12/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   6 / 17-07-2018

                                                                Αριθμός Απόφασης: 12/ 2018

ΘΕΜΑ: 1ΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ «Περί δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου – Αγορά του όμορου   στην Πλατεία

                                                                   ακινήτου ιδιοκτησίας Κωστούρου της Τοπικής Κοινότητας Καισαρίου.»

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17ην Iουλίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ιωάννη Τσιάνου, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7238/13-7-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   6 –   ήτοι:

  

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης         Τσιάνος           (Πρόεδρος)                       1.- Χρήστος         Γεώργας             (Μέλος)

2.- Ιωάννης        Μυττάς               (Μέλος)                        

3 .-Βασίλειος       Αλεξόπουλος     (Μέλος)                       

4.- Βασίλειος     Δομετίου           (Μέλος)

5.- Παύλος           Χρυσικός            (Μέλος)

6.- Κων/νος         Σαρχάνης       (Αντιπρόεδρος)

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   1ον  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

   Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Περί δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου – Αγορά του όμορου στην Πλατεία ακινήτου ιδιοκτησίας Κωστούρου της Τοπικής Κοινότητας Καισαρίου» ανέφερε τα εξής:

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Καισαρίου κ. Ράπτης Νικόλαος, μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 3/2018 απόφασή του, όπου μας γνωρίζει ότι: «H Τοπική Κοινότητα Καιασαρίου, παρουσιάζει έλλειψη χώρων συγκέντρωσης, συγκεκριμένα, κρίνεται αναγκαία και επιτακτική η απόκτηση χώρου για τη δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου, όπου οι κάτοικοι θα μπορούν να συγκεντρώνονται ανά πάσα ώρα και στιγμή προκειμένου να εκφράσουν σκέψεις, απόψεις προκειμένου να ψυχαγωγηθούν. Για το σκοπό αυτό ως πλέον ενδεδειγμένη λύση εμφανίζεται η απόκτηση του όμορου στην πλατεία ακινήτου ιδιοκτησίας Κωστούρου, καθ’ ότι βρίσκεται σε προνομιακή θέση στο κέντρο του χωριού.»

  

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

 

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Την υπ’ αριθ. 3/2018 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Καισαρίου.

3.-  Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

4.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

                                          

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά Πλειοψηφία

(Μειοψηφούντος του κ. Ι. Μυττά ο οποίος δεν ψηφίζει για την αγορά του εν λόγω ακινήτου)

1.- Γνωμοδοτεί- συναινεί και εγκρίνει όπως ο Δήμος Σικυωνίων, προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να γίνει η αγορά του όμορου στην Πλατεία ακινήτου ιδιοκτησίας Κωστούρου της Τοπικής Κοινότητας Καισαρίου.» και

 

2.- Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Τσιάνο Ιωάννη, για την υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων.

     Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12 / 2018 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                 Τα   Μέλη

                                                                                                                                                                                                                                      Ακριβές απόσπασμα

                                                           Κιάτο 18-7- 2018  

                                                 Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

                                                                                             ΤΣΙΑΝΟΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

Print Friendly, PDF & Email