99/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

10/13.05.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

διά περιφοράς

 

 Αρ. Απόφασης

99/2020

  Θέμα: Έγκριση πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης σύναψης σύμβασης για την εκπόνηση «Στατικής μελέτης αποκατάστασης και προστασίας Υφιστάμενων τεχνικών έργων και Υποδομών Ρεμάτων Δήμου Σικυωνίων», (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8, CPV:71335000-5) με ανώτερη προεκτιμώμενη δαπάνη 54.540,82€.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Τετάρτη 13η Μαΐου 2020 και ώρα 12:00’ μεσημβρινή  συνήλθε σε  ΤΑΚΤΙΚΗ δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3504/08.05.2020 έγγραφη πρόσκληση, που εστάλη με ηλεκτρονικό μήνυμα & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133) καθώς και του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού   Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 42/Α’/25-2-2020). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών συμμετείχαν και τα  -7- ήτοι,

 

Συμμετέχοντες: 1. Σταματόπουλος Σπ. 2. Τσολάκος Γεώργιος 3. Σωτηρόπουλος Ι.
4. Μυττάς Ιωάννης 5. Ζάρκος Δημήτριος 6. Λέγγας Μάρκος 7. Ρουμπέκας Γεώργιος

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

β’ θέμα

προ ημερήσιας διάταξης

 

«Έγκριση πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης σύναψης σύμβασης

για την εκπόνηση «Στατικής μελέτης αποκατάστασης και προστασίας Υφιστάμενων τεχνικών έργων και Υποδομών Ρεμάτων Δήμου Σικυωνίων», (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8, CPV:71335000-5)

με ανώτερη προεκτιμώμενη δαπάνη 54.540,82€»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος, προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως, λόγω των εξαιρετικά επειγουσών αναγκών του Δήμου μας, για έγκαιρη αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές και την επαναλειτουργία υποδομών, λαμβάνοντα υπόψη την λήξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης της ΔΕ Σικυωνίων την 30/09/2020 και ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ & ΦΕΝΕΟΥ την 10/08/2020 , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018.

 

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τα πρακτικά της αρμόδιας Επιτροπής που ακολουθούν:

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Κιάτο, 10/04/2020

Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση :

2782/03-04-2020

ΑΔΑΜ Πρόσκλησης: 20PROC006521455   2020-04-03

1ο Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για την εκπόνηση της Μελέτης με τίτλο:

 «Στατική Μελέτη Αποκατάστασης και Προστασίας Υφιστάμενων Τεχνικών Έργων και Υποδομών Ρεμάτων Δήμου Σικυωνίων»,

εκτιμώμενης αξίας 43.984,53€  (πλέον Φ.Π.Α. 24%), με τη διαδικασία της πρόσκλησης σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων, σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 §2γ και 32Α του Ν4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Στο Κιάτο σήμερα, την 10/04/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. οι πιο κάτω:

 1. Παπαβασιλείου Βασίλειος, ΠΕ3, Πολιτικών Μηχανικών, τακτικό μέλος, πρόεδρος της επιτροπής
 2. Χασιώτης Τιμολέων, ΠΕ3, Πολιτικών Μηχανικών, τακτικό μέλος &
 3. Πέππα Κωνσταντίνα, ΠΕ, Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περ/κής Ανάπτυξης, τακτικό μέλος,

που αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη της σύμβασης της μελέτης (59/2020 Α.Ο.Ε.), έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2782/03-04-2020 πρόσκληση σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων, σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, συνήλθαμε σε τακτική συνεδρίαση και ο πρόεδρος της Επιτροπής επικοινώνησε με το πρωτόκολλο, από όπου και παρέλαβε τις τρεις προσφορές που υποβλήθηκαν από τους τρεις Οικονομικούς Φορείς στους οποίους απευθύνθηκε η Πρόσκληση, οι οποίοι καταχωρούνται στον επόμενο Πίνακα [1], σύμφωνα με τη σειρά κατάθεσής τους:

ΠΙΝΑΚΑΣ [1]
Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Τάξη &

Κατηγορία

Εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος Αρ. Πρωτ.
1 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8

ΤΑΞΗ Α

Ο ΙΔΙΟΣ 2888/10.04.2020
2 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΔΕΝ ΑΝΟΙΧΤΗΚΕ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Η ΙΔΙΑ 2889/10.04.2020
3 ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΕΝ ΑΝΟΙΧΤΗΚΕ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Ο ΙΔΙΟΣ 2891/10.04.2020
 

 

Όλοι οι φάκελοι αριθμήθηκαν με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στον ανωτέρω Πίνακα [1] και μονογράφηκαν από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ε.Δ.

