Ανακοίνωση πορισμάτων ΕΛ.Γ.Α. Τ.Κ. ΣΟΥΛΙΟΥ

Αγροτικά θέματα

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

 

 

 
 

 

                         ΚΙΑΤΟ,   10 / 04 / 2017

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ΣΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ: ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. μας έστειλε σήμερα τον πίνακα με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από το ζημιογόνο αίτιο   ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ     της     06-09-2016 στις καλλιέργειες παραγωγών της τοπικής κοινότητας ΣΟΥΛΙΟΥ.

Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 20-04-2017.

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην παραπάνω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών προσκομίζοντας ταυτόχρονα αντίγραφο της δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής που υπέβαλε.

Τα τέλη που καταβάλλονται για την αίτηση επανεκτίμησης είναι τα ίδια με τα τέλη που καταβλήθηκαν για την αίτηση εκτίμησης.

Υπενθυμίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατύπωση αποζημιούμενης ποσότητας φυτικής παραγωγής και την καταβολή αντίστοιχης αποζημίωσης είναι:

Α) Εμπρόθεσμη, για κάθε καλλιεργητικό έτος, υποβολή από τον παραγωγό Δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής στην οποία θα αναφέρονται και οι συγκεκριμένες ζημιωθείσες καλλιέργειες.

Β) Εμπρόθεσμη καταβολή της αντίστοιχης ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α.

 

 

 

                                                                         Ο Ανταποκριτής ΕΛ.Γ.Α.

                                                                          ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΗΛΙΑΣ

                                                                           (τηλ.: 2742 360 129)

Print Friendly, PDF & Email

Ανακοίνωση πορισμάτων ΕΛ.Γ.Α. Τ.Κ. ΠΑΣΙΟΥ, ΣΟΥΛΙΟΥ, ΜΠΟΖΙΚΑ και ΤΙΤΑΝΗΣ

Αγροτικά θέματα

ANAKOINΩΣΗ

Ενημερώνουμε ότι κοινοποιήθηκαν από το Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Πάτρας Πίνακες Διοικητικού Ελέγχου – Πορισμάτων Δικαιούχων Φυτικού, για το εγκεκριμένο πρόγραμμα Κ.Ο.Ε (Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων) ¨ΕΤΗΣΙΟ 2011¨, που αφορά ζημιά από περονόσπορο στα αμπελοειδή κατά το έτος 2011, σε καλλιέργειες παραγωγών των Τ.Κ. ΠΑΣΙΟΥ, Τ.Κ ΣΟΥΛΙΟΥ, Τ.Κ. ΜΠΟΖΙΚΑ και Τ.Κ. ΤΙΤΑΝΗΣ.

Οι πίνακες πορισμάτων είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων παραγωγών για ενημέρωσή τους και τυχόν υποβολή Ενστάσεων για Διοικητικό Έλεγχο, στον ανταποκριτή ΕΛ.Γ.Α. των Τ.Κ. ΠΑΣΙΟΥ, Τ.Κ ΣΟΥΛΙΟΥ, Τ.Κ. ΜΠΟΖΙΚΑ και Τ.Κ. ΤΙΤΑΝΗΣ, στο Δημαρχείο, γραφείο 6, έως την 30-08-2016.

Κιάτο 08-08-2016

Ο Ανταποκριτής ΕΛΓΑ

ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΤΗΛ. 2742 360 129

Print Friendly, PDF & Email

Ενημέρωση για πορίσματα ΕΛΓΑ επανεκτίμησης των ζημιών

Αγροτικά θέματα

A N A K O I N Ω Σ Η

Ενημερώνουμε ότι κοινοποιήθηκαν από τον ΕΛ.Γ.Α. τα πορίσματα επανεκτιμήσεων των ζημιών φυτικής παραγωγής από:

1. ΧΑΛΑΖΙ της 18-06-2015

2. ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ της 07-09-2015

3. ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 07-10-2015

σε καλλιέργειες παραγωγών της Τ.Κ. ΣΟΥΛΙΟΥ.

Οι πίνακες πορισμάτων είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων παραγωγών για ενημέρωσή τους στον ανταποκριτή ΕΛ.Γ.Α. της Τ.Κ. ΣΟΥΛΙΟΥ, στο Δημαρχείο, γραφείο 6.

Υπενθυμίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τον καθορισμό και την καταβολή αποζημίωσης είναι:

Α) Εμπρόθεσμη, για κάθε καλλιεργητικό έτος, υποβολή από τον παραγωγό Δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής στην οποία θα αναφέρονται και τα συγκεκριμένα ζημιωθέντα αγροτεμάχια.

Β) Εμπρόθεσμη καταβολή της αντίστοιχης ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α.

