98/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

12η/10.04.2023

απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης   7ο θέμα ημερήσιας διάταξης
 

98/2023

  ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ  ένδικων μέσων κατά της Α314/2022 απόφασης

2ου ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

κατόπιν γνωμοδότησης.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Μ. Δευτέρα 10η Απριλίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου                                       κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6580/6.4.2023 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133).                              Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Σωτηρόπουλος Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν.  
απόντες:   -Μαστοράκης Δ. -Μυττάς Ι. -Ζάρκος Δ.  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 6/4/2023 γνωμοδότηση του ορισθέντα δικηγόρου Άγγελου Τσιφτσή  « …..…. περί της μη άσκησης ένδικων μέσων (αναθεώρησης) κατά της Α314/2022 απόφασης 2ου ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ …….» .

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10 (Α’87), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • την Α314/2022 απόφασης ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (2ο τμήμα)
  • την 63/2023 απόφαση ΟΕ «ορισμού δικηγόρου για γνωμοδότηση»
  • την από 6.4.2023 γνωμοδότηση,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Τη ΜΗ ΑΣΚΗΣΗ αναθεώρησης κατά της υπ’ αριθμ. Α314/2022 απόφασης ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (2ο τμήμα)  (ΑΓ161/27.8.2020 αγωγή ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑΣ), σύμφωνα με τη γνωμοδότηση δικηγόρου.

Β. Διαβιβάζει την παρούσα στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Σικυωνίων προκειμένου να εφαρμοστούν τα οριζόμενα της ως άνω δικαστικής απόφασης .

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 98/2023

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                         Τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 10.04.2023

Ο πρόεδρος

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΛΑΚΟΣ

Print Friendly, PDF & Email