99/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 9ης /07. 4. 2023  ΕΚΤΑΚΤΗ (δια ζώσης) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ.  Απόφασης:   99/2023

Περίληψη: Έγκριση Τροποποίησης Προϋπολογισμού  έτους 2023 σύμφωνα με την αριθ. 75/ 2023 απόφαση Οικ. Επιτροπής

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7η   του μηνός Απριλίου έτους 2023 ημέρα Παρασκευή  και

ώρα 19:00 συνήλθε σε έ κ τ α κ τ η   (δια ζώσης)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.6461/5-4-2023, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο ο οποίος παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

 
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Τσολάκος Γεώργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος   
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Φιακάς Παναγιώτης   
9. ΣώκοςΔημήτριος 10. Τσιόγκας Νικόλαος     11. Aλεξόπουλος Βασίλειος 12. Θελερίτης Γεώργιος   
13. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασ 14. Σαρχάνης Κων/νος 15. Λέγγας Μάρκος 16.Γκούμας Σταμάτιος  
17. Συριάνος Κων/νος                          18. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 19. Κατσιμπούλας Αντώνιος 20. Παπαγεωργίου Δημήτριος  
21. Παπαβασιλείου Νικόλαος 22.  Χουσελάς  Ευάγγελος 23. Νανόπουλος Βασίλειος    
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Γαλάνης Βασίλειος

 

2. Μπακόλιας  Παναγιώτης   

 

3. Μαστοράκης Δημήτριος

 
4. Ρουμπέκας Γεώργιος        
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1 Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)    
         
                       (οι παρακάτω  Πρόεδροι των  κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν,  αν και κλήθηκαν νόμιμα)  
           ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου 3. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)  
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6.  Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 7 .Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)  
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)  
12.  Καλαντζής Παν.

(Γονούσας)

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)

 

 
16. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)  
20. Ραφτόπουλος Κων.

(Κρυονερίου)

21. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)

 

22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
24 Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. Παπακωνσταντίνου Ηλίας

(Τιτάνης)

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Σκούπας Α. (Μποζικών)  
28. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 29. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 30.  Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 31.Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου  
32. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 33. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 34. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : 1.  Κατσιμπουλας Αντ. (κατά την έναρξη συζήτησης του 1ου Θέματος )

2.  Παπαβασιλείου Νικ. (κατά την  συζήτησης του 1ου Θέματος )

3.  Ζαχαρόπουλος Νικ.   (μετά την συζήτηση του 2ου Θέματος )

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Πρόβου  για την

τήρηση των πρακτικών.

  

10ο     Θέμα  ημερήσιας διάταξης 

 

Στο 10ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση Τροποποίησης Προϋπολογισμού  έτους 2023 σύμφωνα με την αριθ. 75/ 2023 απόφαση Οικ. Επιτροπής», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος  ενημέρωσε   το συμβούλιο για το έκτακτο και κατεπείγον της παρούσας συνεδριάσεις και του εν λόγω θέματος,  λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Συμβούλιο Κατά πλειοψηφία  αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον της παρούσας συνεδρίασης και του εν λόγω θέματος , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018.

Ακολούθως εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου,  την αριθ. 75/2023 με ΑΔΑ: Ψ6ΨΕΩ1Θ-2Ν3

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία έχει ως ακολούθως:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                          

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

10η/21.03.2023

απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης   20ο θέμα  ημερήσιας διάταξης
 

75/2023

  Αποδοχή της υπ’ αριθ. πρωτ.: 22145/15.03.2023 Κοινής Απόφασης των αν. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, περί ένταξης του έργου του Δήμου «Δράσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας Δήμου Σικυωνίων» στο Πρόγραμμα «Βελτίωσης οδικής ασφάλειας» που χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

& εγγραφή στον π/υ τρέχοντος έτους.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη  21η Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου  κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4976/17.3.2023 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Σωτηρόπουλος Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Ζάρκος Δημ. -Μυττάς Ι. -Μαστοράκης Δ.  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 16/3/2023 εισήγηση του Τμ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής που ακολουθεί,

 

Έχοντας Υπόψη:

 1. Την με Α.Π.: 43972/01.07.2022 Πρόσκληση (ΑΔΑ:Ψ5Π346ΜΤΛ6-4ΒΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών, την 1η Τροποποίηση με Α.Π.: 65041/04.10.2022 (ΑΔΑ:9ΟΩΙ46ΜΤΛ6-ΝΕΟ), την 2η Τροποποίηση με Α.Π.:89333/22.12.2022 (ΑΔΑ:ΨΓΠΚ46ΜΤΛ6-Φ2Ζ) και την 3η Τροποποίηση αυτής με Α.Π.: 15981/24.02.2023 (ΑΔΑ:68ΘΘ46ΜΤΛ6-ΞΛ0), με την οποία καλούνται οι Δήμοι της χώρας όπως υποβάλουν προτάσεις προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας», που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. (Παράρτημα I: Α/Α 161)
 2. Την υπ’ αριθ. 259/2022 (ΑΔΑ: 61ΙΘΩ1Θ-ΖΘΦ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας» και υποβολής πρότασης με τίτλο: «Δράσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας Δήμου Σικυωνίων» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
 3. Την με Α.Π.:11775/29.07.2022 Αίτηση Χρηματοδότησης του Δήμου Σικυωνίων, στο Πρόγραμμα «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο “Sub 2 –16631_Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας», που είναι ενταγμένο στον Άξονα 4.6.  «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας».
 4. Την με Α.Π.: 22145/15.03.2023 (ΑΔΑ:998Ξ46ΜΤΛ6-2ΩΘ) Κοινή Απόφαση των αν. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, περί ένταξης του έργου του Δήμου «Δράσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας Δήμου Σικυωνίων» στο Πρόγραμμα «Βελτίωσης οδικής ασφάλειας» που χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

