργασίες Κακιάς Σκάλας και Ευρεία Παράκαμψη Πάτρας)».

                      

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10ην Απριλίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία της κ. Κελλάρη   Ιωάννας, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4445/03-04-2017  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 5 –   ήτοι:

  

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννα           Κελλάρη         (Πρόεδρος)                         1.- Ιωάννης         Μυττάς               (Μέλος)

2.- Χρήστος       Γεώργας            (Μέλος)                              2.- Παύλος         Χρυσικός           (Μέλος)                      

3 .-Κων/νος         Σαρχάνης           (Μέλος)                              

4.- Βασίλειος     Δομετίου              (Μέλος)                            

5.- Βασίλειος     Αλεξόπουλος    (Μέλος)

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                                          Θέμα   7ον

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 7ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Γνωστοποίηση ανακοίνωσης για δημοσίευση του έργου (Οδικός άξονας Ελευσίνα- Κόρινθος με ευρεία παράκαμψη Κορίνθου και εργασίες Κακιάς Σκάλας και Ευρεία Παράκαμψη Πάτρας» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα εξής:

ToΠεριφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, μας απέστειλε το υπ’ αριθ. 26490/5333/31-01-2017 έγγραφό του, που αφορά το έργο «Οδικός άξονας Ελευσίνα- Κόρινθος με ευρεία παράκαμψη Κορίνθου και εργασίες Κακιάς Σκάλας και Ευρεία Παράκαμψη Πάτρας» και προτείνει την γνωστοποίηση- ανακοίνωση του έργου αυτού στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Το υπ’ αριθ. 26490/5333/31-01-2017    έγγραφο της Περιφέρεια Πελοποννήσου.

3.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

4.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

                                               Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ο φ ώ ν ως

 Την γνωστοποίηση του έργου «Οδικός άξονας Ελευσίνα- Κόρινθος με ευρεία παράκαμψη Κορίνθου και εργασίες Κακιάς Σκάλας και Ευρεία Παράκαμψη Πάτρας» και εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Κελλάρη Ιωάννα, για την αποστολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 14 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                Τα   Μέλη

                                                        Ακριβές απόσπασμα

                                                          Κιάτο 11 Απριλίου 2017  

                                                 Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   

                                                                                       Κελλάρη   Ιωάννα

Print Friendly, PDF & Email