Χορήγηση άδειας λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης

Επαγγελματικές άδειες

                                                   

Ελληνική Δημοκρατία                                                       Κιάτο 23-11-2017

Νομός Κορινθίας                                                                 Α.Π.: 18248

Δήμος Σικυωνίων

Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Ταχ. Δ/νση: Γ. Γεννηματά 2                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Τ.Κ.: 202 00 Κιάτο                                                                    

Πληροφορίες: Η. Καλπαξής                                   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Τηλ.: 2742 360 129                                (ως προς τους αποδέκτες της κοινοποίησης)

FAX: 2742 0 23562                                                                  

email: d-sikyon@otenet.gr

        

Θέμα: Χορήγηση άδειας λειτουργίας στην αθλητική εγκατάσταση του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «Αχίλλειος Ακαδημία Μαχητικών Αθλημάτων», στο Κιάτο.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3463 / 2006 (Φ.Ε.Κ 114 Α’) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως ισχύει.
  2. Τις διατάξεις του Ν. 3852 / 2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει.
  3. Την απόφαση αριθμ. 8015 / 2011 (Φ.Ε.Κ. 2629 Β’), «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων», όπως ισχύει.
  4. Την αριθμ. 218 με αρ. πρωτ. 16193 / 2017 (ΑΔΑ: ΨΡΥ8Ω1Θ-6ΥΝ) απόφαση Δημάρχου.
  5. Τις διατάξεις του Ν. 4479 / 2017 (Φ.Ε.Κ. 94 Α’) όπως ισχύει.
  6. Την αριθμ. 27186 / 13-06-2008 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, για την χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης στο αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ», με έδρα το Κιάτο και με αριθμό μητρώου ΦΛ14, για το άθλημα του καράτε.
  7. Την αριθμ. 33800 / 07-12-2011 (ΑΔΑ:4568Γ-51Η) απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, για την χορήγηση ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης στο αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ» με έδρα το Κιάτο και με διατήρηση του ίδιου αριθμού μητρώου ΦΛ14 για το άθλημα του κικ – μπόξινγκ.
  8. Την από 01-11-2017 αίτηση του ειδικού γραμματέα του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ» για χορήγηση άδειας λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης επί της οδού Σόλωνος 23 στο Κιάτο, με φιλοξενούμενα αθλήματα το καράτε και το κικ – μπόξινγκ.
  9. Την από 01-11-2017 υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού κου ΒΥΤΙΝΙΩΤΗ Γεωργίου, ότι πληρούνται οι όλες οι προϋποθέσεις αδειοδότησης της εγκατάστασης που αναφέρονται στην Κ.Υ.Α. αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑ ΑΕ/408113/21902/2725/603 / 2017 (Φ.Ε.Κ. 3568 Β’).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Χορηγούμε άδεια λειτουργίας στην αθλητική εγκατάσταση ομάδας Δ, του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «Αχίλλειος Ακαδημία Μαχητικών Αθλημάτων», που βρίσκεται επί της οδού Σόλωνος 23 στο Κιάτο, για την άσκηση προπονήσεων και αγώνων στα αθλήματα του καράτε και του κικ – μπόξινγκ.

Ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός παρευρισκόμενων θεατών: καθήμενοι: 0 – όρθιοι: 150. Κερκίδες δεν υπάρχουν.     

Β. Η άδεια ισχύει για τρία (3) έτη, εφόσον πριν τη λήξη κάθε έτους κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι δεν δεν έχει ανέλθει σε ανώτερη κατηγορία η ομάδα που αγωνίζεται στη συγκεκριμένη έδρα και δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στην εγκατάσταση.

Η παρούσα χορηγείται μόνο για τη διεξαγωγή προπονήσεων και αγώνων στα ανωτέρω αθλήματα και δεν αντικαθιστά κάθε άλλη άδεια που τυχόν απαιτείται από άλλες διατάξεις νόμων και κανονισμών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Αθλητικό σωματείο «Αχίλλειος

   Ακαδημία Μαχητικών Αθλημάτων»,

   Σόλωνος 23 – 202 00 Κιάτο.

2. Α.Τ. Κιάτου.

3. Περιφέρεια Πελοποννήσου,

   Γενική Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας,

   Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας,

   Τμήμα Αθλητισμού και Πολιτισμού,

   Μαινάλου και Σέκερη – 221 00 Τρίπολη.

4. Πανελλήνια Ομοσπονδία Κικ – Μπόξινγκ,

   Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων –

   Βαρέων Αθλημάτων,

   Αρτάκης 1, Τσουκλίδι – 133 42

   Άνω Λιόσια Αττικής.

5. Πανελλήνια Ομοσπονδία Καράτε,

   Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων –

   Βαρέων Αθλημάτων,

   Αρτάκης 1, Τσουκλίδι – 133 42

   Άνω Λιόσια Αττικής.

6. Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Δ.Ε.Α.Β.

   (Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας),

   Α. Παπανδρέου 37 – 151 80 Μαρούσι.

7. Γενική Γραμματεία Αθλητισμού,

   Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών,

   Α.Παπανδρέου 37 – 151 80 Μαρούσι.

Print Friendly, PDF & Email