Η Ε.Δ. προέβη στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ. 21.1 και 21.2 της Πρόσκλησης. Η βαθμολόγηση και κατάταξή τους έγινε σύμφωνα με τον τύπο U ΤΠ= σ1*Κ1 + σ2*Κ2+σ3*Κ3… +σν*Κν, όπου «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει σ1+σ2+..σν = 1. Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς ορίζεται σε UTn = 50%. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση ανά προσφέροντα φαίνεται στον ακόλουθο Πίνακα [2]:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [2]
Σειρά κατάθεσης Επωνυμία Προσφέροντα U ΤΠι= σ1*Κ1 + σ2*Κ2+σ3*Κ3 Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς
1 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ U ΤΠ1= 60%*8 + 25%*9 + 15%*10 U TΠ1=8,55
2 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ U ΤΠ2= 60%*3 + 25%*5 + 15%*7 U TΠ2=4,10
3 ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ U ΤΠ3= 60%*3 + 25%*4 + 15%*8 U TΠ3=4,00

 

Στη συνέχεια, η Ε.Δ. προέβη στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ. 21.3 της Πρόσκλησης. Σημειώνεται ότι οι ποσότητες του φυσικού αντικειμένου κάθε προσφοράς αντιστοιχούν στο αντικείμενο της μελέτης.

Οι οικονομικές προσφορές βαθμολογούνται σε εκατονταβάθμια κλίμακα και η βαθμολογία ΒΟΠι της κάθε οικονομικής προσφοράς ΟΠι ισούται με το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, ως εξής:

ΒΟΠι = 100 x (1-ΟΠι/ΠΑ), όπου ΠΑ είναι η προεκτιμώμενη αμοιβή. Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της οικονομικής προσφοράς ορίζεται σε UΟΠ=50%. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση ανά προσφέροντα φαίνεται στον ακόλουθο Πίνακα [3]:

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [3]
Σειρά κατάθεσης Επωνυμία Προσφέροντα ΒΟΠι = 100 x (1-ΟΠι/ΠΑ) Βαθμολογία Οικονομικής Προσφοράς
1 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΟΠ1=100x(1-42225,15/43984,53) ΒΟΠ1=4,00
2 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΠ1=100x(1-42665,00/43984,53) ΒΟΠ2=3,00
3 ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΟΠ1=100x(1-43104,84/43984,53) ΒΟΠ3=2,00

 

 

H συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισμα: U = U ΤΠ * …% + U ΟΠ * …% και εμφανίζεται στον ακόλουθο Πίνακα [4]:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [4]
Σειρά κατάθεσης Επωνυμία Προσφέροντα U = U ΤΠ * 50% + U ΟΠ * 50% Συνολική Βαθμολογία Προσφοράς
1 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ U1 = 8,55 * 50% + 4,00 * 50% U1 = 6,275
2 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ U2 = 4,10 * 50% + 3,00 * 50% U2 = 3,55
3 ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ U3 = 4,00 * 50% + 2,00 * 50% U3 = 3,00

Κατόπιν αυτών, στον ακόλουθο Πίνακα [5] καταχωρίζονται όλες οι προσφορές, κατά σειρά μειοδοσίας:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [5]
Σειρά μειοδοσίας Επωνυμία Προσφέροντα Συνολική Βαθμολογία Προσφοράς
1 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ U1 = 6,275
2 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ U2 = 3,55
3 ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ U3 = 3,00

 

Στη συνέχεια και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2782/03-04-2020 Πρόσκληση,  έγινε έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης μόνο για τον 1ο μειοδότη «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» , όπως φαίνεται στον Πίνακα [6] που ακολουθεί:

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [6]
Αποδεικτικά Μέσα Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης
  Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρ. 18

[άρθρο 22.1 της υπ’ αρ. 2782/03-04-2020  Πρόσκλησης]

Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ΝΑΙ 3698/ 02.04.2020 (01/01) Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
Ασφαλιστική Ενημερότητα ΝΑΙ 11/15.01.2020 (Αρ. Συστ/τος: 116/Υ/11/2020) ΕΦΚΑ

 

Φορολογική Ενημερότητα ΟΧΙ Υ.Δ./09.04.2020 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ΝΑΙ Υ.Δ. 07/04/2020 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Πιστοποιητικό  ΣΕΠΕ

 

ΝΑΙ Υ.Δ. 10/04/2020 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Μη κήρυξη σε πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, εξυγίανση ΟΧΙ    
Μη αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ΝΑΙ Εκτύπωση στοιχείων μητρώου / επιχείρησης Α.Α.Δ.Ε.
Λόγοι αποκλεισμού της παρ. 18.1.3 ΝΑΙ Υ.Δ. 10/04/2020 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Μη διάπραξη επαγγελματικού παραπτώματος ΝΑΙ 1064/33312/21.10.2019 Τ.Ε.Ε.
 

