256/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ορθή επανάληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

25/28.09.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

     
Αρ. Απόφασης 256/2020   Θέμα 3ο : Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα  «Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Ποιότητας ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία» του ΥΠΕΣ και υποβολή της πράξης  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ05 (9Η574646ΜΤΛ6-ΓΥ3).

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 28η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9268/21.09.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Σωτηρόπουλος Ι. 4.Λέγγας Μάρκος
απόντες : 1.Ρουμπέκας Γεώρ. 2.Ζάρκος Δημήτ. 3.Τσολάκος Γεώργιος  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 22/09/2020 εισήγηση του Τμ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμο μας που ακολουθεί:

Έχοντας Υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Την με Α.Π.: 14575/24.07.2020 Πρόσκληση ΑΤ05 με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία» του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία καλούνται οι Δήμοι της χώρας όπως υποβάλουν προτάσεις προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών».

Την υπ’ αριθμ. 13/2020 μελέτη του έργου «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών Δήμου Σικυωνίων» της Τ.Υ. του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 17.495.000,00€, η οποία αφορά στην βελτίωση της πρόσβασης της αγροτικής οδοποιίας στις Δ.Ε. Σικυωνίων, Στυμφαλίας και Φενεού.

Την υπ’ αριθμ. 22/2020 μελέτη εργασίας «Υπηρεσίες Συμβούλου για Σύνταξη και Προετοιμασία Φακέλου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα Ζωής και Εύρυθμη Λειτουργία των Πόλεων, της Υπαίθρου και των Οικισμών» της Πρόσκλησης ΑΤ05 με τίτλο “Ανάπτυξη της Υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιϊα”» της Τ.Υ. του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 6.200,00€, η οποία αφορά στη σύνταξη και προετοιμασία φακέλου για την υποβολής  της αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Σικυωνίων.

Την υπ’ αριθμ. 24/2020 μελέτη «Υπηρεσίες Βασικού Μελετητή ως Τεχνικού Σύμβουλου – Μελετητή για την εκτέλεση του έργου “Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών Δήμου Σικυωνίων”»  της Τ.Υ. του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 174.950,00€, που σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΝΣβ/92783 π.ε./ΦΝ 466/2018 (ΦΕΚ 4203/Β’ τ./25.09.2018)συνιστά στο 1,0% της αξίας της σύμβασης του 1ου Υποέργου, Προϋπολογισμού άνω των ορίων  διότι >5.350.000,00€ (αρ. 5 α του Ν.4412/2016) και η οποία αφορά στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών από τον βασικό μελετητή 1ου Υποέργου, προς  την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου  κατά την κατασκευή του.

Το γεγονός ότι ο Δήμος Σικυωνίων, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και δει στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», δύναται να υποβάλει την ακόλουθη πρόταση:

 

Τίτλος Πράξης:                  «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών Δήμου Σικυωνίων»

Προϋπολογισμός:            17.676.150,00€ (14.254.959,68€ + 3.421.190,32€ ΦΠΑ 24%)

 

 

Η προτεινόμενη πράξη απαρτίζεται από τρία – υποέργα και συγκεκριμένα:

1ο Υποέργο:       «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών Δήμου Σικυωνίων» προϋπολογισμού 17.495.000,00€ (14.108.870,97€ + 3.386.129,03€ ΦΠΑ 24%). Πρόκειται για το Κύριο Υποέργο το οποίο είναι Τεχνικό – Κατασκευαστικό και περιλαμβάνει εργασίες ασφαλτόστρωσης των  αγροτικών οδών σε περιοχές της Δ.Ε. Σικυωνίων, της Δ.Ε. Στυμφαλίας και Δ.Ε. Φενεού.

2ο Υποέργο:       «Υπηρεσίες Συμβούλου για σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» της Πρόσκλησης ΑΤ05 με τίτλο “Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία”» προϋπολογισμού 6.200,00€ (5.000,00€ + 1.200,00€ ΦΠΑ 24%). Πρόκειται για Προπαρασκευαστικό Υποέργο του Κύριου Υποέργου, το οποίο αφορά σε υπηρεσίες από εξωτερικό πάροχο προκειμένου να υποβληθεί πλήρης φάκελος με τα προαπαιτούμενα της Πρόσκλησης ΑΤ05 με τίτλο : «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία» του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».

3ο Υποέργο:       «Υπηρεσίες Βασικού Μελετητή ως Τεχνικού Σύμβουλου – Μελετητή για την εκτέλεση του έργου “Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών Δήμου Σικυωνίων”»  προϋπολογισμού 174.950,00€ (141.088,71€ + 33.861,29€ ΦΠΑ 24%). Πρόκειται για Υποστηρικτικό Υποέργο του Κύριου Υποέργου, το οποίο αφορά σε παροχή υπηρεσιών εποπτείας του βασικού μελετητή του 1ου Υποέργου, ήτοι του Τοπογράφου Μηχανικού, για την υποστήριξη της υπηρεσίας κατά την κατασκευή του έργου και την  εφαρμογής της μελέτης που έχει εκπονήσει.

Το γεγονός ότι οι προτεινόμενοι προς βελτίωση αγροτικοί οδοί δεν εξυπηρετούν την γενική κυκλοφορία και αποτελούν μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου, είναι υφιστάμενοι αγροτικοί οδοί, η εδαφική λωρίδα που καταλαμβάνουν είναι ιδιοκτησίας του Δήμου Σικυωνίων και δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις ιδιωτικών εκτάσεων για την κατασκευή του έργου.

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

τη λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου :

περί αποδοχής των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή  της πρότασης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 17.676.150,00€ (14.254.959,68€ + 3.421.190,32€ ΦΠΑ 24%), στον άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» στο πλαίσιο της Πρόσκληση ΑΤ05 με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία».

περί βεβαίωσης για την μη απαίτηση απαλλοτριώσεων ιδιωτικών εκτάσεων για την κατασκευή του έργου καθώς οι προτεινόμενοι προς βελτίωση αγροτικοί οδοί είναι υφιστάμενοι και η εδαφική λωρίδα που καταλαμβάνουν είναι ιδιοκτησίας του Δήμου και επιπλέον ότι δεν εξυπηρετούν την γενική κυκλοφορία και αποτελούν μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου.

 

Η αν. Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Αμαλία Αλ. Χήτα

ΔΕ 38 Προσωπικό Η/Υ

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τo ανωτέρω έγγραφο της αρμόδια Υπηρεσίας του Δήμου μας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Αποδέχεται τους Όρους Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και εγκρίνει την υποβολή  της πρότασης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 17.676.150,00€ (14.254.959,68€ + 3.421.190,32€ ΦΠΑ 24%) στον άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» στο πλαίσιο της Πρόσκληση ΑΤ05 με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία».

 

Β. Βεβαιώνει την μη απαίτηση απαλλοτριώσεων ιδιωτικών εκτάσεων για την κατασκευή του έργου καθώς οι προτεινόμενοι προς βελτίωση αγροτικοί οδοί είναι υφιστάμενοι και η εδαφική λωρίδα που καταλαμβάνουν είναι ιδιοκτησίας του Δήμου και επιπλέον ότι δεν εξυπηρετούν την γενική κυκλοφορία και αποτελούν μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 256/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28.09.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email