11/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   5 / 31-05-2018

                                                                Αριθμός Απόφασης: 11 / 2018

ΘΕΜΑ: 2ΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ «Μεταφορά χώρου στάθμευσης δικύκλων στην Δ. Κ. Σικυώνος –

                                                                 Κιάτου.»

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 31ην Μαϊου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 14:00 μ. μ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ιωάννη Τσιάνου, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5360/30-05-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   4 –   ήτοι:

  

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης         Τσιάνος           (Πρόεδρος)                       1.-Κων/νος         Σαρχάνης       (Αντιπρόεδρος)

2.- Ιωάννης        Μυττάς               (Μέλος)                         2.-Χρήστος       Γεώργας             (Μέλος)

3 .-Βασίλειος       Αλεξόπουλος     (Μέλος)                        3.-Παύλος           Χρυσικός              (Μέλος)

4.- Βασίλειος     Δομετίου           (Μέλος)

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   2ον  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε πως η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα , λόγω

καταληκτικών ημερομηνιών.

 

   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Μεταφορά χώρου στάθμευσης δικύκλων στην Δ. Κ. Σικυώνος – Κιάτουανέφερε τα εξής:

   Λόγω των έργων επί της Π.Ε.Ο. προτάθηκε η μεταφορά στάθμευσης Ταξί από την οδό Αστέρη Κοββατζή, στο νότιο τμήμα της Π.Ε.Ο. που διασχίζει την πλατεία Ελευθερίας μεταξύ των οδών Μαυρούλια και Φιλλύρα, δηλαδή στο σημείο όπου υπάρχει η στάθμευση δικύκλων στην Δ. Κ. Σικυώνος – Κιάτου και κρίνεται απαραίτητη η μεταφορά στάθμευσης από το υφιστάμενο σημείο σε άλλο της Δημοτικής Κοινότητας.

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

 

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Το υπ’ αριθ. 431/29-5-2018  έγγραφο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ραδιοταξί Κιάτου.

3.- Την υπ’ αριθ. 15/2018 απόφαση της Δ. Κ. Σικυώνος-Κιάτου περί μεταφοράς θέσης ταξί

4.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

5.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

                                          

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ο φ ώ ν ως

1.- Αποδέχεται το κατεπείγον της συνεδρίασης και την συζήτηση του εν λόγω θέματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

 

2.- Λόγω των έργων επί της Π. Ε. Ο. προτείνει:

 

       Tην μεταφορά των θέσεων στάθμευσης δικύκλων από το νότιο τμήμα της Π. Ε. Ο. που διασχίζει την πλατεία Ελευθερίας μεταξύ των οδών Μαυρούλια και Φιλλύρα επί της οδού Αστέρη Κοββατζή από το Νο 3 έως του Νο 11.

     Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11 / 2018 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                               Τα   Μέλη

                                                                                                                                                                                                                                      Ακριβές απόσπασμα

                                                         Κιάτο 31-5- 2018  

                                                 Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

                                                                                             ΤΣΙΑΝΟΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

Print Friendly, PDF & Email