Κιάτο 09-06-2016

Ο Ανταποκριτής ΕΛΓΑ

Τ.Κ. ΣΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΤΗΛ. 2742 360 129

Print Friendly, PDF & Email

Ανακοίνωση πορισμάτων ΕΛ.Γ.Α. Τ.Κ. Μποζικά

Αγροτικά θέματα

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

 

 

 
 

                           ΚΙΑΤΟ,    29 / 02 / 2016

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:        ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:        ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:        ΜΠΟΖΙΚΑ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ:        ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΠΑΞΗΣ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. μας έστειλε σήμερα τον πίνακα με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από τα ζημιογόνα αίτια:

1.   ΧΑΛΑΖΙ     της      10-07-2015

2.   ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ     της      08-09-2015

3.   ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ     της      30-09-2015

στις καλλιέργειες παραγωγών της τοπικής κοινότητας ΜΠΟΖΙΚΑ.

Τα πορίσματα αυτά είναι  στη διάθεση των ενδιαφερόμενων παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την  10-03-2016.

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην παραπάνω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών προσκομίζοντας ταυτόχρονα αντίγραφο της δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής που υπέβαλε.

Τα τέλη που καταβάλλονται για την αίτηση επανεκτίμησης είναι τα ίδια με τα τέλη που καταβλήθηκαν για την αίτηση εκτίμησης.

                                                                            Ο Ανταποκριτής ΕΛ.Γ.Α.

                                                                             ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΠΑΞΗΣ

                                                                             ΤΗΛ. 2742 360 129

 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

 

 

 
 

                           ΚΙΑΤΟ,    29 / 02 / 2016

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:        ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:        ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:        ΜΠΟΖΙΚΑ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ:        ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΠΑΞΗΣ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. μας έστειλε σήμερα τον πίνακα με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από τα ζημιογόνα αίτια:

1.   ΧΑΛΑΖΙ     της      10-07-2015

2.   ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ     της      08-09-2015

3.   ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ     της      30-09-2015

στις καλλιέργειες παραγωγών της τοπικής κοινότητας ΜΠΟΖΙΚΑ.

Τα πορίσματα αυτά είναι  στη διάθεση των ενδιαφερόμενων παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την  10-03-2016.

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην παραπάνω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών προσκομίζοντας ταυτόχρονα αντίγραφο της δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής που υπέβαλε.

Τα τέλη που καταβάλλονται για την αίτηση επανεκτίμησης είναι τα ίδια με τα τέλη που καταβλήθηκαν για την αίτηση εκτίμησης.

                                                                            Ο Ανταποκριτής ΕΛ.Γ.Α.

                                                                             ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΠΑΞΗΣ

                                                                             ΤΗΛ. 2742 360 129

            

Ελληνική Δημοκρατία

Νομός Κορινθίας

Δήμος Σικυωνίων

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

      Στο Κιάτο σήμερα την …….… / …..… / 20……, ο ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΠΑΞΗΣ ανταποκριτής ΕΛ.Γ.Α. της Τ.Κ. ΜΠΟΖΙΚΑ, επέδωσα στ……  ….………………………………………………………………

……………………………..………………..…, ανακοίνωση σχετική με πίνακες πορισμάτων εκτιμήσεων για  ζημιές από τα ζημιογόνα αίτια ΧΑΛΑΖΙ της 10-07-2015, ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 08-09-2015 και ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 30-09-2015, προκειμένου να αναρτηθεί στους συνήθεις χώρους ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας, για να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί.

     Εκείνος που επέδωσε                                             Εκείνος / Εκείνη που παρέλαβε

         Η. ΚΑΛΠΑΞΗΣ

Print Friendly, PDF & Email

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛ.Γ.Α. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Αγροτικά θέματα

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

 

                                                                                               

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

23-02-2016

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛ.Γ.Α. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Ή ΑΝΤΙΒΡΟΧΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΑΜΠΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 08-04-2016.

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥΝ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΕΛ.Γ.Α. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

Print Friendly, PDF & Email

Ενημέρωση για πορίσματα ΕΛΓΑ εκτίμησης των ζημιών

Αγροτικά θέματα

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

 

 

 
 

 

                          ΚΙΑΤΟ,   15 / 02 / 2016

 

 

                                                                                               

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:      ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:       ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:       ΚΙΑΤΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:       ΣΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ:       ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΠΑΞΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. μας έστειλε σήμερα τον πίνακα με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από τα ζημιογόνα αίτια:

  1. ΧΑΛΑΖΙ     της     18-06-2015
  2. ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ     της     07-09-2015
  3. ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ     της     07-10-2015

στις καλλιέργειες παραγωγών της δημοτικής κοινότητας ΚΙΑΤΟΥ και της τοπικής κοινότητας ΣΟΥΛΙΟΥ.

Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 25-02-2016.

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην παραπάνω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών προσκομίζοντας ταυτόχρονα αντίγραφο της δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής που υπέβαλε.

Τα τέλη που καταβάλλονται για την αίτηση επανεκτίμησης είναι τα ίδια με τα τέλη που καταβλήθηκαν για την αίτηση εκτίμησης.

Print Friendly, PDF & Email