Ορισμός Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΑΔΑ:ΩΓ7ΩΩ1Θ-2ΦΧ)
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1977

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜ. 29
Ο Δήμαρχος
έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87Α 7-6-2010) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 97.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
3. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων που ψηφίστηκε με την 330/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων, εγκρίθηκε με την 8015/26-10-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄2629/9-11-2011.
4. Την ανάγκη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου για την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε το Δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας, κ. Μπούρη Ευάγγελο του Ιωάννη, κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων, στον οποίο δε θα παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 01/03/2017 έως και 31/08/2019, υπεύθυνο για θέματα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, θέματα Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και του μεταβιβάζουμε όλες τις προβλεπόμενες από τη Νομοθεσία αρμοδιότητες που αφορούν τους τομείς ευθύνης του.

Στον ανωτέρω οριζόμενο Αντιδήμαρχο μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα να προΐσταται των αντίστοιχων υπηρεσιών που υφίστανται και λειτουργούν στη Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας.

Μεταβιβάζουμε επίσης σε αυτόν και την αρμοδιότητα να εκπροσωπεί το Δήμο στα Δικαστήρια σε όλες τις σχετικές των αρμοδιοτήτων του υποθέσεις και να δίνει τους όρκους που επιβάλλονται από το Νόμο.

Επιπρόσθετα του μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες για:
1) Την τέλεση Πολιτικών Γάμων στη Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας.
2) Τον εντοπισμό και καταγραφή σε συνεργασία με τους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων των κατά τόπους προβλημάτων και την άμεση επίλυσή τους, καθώς και την παρακολούθηση εκτελουμένων έργων και εργασιών.
3) Την υπογραφή παραχωρητηρίων, άδειών κατασκευής και ανα¬καίνισης τάφων των Δημοτικών Κοιμητηρίων της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας.
4) Τη χορήγηση αδειών διαφημίσεων και χρήσης πεζοδρομίων, κοινοχρήστων χώρων κλπ. στη Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας.
5) Την επίβλεψη και έλεγχο των κανόνων κατάληψης πεζοδρομίων, κοινοχρήστων και ακαλύπτων χώρων (σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος) στη Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας.
6) Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και καταστήματα ψυχαγωγικών παιχνιδιών Τοπικών Κοινοτήτων στη Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας.
7) Τον έλεγχο της κατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας.
8) Την μέριμνα της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (σεισμοί, πλημμύρες, χιόνια κλπ) στη Δημοτική ενότητα Στυμφαλίας, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους Αντιδημάρχους και υπηρεσίες.
9) Να παρίσταται στις συνεδριάσεις και να συνεργάζεται με τα Τοπικά Συμβούλια και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας για όλα τα τοπικά θέματα που ανακύπτουν και να εισηγείται στο Δήμαρχο και στους καθ’ ύλη αρμόδιους Αντιδημάρχους.

Αναθέτουμε στον οριζόμενο Αντιδήμαρχο Στυμφαλίας τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων, την υπογραφή βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας και αγροτικής απασχόλησης και οποιουδήποτε πιστοποιητικού, καθώς και κάθε βεβαίωσης ή εγγράφου μη ρητώς κατονομαζόμενου στην παρούσα, αλλά συναφές των αρμοδιοτήτων και εξουσιών που του μεταβιβάζονται.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας όλες τις ανωτέρω αρμοδιότητες θα τις ασκεί ο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Φενεού.

Η παρούσα να δημοσιευθεί σύμφωνα με το Νόμο και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.-

Κιάτο 14 Φεβρουαρίου 2017
Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

Κοινοποίηση:
1. Οριζόμενο Αντιδήμαρχο
2. Δ.Ε. Φενεού
3. Δ.Ε. Στυμφαλίας
4. Υπηρεσίες του Δήμου
5. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτ.Ελλάδας & Ιονίου
Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Νομού Κορινθίας

