1/2017 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   1 / 31-01-2017

                                                                 Αριθμός Απόφασης:   1 /2017

ΘΕΜΑ: 1ΟΝ «Ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στους τομείς αρμοδιότητας της

                       για το έτος 2016, βάση των σχετικών διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 »

    

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 31ην Iανουαρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Μυττά   Ιωάννη, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1201/27-01-2017  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 5 –   ήτοι:

  

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης         Μυττάς           (Πρόεδρος)                         1.- Ιωάννα           Κελλάρη         (Μέλος)

2.- Χρήστος       Γεώργας     (Αντιπρόεδρος)                          2.- Βασίλειος     Δομετίου         (Μέλος)

3 .-Παναγιώτης   Μπακόλιας       (Μέλος)                              

4.- Παύλος         Χρυσικός           (Μέλος)                               

5.- Βασίλειος     Αλεξόπουλος   (Μέλος)

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                                           Θέμα   1ον

   Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:

Ότι με βάση την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης, προβλέπεται ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε ότι έχουμε υποβάλει προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθ. Δ.Υ./19-01-2017 εισήγησή που έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Κιάτο   19-01-2017

NOMOΣ   ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                        

ΔΗΜΟΣ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                      Αριθ. Πρωτ. Δ.Υ.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Προς

Τα Mέλη   της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                                           Ενταύθα

 

                                                        

Ταχ. Δ/νση:      Γ. Γεννηματά 2

Τ. Κ.:                202-00 ΚΙΑΤΟ                                          

Τηλέφωνο:       27423-60124

Φάξ:               27420-23562

Πληροφορίες : Γ. Λαλιώτης

                                                                      

ΘΕΜΑ: «Ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους 2016»

ΣΧΕΤ: Η παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 3852/07-06-2010, (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010).

Με βάση την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης, προβλέπεται ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

     Για το έτος 2016, ελήφθησαν συνολικά σαράντα οκτώ (48) αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε δέκα τρία  (13) Πρακτικά Συνεδριάσεων που έχουν ως εξής:

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡIΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1 Ετήσια   έκθεση πεπραγμένων 2016 1 1
2 Προέγκριση αδειών ιδρύσεων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπά 15 3,4,5,6,7,8,10,11,12,22,,27,29,35,41,47.
3 Eπαναχορήγηση αδειών ιδρύσεων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπά 1 33
4 Χορήγηση άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων 1 39
5 Αιτήσεις πολιτών 12

9,13,15,16,17,18,20,21,30,32,

36,37,

6 Γνωμοδοτήσεις 11 19,23,24,25,26,28,38,44,45,46,48
  Κανονιστικές    
7 Λειτουργίας λαϊκής αγοράς Κιάτου 1 40
8 Τοπικό   Σχέδιο Αποκ/νης διαχείρισης   αποβλήτων 1 2
9 Ύδρευση Δ. Ε. Στυμφαλίας 1 14
10 Αυτοποιημένου συστήματος   κοινοχρήστων ποδηλάτων 2 31,34
11 Κανονισμός   άρδευσης Μικρού Βάλτου 1 42
12 Κανονισμός Κοινοχρήστων χώρων 1 43
  Ματαιώσεις συνεδριάσεων   (1) ——————- —————————–
  ΣΥΝΟΛΟΝ……………………………………. 48  

                              

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΜΥΤΤΑΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.- Τις σχετικές διατάξεις της παρ. β του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.- Tις σχετικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

3.- Την υπ’ αριθ. Δ.Υ./ 19-01-2017 εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μυττά Ιωάννη

       και ύστερα από διαλογική συζήτηση

                                                                   Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α

     1.- Την έγκριση των πεπραγμένων της ετήσιας έκθεσης έτους 2016, όπου ελήφθησαν συνολικά σαράντα οκτώ (48) Αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε δέκα τρία (13) πρακτικά συνεδριάσεων που έχουν όπως ακριβώς αναγράφονται στην εισήγηση του Προέδρου.

                           Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2017 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                Τα   Μέλη

                                                                                                        1.-Παύλος             Χρυσικός

                                                                                                         2.- Χρήστος           Γεώργας

Μυττάς   Ιωάννης                                                                            3.- Παναγιώτης       Μπακόλιας

                                                                                                 4.- Βασίλειος           Αλεξόπουλος

                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                      Ακριβές απόσπασμα

                                                          Κιάτο 1   Φεβρουαρίου 2017  

                                                 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   

                                                                 Μυττάς   Ιωάννης

Print Friendly, PDF & Email