13/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   6 / 17-07-2018

                                                                Αριθμός Απόφασης: 13 / 2018

ΘΕΜΑ: 2ΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ «Περί συζητήσεως της αιτήσεως του κ. Ζαχαριά Χρήστου   για   άδεια

                                                                   χρήσης χώρου τοποθέτησης μηχανισμού ψησίματος κρεάτων στις

                                                                   5-6/8/2018 και 14-15/8/2018.»

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17ην Iουλίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ιωάννη Τσιάνου, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7238/13-7-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   6 –   ήτοι:

  

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης         Τσιάνος           (Πρόεδρος)                       1.- Χρήστος         Γεώργας              (Μέλος)

2.- Ιωάννης        Μυττάς               (Μέλος)                        

3 .-Βασίλειος       Αλεξόπουλος     (Μέλος)                       

4.- Βασίλειος     Δομετίου           (Μέλος)

5.- Παύλος           Χρυσικός           (Μέλος)

6.- Κων/νος         Σαρχάνης       (Αντιπρόεδρος)

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   2ον  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

   Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Περί συζητήσεως της αιτήσεως του κ. Ζαχαριά Χρήστου για   άδεια χρήσης χώρου τοποθέτησης μηχανισμού ψησίματος κρεάτων στις 5-6/8/2018 και 14-15/8/2018.» ανέφερε τα εξής:

Ο κ. Ζαχαριάς Χρήστος του Παναγιώτη, μας υπέβαλε την από 9-7-2018 σχετική αίτησή του, όπου έλαβε αριθ. πρωτοκόλλου στο Δήμο 7056/10-7-2018   και αναφέρει τα εξής:

:

«Σας παρακαλώ να μου χορηγήσετε άδεια χρήσεως χώρου για την τοποθέτηση μηχανισμού ψησίματος κρεάτων έμπροσθεν του καταστήματός μου, που βρίσκεται στην Πλατεία Πλουμιστού στο Κιάτο για την 5ην και 6ην Αυγούστου του έτους 2018, εν όψει εορτασμού του πολιούχου της πόλης μας και την 14ην και 15ην Αυγούστου του έτους 2018 εορτασμό της Μεγαλόχαρης, το παρόν αίτημά μου έχει ικανοποιηθεί επί σειρά ετών, επισυνάπτω απόφαση Δημάρχου ετών 2015   – 2 016   και 2017»

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

 

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Την υπ’ αριθ. 7056/10-7-2018 αίτηση του κ. Ζαχαριά Χρήστου.

3.-  Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

4.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

                                          

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά Πλειοψηφία

(Μειοψηφούντων των κ. Π. Χρυσικού και Κ. Σαρχάνη)

1.- Γνωμοδοτεί- συναινεί και εγκρίνει όπως ο Δήμος Σικυωνίων, προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να χορηγήσει στον κ. Ζαχαριά Χρήστο του Παναγιώτη, την άδεια χρήσεως χώρου για την τοποθέτηση μηχανισμού ψησίματος κρεάτων έμπροσθεν του καταστήματός του, που βρίσκεται στην Πλατεία Πλουμιστού στο Κιάτο για την 5ην και 6ην Αυγούστου του έτους 2018, εν όψει εορτασμού του πολιούχου της πόλης μας και την 14ην και 15ην Αυγούστου του έτους 2018 εορτασμό της Μεγαλόχαρης, και

 

2.- Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Τσιάνο Ιωάννη, για την υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων.

     Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13 / 2018 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                Τα   Μέλη

                                                                                                                                                                                                                                      Ακριβές απόσπασμα

                                                            Κιάτο 18-7- 2018  

                                                 Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

                                                                                            ΤΣΙΑΝΟΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

Print Friendly, PDF & Email