12/2017 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   2 / 10-04-2017

                                                                 Αριθμός Απόφασης:   12 /2017

ΘΕΜΑ: 5ΟΝ «Περί αναγκαιότητας εκπόνησης μελέτης για την Επισκευή Συντήρηση της Γέφυρας του

                       Ποταμού Ελισσώνα Βόρεια και επί της οδού Καλογεροπούλου στην πόλη του Κιάτου»

    

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10ην Απριλίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία της κ. Κελλάρη   Ιωάννας, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4445/03-04-2017  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 5 –   ήτοι:

  

                         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννα           Κελλάρη         (Πρόεδρος)                         1.- Ιωάννης         Μυττάς               (Μέλος)

2.- Χρήστος       Γεώργας           (Μέλος)                              2.- Παύλος         Χρυσικός           (Μέλος)                      

3 .-Κων/νος         Σαρχάνης           (Μέλος)                              

4.- Βασίλειος     Δομετίου               (Μέλος)                            

5.- Βασίλειος     Αλεξόπουλος    (Μέλος)

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                                          Θέμα   5ον

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 5ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Περί αναγκαιότητας εκπόνησης μελέτης για την Επισκευή Συντήρηση της Γέφυρας του Ποταμού Ελισσώνα Βόρεια και επί της οδού Καλογεροπούλου στην πόλη του Κιάτου» εξέθεσε ότι,  η Δημοτική Κοινότητα Κιάτου με την υπ’ αριθ. 5/2017 απόφασή της έθεσε την αναγκαιότητα της εν λόγω μελέτης, όπου στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 41/2017 απόφασή του,   ενέκρινε την αναγκαιότητα εκπόνησης μελέτης.

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά των φακέλων.

3.-   Την υπ’ αριθ. 5/2017 απόφαση της Δ.Κ. Κιάτου και την υπ’ αριθ. 41/2017 Α.Δ.Σ.

4.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

.

                                             Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

Εγκρίνει την αναγκαιότητα εκπόνησης μελέτης για την Συντήρηση της Γέφυρας του Ποταμού Ελισσώνα Βόρεια και επί της οδού Καλογεροπούλου στην πόλη του Κιάτου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 5/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου.

                      Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                Τα   Μέλη

                                                        Ακριβές απόσπασμα

                                                         Κιάτο 11 Απριλίου 2017  

                                                 Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   

                                                                 Κελλάρη   Ιωάννα

Print Friendly, PDF & Email