A.O.E 118/11-Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων για τα οχήματα του Δήμου Σικυωνίων

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 13/2-9-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 118

Περίληψη: Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων για τα οχήματα του Δήμου Σικυωνίων.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 2 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθμ. 17227/26-8-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1.-Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
2.- Μπούκης Γεώργιος Μέλος 1 . Γεωργούσης Δημήτριος
3.-Τσιάνος Ιωάννης «
4.-Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
5.-Παπαβασιλείου Νικόλαος «
6.-Ζαχαριάς Χρήστος «
……………………………………………………………………………………………………………………………
Θ έ μ α 9ο
————————-
Στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων για τα οχήματα του Δήμου Σικυωνίων», ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σταματόπουλος Σπυρίδων έθεσε υπόψη την από 26-8-2011 Εισήγηση του αρμοδίου Τμήματος του Δήμου και υπενθύμισε
• το άγονο του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού της 12ης Απριλίου 2011 –και-
• τη μη εύρεση προμηθευτή με τη διαδικασία της απευθείας αναθέσεως από το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τους όρους της αριθ. 2192/15-02-2011 διακήρυξης του Δημάρχου και εξέθεσε ότι:
Η Οικονομική επιτροπή με τη διάταξη του άρθρου 103 παρ 2γ’ του νέου Δ. Κ. Κ. (Ν. 3463/2006) καθίσταται κατ’ εξαίρεση αρμόδια, εφόσον συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, να αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση προμηθειών του άρθρου 23 παρ. 1 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., εκτός αν έχει αποφασιθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο η άσκηση αυτής της αρμοδιότητας, ή εάν η Οικονομική Επιτροπή έχει παραπέμψει τη λήψη της σχετικής απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ως μόνη δυνατή λύση είναι η δρομολόγηση της διαδικασίας ίδρυσης Δημοτικού πρατηρίου καυσίμων με συνέπεια την αλλαγή του τρόπου προμήθειας και διαχείρισης των καυσίμων του Δήμου.

Για την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών (αδειοδοτήσεις, προμήθεια δεξαμενών – αντλιών κ.λ.π.), αλλά και για την διεξαγωγή ενός νέου, ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων απαιτείται ένα εύλογο χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι Υπηρεσίες του Δήμου μας αδυνατούν να λειτουργήσουν επαρκώς χωρίς καύσιμα, με συνέπεια την δημιουργία σοβαρών προβλημάτων στην εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών αλλά και κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
Λόγω των παραπάνω εκτάκτων γεγονότων καθίσταται επιτακτική ανάγκη για την άμεση προμήθεια, με απευθείας ανάθεση, των παρακάτω ποσοτήτων καυσίμων μέχρι να ολοκληρωθούν οι προαναφερόμενες διαδικασίες, και συγκεκριμένα:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ M.M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ
1 Βενζίνη αμόλυβδη απλή (95 οκτανίων) lt 1500 1,3803 2.070,45
2 Βενζίνη super lt 200 1,4309 286,18
3 Πετρέλαιο κίνησης lt 25000 1,2000 30.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 32.356,63
ΦΠΑ 23% 7.442,02
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 39.798,65

Τα παραπάνω καύσιμα θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. 3/2011 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου.
Με βάση τα παραπάνω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες:
• Προκύπτουν από γεγονότα απρόβλεπτα
• Δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού
• Οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμιά περίπτωση δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Δήμου
Προτείνεται η απευθείας ανάθεση των παραπάνω ποσοτήτων καυσίμων στη Σαμανίδου Παναγιώτα – Μαρία που διατηρεί πρατήριο καυσίμων στο Μούλκι Κιάτου Κορινθίας, τηλφ. 2742024004, με Α.Φ.Μ. 072799025, ΔΟΥ Κιάτου, με ποσοστό έκπτωσης επί του συνόλου των καυσίμων, μηδέν επί τοις εκατό (0%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του τμήματος εμπορίου – τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας και με βάση την προσφορά της.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά την εισήγηση του Προέδρου και την από 26-8-2011 Εισήγηση του αρμοδίου Τμήματος του Δήμου και έχοντας υπόψη:
• Τις πιστώσεις στους Κ.Α. 10-6641, 10-6643, 20-6641.001, 30-6641.001, 35-6644, 70-6641.001, του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου οι οποίες ψηφίστηκαν με την αριθ. 54/2011 Α.Ο.Ε. και οι αντίστοιχες Π.Α.Υ. έγιναν με αύξοντες αριθμ. 547, 548, 549, 550, 551, 552 από 10-06-2011.
• Τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. 3/2011 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου.
• Το άρθρο 103 παρ. 2γ’ του Ν.3463/2006.
• Την προσφορά της Σαμανίδου Παναγιώτας – Μαρίας
• Τη Γν. ΝΣΚ 164/2007, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (εγκ. 38, Αρ. Πρωτ. 26932/31-05-2007)

• Τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω και οι οποίες προκύπτουν από γεγονότα απρόβλεπτα και οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμιά περίπτωση δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Δήμου.
• Τη γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ζαχαριά Χρήστου, ο οποίος ψηφίζει λευκό.
1. Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων στη Σαμανίδου Παναγιώτα – Μαρία που διατηρεί πρατήριο καυσίμων στο Μούλκι Κορινθίας, τηλφ.: 2742024004, με Α.Φ.Μ. 072799025, ΔΟΥ Κιάτου, με ποσοστό έκπτωσης επί του συνόλου των καυσίμων, μηδέν επί τοις εκατό (0%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του τμήματος εμπορίου – τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας και για τις ποσότητες του παρακάτω πίνακα:
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ M.M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ
1 Βενζίνη αμόλυβδη απλή (95 οκτανίων) lt 1500 1,3803 2.070,45
2 Βενζίνη super lt 200 1,4309 286,18
3 Πετρέλαιο κίνησης lt 25000 1,2000 30.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 32.356,63
ΦΠΑ 23% 7.442,02
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 39.798,65
2. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την
υπογραφή της.
3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε 3.236,00 €, (ποσοστό 10% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α.) η οποία πρέπει να κατατεθεί με
την υπογραφή της σύμβασης.
4. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 118/2011 .
Συντάχθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Μπούκης Γεώργιος
3. Τσιάνος Ιωάννης
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
5. Ζαχαριάς Χρήστος
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 5 Σεπτεμβρίου 2011
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email