99/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

9η/8 . 4. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

99/2022

  Δ’ θέμα προ ημερησίας διάταξης

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών

του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 8η Απριλίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                                      κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4671/4.4.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.
    -Σωτηρόπουλος Ι.        
απόντες:   -Δομετίου Β.        

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το ως άνω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018 * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Η Επιτροπή ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών την από 07-04-22 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας που ακολουθεί,

1) Τα στοιχεία του έργου που έχουν ως εξής:

Μελέτη:  1/2020  της Τ. Υ. 

Προϋπολογισμός εργασιών της μελέτης: 136.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

Πηγή χρηματοδότησης:  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II & Τέλη διαφήμισης

Ανάθεση:  ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,   258/2020 Α.Ο.Ε.   

Ανάδοχος: Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.       

Συμφωνητικό:  Αριθ.  Πρωτ.:  4415/7-5-2021

Αρχική προθεσμία  περαίωσης  έργου:  Έως 7-11-2021

1η παράταση προθεσμίας:   Έως 7-5-2022

Ποσό  συμφωνητικού: 96.489,74 € (Χωρίς Φ.Π.Α.)

Επίβλεψη:  ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

2) Την με αριθ. πρωτ. 4773/5-4-2022 αίτηση του  αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας του έργου,

3) Το γεγονός ότι  έχει καθυστερήσει  η έναρξη των εργασιών πέραν του μηνός από της υπογραφής της σύμβασης,

4) Την αριθ. 4070/24-3-2022 Ειδική Πρόσκληση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, η οποία επιδόθηκε στον ανάδοχο με δικαστικό επιμελητή  στις 31-3-2022 και θέτει αποκλειστική προθεσμία είκοσι  (20) ημερών για την εκτέλεση των εργασιών,

5) Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 και

6) Το γεγονός ότι πρέπει να εισαχθεί στην Ο.Ε. προς συζήτηση  ως κατεπείγον, λόγω δέσμευσης χρόνου,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Τη μη χορήγηση παράτασης  προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Οδοποιϊα Δ.Ε. Φενεού» για τους λόγους που εκτενώς αναλύονται ανωτέρω.

 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολ/κος Μηχ/κος ΠΕ3

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του 4412/2016 (Α’147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018 * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Β. ΔΕΝ εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ»  της αριθμ. 01/2020 μελέτης της ΤΥ του  Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 99/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος      τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 8.4.2022

ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email