Ορισμός Αντιδημάρχων

Αποφάσεις Δημάρχου

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΔΑ: Ω643Ω1Θ-ΟΘΒ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 2507

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 33

Ο Δήμαρχος

έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87Α 7-6-2010) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 97.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3463/2006.

3. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων που ψηφίστηκε με την 330/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων, εγκρίθηκε με την 8015/26-10-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄2629/9-11-2011.

4. Την ανάγκη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου για την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Αποφασίζουμε

I. Ορίζουμε τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Α­ντιδημάρχους του Δήμου Σικυωνίων και τους μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες ως εξής:

Α. Την κ. Κελλάρη Ιωάννα του Παναγιώτη, Αντιδήμαρχο του Δήμου Σικυωνίων, στην οποία παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 01-03 2017 έως και 31-08-2019, υπεύθυνη για θέματα Διοικητικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Προγραμματισμού στην οποία μεταβιβάζουμε όλες τις προβλεπόμενες από τη Νομοθεσία αρμοδιότητες που αφορούν τους τομείς ευθύνης της.

Στην οριζόμενη Αντιδήμαρχο μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα να προΐσταται των αντίστοιχων υπηρεσιών που υφίστανται και λειτουργούν στη Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων.

Μεταβιβάζουμε επίσης και την αρμοδιότητα να εκπροσωπεί το Δήμο στα Δικαστήρια σε όλες τις σχετικές των αρμοδιοτήτων της υποθέσεις και να δίνει τους όρκους που επιβάλλονται από το Νόμο.

Ειδικότερα της μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες για:

Την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.Την έκδοση, ανάκληση και εφαρμογή διοικητικών ποινών, των αδειών που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του Δήμου και αφορούν το Γραφείο Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Απασχόλησης και Τουρισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (αρθ. 58, παρ. 1ζ’ Ν. 3852/2010).Την υπαγωγή αυθαίρετης δόμησης,(αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης), στις διατάξεις τουΝ. 4178/2013 (ΦΕΚ174/8.8.2013 τεύχος Α΄).Να παρίσταται στις συνεδριάσεις και να συνεργάζεται με τα Τοπικά Συμβούλια και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων για όλα τα τοπικά θέματα αρμοδιοτήτων της που ανακύπτουν και να εισηγείται στο Δήμαρχο, και στους καθ’ ύλη αρμόδιους Αντιδημάρχους.Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Κελλάρη Ιωάννα και όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Τσιάνο Ιωάννη.

Εξουσιοδοτούμε την ορισθείσα Αντιδήμαρχο για τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων, την υπογραφή των βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας καθώς και κάθε βεβαίωσης ή πιστοποιητι­κού, ή άλλου εγγράφου, μη ρητώς κατονομαζόμενου στην παρούσα, αλλά συναφούς των αρμοδιοτήτων και εξουσιών που του μεταβιβάζονται. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Αντιδημάρχου όλες τις ανωτέρω αρμοδιότητες τις ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δομετίου Βασίλειος.

Β. Τον κ. Δομετίου Βασίλειο του Ιωάννη Αντιδήμαρχο του Δήμου Σικυωνίων, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 1/3/2017 έως και 31/8/2019, υπεύθυνο για τα θέματα Οικονομικών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης, Γεωργίας, Κτηνοτροφίας ,Αλιείας, Παιδείας- Πολιτισμού και Αθλητισμού και του μεταβιβάζουμε όλες τις προβλεπόμενες από τη Νομοθεσία αρμοδιότητες που αφορούν τους τομείς ευθύνης του.

Στον οριζόμενο Αντιδήμαρχο μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα να προΐ­σταται των αντίστοιχων υπηρεσιών που υφίστανται και λειτουργούν στη Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων.

Μεταβιβάζουμε επίσης και την αρμοδιότητα να εκπροσωπεί το Δήμο στα Δικαστήρια σε όλες τις σχετικές των αρμοδιοτήτων του υποθέσεις και να δίνει τους όρκους που επιβάλλονται από το Νόμο.

Ειδικότερα του μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες για:

Την τέλεση Πολιτικών Γάμων στη Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων.Την υπογραφή των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, πλην των Βεβαιωτικών Καταλόγων και των συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος.Τον έλεγχο της κατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισμού γραφείων που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων.

Να παρίσταται στις συνεδριάσεις και να συνεργάζεται με τα Τοπικά Συμβούλια και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων για όλα τα τοπικά θέματα αρμοδιοτήτων του που ανακύπτουν και να εισηγείται στο Δήμαρχο και στους καθ’ ύλη αρμόδιους Αντιδημάρχους.

Την έκδοση των αποφάσεων επιβολής προστίμων που άπτονται της λειτουργίας της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, (τέλη ακαθαρίστων εσόδων, τέλη κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π).Την έκδοση, ανάκληση και εφαρμογή, των αδειών και των διοικητικών ποινών, που προβλέπονται από τις κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου.

Εξουσιοδοτούμε τον ανωτέρω οριζόμενο Αντιδήμαρχο για την επικύρωση αντιγράφων, φωτοαντιγράφων και τη θεώρηση γνησίου υπογραφής, την υπογραφή των βεβαιώσεων αγροτικής απασχόλησης των δημοτών της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων.

Ο Αντιδήμαρχος θα υπογράφει κάθε έγγραφο, πράξη και απόφαση που αναφέρεται στην άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που του μεταβιβάζονται.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου όλες τις ανωτέρω αρμοδιότητες τις ασκεί o Αντιδήμαρχος κ. Τσιάνος Ιωάννης.

