98/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ορθή επανάληψη

9η/8 . 4. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

98/2022

  Γ’ θέμα προ ημερησίας διάταξης

Επικαιροποίηση εγκεκριμένων θέσεων στο πλαίσιο

του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων Τακτικού Προσωπικού έτους 2022.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 8η Απριλίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                                      κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4671/4.4.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.
    -Σωτηρόπουλος Ι.        
απόντες:   -Δομετίου Β.        

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το ως άνω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018 * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Η Επιτροπή ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών το αρ. πρωτ. 387/06-04-22 σε ορθή επανάληψη Υπηρεσιακό Σημείωμα του γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Σικυωνίων που ακολουθεί,

Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών έχει εγκριθεί η πρόσληψη προσωπικού στο πλαίσιο του ετησίου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2022 ως εξής:

Στο πλαίσιο αυτό παρέχεται στους φορείς η δυνατότητα κάλυψης των εγκεκριμένων θέσεων από τους πίνακες επιλαχόντων της 13Κ/2021 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ Τεύχη ΑΣΕΠ 66/31-12-2021, 2/18-1-2022, 6/3-2-2022) , η οποία αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας:

  • Μία (1) θέση ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (υπηρετεί ένας υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας και υπάρχουν 2 κενές οργανικές θέσεις στον ΟΕΥ).
  • Μία (1) θέση ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (υπηρετεί ένας υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας και υπάρχουν 2 κενές οργανικές θέσεις στον ΟΕΥ).
  • Μία (1) θέση ΠΕ11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ για τη στελέχωση του Α.Τ Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής, (σήμερα στο τμήμα δεν υπηρετεί κανένας υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας και υπάρχει 1 κενή οργανική θέση στον ΟΕΥ).

Τόσο για τις θέσεις προς κάλυψη από τους επιλαχόντες της 13Κ/2021 προκήρυξης του ΑΣΕΠ, όσο και για τις λοιπές εγκεκριμένες θέσεις που θα προκηρυχθούν με τη διαδικασία του γραπτού διαγωνισμού ή με σειρά προτεραιότητας, οι οποίες περιλαμβάνονται στο συμπληρωμένο πίνακα, οι φορείς θα πρέπει να αποστείλουν στην υπηρεσία  (Διεύθυνση Προσωπικού Τ.Α.), αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@ypes.gr, έγγραφο με θέμα «Δικαιολογητικά για Προγραμματισμό Προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2022».

Το έγγραφο θα πρέπει να συνοδεύεται από ΕΝΑ ΑΡΧΕΙΟ, στο οποίο θα πρέπει να έχουν ενσωματωθεί τα εξής δικαιολογητικά:

Η σχετική απόφαση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου (Οικονομικής Επιτροπής ή Διοικητικού Συμβουλίου) από την οποία θα πρέπει να προκύπτουν όλα τα στοιχεία που συμπλήρωσε ο φορέας στον ανωτέρω αναφερόμενο πίνακα.

Το/α Φ.Ε.Κ του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, στο/α οποίο/α αποτυπώνεται/ονται οι εγκεκριμένες θέσεις.

Βεβαίωση ότι οι εγκεκριμένες θέσεις, προβλέπονται στον ισχύοντα ΟΕΥ, με την ίδια λεκτική ονομασία, είναι κενές και δεν εκκρεμεί η πλήρωσή τους με άλλη διαδικασία (προκήρυξη ΑΣΕΠ, μετάταξη κλπ).

Βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας περί ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων για το τρέχον έτος, με ανάλογη πρόβλεψη για κάθε επόμενο έτος.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω παρακαλούμε όπως η Οικονομική Επιτροπή ελέγξει την ορθότητα των εγκεκριμένων θέσεων και να λάβει σχετική απόφαση υποβολής αιτήματος στο πλαίσιο του  Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων Τακτικού Προσωπικού έτους 2022 .

Η υποβολή του Πίνακα πρέπει να γίνει μέχρι 10-4-2022 και ώρα 23:00 από την υπεύθυνη υπάλληλο.        

 

Κιάτο 6 Απριλίου 2022

Η Προϊσταμένη

Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου,

Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας

Φωτεινή Σπηλιώτη

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • το ως άνω ΥΣ.387/06-04-22 σε ορθή επανάληψη Υπηρεσιακό σημείωμα
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018 * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

  1. B. Εγκρίνει την επικαιροποίηση των εγκεκριμένων θέσεων στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων Τακτικού Προσωπικού έτους 2022 του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση και αναλυτικά:

Την κάλυψη των εγκεκριμένων θέσεων από τους πίνακες επιλαχόντων της 13Κ/2021 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ Τεύχη ΑΣΕΠ 66/31-12-2021, 2/18-1-2022, 6/3-2-2022) , η οποία αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας.

✓ Μία (1) θέση ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (υπηρετεί ένας υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας και υπάρχουν 2 κενές οργανικές θέσεις στον ΟΕΥ). (Ενδεικτικός κωδικός 1200/απαραίτητα πρόσθετα προσόντα 001,002)

✓ Μία (1) θέση ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (υπηρετεί ένας υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας και υπάρχουν 2 κενές οργανικές θέσεις στον ΟΕΥ). (Ενδεικτικός κωδικός 601/απαραίτητα πρόσθετα προσόντα 001,002)

✓ Μία (1) θέση ΠΕ11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ για τη στελέχωση του Α.Τ Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής, (σήμερα στο τμήμα δεν υπηρετεί κανένας υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας και υπάρχει 1 κενή οργανική θέση στον ΟΕΥ).  (Ενδεικτικός κωδικός 1563/απαραίτητα πρόσθετα προσόντα 002)

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 98/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος      τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 8.4.2022

ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email