Print Friendly, PDF & Email

Ορισμός Αντιδημάρχων Σικυωνίων

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:21164

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ.238
Ο Δήμαρχος
έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχι-τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87Α 7-6-2010) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 97.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3463/2006.
3. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων που ψηφίστηκε με την 330/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων, εγκρίθηκε με την 8015/26-10-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄2629/9-11-2011.
4. Την ανάγκη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου για την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
I. Ορίζουμε τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Α-ντιδημάρχους του Δήμου Σικυωνίων και τους μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες ως εξής:
Α. Τον κ. Μυττά Ιωάννη του Παναγιώτη, Αντιδήμαρχο του Δήμου Σικυωνίων, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 1/9/2014 έως και 31/8/2015, υπεύθυνο για θέματα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης, Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας, και του μεταβιβάζουμε όλες τις προβλεπόμενες από τη Νομοθεσία αρμοδιότητες που αφορούν τους τομείς ευθύνης του.
Στον οριζόμενο Αντιδήμαρχο μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα να προΐσταται των αντίστοιχων υπηρεσιών που υφίστανται και λειτουργούν στη Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων.
Μεταβιβάζουμε επίσης και την αρμοδιότητα να εκπροσωπεί το Δήμο στα Δικαστήρια σε όλες τις σχετικές των αρμοδιοτήτων του υποθέσεις και να δίνει τους όρκους που επιβάλλονται από το Νόμο.
Ειδικότερα του μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες για:
1. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων στη Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων.
2. Τον έλεγχο της κατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισμού γραφείων που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων.
3. Την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέ-ροντος.
4. Την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (σεισμοί, πλημμύρες, χιόνια κλπ) στη Δημοτική ενότητα Σικυωνίων, σε συνεργασία με τους συναρμόδι¬ους Αντιδημάρχους και υπηρεσίες.
5. Την υπογραφή των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, πλην των Βεβαιωτικών Καταλόγων και των συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος.
6. την υπογραφή των πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κα-τάστασης των δημοτών, καθώς και τη θεώρηση του γνήσιου της υπογ-ραφής, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων, την έκδοση βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας και αγροτικής απασχόλησης των δημο-τών της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων και οποιοδήποτε πιστοποιητι-κού. την υπογραφή των βιβλιαρίων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων & οικονομικά αδυνάτων πολιτών, καθώς και κάθε βεβα-ίωσης ή εγγράφου μη ρητώς κατονομαζόμενου στην παρούσα, αλλά συναφούς των αρμοδιοτήτων και εξουσιών που του μεταβιβάζονται.
7. την έκδοση, ανάκληση και εφαρμογή διοικητικών ποινών, των αδειών που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του Δήμου και αφορούν το Γραφείο Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Απασχόλησης και Τουρισμού του Αυτοτελούς Τμήμα-τος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (αρθ. 58, παρ. 1ζ’ Ν. 3852/2010).
8. Να παρίσταται στις συνεδριάσεις και να συνεργάζεται με τα Τοπικά Συμβούλια και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημο-τικής Ενότητας Σικυωνίων για όλα τα τοπικά θέματα αρμοδιοτήτων του που ανακύπτουν και να εισηγείται στο Δήμαρχο, και στους καθ’ ύλη αρμόδιους Αντιδημάρχους.
Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου όλες τις ανωτέρω αρμοδιότητες τις ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Χρυσικός Παύλος.

Β. Τον κ. Χρυσικό Παύλο του Κωνσταντίνου, Αντιδήμαρχο του Δή-μου Σικυωνίων, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 1/9/2014 έως και 31/8/2015, υπεύθυνο για τα θέματα Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, και του μεταβιβάζουμε όλες τις προβλεπόμενες από τη Νομοθεσία αρμοδιότητες που αφορούν τους τομείς ευθύνης του.
Στον οριζόμενο Αντιδήμαρχο μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα να προΐ¬σταται των αντίστοιχων υπηρεσιών που υφίστανται και λειτουργούν στη Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων.
Μεταβιβάζουμε επίσης και την αρμοδιότητα να εκπροσωπεί το Δήμο στα Δικαστήρια σε όλες τις σχετικές των αρμοδιοτήτων του υποθέσεις και να δίνει τους όρκους που επιβάλλονται από το Νόμο.
Ειδικότερα του μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες για:
1. Τον έλεγχο της κατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισμού που βρίσ-κεται στη Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων.
2. Την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (σεισμοί, πλημμύρες, χιόνια κλπ) στη Δημοτική ενότητα Σικυωνίων, σε συνεργασία με τους συναρμόδι¬ους Αντιδημάρχους και υπηρεσίες.
3. την υπαγωγή αυθαίρετης δόμησης, (αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαί-ρετης αλλαγής χρήσης), στις διατάξεις του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/ 8.8.2013 τεύχος Α΄).
4. Να παρίσταται στις συνεδριάσεις και να συνεργάζεται με τα Τοπικά Συμβούλια και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημο-τικής Ενότητας Σικυωνίων για όλα τα τοπικά θέματα αρμοδιοτήτων του που ανακύπτουν και να εισηγείται στο Δήμαρχο και στους καθ’ ύλη αρ-μόδιους Αντιδημάρχους.