τη λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής :

 1. Για την αποδοχή της με Α.Π.: 22145/15.03.2023 (ΑΔΑ:998Ξ46ΜΤΛ6-2ΩΘ) Κοινής Απόφασης των αν. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, περί ένταξης του έργου του Δήμου «Δράσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας Δήμου Σικυωνίων» στο Πρόγραμμα «Βελτίωσης οδικής ασφάλειας» που χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η πράξη έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.224.545,97€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), και απαρτίζεται από ένα -01- και μοναδικό υποέργο με στοιχεία:
 • Τίτλος 1ου Υποέργου : «Κατασκευή Πρότυπων Διαβάσεων σε κόμβους της Κοινότητας Κιάτου», προϋπολογισμού: 1.224.545,97€ (987.537,07€ + 237.008,90€ ΦΠΑ 24%), το οποίο αφορά σε προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού, προκειμένου να αναβαθμιστούν οι μη σηματοδοτημένες διαβάσεις πεζών της πόλεως του Κιάτου, σε πρότυπες
  1. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλου, για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για την υλοποίηση της Πράξης.

 

Η αν. Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Αμαλία Αλ. Χήτα

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη  των μελών το από 21/3/2023 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που εισηγείται την αποδοχή του ποσού και την τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την με αριθμό πρωτοκόλλου 22145/15.03.2023 (ΑΔΑ:998Ξ46ΜΤΛ6-2ΩΘ) Κοινή Απόφαση των αν. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, περί ένταξης του έργου του Δήμου «Δράσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας Δήμου Σικυωνίων» στο Πρόγραμμα «Βελτίωσης οδικής ασφάλειας» που χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η πράξη έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.224.545,97€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Α. Αποδέχεται την με αριθμό πρωτοκόλλου 22145/15.03.2023 (ΑΔΑ:998Ξ46ΜΤΛ6-2ΩΘ) Κοινή Απόφαση των αν. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, περί ένταξης του έργου του Δήμου «Δράσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας Δήμου Σικυωνίων» στο Πρόγραμμα «Βελτίωσης οδικής ασφάλειας» που χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η πράξη έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.224.545,97€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Β. Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2023, ως κάτωθι:

1. Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α.  06.00.1324.002   με τίτλο «Χρηματοδότηση από το ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ για την υλοποίηση του έργου  Δράσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας Δήμου Σικυωνίων» ποσού €1.224.545,97 

 

και το Μεταφέρει Μέσω του Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα:

 

 

1. Στον Κ.Α. 02.64.7135.001  του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Κατασκευή Πρότυπων Διαβάσεων σε κόμβους της Κοινότητας Κιάτου»  ποσό €1.224.545,97  δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από το ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ και αφορά σε προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού, προκειμένου να αναβαθμιστούν οι μη σηματοδοτημένες διαβάσεις πεζών της πόλεως του Κιάτου, σε πρότυπες.

 

Γ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 75/2023

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                                      Τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 21.03.2023

Ο πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΛΑΚΟΣ

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα  Νομοθεσία,
 • τα παραπάνω αναφερθέντα  , – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   

Α.   Κατά πλειοψηφία: Μειοψηφούντων των Δημοτικών  Συμβούλων  κ.κ. :  Μ. Λέγγα,  Σ. Γκούμα, Δ. Παπαγεωργίου,  

      Αν. Κατσιμπούλα,  Νικ. Παπαβασιλείου, Β. Νανόπουλου, (οι οποίοι έδωσαν αρνητική ψήφο ως προς το έκτακτο της    

         Συνεδρίασης ) 

Θεωρεί, την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα και το εν λόγω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018.

 

Β.   Ομόφωνα :

Ε γ κ ρ ί ν ε ι,την αριθ. 75/2023 με ΑΔΑ: Ψ6ΨΕΩ1Θ-2Ν3,  (ως προς την  τροποποίηση προϋπολογισμού)

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με θέμα:  «Αποδοχή της υπ’ αριθ. πρωτ.: 22145/15.03.2023 Κοινής Απόφασης των αν. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, περί ένταξης του έργου του Δήμου

«Δράσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας Δήμου Σικυωνίων» στο Πρόγραμμα «Βελτίωσης οδικής ασφάλειας» που χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας & εγγραφή στον π/υ τρέχοντος έτους», όπως αυτή συντάχθηκε υπογράφηκε αρμοδίως και αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας .

 

Γ.   Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί,  την παρούσα απόφαση στην Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου για τις δικές της ενέργειες .

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 99/2023

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 7 – 4 –  2023

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email