Γ. Τον κ. Τσιάνο Ιωάννη του Κωνσταντίνου, Αντιδήμαρχο του Δήμου Σικυωνίων, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 1-3-2017 έως και 31-8-2019, υπεύθυνο για θέματα Τεχνικών Υπηρεσιών, Ποιότητας Ζωής και εύρυθμης λειτουργίας της Δημοτικής Κοινότητας Σικυωνίων και των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων, Πολιτικής Προστασίας και Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού και του μεταβιβάζουμε όλες τις προ­βλεπόμενες από τη Νομοθεσία αρμοδιότητες που αφορούν τους τομείς ευθύνης του.

Στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα να προΐσταται των αντίστοιχων υπηρεσιών και να μεριμνά για την τήρηση των μέτρων και κανόνων ασφαλείας κατά τη λειτουργία τους.

Μεταβιβάζουμε επίσης σε αυτόν και την αρμοδιότητα να εκπροσωπεί το Δήμο στα Δικαστήρια σε όλες τις σχετικές των αρμοδιοτήτων του υποθέσεις και να δίνει τους όρκους που επιβάλλονται από το Νόμο.

Ειδικότερα του μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες για:

Την υπογραφή όλων των εγγράφων για την νόμιμη κίνηση των οχημάτων στους τομείς αρμοδιότητάς του.Την καλή λειτουργία του ηλεκτροφωτισμού των Τοπικών Κοινοτήτων, σε συνεργασία με το Δήμαρχο.Την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (σεισμοί, πλημμύρες, χιόνια κλπ) στη Δημοτική ενότητα Σικυωνίων, σε συνεργασία με τους συναρμόδι­ους Αντιδημάρχους και υπηρεσίες.Τον εντοπισμό και καταγραφή σε συνεργασία με τους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων των κατά τόπους προβλημάτων και την άμεση επίλυσή τους, καθώς και την παρακολούθηση εκτελουμένων έργων και εργασιών.Να παρίσταται στις συνεδριάσεις και να συνεργάζεται με τα Τοπικά Συμβούλια και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων για όλα τα τοπικά θέματα αρμοδιοτήτων του που ανακύπτουν και να εισηγείται στο Δήμαρχο και στους καθ’ ύλη αρμόδιους Αντιδημάρχους.

Αναθέτουμε στον ανωτέρω οριζόμενο Αντιδήμαρχο την επικύρωση αντιγράφων, φωτοαντιγράφων και τη θεώρηση γνησίου υπογραφής.

Ο Αντιδήμαρχος θα υπογράφει κάθε έγγραφο, πράξη και απόφαση που αναφέρεται στην άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που του μεταβιβάζονται.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου όλες τις ανωτέρω αρμοδιότητες τις ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δομετίου Βασίλειος.

Η παρούσα να δημοσιευθεί σύμφωνα με το Νόμο και να αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Δήμου.

Κιάτο 28 Φεβρουαρίου 2017

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

Κοινοποίηση:

1. Οριζόμενοι Αντιδήμαρχοι

2. Δ.Ε Φενεού

3. Δ.Ε Στυμφαλίας

4. Υπηρεσίες του Δήμου

5. Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου
Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Κορινθίας

Print Friendly, PDF & Email

Αντιδήμαρχοι

1-ΑΝΕΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Με τις 29, 32, 33, 218/2017 και 25, 63/2018 Αποφάσεις Δημάρχου ορίζονται οι κατωτέρω δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας ως Αντιδήμαρχοι του Δήμου Σικυωνίων και τους μεταβιβάζονται αρμοδιότητες ως εξής:

  1. Μυττάς Ιωάννης του Παναγιώτη, Αντιδήμαρχος του Δήμου Σικυωνίων, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 01/3/2018 έως και 31/8/2019 για θέματα Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, αναπληρούμενος από τον Αντιδήμαρχο κ. Τσιάνο Ιωάννη.

  2. κ. Πανάγου Αθανάσιος του ΠαναγιώτηΑντιδήμαρχος του Δήμου Σικυωνίων, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 01/4/2018 έως και 31/8/2019, για θέματα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Παιδείας –Πολιτισμού και Αθλητισμού, αναπληρούμενος από τον Αντιδήμαρχο κ. Τσιάνο Ιωάννη.

  3. Τσιάνος Ιωάννης του Κωνσταντίνου, Αντιδήμαρχος του Δήμου Σικυωνίων, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 1.3.2017 έως και 31.8.2019, υπεύθυνος για θέματα Τεχνικών Υπηρεσιών, Ποιότητας Ζωής και εύρυθμης λειτουργίας της Δημοτικής Κοινότητας Σικυωνίων και των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων, Πολιτικής Προστασίας και Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού, αναπληρούμενος από την Αντιδήμαρχο κ. Μπουζιάνη Τσαντίλα Βασιλική.

  4. Μπούρης Ευάγγελος του Ιωάννη, κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων, στον οποίο δε θα παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 01.03.2017 έως και 31.8.2019, αναπληρούμενος από τον Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Φενεού.

  5. Κουτρέτσης Σπυρίδων του Κωνσταντίνου, κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Φενεού του Δήμου Σικυωνίων, στον οποίο δε θα παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 1.3.2017 έως και 31.08.2019, αναπληρούμενος από τον Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται θα τον αναπληρώνειο Αντιδήμαρχος κ. Μυττάς Ιωάννης και όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Τσιάνο Ιωάννη.

Print Friendly, PDF & Email