Μη έκδοση απόφασης αποκλεισμού

 

ΝΑΙ Υ.Δ. 10/04/2020 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Δικαιολογητικά Πλήρωσης Κριτηρίων Επιλογής

[άρθρο 22.2 της υπ’ αρ. 2782/03-04-2020  Πρόσκλησης]

Πτυχίο Μελετητή ΝΑΙ Δ15/14474/17.09.2014 ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ./ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

 

Κατόπιν των παραπάνω, η Επιτροπή Διαγωνισμού παραπέμπει το παρόν πρακτικό στην Αναθέτουσα Αρχή και ζητά από αυτήν, βάσει του άρ. 7 της πρόσκλησης, να καλέσει τον ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ σε συμπλήρωση των δικαιολογητικών που λείπουν, ήτοι:

Α) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας και

Β) Τα αποδεικτικά που αναφέρονται στην παρ. 22.1.3 της Πρόσκλησης και ειδικότερα αυτά που αποδεικνύουν ότι ο προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.

 

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

Παπαβασιλείου Βασίλειος                                 Χασιώτης Τιμολέων                          Πέππα Κωνσταντίνα

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Κιάτο, 08/05/2020

Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση :

2782/03-04-2020

ΑΔΑΜ Πρόσκλησης: 20PROC006521455   2020-04-03

 

2ο Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για την εκπόνηση της Μελέτης με τίτλο:

 «Στατική Μελέτη Αποκατάστασης και Προστασίας Υφιστάμενων Τεχνικών Έργων και Υποδομών Ρεμάτων Δήμου Σικυωνίων»,

εκτιμώμενης αξίας 43.984,53€  (πλέον Φ.Π.Α. 24%), με τη διαδικασία της πρόσκλησης σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων, σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 §2γ και 32Α του Ν4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Στο Κιάτο σήμερα, την 08/05/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. οι πιο κάτω:

 1. Παπαβασιλείου Βασίλειος, ΠΕ3, Πολιτικών Μηχανικών, τακτικό μέλος, πρόεδρος της επιτροπής
 2. Χασιώτης Τιμολέων, ΠΕ3, Πολιτικών Μηχανικών, τακτικό μέλος &
 3. Πέππα Κωνσταντίνα, ΠΕ, Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, τακτικό μέλος,

που αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη της σύμβασης της μελέτης (59/2020 Α.Ο.Ε.), έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2782/03-04-2020 πρόσκληση σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων, σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, συνήλθαμε σε έκτακτη συνεδρίαση, για τη συνέχιση της διαδικασίας αξιολόγησης, η οποία είχε διακοπεί την 10.04.2020, προκειμένου να κληθεί ο οικονομικός φορέας ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ σε συμπλήρωση των δικαιολογητικών που υπέβαλλε.

Κατόπιν:

Α) Του πρακτικού που συντάξαμε την 10.04.2020, το οποίο και παραπέμψαμε στην Αναθέτουσα αρχή ζητώντας, βάσει του άρ. 7 της πρόσκλησης να κληθεί ο ΕΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ σε συμπλήρωση των δικαιολογητικών που λείπουν, ήτοι

 1. i) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας
 2. ii) Τα αποδεικτικά που αναφέρονται στην παρ. 22.1.3 της Πρόσκλησης και ειδικότερα αυτά που αποδεικνύουν ότι ο προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης

Β) Του υπ’ αρ. 3066/22.04.2020 εγγράφου της Αναθέτουσας, με το οποίο ο ως άνω οικονομικός φορέας ειδοποιήθηκε για τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών του

Γ) Της υπ’ αρ. 3516/08.05.2020 αίτησης, με την οποία ο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ προσκόμισε:

1) Το υπ’ αρ. 68457837/27.04.2020 αποδ. ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο (ΑΑΔΕ) και

2) Τα υπ’ αρ. 1574/2020, 1572/2020 και 1573/2020 πιστοποιητικά του πρωτοδικείου Κορίνθου.

Τα ανωτέρω ελέγχθηκαν από την Επιτροπή Διαγωνισμού και βρέθηκαν καλώς.

Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του παρόντος, εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ και υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή το παρόν πρακτικό προς έγκριση.

