Ανακοίνωση για κοινωφελή εργασία

Ανακοινώσεις

Εκδόθηκε από τον ΟΑΕΔ Δημόσια Πρόσκληση που αφορά στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε δημόσιους φορείς.

Ειδικότερα για το Δήμο Σικυωνίων έχει εγκριθεί η πρόσληψη 64 ατόμων, πλήρους απασχόλησης για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, διαφόρων ειδικοτήτων όπως παρακάτω:

Αρ. Θέσεων Εκπ. Επίπεδο Ειδικότητα Έργο
10 ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
19 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Καθαριότητα – Συντήρηση Κοινόχρηστων Χώρων
8 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Καθαριότητα – Συντήρηση Κοινόχρηστων Χώρων
1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB Καθαριότητα – Συντήρηση Κοινόχρηστων Χώρων
1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ Καθαριότητα – Συντήρηση Κοινόχρηστων Χώρων
3 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
2 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
2 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Καθαριότητα – Συντήρηση Κοινόχρηστων Χώρων
1 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
2 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
4 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ
1 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ
3 ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ
1 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Καθαριότητα – Συντήρηση Κοινόχρηστων Χώρων
   

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά στις 24-1-2017 και λήγει στις 3-2- 2017 και ώρα 12η μεσημβρινή και γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων σε αυτό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, www.oaed.gr, όπου εκδόθηκε η Δημόσια Πρόσκληση.-

Print Friendly, PDF & Email

Ανακοινωση για κοινωφελή εργασία

Ανακοινώσεις

Εκδόθηκε από τον ΟΑΕΔ Δημόσια Πρόσκληση που αφορά στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε δημόσιους φορείς.

Ειδικότερα για το Δήμο Σικυωνίων έχει εγκριθεί η πρόσληψη 64 ατόμων, πλήρους απασχόλησης για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών, διαφόρων ειδικοτήτων όπως παρακάτω:

Περιφέρεια: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ   Νομός: ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
Υπηρεσία Τοποθέτησης:   ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 35
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5
ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ (+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Β) 9
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 4
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 2
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 1
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 2
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά στις 6-4-2015 και λήγει στις 27-14- 2015 και ώρα 12η μεσημβρινή και γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων σε αυτό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, www.oaed.gr, όπου εκδόθηκε η Δημόσια Πρόσκληση.-

Print Friendly, PDF & Email