10/2017 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   2 / 10-04-2017

                                                                 Αριθμός Απόφασης:   10 /2017

ΘΕΜΑ: 3ΟΝ «Περί συζητήσεως της αιτήσεως του κ. Ρουβά Στυλιανού περί παραχωρήσεως Κοινόχρηστου

                       χώρου στην Δ. Κ. Κιάτου.»

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10ην Απριλίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία της κ. Κελλάρη   Ιωάννας, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4445/03-04-2017  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 5 –   ήτοι:

  

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννα           Κελλάρη         (Πρόεδρος)                         1.- Ιωάννης         Μυττάς               (Μέλος)

2.- Χρήστος       Γεώργας            (Μέλος)                              2.- Παύλος          Χρυσικός           (Μέλος)                      

3 .-Κων/νος         Σαρχάνης           (Μέλος)                              

4.- Βασίλειος     Δομετίου               (Μέλος)                            

5.- Βασίλειος     Αλεξόπουλος    (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                                           Θέμα   3ον

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Περί συζητήσεως της αιτήσεως του κ. Ρουβά Στυλιανού περί παραχωρήσεως Κοινόχρηστου χώρου στην Δ. Κ. Κιάτου» έθεσε υπόψη στα μέλη της Επιτροπής το με αριθ. πρωτ. 3590/20-03-2017 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου που αναφέρεται στο αντικείμενο του θέματος και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής.

   Επίσης έθεσε υπόψη την υπ’ αριθ. 19/2017 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου που εκρίνει την εν λόγω παραχώρηση.

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά των φακέλων.

3.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

.

                                             Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου 34 τ.μ. επί του πεζόδρομου της οδού Παπαληγούρα για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, στον ιδιοκτήτη Κ.Υ. Ε. κο ΡΟΥΒΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟ του Κων/νου, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο προαναφερόμενο υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών και αφού μας φέρει ένα σχέδιο που να φαίνεται που θα τοποθετηθούν οι υαλοφράκτες στον ίδιο χώρο.

                     Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                 Τα   Μέλη

                                                                                                                                                                                                                                      Ακριβές απόσπασμα

                                                          Κιάτο 11 Απριλίου 2017  

                                                  Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   

                                                                 Κελλάρη   Ιωάννα

Print Friendly, PDF & Email