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

Παπαβασιλείου Βασίλειος                                 Χασιώτης Τιμολέων                          Πέππα Κωνσταντίνα

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • την 9/2020 (ΨΗΒΡΩ1Θ-ΧΨ0) απόφαση ΟΕ περί τροποποίησης Τεχ. Προγ. & Π/Υ έτους 2020,
 • την 20/2020 (6ΓΒΧΩ1Θ-637) απόφαση ΔΣ περί εγκρίσεως της ανωτέρω,
 • την 23146/06.03.2020 (ΩΣ01ΟΡ1Φ-95Τ) νομιμοποιητική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
 • Το γεγονός ύπαρξης σχετικής πίστωσης στον ΚΑ 02.30.7413.007 με   τίτλο  «ΣΤΑΤΙΚΗ Μελέτη Αποκατάστασης και προστασίας Υφιστάμενων τεχνικών έργων και Υποδομών Ρεμάτων Δήμου Σικυωνίων» εγγράφουμε νέα πίστωση ποσού  566,20€  προερχόμενη από {Επιχορήγηση από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα {«Επιχορήγηση Μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.» (Β΄ΔΡΑΣΗ)}
 • το με ΑΔΑΜ:20REQ006419919 2020-03-12 πρωτογενές αίτημα,
 • την 182/2455/12.03.2020 (20REQ006422378 2020-03-12)(94ΝΓΩ1Θ-2ΨΜ) ΑΑΥ,
 • την 59/2020 (ΩΚΞΚΩ1Θ-ΠΧΣ) απόφαση ΟΕ περί «Προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 §2γ & 32Α του 4412/2016, και Καθορισμός όρων πρόσκλησης σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης»
 • την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων της 29ης Σεπτεμβρίου 2018, δυνάμει της 7079/02.10.2018 (6ΨΤΘ46ΜΚ6Π-Τ7Ο) απόφασης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, όπως παρατάθηκε με τις 1947/18.03.2019 (6Σ8Τ46ΜΚ6Π-9ΣΕ) , 6949/27.09.2019 (9ΒΥΞ46ΜΚ6Π-ΦΜΓ) & 1922/17.03.2020 (Ψ6ΙΛ46ΜΚ6Π-ΑΧ5) όμοιες αποφάσεις, έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2020.
 • την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ & ΦΕΝΕΟΥ του Δήμου Σικυωνίων, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων της 9ης Φεβρουαρίου 2019, δυνάμει της 1950/12.03.2019 (ΨΗ834ΜΚ6Π-ΥΣ9) απόφασης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, όπως παρατάθηκε με τις 5873/08.08.2019 (6Μ0Σ46ΜΚ6Π-Η6Τ) & 903/07.02.2020 (6ΚΝ046ΜΤΛΒ-ΒΣ3) όμοιες αποφάσεις,  έως και την 10η Αυγούστου 2020.
 • την 2782/03.04.2020 πρόσκληση (20PROC006521455 2020-04-03),
 • τα ανωτέρω πρακτικά της αρμόδιας επιτροπής,
 • τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες του Δήμου μας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018, λόγω των εξαιρετικά επειγουσών αναγκών του Δήμου μας, για έγκαιρη αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές και την επαναλειτουργία υποδομών, λαμβάνοντα υπόψη την λήξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης της ΔΕ Σικυωνίων την 30/09/2020 και ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ & ΦΕΝΕΟΥ την 10/08/2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018.

 

Β. Εγκρίνει τα 1ο/10.04.2020 &  2ο/08.05.2020 Πρακτικά της αρμόδιας Επιτροπής αποσφράγισης, αξιολόγησης προσφορών και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την §2γ του άρθρου 32 και του άρθρου 32Α του ν. 4412/2016 για σύναψη δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Στατικής μελέτης αποκατάστασης και προστασίας Υφιστάμενων τεχνικών έργων και Υποδομών Ρεμάτων Δήμου Σικυωνίων, (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8, CPV:71335000-5) με ανώτερη προεκτιμώμενη δαπάνη (43.984,53€ + 10.556,29€ ΦΠΑ 24%)  54.540,82€.

 

Γ. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και  αναθέτει την δημόσια σύμβαση για την εκπόνηση της ανωτέρω μελέτης, στον οικονομικό φορέα «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του Χρήστου»  Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό (Αριθμό μητρώου ΤΕΕ 33312), ΑΦΜ 015569196, ΔΟΥ Κορίνθου, Διεύθυνση: Μαυρούλια 1 & Καλογεροπούλου – Κιάτο ΤΚ 20200 ΤΗΛ. 27420 23311- 6944731123 email: emmangia15@gmail.com με ποσοστό έκπτωσης τέσσερα τοις εκατό (4%).

 

Η δαπάνη μετά την προσφορά ανέρχεται στο ποσό των 42.225,15€ πλέον ΦΠΑ 24%.

 

Δ.  Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου απαιτείται για την σύναψη της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του εν λόγω έργου, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 105, 106 και 360 κ.ε. του ν. 4412/2016.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 99/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13.05.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email