98/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 9ης /07. 4. 2023  ΕΚΤΑΚΤΗ (δια ζώσης) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ.  Απόφασης:   98/2023

Περίληψη: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Βελτίωση Υποδομών Γηπέδου Ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Κρυονερίου του Δήμου   Σικυωνίων» .     

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7η   του μηνός Απριλίου έτους 2023 ημέρα Παρασκευή  και

ώρα 19:00 συνήλθε σε έ κ τ α κ τ η   (δια ζώσης)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.6461/5-4-2023, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο ο οποίος παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

 
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Τσολάκος Γεώργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος   
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Φιακάς Παναγιώτης   
9. ΣώκοςΔημήτριος 10. Τσιόγκας Νικόλαος    11. Aλεξόπουλος Βασίλειος 12. Θελερίτης Γεώργιος   
13. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασ 14. Σαρχάνης Κων/νος 15. Λέγγας Μάρκος 16.Γκούμας Σταμάτιος  
17. Συριάνος Κων/νος                          18. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 19. Κατσιμπούλας Αντώνιος 20. Παπαγεωργίου Δημήτριος  
21. Παπαβασιλείου Νικόλαος 22.  Χουσελάς  Ευάγγελος 23. Νανόπουλος Βασίλειος    
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Γαλάνης Βασίλειος

 

2. Μπακόλιας  Παναγιώτης   

 

3. Μαστοράκης Δημήτριος

 
4. Ρουμπέκας Γεώργιος        
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1 Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)    
         
                       (οι παρακάτω  Πρόεδροι των  κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν,  αν και κλήθηκαν νόμιμα)  
           ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου 3. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)  
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6.  Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 7 .Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)  
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)  
12.  Καλαντζής Παν.

(Γονούσας)

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)

 

 
16. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)  
20. Ραφτόπουλος Κων.

(Κρυονερίου)

21. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)

 

22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
24 Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. Παπακωνσταντίνου Ηλίας

(Τιτάνης)

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Σκούπας Α. (Μποζικών)  
28. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 29. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 30.  Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 31.Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου  
32. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 33. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 34. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : 1.  Κατσιμπουλας Αντ. (κατά την έναρξη συζήτησης του 1ου Θέματος )

2.  Παπαβασιλείου Νικ. (κατά την  συζήτησης του 1ου Θέματος )

3.  Ζαχαρόπουλος Νικ.   (μετά την συζήτηση του 2ου Θέματος )

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Πρόβου  για την τήρηση των πρακτικών.

 

9ο     Θέμα  ημερήσιας διάταξης 

 

Στο 9ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών

του έργου με τίτλο: «Βελτίωση Υποδομών Γηπέδου Ποδοσφαίρου στην Τ. Κ.  Κρυονερίου του Δήμου   Σικυωνίων» ,

ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος  ενημέρωσε   το συμβούλιο για το έκτακτο και κατεπείγον της παρούσας συνεδριάσεις και του εν λόγω θέματος,  λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Συμβούλιο Κατά πλειοψηφία  αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον της παρούσας συνεδρίασης και του εν λόγω θέματος , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018.

Ακολούθως εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου, την από 14-3-2023 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Τμήμα Τ. Ε. – Η/Μ Εργων & Συγκ/νιων  η οποία έχει ως ακολούθως:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ Τ. Υ. & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Τ. Ε. – Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ

Κιάτο  14/03/2023

 

Πληροφορίες: Tιμολέων Χασιώτης-Νικόλαος Στούκας ΠΡΟΣ:

Δημοτικό Συμβούλιο

Δήμου Σικυωνίων

 

ΘΕΜΑ:      Εισήγηση για έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών

 

ΣΧΕΤ.: 1)  υπ’ αριθμ. 3128/23-02-2023 αίτηση του Παναγιώτη Μοσχοβίτη αναδόχου του έργου:

«Βελτίωση Υποδομών Γηπέδου Ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Κρυονερίου του Δήμου

Σικυωνίων»

2)   Η υπ΄ αριθμ. 83856/14.03.2023 προέγκριση της  3ης  παράτασης εργασιών από την

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρησης Προγράμματος «Πελοπόννησος».

Σας διαβιβάζουμε τα ανωτέρω σχετικά περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Βελτίωση Υποδομών Γηπέδου Ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Κρυονερίου του Δήμου  Σικυωνίων»

Τα στοιχεία του έργου είναι:

Μελέτη:  9/2018 της Τ.Υ.

Συμφωνητικό:  αρ. πρωτ. : 646/18-1-2022

Προθεσμία περαίωσης έργου:  εννέα (9) μήνες έως 18-10-2022

1η Παράταση ( έως  18-01-2023 )

2η Παράταση ( έως  18-04-2023 )

Πηγή χρηματοδότησης: :  Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας  2014-2020 προσέγγιση CLLD LEADER», με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη.

Κωδικός προύπολογισμού Σ.Α.Ε.:  082/1

Προϋπολογισμός εργασιών της μελέτης: 322.580,64€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α)

Ποσό συμφωνητικού: 270.967,76 € (μη συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.)

Ανάθεση: Ανοικτός Διαγωνισμός  (312/2021 Απόφαση Ο.Ε.)

Επιβλέποντες έργου:  Τ. Χασιώτης, Ν. Στούκας

Κατόπιν του σχετικού 2 που αφορά στην προέγκριση της 3ης παράτασης εργασιών από Ειδική Υπηρεσία Διαχείρησης Προγράμματος «Πελοπόννησος» , εισηγούμαστε την παράταση εργασιών του έργου «Βελτίωση Υποδομών Γηπέδου Ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Κρυονερίου του Δήμου Σικυωνίων» σύμφωνα με την 9/2018 μελέτη, με αναθεώρηση τιμών μέχρι τις 18-6-2023, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο υπ’ αριθμόν 3128/23-02-2023 έγγραφο του αναδόχου.

   

Κιάτο 14/03/2023

Ο προιστάμενος Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών και  Πολεοδομίας

Βασίλειος Παπαβασιλείου

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.3

 

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα  Νομοθεσία,
  • τα παραπάνω αναφερθέντα  , – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   

 

 Α.   Κατά πλειοψηφία: Μειοψηφούντων των Δημοτικών  Συμβούλων  κ.κ. :  Μ. Λέγγα,  Σ. Γκούμα, Δ. Παπαγεωργίου,  Αν. Κατσιμπούλα,  Νικ.  Παπαβασιλείου, Β. Νανόπουλου, (οι οποίοι έδωσαν αρνητική ψήφο ως προς το έκτακτο της  Συνεδρίασης ) 

     Θεωρεί, την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα και το εν λόγω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018.

 

Β.   Κατά πλειοψηφία: Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Δ. Παπαγεωργίου.

        Ε γ κ ρ ί ν ε ι,  την Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο:

«Βελτίωση Υποδομών Γηπέδου Ποδοσφαίρου στην Τ. Κ.  Κρυονερίου του Δήμου   Σικυωνίων», της αριθ.9/2018

μελέτης της  Τ.Υ.  του Δήμου Σικυωνίων,  με αναθεώρηση τιμών  χρονικής διάρκειας έως την 18-6-2023,   

προκειμένου  να ολοκληρωθούν οι εργασίες του εν λόγω έργου, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

& Πολεοδομίας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας .

 

Γ.    Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί , την παρούσα απόφαση  στην  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου

Σικυωνίων για τις δικές της ενέργειες .

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 98/2023

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 7 – 4 –  2023

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email