Αναθέτουμε στον ανωτέρω οριζόμενο Αντιδήμαρχο την επικύρωση αντιγράφων, φωτοαντιγράφων και τη θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Ο Αντιδήμαρχος θα υπογράφει κάθε έγγραφο, πράξη και απόφαση που αναφέρεται στην άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που του μεταβιβάζονται.
Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου όλες τις ανωτέρω αρμοδιότητες τις ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μυττάς Ιωάννης.

Γ. Τον κ. Δομετίου Βασίλειο του Ιωάννη, Αντιδήμαρχο του Δήμου Σικυωνίων, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 1/9/2014 έως και 31/8/2015, υπεύθυνο για θέματα Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού και του μεταβιβάζουμε όλες τις προ¬βλεπόμενες από τη Νομοθεσία αρμοδιότητες που αφορούν τους τομείς ευθύνης του.
Στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα να προ-ΐσταται των αντίστοιχων υπηρεσιών και να μεριμνά για την τήρηση των μέτ-ρων και κανόνων ασφαλείας κατά τη λειτουργία τους.
Μεταβιβάζουμε επίσης σε αυτόν και την αρμοδιότητα να εκπροσωπεί το Δήμο στα Δικαστήρια σε όλες τις σχετικές των αρμοδιοτήτων
του υποθέσεις και να δίνει τους όρκους που επιβάλλονται από το Νόμο.
Ειδικότερα του μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες για:
1. Το συντονισμό και τη λειτουργία του γραφείου κίνησης των πάσης φύ-σεως οχημάτων του Δήμου, σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών καθώς και την υπογραφή όλων των εγγράφων για την νόμιμη κίνηση των οχημάτων στους τομείς αρμοδιότητάς του.
2. Τον έλεγχο της λειτουργίας των αποθηκών του Δήμου που περιέχουν εργαλεία – ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται στην καθαριότητα και το πράσινο.
3. Την απομάκρυνση από δημοτικούς δρόμους και κοινόχρηστους χώρους του Κιάτου και των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου, των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
4. Την καλή λειτουργία του ηλεκτροφωτισμού των Τοπικών Κοινοτήτων, σε συνεργασία με το Δήμαρχο.
5. τον εντοπισμό και καταγραφή σε συνεργασία με τους Προέδρους ή εκ-προσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων των κατά τόπους προβλημάτων και την άμεση επίλυσή τους, καθώς και την παρακολούθηση εκτελου-μένων έργων και εργασιών.
6. Να παρίσταται στις συνεδριάσεις και να συνεργάζεται με τα Τοπικά Συμβούλια και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημο-τικής Ενότητας Σικυωνίων για όλα τα τοπικά θέματα αρμοδιοτήτων του που ανακύπτουν και να εισηγείται στο Δήμαρχο και στους καθ’ ύλη αρ-μόδιους Αντιδημάρχους.
Αναθέτουμε στον ανωτέρω οριζόμενο Αντιδήμαρχο την επικύρωση αντιγράφων, φωτοαντιγράφων και τη θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Ο Αντιδήμαρχος θα υπογράφει κάθε έγγραφο, πράξη και απόφαση που αναφέρεται στην άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που του μεταβιβά-ζονται.
Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου όλες τις ανωτέρω αρμοδιότητες τις ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Χρυσικός Παύλος

II. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μυττάς Ιωάννης και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Χρυσικό Παύλο.

Η παρούσα να δημοσιευθεί σύμφωνα με το Νόμο και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Κιάτο 10 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email